Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv KRONIČNA DEMIJELINIZIRAJUĆA POLINEUROPATIJA U DJECE – KORELACIJA VARIJABILNOSTI KLINIČKE SLIKE I ELEKTROMIONEUROGRAFSKIH NALAZA
eng CHRONIC DEMYELINATING POLYNEUROPATHY: VARIABILITY OF CLINICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL COURSE AND TREATMENT OUTCOME
Barišić, Nina
Paediatria Croatica Vol. 53, No. 3, 2009
Kronična demijelinizirajuća polineuropatija očituje se monofazičnim ili progresivnim tijekom te tijekom praćenim relapsima. Iako patogeneza KDP-a nije razjašnjena, uloga imunološkog sustava je značajna. Kroničnu demijelinizirajuću polienuropatiju obilježuje velika varijabilnost tijeka, odgovora na terapiju te kliničkog ishoda i elektrofizioloških nalaza. Rezistencija na terapiju može biti uzrokovana udruženim oštećenjem aksona tijekom dugog trajanja bolesti. Elektrodijagnostički znakovi izražene demjelinizacije ili oštećenja aksona mogu ostati...
Hrčak ID: 43605


hrv Miopatija i polineuropatija – kritične bolesti u bolesnika s teškim oblikom infekcije COVID -19 (prikaz slučaja)
eng Critical illness myopathy and polyneuropathy in a patient with severe COVID -19 infection – a case report
Šegota, Adelmo; Šarić, Katarina; Bagatin, Matea; Mršić, Dunja; Stahović, Mario; Zahirović, Nino
Medicina Fluminensis Vol. 58, No. 4, 2022
Cilj: Cilj ovoga rada je prikazati bolesnika s teškim oblikom infekcije COVID-19 koji je razvio miopatiju i polineuropatiju kritične bolesti, uz tešku funkcijsku onesposobljenost te proces rehabilitacije, uz pregled literature. Prikaz slučaja: Bolesnik u dobi od 58 godina razvija teški oblik infekcije COVID-19 uz razvoj akutne respiratorne insuficijencije zbog obostrane COVID pneumonije. Zbog pogoršanja kliničke slike mehanički je ventiliran, razvija septički šok te se liječi polifarmakološkom terapijom uz suportivno liječenje i doziranu rehabi...
Hrčak ID: 284701


hrv Multifokalna motorna neuropatija: prikazi slučaja
eng Multifocal Motor Neuropathy: Case Reports
Jusufović, Edin; Sinanović, Osman; Zukić, Sanela; Burina, Adnan; Džinić Jusufović, Zlatka; Šakić, Alma
Acta clinica Croatica Vol. 57., No. 3., 2018
Multifokalna motorna neuropatija (MMN) je kronična demijelinizirajuća neuropatija koja je obilježena multifokalnom distribucijom; zahvaćanjem samo motornih živčanih vlakana dvaju ili više perifernih živaca, uz odsutnost znakova lezije gornjega motornog neurona; kroničnim, ponekad kaskadnim progresivnim tijekom; demijelinizacijom s djelomičnim blokom motornog provođenja; imunosno posredovanom patogenezom i dobrim odgovorom na terapiju intravenskim imunoglobulinom (IVIG). Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničke slike, laboratorijskih i elektrof...
Hrčak ID: 216192


hrv Terapijska izmjena plazme u neurološkoj jedinici intenzivnog liječenja
eng Therapeutic Plasma Exchange in the Neurologic Intensive Care Setting: Recommendation for Clinical Practice
Kes, Petar; Bašić-Kes, Vanja; Bašić-Jukić, Nikolina; Demarin, Vida
Acta clinica Croatica Vol. 51, No. 1, 2012
Terapijska izmjena plazme (TIP ) je dobro poznata terapijska metoda koju se rabi u liječenju brojnih imuno posredovanih neuroloških bolesti. Povoljni učinci TIP ostvaruju se uklanjanjem plazmatskih uzročnika bolesti odnosno autoantitjela, imunih kompleksa, posrednika upale, sastavnica komplementa i citokina koji imaju ključnu ulogu u nastanku neuroloških autoimunih bolesti. Randomizirana, kontrolirana istraživanja dokazala su učinkovitost TIP u liječenju slijedećih neuroloških bolesti: akutna upalna demijelinizirajuća polineuropatija (AUDP; Gui...
Hrčak ID: 85749