Skip to the main content

Search results

hrv ULTRA VIRES ODLUKE SUDA EU; POČETAK PRAVOSUDNOG SUKOBA ILI SURADNJE
eng THE ULTRA VIRES DECISIONS OF THE EU COURT; THE BEGINNING OF JUDICIAL CONFLICT OR COOPERATION
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
Ovaj rad ima za cilj istražiti odluke najviših nacionalnih sudova koji su odluke CJEU-a proglasili ultra vires, bez obvezujućeg učinka u svojim zemljama. Kao i češki, danski i njemački sudovi, Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS) mogao je donijeti takvu odluku prema članku 129. Ustava Republike Hrvatske (URH) i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS). U postupku, Ustavni sud ne bi trebao poštovati samo relevantne odredbe CRC-a i CACC-a, već i postupovna pravila CJEU-a, osiguravajući da je odluka doista dobro utemelj...
Hrčak ID: 281059


hrv DIJALOZI IZMEĐU USTAVNIH SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I SUDA EUROPSKE UNIJE
eng DIALOGUES BETWEEN CONSTITUTIONAL COURTS OF THE EU MEMBER STATES AND THE COURT OF JUSTICE OF THE EU
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 36, No. 3-4, 2020
U kontekstu diskursa o ustavnim identitetima, nacionalni ustavni sudovi ulazili su u različite oblike dijaloga sa Sudom eU-a. nakon duljeg vremena isključivo neizravnih manje ili više uspješnih dijaloga realiziranih kroz vlastitu praksu, nacionalni ustavni sudovi počeli su koristiti mogućnost koju im nudi članak 267. Ugovora o funkcioniranju europske unije, odnosno institut prethodnog pitanja. Cilj rada je dokazati da su dijalozi koje ustavni sudovi ostvaruju sa Sudom eU-a koristeći ovaj institut najuspješniji oblik njihove komunikacije. U tu s...
Hrčak ID: 250011