Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prvi pokušaj društvenog okupljanja doseljenika iz Hrvatske na Novom Zelandu
eng The Earliest Attempt of Croatian Immigrants’ Social Gathering in New Zealand
Banović, Branimir
Migracijske i etničke teme Vol. 4, No. 1-2, 1988
Autor prikazuje početke društvenoga (nacionalnog i klasnog) okupljanja rane hrvatske (dalmatinske) imigracije na Novom Zelandu. Uzrok prvoga značajnijeg društvenog okupljanja naših doseljenika u toj zemlji bio je i dugo ostao splet događaja vezan za ekstrakciju smole s drveta kauri. Može se slobodno ustvrditi da je smola drveta kauri od početka imigracije, sredinom prošlog stoljeća, pa sve do Prvoga svjetskog rata imala najznačajniju ulogu u naseljavanju naših ljudi na Novom Zelandu.
Hrčak ID: 128249


hrv Osnovne značajke hrvatskog iseljeništva u španjolskoj Južnoj Americi do Prvog svjetskog rata
eng The Basic Characteristics of Croatian Immigration in Spanish South America in the Period before the First World War
Antić, Ljubomir
Migracijske i etničke teme Vol. 4, No. 4, 1988
U uvodnom dijelu govori se o genezi mozaika kakav je u španjolskoj Južnoj Americi uspostavljen u drugoj polovini XIX stoljeća. Daju se osnovne značajke etničkog, kulturnog, društvenog i gospodarskog supstrata na koji su došli Hrvati da bi se potom analiziralo i ocjenjivalo stanje i ponašanje te iseljene grupe. Do Prvoga svjetskog rata Hrvati su se u najvećem broju naselili u Argentinu, Čile, Boliviju i Peru. Uglavnom su to iseljenici iz Dalmacije južnije od Omiša uključiv pripadajuće otoke. Na temelju procjena možemo pretpostaviti da se radilo...
Hrčak ID: 128408


hrv Prinosi za bibliografiju radova o vojvođanskim Hrvatima od 1990. do 2008.
eng Contributions to the Bibliography of the Works of Vojvodina Croats from 1990 to 2008
Žigmanov, Tomislav; Bara, Mario
Kroatologija Vol. 2, No. 2, 2011
U bibliografiji se nalazi 327 radova objavljenih od 1990. do konca 2008. koji za jedinu ili glavnu temu imaju neki segment društvenoga i kulturnoga života Hrvata u Vojvodini. Autori su sastavili cjelovit popis radova koji su objavljeni u periodici i zbornicima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te u Austriji, dok je popis radova objavljenih u Srbiji, iz programskih razloga, mnogo manji, što će biti tema posebnoga rada. Riječ je o napisima koji su unutar sebe heterogeni po cijelom nizu značajki – od znanstvene utemeljenosti i relevantno...
Hrčak ID: 80432


hrv Vjerske teme u djelima hrvatskih književnika iz mađarskoga dijela Bačke
eng Religious Themes in works of Croatian Writers from Hungarian part of Bačka
Vulić, Sanja
Kroatologija Vol. 6, No. 1-2, 2015
U radu se analiziraju vjerske teme u djelima izabranih šokačkih i bunjevačkih hrvatskih književnika koji su rodom iz dijela Bačke koji je nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije pripao državi Mađarskoj. Među hrvatskim književnicima koji u doba Austro-Ugarske Monarhije pišu djela s vjerskom tematikom ističe se šokački Hrvat Grga Andrin te bunjevački Hrvati Ante Evetović Miroljub i Ivan Petreš. Šokački Hrvat Mišo Jelić djelovao je između dvaju svjetskih ratova, pa do 1948. Svi navedeni izabrani autori ujedno su i čuvari nacionalne svijesti manjins...
Hrčak ID: 154770


hrv ETNIČKI I POLITIČKI IDENTITET SPLITA DO POČETAKA NOVOGA VIJEKA
eng Split's Ethnic and Political Identity until the Beginnings of the New Age
MRDULJAŠ, Saša
Društvena istraživanja Vol. 21, No. 2 (116), 2012
Na početku 7. st. splitska palača-utvrda cara Dioklecijana postaje zadnjom linijom rimske (bizantske) obrane pred slavensko-hrvatskim prodorom na Jadran. Dok se pod njezinim zidinama taj prodor zaustavljao, unutar njih se postupno oblikovao dalmatsko-romanski grad Split. U neposrednom splitskom susjedstvu formiralo se pak najistaknutije središte ranosrednjovjekovne hrvatske države. Prvotni konflikti s vremenom su zamijenjeni integrativnim procesima. Oni će dovesti i do političkog objedinjavanja, pa Split preuzima ulogu hrvatskoga vjers...
Hrčak ID: 84541


hrv BROJČANI I TERITORIJALNI SUODNOS HRVATA I SRBA U DALMACIJI PRIJE SUVREMENIH MIGRACIJA
eng NUMERICAL AND TERRITORIAL RELATIONS BETWEEN CROATS AND SERBS IN DALMATIA PRIOR TO CONTEMPORARY MIGRATIONS
Mrduljaš, Saša
Polemos Vol. XVIII, No. 35, 2015
Tijekom osmanskih osvajanja u bitnome je izmijenjena etnička slika Hrvatske i BiH. Njene daljnje preinake uslijedit će za vrijeme protuosmanskih oslobodilačkih ratova. Po njihovom okončanju, ovdašnji etno-teritorijalni suodnosi uglavnom su stabilni do recentnih ratnih sukoba. U kontekstu današnje Dalmacije, kao i znatnog dijela ostatka Hrvatske navedene su etničke promjene rezultirale time da je postala mjestom obitavanja i srpske populacije. Cilj priloženog rada bio je utvrditi brojčani i teritorijalni suodnos Hrvata i Srba u Dalmaciji prije s...
Hrčak ID: 149127


hrv KATEKIZAM U GRADIŠĆANSKIH HRVATA
eng CATECHISM IN BURGENLAND CROATS
Stojević, Milorad
FLUMINENSIA Vol. 10, No. 1, 1998
Katehetska literatura većinom je pisana i proučavana u specijaliziranim krugovima interesa. Tek se ponekad katekizam vezao čvršće za književnost. Takav je slučaj katekizma u gradišćanskohrvatskoj književnosti. Tamo on nije samo djelo duhovne, vazda utilitarne, namjene, nego je shvaćen kao estetski ostvaraj. Glede toga on je u gradišćanskih Hrvata shvaćen i kao književni žanr. Ovaj rad, nakon općih naznaka korisnih za opis problema, nastoji rasvijetliti neke značajke, kulturološko i književno značenje katekizama u gradišćanskih Hrvata.
Hrčak ID: 132873


hrv Gradišćanski Hrvati u kotaru Güssing
eng Burgenland Croats in Güssing County
Jelić, Tomislav
Geoadria Vol. 3, No. 1, 1998
Rad obrađuje stanje hrvatske nacionalne manjine (Gradišćanski Hrvati) u kotaru Güssing u saveznoj zemlji Gradišće u Austriji u razdoblju od 1923. do 1991. godine. Gotovo pet stoljeća života Gradišćanskih Hrvata na tom prostoru je u posljednjih nekoliko desetljeća znatno ugroženo smanjenjem njihova apsolutnog broja, a koje je posljedica asimilacije i iseljavanja. Hrvatska naselja koja su više stoljeća opstala zahvaljujući izolaciji postupno prestaju biti hrvatska naselja.
Hrčak ID: 9743


eng FRANJO TUĐMAN AND THE MUSLIM-CROAT WAR OF 1993
Sadkovich, James J.
Review of Croatian History Vol. II, No. 1, 2006
From the fall of 1992 through spring of 1994, the Croatian Defense Council and the Army of Bosnia and Herzegovina fought a war which proved disastrous for both Croatia and Bosnia's Croats. Franjo Tuđman's support of the HVO earned his government the sobriquet of agressor and seemed to confirm rumors of a secret deal to divvy up Bosnia and Herzegovina that he had purportedly made with Slobodan Milišević in 1991. But these are not accurate, nor even very useful, interpretations, if we are interested in understanding what occured in order to learn...
Hrčak ID: 15856


hrv SLOŽENO-SUFIKSALNA TVORBA IMENICA U GRADIŠĆANSKOHRVATSKIM ČAKAVSKIM GOVORIMA
eng THE COMPOUND AND SUFFIXAL NOUN FORMATION IN ČAKAVIAN SPEECHES OF BURGENLAND CROATS
Vulić, Sanja
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 1, No. 1., 2005
U radu se analiziraju tvorenice složeno-sufiksalne tvorbe u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima u Austriji, zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj. Posebna je pozornost posvećena tvorbenim specifičnostima u okviru pojedinih sufikasa, a također i odnosu mjesnih govora i gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika u okviru rječotvorbenoga sustava.
Hrčak ID: 17030