Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Karakter prijedloga iz članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
eng The nature of the bill for Article 38 of the Constitutional law on the Republic of Croatia’s Constitutional court
Ljubić, Dubravko
U ovom se članku, s obzirom na sadržaj osnovnih normi te na temelju komparativnog prikaza određenih rješenja sadržanih u njemačkom i hrvatskom ustavnopravnom sustavu, daje osvrt na ustavnopravni karakter prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom određenih općih akata u ustavnopravnom sustavu Republike Hrvatske.
Hrčak ID: 129105


hrv Normativne mogućnosti sudbenog dijaloga kao karakteristike transnacionalnog konstitucionalizma
eng Normative possibilities in judicial dialogue as a characteristic of trans-national constitutionalism
Bačić, Arsen; Bačić, Petar
Recentna literatura novog konstitucionalizma i s njim povezanog ustavnog prava na velika se vrata vratila metafori dijaloga. Dok u klasičnom ustavnom pravu dijalog crpi svoja tradicionalna značenja iz političke filozofije antike, u naše se vrijeme metafora dijaloga, ponajviše usidrena u području komparativnog ustavnog prava, razumije na više načina. Dijalog se danas razumije kao instrument transplantacije, neformalan način komunikacije između sudskih i političkih tijela, nova paradigma sudbenih odnosa između aktera koji ne pripadaju istom pravn...
Hrčak ID: 119809


hrv Utjecaj COVID-potvrda na pravo na rad i radnopravni status radnika u Republici Hrvatskoj
eng Impact of COVID certificates on the right to work and employment relations in the Republic of Croatia
Bilić, Andrijana
U radu se razmatra mogu li COVID-potvrde opravdano utjecati na radnopravni status radnika. U tu svrhu detaljno se analizira ustavnost odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, konkretno Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 od 28. rujna 2021. te Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, služben...
Hrčak ID: 284725


hrv ULTRA VIRES ODLUKE SUDA EU; POČETAK PRAVOSUDNOG SUKOBA ILI SURADNJE
eng THE ULTRA VIRES DECISIONS OF THE EU COURT; THE BEGINNING OF JUDICIAL CONFLICT OR COOPERATION
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
Ovaj rad ima za cilj istražiti odluke najviših nacionalnih sudova koji su odluke CJEU-a proglasili ultra vires, bez obvezujućeg učinka u svojim zemljama. Kao i češki, danski i njemački sudovi, Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS) mogao je donijeti takvu odluku prema članku 129. Ustava Republike Hrvatske (URH) i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS). U postupku, Ustavni sud ne bi trebao poštovati samo relevantne odredbe CRC-a i CACC-a, već i postupovna pravila CJEU-a, osiguravajući da je odluka doista dobro utemelj...
Hrčak ID: 281059


hrv Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi
eng Election of Judges of the Constitutional Court of the Republic of Croatia in the Comparative Perspective
ger Die Wahl der Richter des Verfassungsgerichts der Republik Kroatien in der Rechtsvergleichung
Podolnjak, Robert
Komparativna analiza izbora ustavnih sudaca u europskim državama pokazuje da postoje dva temeljna opredjeljenja – jednim se nastoji omogućiti izbor sudaca koji neće biti ovisni za svoj izbor jednom ogranku vlasti pa u izboru sudaca sudjeluje više ogranaka vlasti, najčešće izvršni i zakonodavni, a ponekad i sudbeni. U onim državama gdje je parlament jedino tijelo koje sudjeluje u izboru ustavnih sudaca odluka se ne prepušta običnoj parlamentarnoj većini, već se traži u pravilu dvotrećinska većina odnosno ista većina koja se traži za ustavne prom...
Hrčak ID: 13316


hrv NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI
eng NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI
Lauc, Zvonimir
Pravni vjesnik Vol. 32, No. 3-4, 2016
Rad prikazuje temeljni i najviši ideal pravednog društva – načelo vladavine prava, kao i koncept ustavne vladavine. Tako rad prikazuje koncept ustavne vladavine kao sustav utemeljen na idejama vladavine prava i konstitucionalizma, definirajući ga kao pravni sustav pokoravanja zakonima, a ne ljudima. U radu se nastoji razgraničiti formalna od materijalne vladavine prava te se vladavina prava razmatra kao temeljna vrijednost u pravnim sustavima međunarodnih organizacija Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe. Zaključno se prikazuju st...
Hrčak ID: 179198


hrv Ustavni sud Republike Hrvatske kao “europski” sud i očuvanje nacionalnih standarda zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda
eng The Constitutional Court of the Republic of Croatia as a ‘European’ Court and the Preservation of National Standards of Fundamental Rights Protection
Horvat Vuković, Ana
Autorica analizira fenomen nacionalnih sudova kao “europskih” prvostupanjskih sudova i njime kreiran sustav dvostruke lojalnosti prema europskom i prema nacionalnom ustavnom poretku. U odnosu na problem zaštite viših nacionalnih standarda temeljnih ljudskih prava i sloboda te nacionalnog ustavnog identiteta razmatra proceduralne načine pomirenja Simmenthal doktrine Suda pravde Europske unije i čl. 37. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Osim snažne sudačke lojalnosti Ustavu identificira mehanizam dvostruke preliminarnosti kao ko...
Hrčak ID: 220238


hrv Ostvarenje i zaštita ustavnog ideala porezne pravednosti u svjetlu zahtjeva socijalne države
eng Realization and protection of the constitutional ideal of tax justice in the light of the welfare state requirements
Miloš, Matija; Kuzelj, Valentino
U ovom se radu preispituje pojednostavljeno prihvaćeno i ne-preispitano razlikovanje između ustavnog koncepta socijalne države, socijalnih prava te poreznog sustava. Ono svoj praktičan učinak nalazi u djelovanju Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji zbog jaza koji nalazi između tih kategorija propušta adekvatno tumačiti i štititi koncept socijalne države u nadzoru ustavnosti poreznog zakonodavstva. Krajnji je rezultat takvog djelovanja stvaranje prostora pretjeranog ustavnosudskog samoograničenja. Nasuprot strahu od sudskog aktivizma, koji se...
Hrčak ID: 265076


hrv USTAVNOPRAVNI ASPEKTI ODREĐIVANJA NAKNADE ZA POTPUNO IZVLAŠTENJE
eng CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE EXPROPRIATION COMPENSATION
Jelušić, Mario; Šarin, Duška
Izvlaštenje ili eksproprijacija predstavlja institut upravnog prava kojim država zahvatima u imovinska prava određenim subjektima oduzima ili ograničava ta prava u svoju korist ili u korist nekih drugih subjekata. Dok potpunim izvlaštenjem nekretnina postaje vlasništvo korisnika izvlaštenja čime prestaju pravo vlasništva i druga prava prijašnjeg vlasnika na toj nekretnini, nepotpunim izvlaštenjem ograničava se pravo vlasništva na nekretnini ustanovljenjem zakupa ili ustanovljenjem služnosti. U ovom ćemo se radu baviti ustavnopravn...
Hrčak ID: 154314


hrv Zaštita ustavnih jamstava poreznih obveznika u poreznim postupcima
eng Protection of constitutional guarantees of taxpayers in legal procedures
Ofak, Lana
Ostvarenje i zaštita ustavnih jamstava poreznih obveznika u ovom radu proučavani su kroz postupke odnosno pravne puteve koje porezni obveznici imaju pravo pokretati u svrhu zaštite svojih Ustavom zajamčenih prava i sloboda. Upravna i sudska praksa istražena je putem analize objavljene prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske. Rad je u tom smislu podijeljen u tri glavna dijela. Prvo se istražuje primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u poreznim stvarima, a potom slijedi posebni...
Hrčak ID: 194895