Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv "Još si i lijepa i igraš nogomet?": rodna (ne)ravnopravnost i nogomet/futsal
eng "Beautiful, and you play football?": Gender (in)equality and football/ futsal (Summary)
Bartoluci, Sunčica; Baršić, Mateja
Studia ethnologica Croatica Vol. 32, No. 1, 2020
Sport kao društveni fenomen usko je povezan s društvom u cjelini. Nogomet je tradicionalno muški sport u kojem su žene, ne samo u Hrvatskoj, diskriminirane na nekoliko razina. Rodna neravnopravnost u hrvatskom društvu odražava se i na položaj žena u nogometu, a dominantni obrasci patrijarhalne kulture u velikoj mjeri utječu na širenje rodnih stereotipa te seksualizaciju nogometašica. Jedan od ciljeva ovog istraživanja bio je dobiti uvid, iz perspektive žena, u niz društveno vrlo osjetljivih tema, o različitim oblicima neravnopravnosti, diskrimi...
Hrčak ID: 249307


hrv Analiza antifeminizma u djelu filozofkinje Gordane Bosanac
eng An Analysis of Antifeminism in the Work of Philosopher Gordana Bosanac
Adamović, Mirjana
Filozofska istraživanja Vol. 42, No. 3, 2022
U ovome se radu raspravlja o klasifikaciji antifeminizma iznesenoj u knjizi Visoko čelo filozofkinje Gordane Bosanac. U toj knjizi, u potpunosti posvećenoj temi antifeminizma, Gordana Bosanac ukazuje na povezanost feminizma i antifeminizma, pri čemu antifeminizam određuje »konzervativnom recepcijom feminističkih vrijednosti i reakciju u osnovi primitivne svijesti«. Feminizam određuje humanističkim i najširim demokratskim pokretom koji počiva na toleranciji, ali i svjetskim idejama koje su usmjerene k miru i pravu na život prirode. Klasifikacija...
Hrčak ID: 295474


hrv Žene u televizijskim vijestima – analiza središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV
eng Women in Television News: Analysis of Primetime News on HTV, RTL and Nova TV
Knežević, Svjetlana; Car, Viktorija
Medijske studije Vol. 2, No. 3-4, 2011
Rad problematizira izrazito nisku zastupljenost žena u središnjim vijestima na nacionalnim televizijama u Hrvatskoj. Temelji se na rezultatima analize sadržaja koja je provedena na slučajnom stratificiranom uzorku središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV iz 2009. i 2010. godine. Rezultati pokazuju da su žene izrazito slabo zastupljene kao nositeljice radnje u vijestima, ali i uopće kao relevantne osobe i stručnjakinje od kojih se traži izjava o određenoj temi ili problemu. Posebno zabrinjavaju rezultati analize središnjeg Dnevni...
Hrčak ID: 87878


hrv Integracija žena u oružane snage – od globalnih nastojanja do hrvatske prakse
eng Integration of women into armed forces in Croatia – state and perspectives
Galović, Ivan; Domjančić, Stjepan
Međunarodne studije Vol. XXI, No. 2, 2021
Nakon prezentiranja kratkoga povijesnoga konteksta, rad daje prikaz međunarodnih nastojanja posljednjih nekoliko desetljeća na integraciji žena u oružane snage. Suočivši se s prilično raznolikom praksom i različitim povijesnim iskustvima i opterećenjima, nastojanja na integraciji žena u oružane snage, koja su vodili ili usmjeravali Ujedinjeni narodi, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju te mnoge druge međunarodne regionalne organizacije, postala su vrlo vidljiv i moćan vid borbe za ravnopravnost žena te za promicanje rodno osviještene...
Hrčak ID: 267447


hrv Društveni utjecaji na obrazovanje žena u Arapskim državama
eng Social influences on the education of women in Arab countries
Lukaš, Mirko; Samardžić, Darko
Školski vjesnik Vol. 63, No. 4, 2014
Rad analizira kategorije koje imaju utjecaj na obrazovanje žena u arapskim zemljama. Svrha je otkriti postojanje društvenih elemenata koji odražavaju negativne utjecaje na obrazovanje žena. Teorijski dio donosi popis zemalja koje su u središtu istraživanja i njihove karakteristike zemljopisnog položaja i stanovništva. Analiza osnovnih društvenih karakteristika prikazuje identitet arapskog naroda te njihove utjecaje na način života. Cilj istraživanja ostvarit će se odgovaranjem na hipotezu prema kojoj arapsko društvo ne omogućava ženama jednako...
Hrčak ID: 136120


hrv Jednakost i zajednica: prirodno stanje i društveni ugovor kod Hobbesa i Rawlsa
eng EQUALITY AND COMMUNITY: STATE OF NATURE AND SOCIAL CONTRACT IN HOBBES’ AND RAWLS’ THEORY
Matan, Ana
Politička misao Vol. 41, No. 4, 2004
Autorica uspoređuje Hobbesovo prirodno stanje i Rawlsovu izvornu poziciju u potrazi za odgovorom na pitanje: kako doći do zajednice iz individualističkih premisa? Usporedba pokazuje izrazitu sličnost Hobbesove i Rawlsove početne pozicije koja se ogleda u radikalnoj jednakosti stanovnika obaju prirodnih stanja i u nastojanjima obaju autora da te stanovnike natjeraju da svoju jednakost uzajamno priznaju. Sličnost uvjeta u Hobbesovu i Rawlsovu prirodnom stanju upućuje na to da se različitost njihovih “društvenih ugovora” mora objasniti iz drugih e...
Hrčak ID: 21816


hrv Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica
eng Constitutional principle of equality and legal regulation of gay marriages
Barić, Sanja; Vincan, Sanja
Pravni poretci modernih demokracija kao svoju temeljnu vrijednost postavljaju prava osoba-pojedinaca, dok je smisao, glavna ideja i cilj takvih poredaka stvaranje adekvatne društvene sredine za potpuni i slobodan razvoj svakog pojedinca. Neometani razvoj nečije osobnosti nedvojbeno uključuje jedno od najintimnijih područja života - ljubav i seksualnost, tj. nečiju seksualnu orijentaciju. Seksualne manjine su vrlo često suočene s „tolerantnim“ stavom seksualne većine koji se može opisati kao „društveni imperativ nevidljivosti“. Drugim riječim...
Hrčak ID: 100288


hrv Pedagogija jednakosti i uvažavanja u školi i obrazovanju odraslih
eng Pedagogy of Equality and Respect in School and in Adult Education
ger ANERKENNUNGSPÄDAGOGIK IN SCHULE UND ERWACHSENENBILDUNG
Muller-Commichau, Wolfgang
Život i škola Vol. LVIII, No. 28, 2012
Svi odgojni akteri koji sudjeluju u pedagoškoj interakciji, bez obzira radi li se o učiteljima ili učenicima, trebaju (i očekuju) uvažavanje koncepcije interkulturalnosti. Koliko i na koji način trebaju biti uvažavani i do koje mjere mogu postići jednakost i uvažavanje u pedagoškoj interakciji, temeljno je pitanje ovog rada. Tematika rada ima za cilj dokazati da su jednakost i uvažavanje više od same metode. Oni predstavljaju temeljno stajalište koje je mnogo više od nastavne aktivnosti učenja i koje je višestruko djelotvorno.
Hrčak ID: 95238


hrv UTJECAJ POZITIVNE DISKRIMINACIJE NA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
eng THE IMPACT OF POSITIVE DISCRIMINATION ON THE INCLUSION OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN CROATIA
Dovranić, Dora; Katavić, Ivica
U početku 21. stoljeća često se koristi pojam pozitivne (afirmativne) diskriminacije. Pozitivna diskriminacija mjera je koju poduzima vlada, neka organizacija ili korporacija s ciljem da se smanje nejednakosti u društvu nastale upravo diskriminacijom, na način da se pružaju određene povlastice onima koji su pretrpjeli neku vrstu diskriminacije. Nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu predsjednika Kennedyja, Johnsona i Nixona. Diskriminacija, nažalost, ima mnogo oblika, a neke od najzastupljenijih diskriminacija su: rasne, rod...
Hrčak ID: 170919


hrv Provođenje načela rodne jednakosti u mirovinskom osiguranju
eng The Implementation of Gender Equality Principle in Social Security Insurance
Vezmar Barlek, Inga
U radu se kroz praksu Europskog suda pravde iznosi kratak prikaz osnovnih ideja Smjernice 79/7 od 19. prosinca 1978. o progresivnoj implementaciji načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u području socijalne sigurnosti. S odredbama Smjernice u svezu se dovode pojedini problemi hrvatskog mirovinskog osiguranja uočeni u odluci i rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I 1152/2000 od 18. travnja 2007. s ciljem ispitivanja u kojoj mjeri tumačenja Ustavnog suda Republike Hrvatske slijede praksu Europskog suda pravde. Zaključuje se d...
Hrčak ID: 135592