Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom polju

Godini

hrv Pravo na suca i pravo na djelotvoran pravni lijek prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl . 13)
eng Right to a judge and to effective legal remedy according to the ECHR and Fundamental Freedoms
fre Le droit au juge et à un recours effectif selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Art. 13)
Delaunay, Benoît
Članak 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dugo je vremena smatran supsidijarnim u odnosu na članak 6. stavak 1. i na druge članke te Konvencije. Općenito, kad je kod dolazilo do kršenja koje normativne mjere Konvencije, smatralo se suvišnim sankcionirati nepoštivanje prava na djelotvorni pravni lijek. U presudiKudlaprotiv Poljskeu kojoj je sud pristao na provjeravanje sankcioniranja za kršenje članka 13 zbog nepostojanja žalbe koja dozvoljava tužitelju da mu se prizna njegovo pravo na suđenje u razumnom roku,...
Hrčak ID: 138121


hrv O tumačenju Europske konvencije o ljudskim pravima
eng The interpretation of the European Convention on Human Rights
Marochini, Maša
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava najstariji je i najučinkovitiji sustav za zaštitu ljudskih prava u svijetu. No, konvencijski sustav nije bez problema. Europski sud za ljudska prava, zadužen za ispitivanje individualnih (ali i međudržavnih) tužbi, preplavljen je zahtjevima pojedinaca koji tvrde da im je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Konvencijom, te prođe i po nekoliko godina od dana podnošenja zahtjeva Sudu do dana donošenja presude. Nekoliko je razloga za ovakvu situaciju od kojih je jedan, koji je ujedno i najvažniji za ov...
Hrčak ID: 116319


hrv Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda
eng Legal Amendments of the Civil Procedure Act and the European Convention on Human Rights and fundamental freedoms
Trgo, Amara
Zakon o parničnom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP) koji je važio na području cijele SFRJ preuzet je kao zakon Republike Hrvatske, Zakonom o preuzimanju ZPP-a ( "Narodne novine" 53/91) koji je stupio na snagu dana 8. listopada 1991. godine od kada se i primjenjuje. Noveliran je Zakonom o izmjenama ZPP-a ( "Narodne novine" 91/92) koji je stupio na snagu 8. siječnja 1993. godine od kada se primjenjuje, te Zakonom o izmjenama i dopunama ZPP-a ("Narodne novine" 112/99) koji je stupio na snagu 6. studenog 1999. godine od kada se primjenjuje. Pravni...
Hrčak ID: 37856


hrv UTJECAJ ODLUKA I NAČELA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NA REGULACIJU INSTITUTA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU S POSEBNIM NAGLASKOM NA PRISREĆANJE KOMUNIKACIJA
eng THE IMPACT OF THE DECISIONS AND PRINCIPLES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE REGULATION OF THE INSTITUTE OF SPECIAL EVIDENTIARY ACTIONS IN THE UNITED KINGDOM WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS
Aljinović, Nevena
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
U Ujedinjenom Kraljevstvu, regulatorni mehanizam za presretanje komunikacija doživio je značajne promjene u posljednjih nekoliko desetljeća. Sve do presude Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Malone (1984.), u kojoj je utvrđena povreda prava na zaštitu privatnog i obiteljskog života iz čl. 8. Europske konvencije za zaštitu temeljnih prava i sloboda (ECHR), Ujedinjeno Kraljevstvo nije imalo koncizan zakonodavni okvir koji regulira presretanje komunikacija. Zakonodavni okviri koji reguliraju predmetnu materiju također su izmijenjen...
Hrčak ID: 281061


hrv Utjecaj Europske konvencije o ljudskim pravima na privatno pravo država ugovornica
eng The influence of the European Convention of Human Rights on the national private law
Tratar, Boštjan
Europski sud za ljudska prava svojom jurisdikcijom u pogledu doktrine pozitivnih dužnosti države (npr. u predmetima Appleby and Others v. The United Kingdom i Pla and Puncernau v. Andora) utječe i na uređenje pravnih odnosa među pojedincima (privatnopravnih subjekata), što znači također i na nacionalno privatno pravo. Doktrina pozitivnih dužnosti države jest doktrina razvijena na osnovi Europske konvencije o ljudskim pravima (Europska konvencija) koja nalaže državi odgovornost ne samo za kršenje prava od strane države i njezinih organa i ostali...
Hrčak ID: 129103


hrv Sudska kontrola zakonitosti dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama
eng Judical Control of the Legality of Evidence Obtained by Special Evidentiary Actions
Aljinović, Nevena
Zakoniti nalog suca istrage neophodna je formalna komponenta za provođenje posebnih dokaznih radnji te ujedno i nužan preduvjet za zakonitost tako prikupljenih rezultata, o kojoj se vodi računa u nekoliko faza postupka. Kako u inicijalnoj fazi izdavanja naloga suca istrage sučevo uvjerenje o ispunjenju zakonskih uvjeta za nalaganje posebnih dokaznih radnji nitko ne može dovesti u pitanje s obzirom na to da ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv izdanog naloga, to je tek u kasnijim fazama postupka na dispoziciji stranaka mogućnost...
Hrčak ID: 272795


hrv SAVJETODAVNO MIŠLJENJE I PRETHODNI POSTUPAK – USPOREDNA I KONTEKSTUALNA NAPOMENA
eng ADVISORY OPINION AND PRELIMINARY RULING PROCEDURE – A COMPARATIVE AND CONTEXTUAL NOTE
Daka, Marija
Pravni vjesnik Vol. 36, No. 3-4, 2020
Predmet ovog članka je Protokol br. 16 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koji je nedavno stupio na snagu. U radu su predstavljeni glavni zajednički i razlikovni elementi dvaju izvanparničnih postupaka pred nadnacionalnim sudovima. Postupak savjetodavnog mišljenja Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) i prethodni postupak obilježili su uspjeh bez presedana pred Sudom Europske unije, barem prima facie, za slične vrste postupaka. U radu se također analiziraju međusektorska pitanja koja proizlaze iz primjene obaj...
Hrčak ID: 250054


hrv "Predvidljivost događaja" u judikaturi Europskog suda za ljudska prava - jesu li vlasti znale ili su trebale znati za stvarni ili neposredni rizik
eng The "Predictability of Events" in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Did the Authorities Know or Ought They to Have Known About Actual or Imminent Risk?
Filipović, Hrvoje
Policija ima vodeću ulogu u zaštiti života ljudi, i to ne samo kroz reaktivnu ulogu već i kroz proaktivno djelovanje, koje je kroz recentnu praksu Europskog suda za ljudska prava dobilo novu (stvarnu i pravnu) dimenziju. U radu se analizira pozitivna obveza države da donosi učinkovite normativne i provedbene mjere u cilju zaštite života. Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava iskristalizirala je kriterij "predvidljivosti događaja" u utvrđivanju nastanka pozitivne obveze države, na temelju kojega se može utvrditi da su vlasti znale i...
Hrčak ID: 232113


hrv (JOŠ) O UJEDNAČAVANJU SUDSKE PRAKSE U GRAĐANSKIM PREDMETIMA
eng (MORE) ABOUT UNIFORMING COURT PRACTICE IN CIVIL CASES
ger (NOCH) ÜBER DIE HARMONISIERUNG DER RECHTSPRECHUNG IN ZIVILSACHEN
ita (ANCORA) DELL' UNIFORMAZIONE DELLA PRASSI NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE
Bodul, Dejan; Čuveljak, Jelena; Grbić, Sanja
Ideal je sudskog postupka visoki stupanj predvidljivosti, a to nije ništa drugo nego stabilna i ujednačena sudska praksa. Naime, građani i poslovni subjekti koji idu na sud zbog identičnih činjeničnih okolnosti moraju dobiti istu presudu, a sudovi jedne države moraju rješavati identična pravna pitanja na isti način, bez obzira na to gdje se nalazili. S druge strane, u osnovi pravnog standarda neovisnosti sudbene vlasti nalazi se sloboda individualnog sudca od svih utjecaja koji bi mu priječili da odlučuje samo ex lege, na temelju svoje savjesti...
Hrčak ID: 238259


hrv Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja
eng Right to enforcement of administrative court decisions as guarantee to a fair trial
fre Le droit à l’exécution des décisions du juge administratif comme garantie du procès équitable
Šikić, Marko; Ofak, Lana
Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka sastavni je dio prava na pristup sudu. Članak 6., stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o pravu na pošteno (pravično) suđenje te članak 47. Povelje temeljnih prava Europske unije o pravu na učinkovito pravno sredstvo i pošteno suđenje jamče provedbu obvezujućih sudskih odluka. U protivnom bi odredbe o pravu na pošteno suđenje bile lišene svakog djelotvornog učinka. Istraživanje autora bit će podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu analizirat će se praksa Europskog suda za lj...
Hrčak ID: 138138