Skip to the main content

Search results

Filter by
Journal name

Author

Article type

Language

Keywords

Scientific area

Scientific field

Year

hrv Izazovi nove genetike u suvremenom društvenom i vrijednosnom kontekstu. Etička analiza mogućnosti i rizika
eng Challenges of New Genetics in Contemporary Social and Moral Context - Ethical Evaluation of Possibilities and Risks
Kutleša, Mislav; Kral, Dario
Crkva u svijetu Vol. 55, No. 1, 2020
Rad proučava suvremeni napredak na području genetike koji zahvaljujući velikim probojima u znanstvenom razumijevanju uloge gena u živih bića i razvoju (bio)tehnologije nudi nove primjene i mogućnosti na području zdravlja i poboljšanja čovjeka. U radu se nastoji ove napretke promatrati u suvremenom društvenom i moralnom kontekstu koji se često tumači i razumije kroz pojam postmodernizma. Priznajemo velike potencijale novih (bio)tehnologija, ali upozoravamo kako, budući da spomenuti kontekst ne nudi jasno definirane etičke standarde kao ni jasan...
Hrčak ID: 236172


hrv Mijene i konjunkture konzervativizma
eng Changes and Conjuctures of Conservatism
Kalanj, Rade
Revija za sociologiju Vol. 29, No. 3-4, 1998
Tekst se bavi konzervativizmom u kontekstu neoliberalne, postmoderne i postkomunističke kulturne konjunkture. Polazi od recentne aktualizacije tog pojma, analizira povijesno-društveni sklop u kojem se pojavljuje klasični konzervativizam kao reakcija na liberalno-demokratsko poimanje napretka. Razmatra mijene konzervativne misli u drugoj polovici 19. stoljeća i, osobito, u 20. stoljeću, posebno u vezi s konzervativnom revolucijom u Njemačkoj i boljševičkom revolucijom u Rusiji. Za razliku od klasičnog ("starog") konzervativizma, i uz pokušaj nje...
Hrčak ID: 154423


hrv KOLIKO DALEKO PADAJU JABUKE OD STABLA? ODNOS OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA DJECE I OBRAZOVNE RAZINE NJIHOVIH RODITELJA
eng How Far Does the Apple Fall from the Tree? The Relationship between Childrens Educational Achievement and the Educational Level of their Parents
ger Wie weit fällt der Apfel vom Baum? Der Bezug zwischen den schulischen Leistungen von Kindern und dem Bildungsgrad ihrer Eltern
BURUŠIĆ, Josip; BABAROVIĆ, Toni; MARKOVIĆ, Nenad
Društvena istraživanja Vol. 19, No. 4-5 (108-109), 2010
U provedenom istraživanju, kroz perspektivu istraživanja o preranom napuštanju školovanja, razmatra se odnos postignuća učenika na kraju razredne i predmetne nastave te se dovodi u vezu s obrazovanjem roditelja. Postignuća učenika operacionalizirana su nizom standardiziranih testova postignuća iz većine predmeta koji se poučavaju u razrednoj, odnosno predmetnoj, nastavi. U istraživanju je sudjelovalo 48 232 učenika četvrtih razreda, odnosno 46 196 učenika osmih razreda iz 844 redovite osnovne škole. Dobiveni rezultati svjedoče u korist...
Hrčak ID: 60111


hrv M. WOLLSTONECRAFT O ODGOJU ŽENA KAO DIO DOPRINOSA FEMINISTIČKIH SHVAĆANJA FILOZOFIJI ODGOJA
eng M.WOLLSTONECRAFT ABOUT EDUCATION AS A PART OF FEMINIST ISSUES CONTRIBUTIONS TO PHILOSOPHY OF EDUCATION
Radovan Burja, Milena
Magistra Iadertina Vol. 8., No. 1., 2013
U članku se analizira doprinos nekih feminističkih shvaćanja filozofiji odgoja. Iako su mnogi filozofi propitivali odgoj, rijetki su se posebno bavili odgojem žena, a u filozofiju odgoja se pitanja vezana za feminističke teme uvode tek 80-ih godina 20. st. Ne samo da se uviđa da je razmatranje odgojnog fenomena nepotpuno bez uključivanja ideja i iskustava žena kao ravnopravnih misliteljica nego se odgojna pitanja kroz filozofsko promišljanje razmatraju uzimajući u obzir feminističku kritiku patrijarhalnih oblika moći, te se s pomoću argumenata...
Hrčak ID: 122639


hrv ŽENE U SPORTU – RODNA RAVNOPRAVNOST U SPORTU, MEDIJIMA I SPORTSKIM ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
eng WOMEN IN SPORT (GENDER EQUALITY IN SPORT, MEDIA AND PUBLIC RELATIONS IN SPORT)
Planinić, Martina; Ljubičić, Ružica
Mostariensia Vol. 24, No. 1, 2020
Sport je jedan od najvažnijih svjetskih resursa i neizostavan dio međunarodne kulture. Muškarci i žene sudjeluju u većini sportova: od nogometa, košarke, boksa do ekstremnih sportova. Cilj je ovoga rada istražiti rodnu ravnopravnost u mnogim vidovima sporta: od jednakih plaća i sponzorskih ugovora do stipendija kao državne potpore talentiranim sportašima i sportašicama. U radu je prezentiran teorijski okvir definiranja sporta i njegova značaja. Obrađen je medijski odnos prema sportu i naglašena simbioza između sporta i medija. Rad je foku...
Hrčak ID: 251948


hrv Zabrana nošenja marama i diskriminacija u europskom pravu
eng The headscarf ban and discrimination in the european law
Zuparević, Samir
Autor u doprinosu istražuje smisao i značenje diskriminacije u kontekstu zabrane religioznih simbola u javnim ustanovama. Religijsko pokrivanje (hidžab) jeste posebna manifestacija slobode religije. U tekstu autor rasvjetljava kontroverziju ograničenja slobode religije s obzirom na zabranu nošenja marama u javnim ustanovama pojedinih država članica Evropske unije. U tom je kontekstu posebna pozornost posvećena odnosu između ograničenja slobode izražavanja religioznih simbola i zabrane diskriminacije na temelju religije.Radi svrhovitog izlaganja...
Hrčak ID: 59763


hrv Test konfrontacije: rodna dimenzija interkulturnog obrazovanja
eng A confrontational test: the gender dimension of intercultural education
ger Konfrontationstest: Genderdimension der interkulturellen Bildung
Bartulović, Marija
Pedagogijska istraživanja Vol. 10, No. 2, 2013
Koncept rodne jednakosti u obrazovanju dugo je vremena bio dominantno vezan za feminističku teoriju koja pitanje roda nerijetko problematizira iz ekskluzivističke perspektive, ponekad čak dajući primat rodnoj opresiji u odnosu prema ostalim oblicima opresije, uspostavljajući na taj način neutemeljen hijerarhijski odnos među njima. Međutim, suvremeni pravci u feminističkoj, kao i interkulturnoj i kritičkoj pedagogiji rod shvaćaju kao jednu od dimenzija različitosti koje se međusobno isprepliću u nastavnome procesu. Polazeći od teorije intersekci...
Hrčak ID: 129607


hrv JEDNAKOPRAVNOST HRVATA I ODRŽIV RAZVOJ: KLJUČ I/ILI NAČIN EUROPSKE PERSPEKTIVE BOSNE I HERCEGOVINE
eng EQUALITY OF CROATS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT A KEY AND / OR MODE OF THE EUROPEAN PERSPECTIVE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Gjokaj, Mark
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Kada su krajem prethodnog /početkom ovog stoljeća mnoge zemlje okončale tranzicijske reforme i ispunile uvjete za europsku perspektivu, tada su u višenacionalnoj Bosni i Hercegovini (BiH) konstitutivni i (post)tranzicijski izazovi kao početno i produženo stanje. Prema Aneksu 4. Daytonskog sporazuma (1995.), BiH je demokratska država, a po tome i jednakopravna, u kojoj su i Hrvati konstitutivni narod, koji u Federaciji čine entitet s Bošnjacima, koji su većina, a oba entiteta, Federacija i R. Srpska, sačinjavaju suverenu državu BiH. Odredb...
Hrčak ID: 234000


hrv Širenje javnog sustava pomoći u kućanstvu: pilot projekt u Sloveniji
eng Expanding the Public System of Household Assistance: a Pilot Experiment in Slovenia
Hrženjak, Majda
Suvremene teme Vol. 1, No. 1, 2008
Neregularno plaćene kućne pomoćnice svojom djelatnošću u sferi kućanstva i kućanskih poslova preustrojavaju značenje socijalne države, te odnos između kućanskog i plaćenog rada u europskim društvima na temeljno privatan, neravnopravan i isključujući način. U okvirima politika EU, regulaciju neformalnih kućanskih poslova smatra se situacijom bez gubitnika jer odgovara na potrebe za sve većim i boljim uslugama u kućanstvu i obitelji, dok istodobno pruža više kvalitetnijih poslova za teško zaposlive osobe. Raspravljajući o sukobu posao-obitelj u S...
Hrčak ID: 35211


eng “Women’s Voices in Contemporary Irish Theatre: Postfeminist and Ethical Issues in Marina Carr’s Marble and Nancy Harris’ No Romance”
hrv Ženski glasovi u suvremenom irskom kazalištu. Postfeministička i etička pitanja u dramama Marble Marine Carr i No Romance Nancy Harris
Novkinić, Sandra
Anafora Vol. IX, No. 1, 2022
The issue of re-establishing the contemporary Irish women playwrights to prominence has gained great attention. Women playwrights feel the need to combat systemic prejudice in the theatre industry, meaning that postfeminists in Ireland are very much present. Although often regarded as a synonym for third-wave feminism, postfeminism has its separate characteristics. One of them is that postfeminism defines equality differently than has been done previously. Equality should not look like androgyny, nor should it be strictly divided based on gende...
Hrčak ID: 280172