Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv O tumačenju Europske konvencije o ljudskim pravima
eng The interpretation of the European Convention on Human Rights
Marochini, Maša
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava najstariji je i najučinkovitiji sustav za zaštitu ljudskih prava u svijetu. No, konvencijski sustav nije bez problema. Europski sud za ljudska prava, zadužen za ispitivanje individualnih (ali i međudržavnih) tužbi, preplavljen je zahtjevima pojedinaca koji tvrde da im je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Konvencijom, te prođe i po nekoliko godina od dana podnošenja zahtjeva Sudu do dana donošenja presude. Nekoliko je razloga za ovakvu situaciju od kojih je jedan, koji je ujedno i najvažniji za ov...
Hrčak ID: 116319


hrv UTJECAJ ODLUKA I NAČELA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NA REGULACIJU INSTITUTA POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU S POSEBNIM NAGLASKOM NA PRISREĆANJE KOMUNIKACIJA
eng THE IMPACT OF THE DECISIONS AND PRINCIPLES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE REGULATION OF THE INSTITUTE OF SPECIAL EVIDENTIARY ACTIONS IN THE UNITED KINGDOM WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS
Aljinović, Nevena
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
U Ujedinjenom Kraljevstvu, regulatorni mehanizam za presretanje komunikacija doživio je značajne promjene u posljednjih nekoliko desetljeća. Sve do presude Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Malone (1984.), u kojoj je utvrđena povreda prava na zaštitu privatnog i obiteljskog života iz čl. 8. Europske konvencije za zaštitu temeljnih prava i sloboda (ECHR), Ujedinjeno Kraljevstvo nije imalo koncizan zakonodavni okvir koji regulira presretanje komunikacija. Zakonodavni okviri koji reguliraju predmetnu materiju također su izmijenjen...
Hrčak ID: 281061


eng Legal Concept of Hate Speech and Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Alaburić, Vesna
Politička misao Vol. 55, No. 4, 2018
This article problematizes the legal concept of so-called hate speech in order to contribute to current debates on this complex and omnipresent social phenomenon. Firstly, it refers to the provisions of various international human rights instruments relevant in the context of combating hate speech, providing general legal framework for the proper assessment of this issue. Then it discusses the legal concept of hate speech and certain controversies and difficulties involved. In particular, it points to the specific distinction that must be estab...
Hrčak ID: 215408


hrv POVREDA KONVENCIJSKOG PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE VLASNIŠTVA
eng Violation of the Right to the Peaceful Enjoyment of Possessions Laid Down in the Convention
Elijaš, Dragan; Marković, Sandra; Trgovac, Sanja
Autori u radu daju osvrt na postanak i razvitak stanarskog prava, te presjek domaćih pravnih propisa koji su se odnosili na stanarsko pravo, kao i propisa kojima je izvršena pretvorba stambenih odnosa. Pišu o značaju stupanja na snagu Zakona o najmu, kada je prestalo stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema ranijim propisima te su one po sili zakona postale najmoprimci (u pravilu, zaštićeni najmoprimci). Podsjećaju da pitanja vezana uz pretvorbu iz stanarskog prava u vlasništvo na stanovima te brojni sudski sporovi koji su proizašl...
Hrčak ID: 141247


hrv POVREDA KONVENCIJSKOG PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE VLASNIŠTVA
eng Violation of the Right to the Peaceful Enjoyment of Possessions Laid Down in the Convention
Elijaš, Dragan; Marković, Sandra; Trgovac, Sanja
Autori u radu daju osvrt na postanak i razvitak stanarskog prava, te presjek domaćih pravnih propisa koji su se odnosili na stanarsko pravo, kao i propisa kojima je izvršena pretvorba stambenih odnosa. Pišu o značaju stupanja na snagu Zakona o najmu, kada je prestalo stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema ranijim propisima te su one po sili zakona postale najmoprimci (u pravilu, zaštićeni najmoprimci). Podsjećaju da pitanja vezana uz pretvorbu iz stanarskog prava u vlasništvo na stanovima te brojni sudski sporovi koji su...
Hrčak ID: 154310


hrv Sudska kontrola zakonitosti dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama
eng Judical Control of the Legality of Evidence Obtained by Special Evidentiary Actions
Aljinović, Nevena
Zakoniti nalog suca istrage neophodna je formalna komponenta za provođenje posebnih dokaznih radnji te ujedno i nužan preduvjet za zakonitost tako prikupljenih rezultata, o kojoj se vodi računa u nekoliko faza postupka. Kako u inicijalnoj fazi izdavanja naloga suca istrage sučevo uvjerenje o ispunjenju zakonskih uvjeta za nalaganje posebnih dokaznih radnji nitko ne može dovesti u pitanje s obzirom na to da ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv izdanog naloga, to je tek u kasnijim fazama postupka na dispoziciji stranaka mogućnost...
Hrčak ID: 272795


eng ILO Contributions to the Jurisprudence of International Human Rights Bodies
hrv Doprinosi MOR-a jurisprudenciji međunarodnih tijela za ljudska prava
Sychenko, Elena
The paper addresses the role of the International Labour Organization (ILO) in the consideration of cases and in the interpretation of international human rights instruments by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European Court of Human Rights. As labour rights form part of internationally recognized human rights the author attempts to evaluate the penetration of ILO standards and legal reasoning into the adjudication of human rights cases and interpretation of human rights instruments by other international bodies. Th...
Hrčak ID: 272425


hrv Mogući budući izazovi za Europski sud za ljudska prava? Važnost Zakona o nezastarijevanju i predmeta Sanader za jurisprudenciju Europskog suda za ljudska prava i razvoj mehanizama tranzicijske pravde
eng Possible Future Challenge for the ECtHR?: Importance of the Act on Exemption and the Sanader Case for Transitional Justice Jurisprudence and the Development of Transitional Justice Policies
Roksandić Vidlička, Sunčana
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 64, No. 5-6, 2014
Izmjene i dopune hrvatskoga Ustava 2010. godine, kojima je dopušteno retroaktivno procesuiranje gospodarskih kaznenih djela vezanih uz proces pretvorbe i privatizacije počinjenih za vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije te kaznenih djela ratnog profiterstva (tranzicijska gospodarska kaznena djela), otvorile su Pandorinu kutiju. Ustavne su izmjene omogućile i donošenje Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Valja tvrditi kako te izmjene Ustava i navedeni Zakon...
Hrčak ID: 132642


hrv ISTICANJE POVREDA KONVENCIJSKIH I USTAVNIH PRAVA U POSTUPCIMA PRED REDOVNIM SUDOVIMA
eng STRESSING THE RIGHTS GUARANTEED BY THE CONSTITUTION AND CONVENTION IN THE PROCEEDINGS BEFORE ORDINARY COURTS
ger HERVORHEBUNG VON VERLETZUNGEN DER KONVENTIONS- UND VERFASUNGSRECHTE VOR ORDENTLICHEN GERICHTEN
ita IL RILIEVO DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI CONVENZIONALI E COSTITUZIONALI NEI PROCEDIMENTI DINNAZI AI TRIBUNALI ORDINARI
Marković, Sandra; Trgovac, Sanja
Prema stajalištu Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: ESLJP) načelo supsidijarnosti jedno je od temeljnih načela na kojima se temelji konvencijski nadzorni sustav. Konkretno to znači da je mehanizam zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda uspostavljen Konvencijom supsidijaran u odnosu prema nacionalnim sustavima zaštite ljudskih prava. U radu se ističe protek vremena u kojem su sve strane u sudskim postupcima morale shvatiti i prihvatiti važnost primjene Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ali i Ustava Re...
Hrčak ID: 219403


hrv "Predvidljivost događaja" u judikaturi Europskog suda za ljudska prava - jesu li vlasti znale ili su trebale znati za stvarni ili neposredni rizik
eng The "Predictability of Events" in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Did the Authorities Know or Ought They to Have Known About Actual or Imminent Risk?
Filipović, Hrvoje
Policija ima vodeću ulogu u zaštiti života ljudi, i to ne samo kroz reaktivnu ulogu već i kroz proaktivno djelovanje, koje je kroz recentnu praksu Europskog suda za ljudska prava dobilo novu (stvarnu i pravnu) dimenziju. U radu se analizira pozitivna obveza države da donosi učinkovite normativne i provedbene mjere u cilju zaštite života. Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava iskristalizirala je kriterij "predvidljivosti događaja" u utvrđivanju nastanka pozitivne obveze države, na temelju kojega se može utvrditi da su vlasti znale i...
Hrčak ID: 232113