Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

hrv ULTRA VIRES ODLUKE SUDA EU; POČETAK PRAVOSUDNOG SUKOBA ILI SURADNJE
eng THE ULTRA VIRES DECISIONS OF THE EU COURT; THE BEGINNING OF JUDICIAL CONFLICT OR COOPERATION
Novak, Stjepan
Pravni vjesnik Vol. 38, No. 2, 2022
Ovaj rad ima za cilj istražiti odluke najviših nacionalnih sudova koji su odluke CJEU-a proglasili ultra vires, bez obvezujućeg učinka u svojim zemljama. Kao i češki, danski i njemački sudovi, Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS) mogao je donijeti takvu odluku prema članku 129. Ustava Republike Hrvatske (URH) i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavni sud Republike Hrvatske (USRS). U postupku, Ustavni sud ne bi trebao poštovati samo relevantne odredbe CRC-a i CACC-a, već i postupovna pravila CJEU-a, osiguravajući da je odluka doista dobro utemelj...
Hrčak ID: 281059


hrv „SVOGA TELA GOSPODAR“ – EUROPSKA SLOŽENA REPUBLIKA I KONTROLA ULTRA VIRES DJELOVANJA TIJELA EU-a
Horvat Vuković, Ana
Zagrebačka pravna revija Vol. 8, No. 2, 2019
U radu se analiziraju mogućnosti država članica EU-a da kroz doktrinu ultra vires nadziru poštovanje načela ograničenog prijenosa ovlasti u djelovanju europskih tijela. U prvom dijelu rada izlaže se teorija o EU-u kao složenoj republici, utemeljenoj na ravnopravnosti i međusobnom poštovanju autonomije njezinih sastavnica, te se ističe potreba za prihvaćanjem federalističke teorije u cilju osiguranja međusobne akomodacije institucija EU-a (kao derivativnog pravnog poretka) i država članica kao gospodarica njezine strukture i ovlasti. Drugi dio a...
Hrčak ID: 240718


hrv ODLUKA O PSPP-U NJEMAČKOG SAVEZNOG USTAVNOG SUDA – ESKALACIJA SUKOBA ILI POZIV NA UNAPREĐENJE METODA TUMAČENJA SUDA EUROPSKE UNIJE?
Ninčević, Ivan Borna; Kostadinov, Biljana; Horvat Vuković, Ana
Zagrebačka pravna revija Vol. 10, No. 2, 2021
Autori u ovome radu analiziraju pitanje odnosa prava država članica i Europske unije u smislu uređenja pitanja Kompetenz-Kompetenz, tj. kroz prizmu odluka Suda Europske unije i njemačkog Saveznog ustavnog suda u predmetima Weiss i PSPP istražuju situaciju kada pojedina država članica tvrdi da je neko tijelo EU-a postupalo ultra vires (preko granica ovlasti dodijeljenih mu Osnivačkim ugovorima). Prikazuju proces uvođenja europske pravne stečevine u nacionalno ustavno uređenje te analiziraju uspostavlja li dosadašnji razvoj Europske unije kao zaj...
Hrčak ID: 271596