Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Učenje u muzeju
Milutinović, Jovana
Povijest u nastavi Vol. VIII, No. 16 (2), 2010
U tekstu se ističe da informalna okruženja poput muzeja pružaju velike potencijale za učenje. Uslovi za učenje u muzejima kao informalnim okruženjima razlikuju se od onih u formalnim vaspitno-obrazovnim institucijama. Učenje u ovakvim okruženjima nije vođeno, usmeravano od nekog spoljašnjeg autoriteta, već je samousmereno, dobrovoljno i personalno. Ipak, specifična prilika za učenje koju nudi muzej jeste iskustvena (doživljajna) priroda učenja koja se bazira na susretu s realnim predmetima. U novije vreme, konstruktivizam kao teorijska orijent...
Hrčak ID: 82545


hrv Rat u teorijama međunarodnih odnosa – kratak osvrt na tri teorije
Buzar, Stipe
Zbornik sveučilišta Libertas Vol. 1-2, No. 1-2, 2017
Rad se bavi uzrocima ratova u kontekstu popularnih teorija međunarodnih odnosa. S tim ciljem prvo se definira pojam rata, nakon čega se razmatraju liberalna i realistička objašnjenja uzroka ratova, s osloncem u klasičnom djelu Kennetha Waltza Čovjek, država, rat, u kojem nudi obrazloženje uzroka ratova na trima razinama: pojedinca, države i međunarodnog sustava. Na tragu Waltzovog obrazloženja govori se o razlikama između realističkih i neorealističkih te liberalnih i neoliberalnih objašnjenja uzroka ratova. Na kraju se (neo) realističkim...
Hrčak ID: 191319


hrv Prikaz knjige: Alexander Wendt Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology
Popović, Petar
Političke analize Vol. 6, No. 23, 2015
Hrčak ID: 151270


hrv Europska integracija u konstruktivističkoj prizmi: konstrukcija nadnacionalne zajednice i preobrazba (nad)nacionalnih identiteta
Čepo, Dario
Suvremeni Mediteran Vol. 1, No. 1, 2022
U radu koristi se konstruktivistička teorija međunarodnih odnosa kako bi se pojasnili glavni aspekti razvitka Europske unije, odnosno proces europske integracije. Također, s pomoću europske integracije nastoji se pojasniti relevantnost i važnost korištenja konstruktivizmom kao teorijsko-konceptualnim okvirom za razumijevanje političkih i politoloških pojmova, što je, uz nekoliko iznimaka, još uvijek rijetkost u hrvatskoj politologiji. Koristeći se konceptima i pojmovima nastalima na razmeđi sociologije i politologije, ovaj rad ukazuje...
Hrčak ID: 271978


hrv Socijalni i kritički konstruktivizam: obrazovanje za demokratsko društvo
eng Social and Critical Constructivism: Education for Democratic Society
Milutinović, Jovana
Kalokagathia Vol. 1., No. 1., 2012
Zadnjih nekoliko desetljeća obrazovna teorija i praksa direktno su suočene sa izazovima koje pred njih postavlja demokratska transformacija društva, kao i dalje održavanje i unaprjeĎivanje demokracije. Sa aspekta obrazovanja, djelotvorna demokracija i osiguravanje njene budućnosti zahtijeva informirane, odgovorne, angažirane i kritične graĎane. Otuda se kao glavni efektivnih zadatak školskih aktivnosti postavlja osnaživanje mladih kako bi participirali kao informirani i djelotvorni članovi demokratskog društvenog ureĎenja. Cilj je priprema graĎ...
Hrčak ID: 83462


hrv Utjecaj primjene PAR modela poučavanja u konstruktivističkom pristupu na usvajanje pojmova i koncepata
Sweeney, Andreja; Posavec, Mirjana
Napredak Vol. 158., No. 4., 2017
PAR model učenja jest metoda aktivnoga učenja koju karakteriziraju tri faze – prezentiraj, apliciraj i revidiraj, u kojoj učenici suradničkim učenjem konstruiraju vlastite koncepte i ispravljaju greške u fazi učenja novih nastavnih sadržaja. Cilj ovoga akcijskog istraživanja jest prikazati utjecaj metode na usvajanje pojmova i koncepata (na razini razumijevanja sadržaja) učenika petog razreda u nastavi Prirode. U istraživanju su sudjelovali učenici dvaju odjela petog razreda dviju osnovnih škola. Dok je u jednom odjelu korištena metoda PAR, u d...
Hrčak ID: 188297


hrv Pristupi mentorstvu u okviru procesa uvođenja učitelja u profesiju
Rovan, Daria
Napredak Vol. 163, No. 3 - 4, 2022
Razdoblje uvođenja u profesiju ima ključnu ulogu za oblikovanje profesionalnog identiteta učitelja te je važno da učitelj početnik tijekom tog razdoblja ima kvalitetnu mentorsku podršku. Cilj ovog preglednog rada je dati pregled pristupa mentorstvu u okviru procesa uvođenja učitelja početnika u profesiju te na temelju toga dati preporuke za razvoj kvalitetnog mentorstva. Postoje različiti pristupi mentorstvu učitelja početnika koji se mogu podijeliti u odnosu paradigme učenja koje se nalaze u njihovoj podlozi. Istraživanja upućuju na prednost k...
Hrčak ID: 287431


hrv Modernistička sastavnica u opusu Oscara Nemona i kontekst modernizma i avangardnih kretanja u Bruxellesu (1925. – 1936.)
Zec, Daniel
Rad iznosi na vidjelo umjetničku formaciju kipara Oscara Nemona u pravcu modernizma te njegovu participaciju u modernističkim kretanjima na likovnoj sceni u Belgiji tijekom djelovanja u Bruxellesu od 1925. do 1936. godine. Nemonova inspiracija konstruktivizmom, postkubizmom i geometrijskom stilizacijom interpretira se u kontekstu suvremenih pravaca, umjetničkih grupa i njihovih nositelja u Bruxellesu 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća. Analiziraju se veze Oscara Nemona s René Magritteom i nadrealizmom. Analiziraju se, stilski determiniraju i val...
Hrčak ID: 252056


eng Learning through the prism of social constructivism
hrv Učenje kroz prizmu socijalnog konstruktivizma
Vrkić Dimić, Jasmina
Acta Iadertina Vol. 8, No. 1, 2011
<p>In today's understanding of human development and learning is increasingly emphasized the importance of contextual, particularly social impacts, as well as their dynamic interactions between the individual and vice versa, individual to them. A dynamic co-construction of these relationships creates an individual, where he was an active actor in the dynamics of change occurring in him, but in the surrounding area. Knowledge, skills, competencies are constructed based on the existing human experience and the context in which learning occurs. Fu...
Hrčak ID: 190093


hrv Prema povijesti znanja – suvremeni istraživački trendovi i perspektive u povijesti znanosti
Blažević, Zrinka
Historijski zbornik Vol. 69, No. 2, 2016
Polazeći od epistemološkog nasljeđa sociokonstruktivističkih pristupa koji znanost definiraju kao povijesno formiranu društvenu i kulturnu praksu, u ovome će se radu pokušati propitati spoznajne i objasnidbene mogućnosti te praktični istraživački dosezi suvremene povijesti znanosti. Nakon preglednog prikaza temeljnih odrednica filozofske refleksije o strukturi znanstvenoga znanja (T. Kuhn, P. Bourdieu, M. Foucault), u radu će se nastojati detektirati epistemološka baština različitih struja sociologije znanstvenoga znanja koja je uvelike doprini...
Hrčak ID: 176707