Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv REVIZIJA U UVJETIMA RIZIKA
Spremić, Ivo
Ekonomska misao i praksa Vol. 4, No. 2, 1995
Inherentni i kontrolni rizik postoje neovisno od obavljanja revizije. Detekcijski rizik je neposredno povezan s revizijskim postupcima koje revizor primjenjuje prilikom obavljanja revizije. Revizor treba utvrditi ukupni rizik revizije kako bi svoju odgovornost za izražavanje mišljenja o financijskim informacijama sveo na prihvatljivu razinu.
Hrčak ID: 222059


hrv Izloženost banaka tržišnim rizicima
Prga, Ivica; Šverko, Ivan
Upravljanje tržišnim rizicima jedan je od najznačajnijih oblika upravljanja rizicima u suvremenom bankarstvu.Valutni rizik, rizik promjene kamatne stope, rizik promjene cijena vrijednosnica i rizik likvidnosti najvažniji su pojavni oblici nekreditnih rizika u hrvatskim bankama. Uspješne banke od neuspješnih banaka u budućnosti će se razlikovati po pravodobnom prepoznavanju rizika te kreiranju modela upravljanja i kontrole.
Hrčak ID: 26218


hrv UPRAVLJANJE PRIMJENOM PRISTUPA TEMELJENOG NA PROCJENI RIZIKA POSLOVANJA I RIZIKA OD PRANJA NOVCA
Vinšalek Stipić, Valentina; Blažević, Lovorka
Praktični menadžment Vol. 2, No. 2, 2011
Analiza poslovanja na temelju procjene rizika je mjera ili alat upravljačkog menadžmenta koji obuhvaća određivanje, analizu i upravljanje rizicima mjerodavnim za istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim metodama, uzimajući u obzir događaje u društvu i izvan njega. Interna revizija, kao sastavni dio menadžmenta, koja se temelji na riziku pridonosi uspješnom poslovanju poduzeća imajući obvezu i odgovornost procjene izloženosti poduzeća neizvjesnosti i ključnim rizicima koji su prijetnja za o...
Hrčak ID: 76456


hrv Upravljanje financijskim rizicima u hrvatskim poduzećima
Sučić, Josip Hrvoje; Miloš Sprčić, Danijela; Zoričić, Davor
Cilj ovoga rada je istražiti postoji li i kakva je praksa upravljanja financijskim rizicima u hrvatskim poduzećima iz realnoga sektora, te kojim su rizicima i u kojoj mjeri poduzeća izložena. Rezultati provedenoga istraživanja pokazali su da je rizik kojemu su hrvatska poduzeća najviše izložena rizik promjene cijena inputa i outputa. Slijedi valutni rizik i rizik likvidnosti, dok je kamatni rizik posljednji prema kriteriju veličine utjecaja. 93% analiziranih poduzeća upravljaju barem jednim od financijskih rizika, no samo 46,5% poduzeća upravlja...
Hrčak ID: 70793


hrv UPRAVLJANJE RIZIKOM FINANCIJSKIH DERIVATA
eng RISK MANAGEMENT OF FINANCIAL DERIVATIVES
Mujačević, Elvis; Ivanović, Vanja
Tourism and hospitality management Vol. 10, No. 3-4, 2004
Financijski derivati pojavljuju se u mnogo oblika uključujući futures ugovore, terminske ugovore, swap-ove, opcije, strukturirane zajmovne obligacije i depozite, te i u raznim kombinacijama navedenih instrumenata. Pojedinim derivatima trguje se na organiziranim tržištima, dok se ostalim derivatima neposredno negocira. Derivati su postali integrirani dio financijskog tržišta zbog toga što oni imaju nekoliko ekonomskih funkcija. Derivati se mogu koristiti za smanjenje poslovnog rizika, kao sredstva trgovine za ostvarenje dobiti, za smanjenje tr...
Hrčak ID: 181426


hrv Vrednovanje investicija na temelju analize sistematskog (beta) rizika
Karić, Marijan
Ekonomski vjesnik Vol. VIII, No. 2, 1995
Suvremena ekonomska teorija poznaje više metoda i tehnika analize investicijskog rizika. Premda je razvijena kao instrument financijskog menadžmenta, analiza sistematskog rizika na pogodan se način može upotrijebiti i kao metoda pripreme informacija za investicijsko odlučivanje. Tako se uz već dobro poznate metode analize pojedinačnoga investicijskog projekta i metode analize portfelja investicija poduzeća razvija i novo područje analize rizika koje se temelji na odnosu između specifičnog i sistematskog rizika. Polazište analize sistematskog r...
Hrčak ID: 227614


hrv Mjerenje rizika u uvjetima diverzificiranih investicija
Karić, Marijan
Ekonomski vjesnik Vol. VIII, No. 1, 1995
Rizik je tako kompleksan fenomen da svaki pokušaj njegova obuhvaćanja u konkretnoj stvarnosti ima ograničen doseg. Međutim, brojna istraživanja, u gotovo neiscrpnom području investicijske analize, dala su značajne rezultate. Danas je poznato više metoda i tehnika analize rizika. Koristi postignute njihovom praktičnom primjenom nedvojbeno potvrđuju opravdanost daljnjih istraživanja u tom području. Analiza sistematskog rizika razvijena je kao instrument financijskog menadžmenta. Međutim, na pogodan se način može upotrijebiti i kao metoda priprem...
Hrčak ID: 227645


hrv „Slučaj franak“ ̶ poslovna prijevara kao ugroza egzistencijalne sigurnosti građana Republike Hrvatske?
Buljan Barbača, Domagoja; Piplica, Damir
Policija i sigurnost Vol. 32, No. 1/2023., 2023
Prošlo desetljeće mnogi građani Republike Hrvatske našli su se u iznimno nepovoljnoj financijskoj situaciji zato što su stambeno pitanje rješavali podizanjem kreditnog zaduženja denominiranog u švicarskim francima, kao i kredita denominiranih u kunama uz valutnu klauzulu u švicarskim francima. Pojmovi kao što su valutni rizik i rizik promjenjive kamatne stope većini populacije i danas su nepoznanica. S druge strane ugovornog odnosa ovih kreditnih aranžmana nalazile su se kreditne institucije čije znanje o navedenim pojmovima i njihovim implikac...
Hrčak ID: 302576


hrv Kardiovaskularni rizik u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite - Mlini
Lučić, Marijana
Sestrinski glasnik Vol. 19, No. 2, 2014
Opisujemo rezultate istraživanja koje je provedeno u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite [PZZ], u svrhu određivanja indeksa rizika kardiovaskularnih bolesti. Cilj istraživanja bio je prikazati zastupljenost faktora kardiovaskularnog rizika, i to prema dobi i spolu u populaciji koja se liječi u zdravstvenom timu u ordinaciji obiteljske medicine, te pojedinačne indekse rizika uporabom tablica za sustavnu procjenu kardiovaskularnog rizika [SCORE tablica][1]. Dobiveni rezultati služe poboljšanje metoda edukacije kojima je potrebno potaknuti bo...
Hrčak ID: 124525


hrv Procjena rizika za zdravlje zbog teških metala u tlu na području rudarenja olova i cinka u provinciji Hunan (Kina)
eng Risk Assessment of Heavy Metals in Soils of a Lead-Zinc Mining Area in Hunan Province (China)
Huang, Shunhong; Li, Qian; Yang, Yi; Yuan, Cuiyu; Ouyang, Kun; You, Ping
Kemija u industriji Vol. 66, No. 3-4, 2017
Koncentracija As, Pb, Cd, Zn, Cu i Ni te određena je u 82 uzorka tla te procijenjen potencijalni ekološki rizik i rizik za ljudsko zdravlje. Prosječna koncentracija As, Pb, Cd i Zn prelazi granicu zadanu standardima GB15618-1995 III, dok je bakra i nikla bilo znatno manje. Za kadmij je utvrđen velik indeks potencijalnog ekološkog rizika. Prema procjeni rizika za ljudsko zdravlje 80,49 % uzoraka tla pokazuje prihvatljiv nekarcinogeni rizik. Istraživano područje predstavlja neprihvatljiv karcinogeni rizik, čemu najviše doprinosi arsen. Neprihvatl...
Hrčak ID: 177621