Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Institucionalizirano kršćanstvo i pitanje hijerarhije rodova
eng INSTITUTIONALISED CHRISTIANITY AND THE QUESTION OF GENDER HIERARCHY
ger Institutionalisiertes Christentum und die Frage der Geschlechterhierarchie
FURLAN, Nadja
Društvena istraživanja Vol. 20, No. 1 (111), 2011
Članak iz perspektive feminističke teologije raspravlja o pitanju pojave i nazočnosti patrijarhalnosti, hijerarhije među rodovima i nejednakopravne i neravnomjerne raspodjele moći među rodovima unutar kršćanstva. Prije svega postavlja pitanje je li nadvlast vlastita i obvezna u kršćanskoj tradiciji ili se razvijala i ojačala kroz institucionalizaciju kršćanstva. U zapadnom svijetu, koji se razvijao pod utjecajem kršćanstva, moguće je otkriti sve više kritičnih pitanja u odnosu na hijerarhiju rodova unutar kršćanskih Crkava, s naglaskom...
Hrčak ID: 65360


hrv POTENCIJALI I GRANICE MEHANIZAMA PREVENCIJE I ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA
eng THE POTENTIALS AND LIMITATIONS OF TAX DISPUTE PREVENTION AND ALTERNATIVE RESOLUTION MECHANISMS
ger POTENZIALE UND BESCHRÄNKUNGEN DER VORBEUGUNG DES STEUERSTREITS UND ALTERNATIVE STREITBEILEGUNGSMECHANISMEN
ita IL POTENZIALE E LE LIMITAZIONI DEI MECCANISMI DI PREVENZIONE E DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE LITI TRIBUTARIE
Kovač, Polonca
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Vol. 39, No. 4 Posebni broj, 2018
Ovaj rad bavi se prevencijom i alternativnom rješavanjem sporova (ADR) u poreznim pitanjima, u kontekstu upravnih odnosa. ADR, na temelju sudjelovanja dionika, koristi i poreznim obveznicima i poreznom tijelu, jer donosi osobito veću pravnu sigurnost i brzu konačnu zatvaranje postupaka. Istovremeno ADR znači otvorenu prijetnju javnom interesu i jednakosti po međunarodnim upravnim i ustavnim načelima, zato mora biti ADR u poreznim postupcima ograničeno. Ovo također proizlazi iz akata EU i Vijeća Europe. Osim teorijskih okvira i vrsta ADR na baz...
Hrčak ID: 218301


hrv Ekološko-etički aspekt vrednovanja biljne genske tehnologije
eng Environmental-Ethical Aspect of the Evaluation of Plant Gene Technology
fre Les aspects écologico-éthiques de l’évaluation du génie génétique végétal
ger Der umweltethische Aspekt in der Bewertung der grünen Gentechnik
Knezović, Katica
Synthesis philosophica Vol. 24, No. 1, 2009
Iako etičko vrednovanje biljne genske tehnologije na temelju koncepta održivoga razvoja uz ekološku obuhvaća i ekonomsku i socijalnu dimenziju, ovdje će se obraditi isključivo sastavnice odnosa prema okolišu. Od tih sastavnica rad se pobliže bavi prvenstveno ekološkom stabilnošću agroekoloških sustava, koji su izloženi utjecajima genskom tehnologijom preinačenih kultura, njihovim iznošenjem u prirodu i uzgojem na velikim površinama. Postavlja se pitanje predstavljaju li te biljke novu opasnost za ekološku uravnoteženost (1) i kako se odnose pre...
Hrčak ID: 41172


hrv PROBLEM RAZLIKOVANJA DISKRIMINACIJE I ZLOSTAVLJANJA NA RADU U PRAVNOJ TEORIJI I PRAKSI REPUBLIKE SRBIJE
eng DISCRIMINATION AND MOBBING ISSUES IN LEGAL THEORY AND PRACTICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA
ger PROBLEM DER UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN DER DISKRIMINIERUNG UND MISSHANDELN BEI DER ARBEIT IN RECHTLICHER THEORIE UND PRAXIS DER REPUBLIK SERBIEN
K. Petrović, Aleksandra
Pravni vjesnik Vol. 30, No. 2, 2014
Diskiminacija i zlostavljanje na radu nedvosmisleno predstavljaju negaciju zajamčenih ljudskih prava i osnovnih sloboda, opšteprihvaćenog načela dostojanstva na radu, te vladavine prava na kojima počiva svako demokratski orijentisano društvo. Kako bi se na jedan delotvorniji način obezbedila sveobuhvatna zaštita ličnosti zaposlenog, a pre svega njegovog psihičkog i moralnog integriteta, srpski pravni sistem je u protekloj deceniji, između ostalih, obogaćen za još dva zakona, Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na...
Hrčak ID: 130833


hrv Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
eng The Principle of Equality of Arms as a Constitutive Element of the Right to a Fair Trial under Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ger Das Prinzip der Waffengleichheit als konstitutives Element des Rechtes auf ein faires Strafverfahren gemäß Artikel 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Ivičević Karas, Elizabeta
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 57, No. 4-5, 2007
Rad je posvećen načelu jednakosti oružja koje se u judikaturi Europskog suda za ljudska prava afirmiralo kao konstitutivni element te autonomni izraz konvencijskog prava na pravični postupak. Pravni standard pravičnog postupka i koncept "jednakosti oružja" u kaznenom postupku nadahnuće crpe iz tekovina anglosaske pravne tradicije, no zahvaljujući metodi autonomnog tumačenja pravnih pojmova koju u svojoj judikaturi primjenjuje Europski sud za ljudska prava, konvencijski pojam pravičnog postupka danas ima univerzalno značenje, a načelo jednakosti...
Hrčak ID: 17488


hrv Rješavanje pitanja spolne/rodne razlike: inkluzivni pristup ljudskim pravima
eng ADDRESSING THE SEX/GENDER DIFFERENCE: AN INCLUSIVE APPROACH TO HUMAN RIGHTS
ger Sex- und Geschlechtsunterschiede überprüft: inklusiver Ansatz zu Menschenrechte
ita Risoluzione della questione delle diversita' connesse al sesso/genere: approccio inclusivo ai diritti umani
Radačić, Ivana
Ženska iskustva kršenja ljudskih prava dugo su bila marginalizirana u međunarodnom sustavu zaštite ljudskih prava. Glavni koncepti ljudskih prava – osobnost, ravnopravnost i sloboda, bili su definirani na temelju iskustava muškaraca, dok je okvir međunarodnog prava – podjela na privatno/javno, bio koncipiran na rodni (muški) način. Stoga ideal o univerzalnosti ljudskih prava još nije dosegnut. Ovaj članak predlaže pristup interpretaciji ljudskih prava koji nastoji riješiti problem nedovoljne uključivosti. Inkluzivni pristup, utemeljen na femin...
Hrčak ID: 63626


hrv Historičnost „Milanskog edikta“ iz 313. godine
eng Historicity of the “Edict of Milan” of 313 A.D.
Krasić, Stjepan
Hrčak ID: 109835