Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Demografski aspekti oprosta u ratom zahvaćenim područjima Slavonije
eng The Demographic Aspects of Forgiving in War-Effected Areas of Slavonia
Lajić, Ivan
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 4, 2005
Članak predstavlja specifičnu analizu demografskih aspekata oprosta donedavno zaraćenih nacionalnih skupina u ratom zahvaćenim područjima zapadne i istočne Slavonije. Temelji se na empirijskom istraživanju provedenom krajem 2004. godine. U njemu se istražuje koliko je oprost neprijateljskoj strani povezan s demografskim značajkama populacije. Upotrijebljene su četiri demografske varijable. U empirijskom istraživanju istraživane su mnogobrojne posredne i neposredne varijacije oprosta, a članak se bavi pitanjima komu oprostiti, zašto oprostiti te...
Hrčak ID: 2584


hrv Suživot Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju – implicitna kritika interpretacije rata u Hrvatskoj kao etničkog sukoba
eng The Coexistence of Croats and Serbs in the Pre-War and Post-War Period – An Implicite Critique of the War in Croatia as an Ethnic Conflict
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 20, No. 2-3, 2004
U ovom se radu analiziraju oblici suživota Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju. Borba oko suvereniteta i negiranje prava na samoopredjeljenje pojedinih republika bivše SFRJ, sve do oružanih napada jugoslavenske vojske na Sloveniju i Hrvatsku, uglavnom su razorili mrežu primarnih socijalnih odnosa u lokalnim zajednicama zahvaćenima ratom. Ipak su se, čak i u ratnim okolnostima, očuvali neki segmenti mreže susjedskih i prijateljskih veza na lokalnoj razini. Manji broj Hrvata i Srba međusobno se štitio u ratu. Prijeratni...
Hrčak ID: 7264


eng Sokol: between making nation and state
Pavlin, Tomaž; Čustonja, Zrinko
Kinesiology Vol. 50., No. 2., 2018
The Sokol gymnastic movement was an important part of civil societies of Slavic nations. The first Sokol society within Yugoslavian nations (Slovenes, Croats, Serbs) was founded in 1863 in Ljubljana and in a few decades, it spread throughout the Slovene, Croatian, and Serbian territories. In the Austro-Hungarian period before WWI, Sokol valued itself as a national, liberal and emancipation-seeking movement, based on the Tyrsch’s gymnastics and national and pan-Slavic idea. In 1919, following the end of WWI and with the formation of the Yugoslav...
Hrčak ID: 212114


hrv Suvremeno iseljavanje Hrvata u Njemačku: karakteristike i motivi
eng Contemporary Emigration of Croats to Germany: Motives and Characteristics
Jurić, Tado
Migracijske i etničke teme Vol. 33, No. 3, 2017
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja motiva i karakteristika novijih iseljavanja Hrvata u Saveznu Republiku Njemačku. Prema percepciji samih iseljenika, glavni motivi iseljavanja nisu ekonomski. Analiza iseljeničkih stavova pokazala je da je glavni poticaj odlasku iz zemlje predodžba da u Hrvatskoj nisu institucionalizirane vrijednosti radne etike i uopće poštenja te iseljenici smatraju da se hrvatsko društvo moralno slomilo. Rad se temelji na istraživanju provedenom u Njemačkoj kombiniranom metodologijom. Podaci su prikupljeni metoda...
Hrčak ID: 198700


hrv Stigmatizacija Hrvata i Srba u prijeratnome, ratnom i poslijeratnom razdoblju
eng The Stigmatisation of Croats and Serbs before, during and after the War
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 22, No. 4, 2006
Proces raspada jugoslavenske države pratili su socijalni konstrukti Drugoga. Stereotipi, predrasude i stigme, koji su bili prisutni i u socijalističkom razdoblju, multiplicirani su u tranzicijskome i osobito ratnome vremenu. Simbolički imaginarij posebno je opterećen nacionalnim/nacionalističkim konstrukcijama zbilje na bivšemu jugoslavenskom sociopolitičkom prostoru, uključujući i Hrvatsku. Pritom je, kao zamjena za socijalističku ideologiju, snažno aktiviran nacionalni identitet. Favoriziranjem etnonacionalnoga identiteta u odnosu na sve osta...
Hrčak ID: 9708


hrv Promjene narodnosnog sastava stanovništva gradskih naselja Istočne Hrvatske 1910.-1991. godine
eng The Changes of Population Ethnic Structure of Urban Settlements in Eastern Croatia between 1910 and 1991
Živić, Dražen
Migracijske i etničke teme Vol. 14, No. 1-2, 1998
U članku se raspravlja o promjeni narodnosne slike naseljenosti Istočne Hrvatske i istočnohrvatskih gradova u razdoblju od 1910. do 1991. godine. Posebno je raščlanjeno kretanje broja i udjela Hrvata, Srba, Nijemaca i Mađara u promatranom razdoblju. Analiziran je utjecaj povijesno-političkih zbivanja te procesa deruralizacije i urbanizacije na oblikovanje suvremene narodnosne slike naseljenosti gradskih naselja Istočne Hrvatske. U provedenoj je raščlambi ustanovljen trend narodnosne homogenizacije (kroatizacije) ukupnog i gradskog stanovništva...
Hrčak ID: 126504


hrv Promjene etničke strukture Petrinje: demografski i sociološki aspekti
eng Changes in the Ethnic Structure of Petrinja: Demographic and Sociological Aspects
Čačić-Kumpes, Jadranka; Nejašmić, Ivo
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 2, 1991
Namjera ovog rada je da prikaže promjenu etničke strukture u banijskoj općini Petrinja (case study) i razazna njene uzroke (koji se u neku ruku čine paradigmatičnima za etnički miješana područja periferalne, odnosno poluperiferalne Hrvatske). Nakon kratkog povijesnog pregleda naseljavanja Petrinje slijedi opis njenih populacijsko-naseljskih značajki. Predočavanjem dinamike brojčanog razvitka ukazuje se na diferencijalno migracijsko obilježje: Petrinja i nekolicina okolnih naselja privlače doseljenike, dok glavnina rurisa ima emigracijske značaj...
Hrčak ID: 127428


hrv Napomene o religiji, crkvi i etničkom identitetu (na primjeru Hrvata u Mađarskoj)
eng Notes on Religion, the Church and Ethnic Identity (with the Example of Croats in Hungary)
Kumpes, Josip
Migracijske i etničke teme Vol. 6, No. 3, 1990
Postoji li i kakva je povezanost između religije (crkve, »hrvatske župe») i etničkog identiteta, odnosno točnije – jesu li i kako su kod Hrvata u Mađarskoj religijskoparticipacijski i religijskokulturni motivi pripadanja vjerskoj zajednici povezani s njihovom etničnošću? U okviru teme naznačuje se opći smisleni okvir u koji se smješta rasprava. Na osnovi teorijskog i empirijskog uvida uvodno se razmatraju neki aspekti religijskoga i etničkog koji upućuju na njihovu povezanost (kod Hrvata u Mađarskoj). Religija (točnije crkva) ima stanovitu ulog...
Hrčak ID: 127682


hrv Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacije
eng Croats and Serbs in the Croatian Lands in 1861 – between Ethnos, People and Nation
Roksandić, Drago
Migracijske i etničke teme Vol. 5, No. 2-3, 1989
Autor koristi rasprave iz Hrvatskog sabora iz godine 1861. da bi ilustrirao neke aspekte nacionalne integracije kod Hrvata odnosno Srba u hrvatskim zemljama u drugoj polovini 19. stoljeća. U to vrijeme Hrvati i Srbi nalaze se na razvojnom stupnju »između etnosa, naroda i nacije«. Daljnji pomak iz te pozicije bio je uvjetovan potrebama modernizacije. S tim u vezi autor, među inim, razmatra kako su pojedini saborski zastupnici shvaćali ili gledali na policentričnost hrvatske cjeline, na odnos naroda (ili naroda) i države, na etničku i socijalnu b...
Hrčak ID: 128047


hrv "Spremila sam se u šokačko" i "nosim se šokački": Šokačka ženska nošnja županjske Posavine
eng Wearing vs. Dressing up in Šokač Clothing: Women's National Costume from Županjska Posavina
Svirac, Manda; Juzbašić, Janja
Studia ethnologica Croatica Vol. 6, No. 1, 1994
U članku se analizira i tumači razlikovanje sintagmi: "Spremila sam se u Šokačko" (odjenula se u nošnju) i "Nosim, se šokački" (svakodnevno u nošnji). Na temelju najnovijih istraživanja (1993/94) u istočnohrvatskom kontinentalnom prostoru oko Županje, te nekih novijih događaja koje prenose sredstva priopćivanja i na temelju literature, dolazi se do zaključka o dvoznačnosti pojma Šokac, Šokci. Prvo značenje ukazuje da su Šokci pripadnici starosjedilačkog sloja hrvatskog naroda katoličke vjere, a oko pedesetih godina 20. stoljeća ovo značenje pos...
Hrčak ID: 68244