Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng Review: Alan Uzelac (ed.), Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 34, Springer, 2014, 263 pp., ISBN 978-3-319-03442-3
Bratković, Marko
Demands of contemporary lifestyle, fraught with many changes, leave little time for rethinking one's own goals. In this respect, civil justice and civil procedure are no exception. Civil justice systems around the world are troubled with the same efficiency problem – how to balance thoroughness with timeliness and low costs. Frequent law changes bring into question their appropriateness. Moreover, the haphazard solutions hardly ever contribute to efficiency in coping with growing caseloads and quality demands. Along these lines, Alan Uzelac, th...
Hrčak ID: 123107


hrv Neka važna pitanja uređenja i reformi upravnog sudovanja u europskim zemljama
eng Some Important Issues Regarding the Organisation and Reforms of Judicial Review in European Countries
Held, Mateja
Odgovori na pitanja o organizaciji upravnih sudova te pitanja reforme ustrojstva i nadležnosti upravnih sudova zauzimaju važno mjesto u raspravama o racionalizaciji sustava upravnosudske kontrole nad upravom koja predstavlja mehanizam osiguranja zakonitog djelovanja uprave. U radu se analiziraju temelji, uređenje i reforme upravnosudske kontrole u nekoliko relevantnih poredbenih sustava – u Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj. Cilj je ovog rada iz analize poredbenih sustava doći do rješenja koja bi mogla unaprijediti hrvatski...
Hrčak ID: 227079


hrv Stečajno zakonodavstvo u tranziciji - komparativni osvrt, hrvatski izazovi i potencijalna rješenja
eng Bankruptcy law in transition - a comparative review, Croatian challenges and potential solutions
Vuković, Ante; Bodul, Dejan
Učinkovit stečajni sustav neophodni je dio tržišne ekonomije jer pruža sigurnost vjerovnicima, nižu kamatnu stopu, oporavak poduzeća s financijskim poteškoćama i brže vraćanje blokiranih sredstava u uporabu. U kvalitetnom stečajnom postupku svi dobivaju - i vjerovnici i dužnici i društvo u cjelini. Europska zakonodavstva sve više akceptiraju mogućnost reorganizacije poduzeća putem stečajnog plana i na taj način, kroz učinkovitu preraspodjelu zarobljenih sredstava, postavljaju preduvjet za brže i uspješnije ozdravljenje cjelokupne privrede (i oč...
Hrčak ID: 86841


hrv Izdvajanje nezakonitih materijalnih dokaza u poredbenom kaznenom postupovnom pravu
eng Exclusion of Illegally Obtained Real Evidence in Comparative Law
Karas, Željko; Štrk, Davor
Zagrebačka pravna revija Vol. 2, No. 2, 2013
Autori u radu analiziraju stajališta poredbenog prava o izdvajanju nezakonitih dokaza prikupljenih radnjama koje se odnose na predmete koji mogu služiti za dokazivanje (pretraga, oduzimanje i dr.). Istraživanje potvrđuje da većina europskih kaznenih postupaka ne primjenjuje apsolutni način izdvajanja, a rijetke države koje se njime koriste ne uključuju širok opseg povreda, imaju brojne iznimke i ne izdvajaju zakonite dokaze otkrivene iz nezakonitih. Većina država koristi se modelom relativnog izdvajanja, a takav pristup zastupaju i Europski sud...
Hrčak ID: 129505


hrv Prikaz knjige: Tot, I.; Slakoper, Z. (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.
eng Book review: Tot, I.; Slakoper, Z. (eds.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022
Poljanec, Kristijan
U 2020. godini obilježili smo petnaestu godišnjicu od donošenja Zakona o obveznim odnosima (ZOO) – stožernog propisa hrvatskog privatnog prava u čijem su nastanku značajnu ulogu imali prijašnje jugoslavensko obvezno pravo, međunarodni instrumenti, poredbeno-pravni utjecaji iz romansko-germanskog pravnog kruga i pravna stečevina Europske unije (EU). Ova važna obljetnica u hrvatskoj pravničkoj zajednici najavljena je međunarodnom znanstvenom konferencijom Zagreb International Conference on the Law of Obligations u prosincu 2019. g. , a jedan od n...
Hrčak ID: 292015


hrv Protupreuzimateljske mjere i položaj uprave ciljanog društva u postupku preuzimanja dioničkih društava
eng Anti-Takeover Measures and Position of the Target Company Bord in Takeover Procedures
Jurić, Dionis; Zubović, Antonia
Postupak preuzimanja ciljnog društva i obveza stjecatelja kontrolnog udjela da dade obvezatnu ponudu za preuzimanje predstavlja sredstvo zaštite manjinskih dioničara u ciljnom društvu. Upravna i nadzorna tijela ciljnog društva u slučaju pojave neprijateljskog preuzimanja imaju obvezu štititi interese dioničara ciljnog društva. Iz tog razloga došlo je do razvoja pravila neutralnosti upravnih i nadzornih tijela ciljnog društva tijekom trajanja postupka preuzimanja u pogledu poduzimanja reaktivnih protupreuzimateljskih mjera. To uvjetuje pribavlja...
Hrčak ID: 52621


eng LEGAL CONCEPT OF UNLAWFUL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURES INBOSNIA AND HERZEGOVINA WITH REFERENCE TO COMPARATIVE LAW
bos INSTITUT NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA UBOSNI I HERCEGOVINI SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO
Mešanović, Merima
The paper discusses the legal concept of unlawful evidence in criminal legislation in Bosnia and Herzegovina from a theoretical, legal and practical aspect. After the theoretical explanation of the notion of "unlawful evidence", the positive legal provision on unlawful evidence in criminal proceedings in Bosnia and Herzegovina and the legal consequences of their use are analyzed with a comparative analysis of the legal concept in the most important legal systems of the European continental system and the Anglo-saxon legal circle (USA). The pap...
Hrčak ID: 233367


hrv Sudska kontrola u sporovima zbog povrede propisa o tržišnom natjecanju u hrvatskom i poredbenom pravu
eng Judicial Review in Competition Cases in Croatia and Comparative Jurisdictions
Akšamović, Dubravka
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 67, No. 3-4, 2017
U radu se razmatra problematika sudskog nadzora u postupcima za zaštitu tržišnog natjecanja. Analiziraju se procesnopravna pitanja i druge posebnosti upravnog spora u predmetima za zaštitu tržišnog natjecanja u odnosu na “klasični” upravni spor. Polemizira se o standardu upravnosudske zaštite u navedenim postupcima te ulozi i zadaći Visokog upravnog suda. Provodi se poredbena analiza upravnosudske zaštite u istim vrstama sporova u pravu EU-a, njemačkom i slovenskom pravu, kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri domaći model upravnosudske zaštite i...
Hrčak ID: 186929


eng Remarks on István Szászy (1899-1976), on the General Part of Hungarian Civil Law and the Role of the Comparative Method in Private Law
hrv Razmatranja o Istvánu Szászyju (1899. – 1976.), općem dijelu mađarskog građanskog prava i ulozi poredbenopravne metode u privatnom pravu
Veress, Emőd
István Szászy was one of the most versatile creators of Hungarian legal thinking. We remember him primarily as a scholar of international private law, but he also published many high-quality private law works before 1949. In 1949, István Szászy's career as a private lawyer was interrupted for political reasons in the context of Soviet-type dictatorship. His person has been partially ignored by history, while his work as a private lawyer has been disregarded altogether. Therefore, it is worth examining the reasons for the disregard he has been s...
Hrčak ID: 258414


hrv IZAZOVI PRAVNOG UREĐENJA UPOTREBE OSOBNIH PODATAKA IZ GENSKIH TESTOVA U SVRHU OSIGURANJA
eng THE CHALLANGES OF REGULATING THE USE OF PERSONAL DATA FROM GENETIC TESTS FOR INSURANCE PURPOSES
Bukovac Puvača, Maja; Bealnić, Loris
Pravni vjesnik Vol. 37, No. 3-4, 2021
U radu se obrađuje problem korištenja genskih testova u svrhu osiguranja. Nakon uvodnog izlaganja u radu se prikazuju razni međunarodni i europski pravni izvori koji se odnose na zaštitu osobnih podataka općenito, pa tako i onih iz genskih testova. Potom se opisuju različita rješenja u poredbenom pravu glede korištenja podataka iz genskih testova u svrhu osiguranja. U jednima je naglašena apsolutna zabrana korištenja genskih testova u svrhu osiguranja (Francuska, Austrija, Portugal, Hrvatska), a u drugima liberalniji pristup pod određenim pretp...
Hrčak ID: 269534