Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Stavovi prema određenim karakteristikama žena u policiji
eng Attitudes toward specific qualities of Women in the Police
Delač Fabris, Sanja; Borovec, Krunoslav
Policija i sigurnost Vol. 28, No. 2/2019, 2019
Rad na temu Stavovi prema određenim karakteristikama žena u policiji temelji se na istraživanju provedenom među policijskim službenicama i službenicima Policijske uprave istarske1 te pruža uvid u stavove spram policijskih službenica na osnovi rezultata dobivenih terenskim istraživanjem i pregledom relevantne literature. Cilj istraživanja bio je utvrditi stavove policijskih službenika i službenica prema određenim karakteristikama žena u policiji te razlike u tim stavovima u odnosu na spol ispitanika. Istraživanje je provedeno na uzorku od 291 p...
Hrčak ID: 222217


hrv POLITIKA RODNE JEDNAKOSTI EUROPSKE UNIJE: JAVNOPOLITIČKA EVOLUCIJA I FEMINISTIČKA EVALUACIJA
eng GENDER EQUALITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION: PUBLIC POLICY EVOLUTION AND THE FEMINIST EVALUATION
Šinko, Marjeta
Ljetopis socijalnog rada Vol. 25, No. 3, 2018
Rodni režim Europske unije je distinktivan režim specifične geneze, osebujnih pravila i kompleksnih procedura. Javne politike koje mu pripadaju čine portfelj rodne jednakosti država članica i kandidatkinja. Nužno je stoga biti upućen u njihov sadržaj, ali i povijest. U članku se analizira kompleksni nastanak politike rodne jednakosti obilježen političkim borbama oko suprotstavljenih vizija jednakosti, utjecajima drugih međunarodnih režima te internim institucionalnim sukobima. Glavno je pitanje: kako se u posljednjih šezdeset godina razvijala...
Hrčak ID: 218677


eng Nietzsche’s Concept of the Affirmation of Life
ger Nietzsches Konzept der Lebensbejahung
Salkić, Nermin
Distinctio Vol. 1, No. 1, 2022
In this work, I analyze Nietzsche’s concept of the affirmation of life as one of the main concepts of his philosophy in general. To overcome the pessimism and decadence modern culture has fallen into, Nietzsche construes the concept of the affirmation of life as its main goal and imperative. Hence, for each individual, it is necessary to affirm life by achieving their own autonomy, i.e. pathos of distance. Only by achieving genuine pathos of distance, would human beings be able to overcome pessimism.
Hrčak ID: 279272


hrv USTAVNOST ODREDABA O POVEZANIM LICIMA IZ ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI CRNE GORE
eng CONSTITUTIONALITY OF THE PROVISIONS ON RELATED PERSONS FROM THE LAW ON TAX ADMINISTRATION OF MONTENEGRO
Vukčević, Ilija
Pravni vjesnik Vol. 31, No. 3-4, 2015
Zakon o poreskoj administraciji predstavlja krovni zakon u cjelokupnom poreskom sistemu Crne Gore, i sadrži određenje najvažnijih poreskih instituta. Pored toga što ovaj Zakon ima supsidijernu primjenu kada je riječ o svim drugim posebnim poreskim propisima, nerijetko, oni prilikom određenja nekog važnog pojma eksplicitno upućuju na neke njegove odredbe. Jedan od ovih primjera jeste da se prilikom primjene antievazionih odredbi one često pozivaju na norme o povezanim licima. Naime, određenje postojanja pojma povezanih lica predstavlja neku vrst...
Hrčak ID: 156004


hrv Kontroverze afirmativnih akcija u obrazovanju
eng The Controversies of Affirmative Action in Education
Petkovska, Sanja
Diskrepancija Vol. 10, No. 14/15, 2010
Ideje uključivanja različitosti u obrazovni sistem na ravnopravan način savremeni je fenomen u okviru strategija upravljanja različitostima, koji ne daje rezultate, ali koji upozorava na nužnost pronalaženja rešenja za sve probleme vezane za problem jednakosti, ljudskih prava, društvene i istorijske pravde, zajedničkog života i vrednosti. Afirmativna akcija potiče s američkog kontinenta, iz osamdesetih godina prošlog veka, ali je veoma povezana s obrazovnim i kulturnim fenomenima u savremenom obrazovanju i društvenom životu u celom svetu. Kont...
Hrčak ID: 64471


hrv Borba za sustavno vrednovanje i rangiranje spolne jednakosti: slučaj Europskog instituta za spolnu jednakost
eng The Struggle of Benchmarking and Ranking Gender Equality: The Case of the European Institute for Gender Equality
Valkovičová, Veronika
Cilj je ovog članka istražiti konceptualizaciju sustavnog vrednovanja, rangiranja i dobrih praksi razmjene alata u okviru politika spolne jednakosti u Europskoj Uniji. U prvom dijelu članka sagledavaju se meke pravne mjere primijenjene u kontekstu suradnje među vladama. Utemeljena na ekstenzivnoj literaturi, u ovoj se studiji te mjere razmatraju kao oblik akademskog znanja koje se na različite načine primjenjuje u okviru javnih politika. Nadalje, u članku se kritiziraju ti alati javnih politika kroz različite varijable koje mogu spriječiti upot...
Hrčak ID: 178236


eng High Status Groups and Social Solidarity: Socio-Psychological Determinants of Support for Social Equality among the Highly-Educated
hrv Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visokoobrazovanih
Löw Stanić, Ajana; Tonković Grabovac, Maša; Salkičević, Svjetlana
Revija za socijalnu politiku Vol. 21, No. 3, 2014
The aim of the study was to predict support for social equality among individuals of high social status based on socio-psychological variables. The study was conducted on a sample of highly-educated Croatian citizens (N=332). The results confirmed the predicted hypotheses. Perception of higher social status instability, greater social inequality, larger potential for making social changes, and higher egalitarian values predict stronger support for social equality. Relation between status instability and equality support is partially mediated by...
Hrčak ID: 131395


hrv Odgovornost nasljednika za porezna dugovanja ostavitelja u Republici Sloveniji
eng Heirs’ Responsibility for the Decedent’s Tax Debts in the Republic of Slovenia
Podlipnik, Jernej
Autor rada preispituje slovenska porezna pravila po kojima se utvrđuje odgovornost nasljednika za porezna dugovanja ostavitelja, u času ostaviteljeve smrti, te za porez na ostavinu. U pravilu nasljednici odgovaraju za sve ostaviteljeve dugove međutim, postoje dvije grupe iznimki. Prva grupa se odnosi na sve vrste porezna dugovanja, npr. odgovornost samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine, odgovornost pojedinog nasljednika samo za nasljedni dio ostavine, nepostojanje odgovornosti ako je nasljednik nasljedstvo prenio državi ili lokalnoj za...
Hrčak ID: 222090


hrv PRILOG IZRADI USTAVA ODRŽIVE BIH U FUNKCIJI OSTVARENJA POTPUNE JEDNAKOPRAVNOSTI TRI KONSTITUTIVNA NARODA HRVATA, SRBA I BOŠNJAKA
eng CONTRIBUTION TO THE CONSTITUTION OF SUSTAINABLE BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE FUNCTION OF ACHIEVEING COMPLETE EQUALITY OF THREE CONSTITUENT PEOPLES CROATS, SERBS AND BOSNIAKS
Čović, Dragan
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Nužnost popravka Ustava u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na nametnute promjene od predstavnika međunarodne zajednice, prepoznaje se kao problem općeg funkcioniranja vlasti, kako zakonodavne tako i izvršne i pravosudne. Nekoliko odluka Ustavnog suda BiH jasno usmjerava sljedeće nužne korake u popravcima zakonodavstva, kako bi sustav funkcionirao. Predvorje europskih integracija i institucionalno priključenje BiH istim kao imperativ je nametnulo racionalnost u organiziranju. Funkcionalnija organizacijska struktura BiH u osnovi m...
Hrčak ID: 233997


hrv MERITUM I RAZUMIJEVANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH U-23-14
eng MERITS AND UNDERSTANDING OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH RULING U-23-14
Grbavac, Valentino; Pepić, Ivan; Vukoja, Ivan
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Sljedeći članak ukazuje na ključne dijelove presude „Ljubić“ i opisuje njezin meritum i značenje. Kao takav može poslužiti kao pomoć u dizajniranju novog izbornog zakona. Ukratko, u Presudi se jasno kaže da: 1) Postojeći Izborni zakon krši prava konstitutivnih naroda da biraju svoje legitimne predstavnike, kao što je zajamčeno u Ustavu BiH, jer Izborni zakon omogućuje da predstavnici pojedinog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH mogu biti izabrani čak i ako nisu legitimni predstavnici tog konstitutivnog naroda. 2) Pravo svih konstitu...
Hrčak ID: 234915