Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv O razvoju pismenosti Gradišćanskih Hrvata
eng On the Development of Writing among the Burgenland Croats
Karagić, Mijo
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Prve gradišćanskohrvatske knjige napisali su svećenici; oni koji su sve do 19. stoljeća činili sloj inteligencije u Hrvata zapadno-ugarskog prostora. Autor spominje nekoliko kulturno-prosvjetnih djelatnika koji su pridonijeli čuvanju i razvitku gradišćansko-hrvatskog jezika. Posebno ističe Matu Meršića Miloradića, najpoznatijega gradišćanskohrvatskog pjesnika, koji je prvenstveno preko svojih stihova odgajao puk u duhu materinske riječi. Na kraju autor navodi tri činjenice koje su utjecale na lingvističke specifičnosti gradišćansko-hrvatskog je...
Hrčak ID: 127680


hrv Žumberčani – subetnička grupa u Hrvata
eng Žumberčani – a Croatian Sub-Ethnic Group
Hranilović, Nada
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 4, 1990
Većina etnosa sastoje se od manjih "etnografskih" grupa ili subetnosa među kojima se, s obzirom na suživot na zajedničkim prostorima, zamjećuje bliskost u najrazličitijem kulturnom stvaralaštvu. Tipičan je primjer hrvatska etnička zajednica koje se bogatstvo i raznolikost u kulturnom stvaralaštvu ogleda i u postojanju mnoštva subetničkih grupa. Autorica u ovom radu govori o genezi jednoga takvog subetnosa u Hrvata počeci kojeg sežu u 16. stoljeće a označen je regionalnim imenom – Žumberčani. Kao bitne odrednice ove subetničke skupine autorica i...
Hrčak ID: 127708


hrv Osobitosti koncepcije biografskih članaka u Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca
eng Features of the concept of biographical articles in the Lexicon of the Danube Croats – Bunjevci and Šokci
Bačić, Slaven
Studia lexicographica Vol. 15, No. 29, 2021
Velik dio Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, prvoga leksikografskoga projekta hrvatske manjine izvan matične domovine, koji izlazi u Subotici od 2004. godine, čine biografski članci. Specifičnost ovoga leksikona, kao svojevrsnoga regionalnoga leksikona, uvjetovala je pristup istraživanju i prezentaciji biografija koji se donekle razlikuju od biografskih uzusa leksikografske obrade na nacionalnoj razini. U radu se navode najvažnije osobitosti koncepcije biografskih članaka u Leksikonu te ih obrazlaže. Riječ je ponajprije o imenim...
Hrčak ID: 267443


hrv Izgradnja kumulativnog identiteta: hrvatske teme u Politikinu zabavniku 1952.-1991.
eng The construction of a cumulative identity: Croatian themes in Politikin zabavnik, 1952-1991
Janjetović, Zoran
Časopis za suvremenu povijest Vol. 39, No. 3, 2007
Rad predstavlja pregled priloga u listu za mlade Politikin zabavnik čije su se teme odnosile na hrvatsku povijest, zemljopis, kulturu, značajne ličnosti itd. Analizira se pojava ovih priloga s obzirom na službeno proklamiranu politiku “bratstva i jedinstva”.
Hrčak ID: 19057


hrv Obrazovni jezik − materinski govor. Neki aspekti etnolingvističkog pristupa u istraživanju dualnosti unutar jezika, te odnosa jezika i etniciteta − primjer Hrvata u Mađarskoj
eng Teaching Language − Mother Tongue
Grbić, Jadranka
Migracijske i etničke teme Vol. 10, No. 1, 1994
Ovaj rad pokušava sa stanovišta jezika, kao jednoga od bitnih faktora etničkoga identiteta i jezične situacije, koje je glavno obilježje asimetrična dvojezičnost (na štetu hrvatskoga a u korist mađarskoga jezika) kao opća pojava u svim slojevima stanovništva hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, prepoznati neke aktualne probleme čuvanja i razvijanja etničkoga identiteta, kao i sveukupnoga kulturnog identiteta. Posebno obraća pozornost problemu dualnosti unutar materinskoga jezika, s obzirom na njegov standardni i dijalektalni oblik, kao i ef...
Hrčak ID: 127084


hrv Institucijski okviri društvenog okupljanja hrvatskih doseljenika na Novom Zelandu
eng Institutional Frameworks for Social Gathering: Croat Immigrants in New Zealand
Banović, Branimir
Migracijske i etničke teme Vol. 9, No. 2, 1993
Polazeći od standardne periodizacije, rad prikazuje cjelokupni institucijski okvir društvenog okupljanja Hrvata na Novom Zelandu. Uvodni je dio rada posvećen stvaranju i djelovanju hrvatskih iseljeničkih organizacija u razdoblju od dolaska rane (pionirske) emigracije u tu zemlju sredinom 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata. Slijedi poglavlje u kojem se razmatra problematika naših iseljeničkih organizacija između dvaju svjetskih ratova. U spomenuto poglavlje uključeno je i ratno razdoblje. Posljednje poglavlje rada tretira razvoj hrvatskih ins...
Hrčak ID: 127249


hrv Različiti sociohistorijski tipovi etničnosti
eng Different Socio-Historical Types of Ethnicity
Heršak, Emil
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 3-4, 1991
Rad počinje pretpostavkom da se etničnost, unatoč zajedničkim osobinama, izražava u različitim tipovima, koji potenciraju (naglašavaju) stanovita dominantna obilježja. Autor, uvjetno, zamišlja (postulira) barem tri opća tipa etničnosti: "židovski" tip, "francuski" tip i "hunsko-turski" tip. U "židovskom" tipu etničnost dobiva svoj osnovni impuls i značaj u religiji, koja prelazi (kompenzira) područno-političku sferu. U "francuskom" tipu područno-politička sfera je presudna. "Hunsko-turski tip" jest prijelazan i okarakteriziran je visokom mjerom...
Hrčak ID: 127355


hrv Upotreba materinjeg jezika i etnički identitet kod Hrvata u Mađarskoj (privatna i javna komunikacija)
eng Use of the Mother Tongue and Ethnic Identity among Croats in Hungary
Grbić, Jadranka
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Pronalaženje i očuvanje elemenata autentičnosti predstavlja za svaku zajednicu način otpora prema bilo kojoj vrsti potiskivanja, nestajanja, asimilacije, na užem ili širem planu. Kada tzv. manjinski jezik počinje – u višenacionalnom i višejezičnom društvu – gubiti pozicije, može se govoriti o početku gubljenja etničkog identiteta. Preliminarna istraživanja pokazala su da je dvojezičnost postala općom pojavom u gotovo svim slojevima stanovništva hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, te da proces zamjene jezika napreduje. Zadatak je ovog rada,...
Hrčak ID: 127678


hrv »Mi mislimo da je tako, mi znamo, mi u to vjerujemo.« Preliminarno istraživanje katoličke pobožnosti u Hrvata u mađarskome dijelu Baranje
eng “We Think that It Is So, We Know, We Believe It” – a Preliminary Study of Catholic Devoutness among Croats in the Hungarian Part of Baranja
Čapo, Jasna
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Priklanjajući se recentnim mišljenjima o nedostacima statističkoga (kvantitativnoga) proučavanja religijske prakse, autorica se odlučuje za njezino kvalitativno, etnografsko istraživanje. Drugi se pomak u istraživanje te prakse, također usvojen u ovome tekstu, sastoji u napuštanju proučavanja arhaičnih pretkršćanskih oblika i sinkretičkih manifestacija religijskoga izraza, te okretanju k istraživanjima kršćanske (katoličke) pobožnosti; njezinih kolektivnih i individualnih izraza i recepcije crkvene dogme u društvu, dotično, u puku (u teologa go...
Hrčak ID: 127675


hrv Zavod za istraživanje folklora: etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Mađarskoj
eng Ethnologic and Folkloristic Research on Croats in Hungary
Rajković, Zorica; Pavlović, Mirena; Starčević-Štambuk, Anamarija
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Ovaj prilog nastojat će dati informaciju o dosadašnjim etnološkim i folklorističkim istraživanjima Hrvata u Mađarskoj. Prvenstveno će biti riječ o istraživanjima poduzetim s naše strane, od etnoloških i folklorističkih ustanova i od pojedinaca. Sadržat će podatke o temama i lokalitetima, vremenu istraživanja, o kazivačima i zapisivačima, vrsti i količini zapisa. Pregled će obuhvatiti etnološku i folklorističku građu u našim istraživačkim ustanovama (Zavod za istraživanje folklora, Etnološki zavod JAZU, Etnološki zavod pri katedri etnologije na...
Hrčak ID: 127684