Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Kvaliteta života starijih osoba s kroničnom leukemijom
eng Quality of life of the elderly with chronic leukemia
Kristić, Bruna; Buljubašić, Ante; Orlandini, Rahela; Podrug, Mario; Vladislavić, Silvija
Cilj: Ispitati i utvrditi prisutnost poteškoća i kvalitetu života bolesnika s kroničnom leukemijom s obzirom na spol, bračni status i starosnu dob bolesnika. Metode: Za potrebe istraživanja proveden je anketni upitnik među 44 bolesnika koji imaju dijagnosticiranu kroničnu leukemiju duže od godine dana. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 15.6.2021. do 14.8.2021. godine. Ispitanici su anketirani preko anketnog upitnika koji je proveden pismeno, zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Rezultati: U provedenom istraživanju sudjelova...
Hrčak ID: 288055


hrv Prilozi poznavanju uvjeta i kvalitete života u ranonovovjekovnom podravskom selu - na primjeru Torčeca kraj Koprivnice
eng Living Standards and Quality of Life in Podravina Villages of the Early Modern Period: a Case Study of the Village Torčec, nearby Koprivnica
Novak, Mario; Krznar, Siniša
Podravina Vol. 9, No. 18, 2010
U radu su objavljeni preliminarni rezultati arheoloških iskopavanja provedenih 2009. na nalazištu Torčec – Cirkvišče koje se prema stratigrafiji, arheološkim nalazima i povijesnim podacima može datirati u rani novi vijek. Rezultati antropološke analize provedeni na ljudskom koštanom materijalu s tog nalazišta sugeriraju da je kvaliteta život stanovnika Torčeca tijekom ranog novog vijeka bila vrlo niska; njihova svakodnevica bila je obilježena kroničnom prisutnošću gladi i epidemija zaraznih bolesti. U prilog tome govori visoka smrtnost djece, v...
Hrčak ID: 77661


hrv ODNOS SLOBODNOG VREMENA I KVALITETE ŽIVOTA SREDNJOŠKOLACA
eng Relationship Between Leisure Time and Quality of Life of High School Students
ger Zusammenhang zwischen Freizeit und Lebensqualität von Schülern der Oberstufe
Rattinger, Marija
Život i škola Vol. LXIV, No. 1, 2018
Slobodno vrijeme, zajedno s korištenjem društvenim mrežama kao jednim od svojih imanentnih elemenata, može imati važnu ulogu u kvaliteti života srednjoškolaca. Cilj istraživanja bio je ispitati obilježja i prediktorsku ulogu slobodnog vremena i služenje društvenim mrežama u samoprocjeni kvalitete života učenika srednjih škola. Za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik koji osim demografskih podataka sadrži Skalu aktivnosti u slobodnom vremenu, Skalu stavova o društvenim medijima i Skalu kvalitete života. Istraživanje je provedeno na...
Hrčak ID: 219660


hrv SREĆA I EKONOMSKA AKTIVNOST
eng HAPPINESS AND ECONOMIC ACTIVITY
Ralašić, Tina; Bogdan, Željko
Ekonomski pregled Vol. 69, No. 4, 2018
U tradicionalnoj ekonomskoj analizi pokazateljima kvalitete života smatra se nekoliko tzv. objektivnih indikatora među kojima se najčešće koristi bruto domaći proizvod (BDP). Međutim, u novije vrijeme javlja se sve više pobornika koji opovrgavaju njegovu prikladnost za praćenje kvalitete života i sreće stanovništva. Stoga ovaj rad prikazuje literaturu koja se bavi istraživanjem veze između sreće i ekonomske aktivnosti. Također se prikazuju nekoliko indikatora kvalitete života i posebno razmatra pozicija Hrvatske unutar njih. Na primjeru Hrvatsk...
Hrčak ID: 205513