Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Ispitivanje površinskih voda sliva rijeke Krapine s posebnim osvrtom na prisutnost ulja i fenola u vodi
Munjko, Ignac
Croatian Journal of Fisheries Vol. 32, No. 2, 1977
Hrčak ID: 120528


hrv Proizvodni pokusi za povećanje prinosa na šaranskim ribnjacima 1960. godine
Bojčić, C.; Livojević, Z.; Malnar, J.; Marko, S.; Sabioncello, I.
Croatian Journal of Fisheries Vol. 16, No. 1, 1961
Hrčak ID: 158691


hrv Fizikalno-kemijski profili hrvatskog meda s prikazom potrošnje među studentima zdravstvenog usmjerenja
eng Physico-Chemical Profiles of Croatian Honey with an Overview of Its Consumption among Healthcare Students
Uršulin-Trstenjak, Natalija; Levanić, Davor; Grabar, Ivana; Koldenjak, Marijana; Bošnir, Jasna
Potrošači postaju sve svjesniji potrošnje meda – hrane sa svojstvima korisnima za zdravlje. U skladu s Direktivom Vijeća Europske unije o medu, kao i sa sadašnjim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj, zahtjev za označavanje botaničkog podrijetla meda nektara jest prisutnost dominantnoga cvjetnog peluda te senzorska i fizikalno-kemijska analiza. Rad je prikaz potvrde botaničkog podrijetla i profila fizikalno-kemijskih parametara meda s razlikama u sezoni/regijama, kao i potrošnje meda. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 200 uzoraka meda b...
Hrčak ID: 183317


hrv FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI MEDA OD VRISKA (Satureja montana L.)
eng PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF WINTER SAVORY (Satureja montana L.) HONEY
Primorac, Ljiljana; Flanjak, Ivana; Kenjerić, Daniela; Bubalo, Dragan; Novak, Ivana
Agronomski glasnik Vol. 75, No. 5-6, 2013
Zadatak rada bio je odrediti fizikalno-kemijske parametre meda od vriska (Satureja montana L.) proizvedenog u jadranskom dijelu Republike Hrvatske. Uzorci meda prikupljeni su kroz nekoliko proizvodnih sezona, a uzorcima su određeni sljedeći fizikalno-kemijski parametri: udio vode, električna provodnost, pH vrijednost, slobodna kiselost, udio ugljikohidrata, aktivnost dijastaze i udio HMF-a. Rezultati električne provodnosti (0.155 - 0.456 mS/cm), slobodne kiselosti (16.1 - 35.8 mEq/kg) i aktivnosti dijastaze (16.3 - 45.8) kretali su se u velikom...
Hrčak ID: 124887


hrv Predviđanje klimatskih parametara iz fizikalno-kemijskih parametara pomoću umjetnih neuronskih mreža: studija slučaja Ain Defla (Alžir)
eng Prediction of Climatic Parameters from Physicochemical Parameters using Artificial Neural Networks: Case Study of Ain Defla (Algeria)
Gheraba, Lamia; Khaouane, Latifa; Benkortbi, Othmane; Hanini, Salah; Hamadache, Mabrouk
Kemija u industriji Vol. 68, No. 7-8, 2019
Poznavanje klime neke regije osnovni je zadatak jer omogućuje predviđanje klimatskih parametara u budućnosti. U ovom su istraživanju maksimalna i minimalna mjesečna temperatura zraka (<i>T</i><sub>air,min</sub>, <i>T</i><sub>air,max</sub>), relativna vlažnost (RH) i trajanje sunčeve svjetlosti (SD) modelirani višestrukom linearnom regresijom (MLR) i višeslojnim perceptronskim metodama (MLP). Za četiri klimatska parametra interna i eksterna validacija modela MLP-ANN pokazala je visoke vrijednosti <i>R</i><sup>2</sup> i <i>Q</i><sup>2</sup> u pod...
Hrčak ID: 222488


hrv ANTROPOGENI UTJECAJ NA SASTAV PLANKTONA I BENTOSA U LAGOS LAGUNI, NIGERIJA
eng ANTHROPOGENIC IMPACT ON PLANKTON AND BENTHOS ASSEMBLAGE IN THE LAGOS LAGOON, NIGERIA
Ugwumba, Adiaha Alda Alex; Esenowo, Imeh Kokoete
Croatian Journal of Fisheries Vol. 78, No. 4, 2020
Proučavani su fizikalno-kemijski parametri vode, plankton i makrobentoski beskralješnjaci u laguni Lagos (Badore, Ajah), država Lagos, Nigerija u razdoblju od veljače do srpnja 2018. na četiri lokacije za uzorkovanje u različitom rasponu ljudskih aktivnosti i utjecaja. Rezultat analize fitoplanktona ukazao je na ukupno 56 rodova s 40 rodova unutar Bacillariophyta. Zooplankton je obuhvaćao je 26 rodova s 82% zastupljenosti nižih rakova. Bentoski makroinvertebrati bili su sastavljeni od mekušaca, člankonožaca i kolutičavaca. Rezultati su također...
Hrčak ID: 247268


hrv Utjecaj urbanizacije i industrije na onečišćenje rijeka općine Gjilan, Kosovo
eng Influence of Urbanization and Industries on the Pollution of Rivers of Gjilan Municipality, Kosovo
Beluli, Valdrin M.
Kemija u industriji Vol. 67, No. 11-12, 2018
Grad Gjilan (42˚28’08”, V 21˚27’48” L) jedan je od sedam najvećih gradova na Kosovu. Kroz njega prolaze tri rijeke: Mirusha i Stanishor koje se miješaju i ulijevaju u najveću rijeku Moravu. Razlog za istraživanje tih rijeka je njihovo onečišćenje nastalo ispuštanjem industrijskih voda. Analiza tih rijeka pokazuje izrazito onečišćenje te neusklađenost nekih fizikalno-kemijskih parametara s propisima Europske unije (EU) i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Analizirani su sljedeći parametri: pH, CW, NTU, DO, COD, BOD5, A-HCl, HCO<sub>3</sub>...
Hrčak ID: 206998


hrv Predviđanje količine bikarbonata u pitkoj vodi regije Médéa modeliranjem umjetnom neuronskom mrežom
eng Prediction of the Bicarbonate Amount in Drinking Water in the Region of Médéa Using Artificial Neural Network Modelling
Tahraoui, Hichem; Belhadj, Abd-Elmouneïm; Hamitouche, Adhya-Eddine
Kemija u industriji Vol. 69, No. 11-12, 2020
Regija Médéa (Alžir) smještena na poljoprivrednom zemljištu zahtijeva veliku količinu pitke vode te je stoga analiza vode od iznimne važnosti. Da bi se ispitao razvoj kvalitete pitke vode u toj regiji, najprije je napravljen eksperimentalni protokol za dobivanje skupa podataka uzimajući u obzir nekoliko fizikalno-kemijskih parametara. Zatim je dobiveni skup podataka podijeljen na dva dijela za stvaranje umjetne neuronske mreže, gdje je 70 % skupova podataka upotrijebljeno za trening, a preostalih 30 % dodatno je podijeljeno na dva jednaka dijel...
Hrčak ID: 245509


eng Microbiological changes throughout ripening of Keş cheese
hrv Mikrobiološke promjene tijekom zrenja Keş sira
Sevgi KIRDAR, Seval; KURSUN YURDAKUL, Ozen; KALIT, Samir; TUDOR KALIT, Milna
Microbiological changes in Keş cheese, traditional Turkish raw cow’s milk cheese made without the addition of starter culture, were studied during 90 days of ripening. Physico-chemical parameters, pH, salt content and water activity (aw), as important parameters for microbial growth, were also determined. Lactic acid bacteria were predominant microbial group. The time of ripening significantly influenced the count of total aerobic mesophilic bacteria, psychrophilic bacteria, mould (P<0.05), Lactobacillus spp. and Lactococcus spp. (P<0.01) which...
Hrčak ID: 196063


hrv Promjene u kvaliteti vode rijeke Drave prije i poslije Domovinskog rata
eng Changes in the Lower Drava River Water Quality Parameters over 24 Years
Gvozdić, Vlatka; Brana, Josip; Puntarić, Dinko; Vidosavljević, Domagoj; Roland, Danijela
prostornih i vremenskih promjena tijekom perioda od 24 godine. Analizirali smo 13 fi zikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara vode rijeke Drave na tri mjerne postaje smještene na području donjeg toka Drave (istočna Hrvatska) tijekom dvaju različitih razdoblja: 1985.-1992. (period prije rata) i 1993.-2008. (period poslije rata). Iako su vrijednosti većine podataka prikupljenih tijekom dvaju promatranih razdoblja oscilirale, vrijednosti su im se još uvijek nalazile u granicama za I. i II. vrstu voda. Vrijednosti nekih fi zikalno-kemijskih va...
Hrčak ID: 75037