Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Mišljenja medicinskih sestra i tehničara o izvješćivanju o neželjenim događajima tijekom procesa sestrinske skrbi
eng Nurses’ Opinion on Reporting of Adverse Events during the Process of Nursing Care
Hodak, Jelena; Kolačko, Štefanija; Luetić, Franka
Croatian Nursing Journal Vol. 1, No. 1, 2017
Uvod. Sigurnost pacijenata predstavlja najpouzdaniju mjeru kvalitete rada u sestrinstvu. Najčešći su neželjeni događaji povezani s procesom sestrinske skrbi dekubitus, padovi, intrahospitalne infekcije, nedostatna higijena ruku i neželjeni događaji povezani s primjenom lijekova. Cilj. Cilj je ovoga istraživanja ispitati mišljenja ispitanika o neželjenim događajima tijekom procesa sestrinske skrbi u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Ispitanici i metode. Provedeno je kvantitativno istraživanje s pomoću anonimne ankete koja je obuhvatila 100 me...
Hrčak ID: 193766


hrv Uspostavljanje sustava za sigurnost pacijenata
eng Establishing a system for patient safety
Karić, Maja; Božanić, Ana; Starc, Andrej
Sigurnost pacijenta vrlo je važno javnozdravstveno pitanje koje se definira kao prevencija štetnog utjecaja na pacijenta te povećavanja rizika od učestalih pogrešaka koje se događaju. Temelji se na kulturi sigurnosti koja uključuje zdravstvene radnike, zdravstvene organizacije i organizacije uključene u zdravstvo te pacijente. Sigurnost pacijenata definira se kao svaki izostanak moguće ili nepotrebne štete za pacijenta povezane sa zdravstvenom skrbi, odnosno svaka šteta koja je učinjena pacijentu, a nije uzrokovana osnovnom bolesti. Zdravstveni...
Hrčak ID: 251535


hrv Utjecaj obrazovanja zdravstvenih djelatnika na sigurnost pacijenata
Rimac, Brankica; Vičić-Hudorović, Višnja
Sestrinski glasnik Vol. 18, No. 1, 2013
Jedan od temeljnih čimbenika znanosti o sestrinstvu provođenje je metoda/ postupaka i osnova pravne regulative o sigurnosti pacijenata. Za svakodnevnu praktičnu uporabu spomenutih čimbenika potrebna je trajna edukacija medicinskih sestara/tehničara. Za usvajanje opisanih vještina potrebno je akreditirati zdravstvene ustanove, i to prema smjernicama regulative Europske Unije, u kojima se provodi edukacija medicinskih sestara/tehničara. Za stjecanje teorijskih znanja potrebnih za usvajanje svih znanstveno verifi ciranih čimbenika o sigurno...
Hrčak ID: 98146


hrv Planiranje otpusta pacijenta iz bolnice
eng Patient hospital discharge planning
Valent, Ružica; Ljubas, Ana; Knezić, Klaudia
Sestrinski glasnik Vol. 27, No. 2, 2022
Uvod: Planiranje otpusta pacijenta iz bolnice sastavni je dio skrbi o pacijentu. Procesi planiranja otpusta započinju odmah po primitku u bolnicu za one pacijente za koje se procijeni da će trebati nastavak skrbi. Cilj je ovog rada pomoću dostupne literature o planiranju otpusta pacijenata istaknuti važnost planiranja otpusta te ukazati na sigurnosne rizike povezane s planiranjem otpusta. Metode: U prosincu 2021. godine proveden je pregled stručne i znanstvene literature u bazama podataka MEDLINE/PubMed i Hrčak. Pregledani su zakonski propisi...
Hrčak ID: 281172


hrv Procjena obrazovnih potreba studenata studija sestrinstva u svrhu povećanja sigurnosti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi
eng Assessment of educational needs of nursing students for improving patient safety
Ledinski Fičko, Sanja; Ilić, Boris; Hošnjak, Ana Marija; Smrekar, Martina; Kovačević, Irena
Croatian Nursing Journal Vol. 1, No. 1, 2017
Uvod. Edukacija studenata povezana sa sigurnošću pacijenata prediktor je razvijanja kulture sigurnosti te time i povećanja sigurnosti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. Sve se veći naglasak stavlja na organizaciju kolegija te tematska područja unutar kojih bi se omogućila cjelovita i strukturirana edukacija povezana sa sigurnošću pacijenata. WHO je stoga 2011. godine izdao kurikulum Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide koji se sastoji od 11 glavnih tematskih područja. Metode. Istraživanje je provedeno upotrebom upitnika koji se...
Hrčak ID: 194729


hrv KONTINUIRANA EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE
eng CONTINUOUS NURSING EDUCATION TO IMPROVE THE QUALITY OF HEALTH CARE
FUMIĆ, NERA; MARINOVIĆ, MARIN; BRAJAN, DOLORES
Acta medica Croatica Vol. 68, No. Suplement 1, 2014
Zdravstvena njega, današnja medicinsko-tehnička dostignuća i priznati standardi liječenja omogućavaju sveobuhvatnu kvalitetu, sigurnost i sljedivost zdravstvenih postupaka poštujući načela u funkciji zaštite zdravlja. Kontinuiranom edukacijom unaprjeđuje se kvaliteta zdravstvene njege i povećava se učinkovitost u radu s bolesnicima te se time održava i povećava njihova sigurnost. zdravstveni problemi bolesnika stvaraju potrebu za adekvatnim i pravodobnim zbrinjavanjem, zdravstvenom njegom i liječenjem. prilikom pružanja kvalitetne zdravstvene n...
Hrčak ID: 127816


hrv Prepoznavanje i prijava nuspojava
eng Detecting and Reporting Adverse Drug Reactions
Cesarec, Mateja; Grizelj, Martino; Novak, Ina; Rehorović, Zvjezdana
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Hrvatska već više od četrdeset godina ima tradiciju spontanog prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova. Sustav usmjeren na praćenje sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda te otkrivanje promjena u omjeru koristi i rizika naziva se farmakovigilancijski sustav. Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek uključujući štetne i neželjene učinke koji su posljedica medikacijskih pogrešaka te primjene lijeka izvan uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet poput pogrešne uporabe i zlouporabe lijeka. Prema mehanizmu nastanka, nusp...
Hrčak ID: 185272


hrv Upravljanje rizicima – maksimalan učinak minimizacijskih mjera
eng Risk Management – Maximum Effect of Minimization Measures
Marijanović Barać, Klaudija; Ivetić Tkalčević, Vanesa; Letinić Klier, Gabriella; Perko, Sanja; Žanetić, Jelena; Omerović, Azra
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Na osnovi podataka iz pretkliničkih i kliničkih ispitivanja farmaceutska kompanija koja želi staviti lijek na tržište Europske unije predlaže plan upravljanja rizicima koji agencija za lijekove odobrava neposredno prije stavljanja lijeka na tržište. Plan upravljanja rizicima definira mjere koje kompanija poduzima pri praćenju i minimizaciji rizika povezanih s lijekom. Mjere praćenja lijeka na tržištu mogu biti osnovne, tj. rutinske (prijavljivanje nuspojava, pisanje periodičkih izvješća, detekcija i analiza signala) te dodatne (dodatne studije)...
Hrčak ID: 185274


hrv Farmakovigilancija – uvijek budni čuvari sigurnosti pacijenata
eng Pharmacovigilance – Keeping our Patients Safe
Ivetić Tkalčević, Vanesa; Letinić Klier, Gabriella; Lazarić Bošnjak, Petra; Marijanović Barać, Klaudija
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Farmakovigilancija je znanost koja obuhvaća skup aktivnosti vezanih uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i postupanje u slučaju nuspojava lijekova, kao i novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova i ostalih medicinskih proizvoda. Zasniva se na uskoj suradnji između nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, naručitelja kliničkih ispitivanja, agencija za lijekove, zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Zadaća je farmakovigilancije omogućiti pacijentima i zdravstvenim djelatnicima da prijave nuspojave te ih prikupljati t...
Hrčak ID: 185271


hrv Gdje hrvatski ljekarnici mogu naći informacije o lijekovima?
eng Sources of Drug Information Used by Pharmacists in Croatia
Babić, Tea
Medicus Vol. 26, No. 1 Farmakovigilancija, 2017
Jedna od važnih uloga ljekarnika kao člana zdravstvenog tima jest dati pacijentima i zdravstvenim djelatnicima točnu i razumljivu informaciju o sigurnoj i efikasnoj primjeni lijekova. Međutim, brz napredak medicine, farmacije i industrija povezanih s njima donosi svaki dan nove proizvode na tržište te se znanjima stečenima tijekom studija ne mogu zadovoljiti sve potrebe pacijenata i korisnika lijekova za informacijama o njima. Osim kontinuiranog obrazovanja, ljekarniku moraju biti dostupni brzi i točni izvori informacija o lijekovima. Ovaj rad...
Hrčak ID: 185276