Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field
Law 118

Year

hrv Usmena književnost pomurskih Hrvata-kajkavaca u Mađarskoj
eng Oral Literature among Kajkavian Croats in Hungary
Hranjec, Stjepan
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Uz lijevu obalu rijeke Mure, državne granice s Mađarskom, živi skupina kajkavskih Hrvata, koja je u materijalnoj i duhovnoj kulturi srodna Hrvatima u Međimurju i Podravini. Sukladnosti su osobito vidljive u pojedinim oblicima usmene književnosti. Narodna pjesma svojim jezikom, motivima, melodijom i stilsko-izražajnim elementima gotovo u svemu korespondira s onom u matičnoj sredini, sjeverozapadnoj kajkavskoj Hrvatskoj. S tim u vezi valja s posebnim razlogom istaći istraživanja dr. Vinka Žganca. I drugi usmenostvaralački oblici – narodna anegdot...
Hrčak ID: 127679


hrv Panoptikum migracija − Hrvati, hrvatski prostor i Evropa
eng A Panopticum of Migration: Croats, the Croatian Area, Europe
Heršak, Emil
Migracijske i etničke teme Vol. 9, No. 3-4, 1993
Rad je zamišljen kao opći pregled migracijske i djelomično etničke prošlosti Hrvata i hrvatskog prostora od najranijih vremena do naših dana. Pojam "hrvatski prostor" nije politički, te obuhvaća i susjedne krajeve izvan političkih granica Hrvatske (poglavito u Bosni i Hercegovini) u kojima stoljećima živi (i) hrvatsko pučanstvo. Bez takvog proširenja vidokruga gotovo je nemoguće tretirati zadanu tematiku. Okvir promatranja vanjskih migracijskih kretanja uglavnom je ograničen na Evropu, iako rad djelomice dotiče i prekomorsku migraciju. Uz uvod...
Hrčak ID: 127257


hrv Analiza nekih promjena u društvenoj strukturi hrvatske etničke zajednice u Clevelandu
eng The Analysis of Some Changes in the Social Structure of the Croatian Ethnic Community in Cleveland
Ivezić, Zdenko
Migracijske i etničke teme Vol. 5, No. 4, 1989
U radu je prikazan tok doseljavanja Hrvata u Cleveland od 1880. i njihova brojnost prema različitim izvorima. Iz originalnih podataka iz crkvenih knjiga hrvatske rimokatoličke župe i crkve Sv. Pavla u Clevelandu, izračunate stope nupcijaliteta, nataliteta i mortaliteta komparirane su s pokazateljima za Hrvatsku i Sloveniju. Za bračne partnere, roditelje rođene djece i za umrle osobe prikazano je njihovo porijeklo prema važećoj administrativno-teritorijalnoj podjeli hrvatskih zemalja prije Prvoga svjetskog rata. Uspoređeni su podaci o porijeklu...
Hrčak ID: 128094


hrv Prve veze iseljenika iz Hrvatske s Amerikom
eng The Earliest Links with America of Emigrants Originating from Croatia
Čizmić, Ivan
Migracijske i etničke teme Vol. 1, No. 2, 1985
Autor u ovome radu ukazuje na mogućnost prisutnosti Hrvata na Kolumbovim brodovima u vrijeme velikih otkrića, na hipotezu da su Croatan Indijanci možda hrvatskog porijekla, te na eventualnu prisutnost Hrvata u koloniji Ebenezer u američkoj državi Georgiji. Navodi pri tome obilnu literaturu. Autor također spominje veze Dubrovnika s Amerikom i upozorava kako su one dosad samo djelomično istražene. Na kraju autor upozorava kako se do danas nije dovoljno istraživalo razdoblje naših ranih migracija i zaključuje da će to u budućnosti biti istraživačk...
Hrčak ID: 128919


eng In Search of Identity: The Burgenland-Croatian Perspective
Ščukanec, Aleksandra
Croatian Studies Review Vol. 10, No. 1, 2014
Burgenland Croats are members of a Croatian minority who have been living in Austria and neighbouring countries for more than 500 years. In contrast to some Croatian minorities in other countries, in which various assimilatory processes are already visible in the second or third generation, the Burgenland Croats have managed to preserve their language, culture and tradition for several centuries. This paper aims to give an insight into the strategies of identity construction in this Croatian community. The main issues we are dealing with are co...
Hrčak ID: 143272


hrv SPECIFIČAN NAČIN DARIVANJA NEVJESTE U BUNJEVAČKIM SVADBENIM OBIČAJIMA
eng THE SPECIFIC MODE OF GIFT-GIVING TO THE BRIDE IN BUNJEVAC WEDDING CUSTOMS (Summary)
Černelić, Milana
Etnološka tribina Vol. 36, No. 29, 2006
Autorica slijedi trag specifičnog darivanja nevjeste novcem za poljubac u svih regionalnih bunjevačkih skupina u Podunavlju, koji vodi i do primorsko-ličkih Bunjevaca. Komparativnom analizom utvrđuje raspored te pojave i njezinih suvrstica na prostoru jugoistočne Europe. Darivanje je karakteristično i za vlaške skupine te druge starosjedilačke narode, čija prostorna zastupljenost upućuje na prožimanja starosjedilačkog i slavenskog kulturnog sloja u južnim prostorima jugoist. Europe, kao i na pravce kasnijeg širenja toga običaja prema zapadu i...
Hrčak ID: 27541


eng The National Council of Slovenes, Croats and Serbs in Zagreb (1918 / 1919)
Matijević, Zlatko
Review of Croatian History Vol. IV, No. 1, 2008
The author has reconstructed the emergence, activity and disappearance of the National Council of Slovenes, Croats and Serbs (NV SHS) in Zagreb during the last months of the existence of the Austro-Hungarian monarchy, the short-lived State of Slovenes, Croats and Serbs and the first weeks of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (from March 1918 to January 1919). The basic characteristic of the National Council of SHS and its selfproclaimed state was its intentional temporariness. The aim of the National Council was not the destruction...
Hrčak ID: 50549


hrv Hrvatske etničke župe u Kanadi: značaj i djelovanje
eng Croatian Ethnic Parishes in Canada: Their Significance and Activities
Čičak-Chand, Ružica
Migracijske i etničke teme Vol. 9, No. 2, 1993
Rad je uvod u šire istraživanje uloge hrvatskih vjerskih župa u Kanadi kao jezgre ne samo vjerske nego društvene i nacionalne, koja pruža mogućnost (o)čuvanja narodnoga i kulturnog identiteta hrvatskih iseljenika u dijaspori. Ukazujući na osnovne datosti povijesnih okolnosti migriranja i socioekonomskog položaja hrvatskih iseljenika u Kanadi, uz naznake nekih posebnosti kanadske etnoreligijske i društveno-političke zbilje, rad daje uvid u povijesnu, sociokulturnu pa i ekonomsku pozadinu osnivanja hrvatskih katoličkih župa u toj zemlji. Od oblik...
Hrčak ID: 127250


hrv Listovi i časopisi bačkih Hrvata od Ivana Antunovića do 1941.
eng Newspapers and Journals among Croats in Bačka from the Time of Ivan Antunović to 1941
Sekulić, Ante
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Želi se u prikazu najprije upozoriti na brojnost listova i časopisa u bačkih Hrvata, na njihovo društveno značenje do 1918. te na sadržajna i jezična obilježja nakon trianonske razdiobe do 1941. Urednici, nakladnici i mjesta tiskanja čine posebnu cjelinu prikaza dok se u završnici s nekoliko pripomena ističe utjecaj listova i časopisa na buđenje svijesti i očuvanje narodnog identiteta.
Hrčak ID: 127686


hrv Gradišćanski Hrvati – zajedništvo usprkos granica
eng The Burgenland Croats – Community Despite the Border
Domini, Mirjana
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Raspadom Austro-Ugarske – što rezultira formiranjem novih država i razgraničenjima nerijetko nauštrb etničkih zajednica – i Gradišćanski Hrvati doživljavaju težak udarac. Razdvojeni državnim granicama, podvojeni ideološkim sistemima, u različitom etničkom okruženju, oni nastoje očuvati svoju nacionalnu svijest i nacionalni identitet. Nažalost, procesu denacionalizacije u ime ideoloških razloga, državne homogenizacije ili pogrešno shvaćenog jedinstva u različitosti vrata su širom otvorena, a matični narod – i sam suočen sa sličnim dilemama – ne...
Hrčak ID: 127677