Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv ELEKTRONEUROGRAFSKI PARAMETRI U PACIJENATA SA PREDIJABETESOM
Kunić, Suljo
Zdravstveni glasnik Vol. 5, No. 2, 2019
Uvod: Istovremena prisutnost metaboličkih faktorarizika za dijabetes melitus tipa 2 i kardiovaskularnubolest (abdominalna pretilost, hiperglikemija, dislipidemijai hipertenzija) ukazuju na postojanje „metaboličkogsindroma“ Cilj ovog istraţivanja je bio izmjeriti elektroneurografske parametre nervusmedianusa i nervusulnarisa kod ispitanika sa metaboličkim sindromom te utvrditi da li kod pacijenata u predijabetesu dolazi do promjena ka neuropatskom šablonu. Metode: U istraţivanje je bilo uključeno 100 ispitanika sa metaboličkim sindromom dijagnos...
Hrčak ID: 228910


hrv Elektrofiziološka studija dijabetičke neuropatije
eng Electrophysiologic study of diabetic neuropathy
Radolović Prenc, Lorena; Vidović, Ivana; Marković, Dubravko; Labinac-Peteh, Loredana
Medicina Fluminensis Vol. 49, No. 2, 2013
Cilj: Prikazati značaj elektroneurografije u dijagnostici dijabetičke neuropatije, te njezine težine u objektivnijem stupnjevanju, na prikazu ispitanika. Metode: Retrospektivnom studijom analizirali smo 280 bolesnika oboljelih od šećerne bolesti, liječenih u Općoj bolnici Pula u periodu od siječnja 2011. do siječnja 2012. godine. Svi bolesnici obrađeni su klinički i elektroneurografski. Rezultati: Elektroneurografske analize pokazale su kod dijabetičara signifikantno usporenje brzina provodljivosti za sve ispitane živce (P < 0,05), ali zna...
Hrčak ID: 103489


hrv Sindrom tarzalnog tunela
eng Tarsal tunnel syndrome
Skala Kavanagh, Hana; Balen, Diana; Nemčić, Tomislav
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Sindrom tarzalnog tunela (STT) relativno je rijetka kompresivna mononeuropatija donjih ekstremiteta uzrokovana kompresijom tibijalnog živca ili njegovih ogranaka (medijalnog ili lateralnog plantarnog živca) u području tarzalnog kanala. Pripada skupini kanalikularnih sindroma, a iako puno rjeđi, može se smatrati ekvivalentnim sindromu karpalnog tunela. Klinički se očituje pojavom boli, poglavito u medijalnom dijelu tabana te žarenjem i trncima u području prva tri prsta stopala. Uz kliničku procjenu, za dijagnosticiranje ove neuropatije najčešće...
Hrčak ID: 284692


hrv Uloga EMNG-a u neurološkoj praksi
eng The Role of EMNG in Neurological Practice
Čerimagić, Denis
Medicus Vol. 28, No. 1 Neurologija, 2019
Elektromioneurografija je dijagnostička metoda sastavljena od dvije komponente: elektromiografije i elektroneurografije. Elektroneurografijom određujemo brzine provodljivosti ispitivanih živaca, a elektromiografijom registriramo mišićnu aktivnost. Ova je metoda „zlatni standard“ u dijagnostici različitih neuroloških poremećaja. Klinička elektromioneurografija ne može se standardizirati poput EKG-a ili EEG-a, jer se temelji na detaljnome prethodnom kliničkom neurološkom pregledu te na razmatranju različitih diferencijalnodijagnostičkih mogućnost...
Hrčak ID: 216821