Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Borba za narodni jezik u školama, sudovanju i uredovanju u Dalmaciji (Prilog Narodnom preporodu u Dalmaciji)
ger Der Kampf um die Nationalsprache in den Schulen, bei Gericht und in den Amtern Dalmatiens (Beilage zur Nationalen Wiedergeburt in Dalmatien)
Novak, Grga
Hrčak ID: 259068


ger Neue Beiträge zur Flechtenflora des kroatischen und dalmatinischen Küstenlandes
Kušan, Fran
Acta Botanica Croatica Vol. 5, No. 1, 1930
Hrčak ID: 151944


ger Bergbau der Römischen Provinz Dalmatien
Škegro, Ante
Povijesni prilozi Vol. 17, No. 17, 1998
Dalmatien, das bis zum Jahre 8/9 n Chr. Teil der Provinz Illyricum - einschlieβlich Pannonien war, war an verschiedenartigen Bodenschätze reich, die mit kleineren oder gröβeren Unterbrechungen schon seit dem Eneolithicum gefördert wurden. Die Bodenschätze waren neben den strategischen einer der Hauptgründe für die Eroberung der dalmatinisch -pannonischen Gebiete durch die Romer. Die Bodenschätze des naheren und weiteren ostadriatischen Hinterlandes zogen bereits seit dem 7, und 6 Jh v. Chr. hellenistiche, umbrische und etruskische Kaufleute an,...
Hrčak ID: 107095


hrv Bilješke iz historije umjetnosti Dalmacije s posebnim osvrtom na zadarske spomenike
ger Noten aus der Kunstgeschichte Dalmatiens
Karaman, Ljubo
Hrčak ID: 259124


hrv PROMJENE U POLJOPRIVREDI I SELU DALMACIJE U POSLJEDNJIH STOTINJAK GODINA
eng Changes in Dalmatian Agriculture and Villages in the Last 100 Years
ger Wandel in der Landwirtschaft und im Dorfleben Dalmatiens im Laufe der letzten hundert Jahre
DEFILIPPIS, Josip
Društvena istraživanja Vol. 15, No. 6 (86), 2006
U prošlih stotinjak godina dalmatinska poljoprivreda prošla je kroz tri prijelomna razdoblja. Prvo, potkraj 19. stoljeća, koje je obilježeno procvatom vinogradarstva, a početkom 20. stoljeća uslijedila je njegova propast, što je izazvalo veliku gospodarsku krizu, bijedu i masovno iseljavanje stanovništva. Drugo razdoblje proteže se drugom polovicom 20. stoljeća, a obilježava ga industrijalizacija zemlje, socijalistički koncept razvoja poljoprivrede te nagli pad poljoprivrednoga stanovništva i pražnjenje sela. Treće razdoblje obilježeno...
Hrčak ID: 18352


hrv Putovanje po Dalmaciji – Od Grand Toura do Storytellinga
ger Reisen in Dalmatien - Von der Grand Tour zum Storytelling (Zusammenfassung)
Šćerbe Haupt, Božidarka
Ethnologica Dalmatica Vol. 29, No. , 2022
Putovanja su oduvijek privlačila ljude, a putopisci su nam približavali daleke krajeve. Trendovi u turizmu nas danas ponovo vraćaju k antropogiji i etnologiji, budući sada sami sebe pokušavamo pronaći i predstavit drugima kroz otkrivanje priča sakupljenih u prošlosti. One su tu, zapisane od samih početaka putovanja u naše krajeve. Kako su nekada davno strani putopisci otkrivali naše krajeve i zapisivali sve što vide, tako mi danas stranim turistima otkrivamo priče o nama samima, a one počivaju na onome što su nekada sakupili upravo ti strani, a...
Hrčak ID: 284017


hrv O IDEOLOGEMU "DALMACIJA" U "KRAGLSKOM DALMATINU"
ger ÜBER DES IDEOLOGEM "DALMACIJA/DALMAZIA" IN "KRAGLSKI DALMATIN"
Markulin, Nikola
Croatica et Slavica Iadertina Vol. 5, No. 5., 2009
Temelj je ovog rada analiza ideologema i njihove učestalosti u tekstovima Kraglskog Dalmatina (1806.-1810.) pisanima hrvatskim jezikom. U obzir su uzeti samo oni ideologemi koji se odnose na Dalmaciju i njoj susjedne krajeve, a posebice je pažnja usredotočena na ideologeme koji u kontekstu stvaranja nove političke zajednice imaju važnu simboličku funkciju. Rezultati analize učestalosti ideologema objašnjeni su u kontestu "geneze" ideje "dalmatinske" nacije, pri čemu su za njihovo bolje razumijevanje iskorišteni noviji teorijski dosezi radova o...
Hrčak ID: 49797


hrv Dva nova zanimljiva srednjovjekovna grobna nalaza iz okolice Sinja
ger Zwei neue interessante mittelalterliche Grabfunde aus der Umgebung von Sinj
Gašparac Gunjača, Vedrana; Milošević, Ante
U ovom prilogu raspravlja se o novim nalazima nakita iz srednjovjekovnih grobova, otkopanih na dvama položajima u sinjskoj okolici u Dalmaciji. Na istočnom rubu Sinjskog polja, u selu Otoku, istražena je manja skupina ranosrednjovjekovnih grobova. Samo jedan grob sadržavao je ove nalaze: željezni nož zakrivljenog hrpta i par naušnica od brončane žice s po pet ušica na donjoj polovici karičice kroz koje su bili obješeni dugački privjesci od tordirane žice. Pretpostavlja se da pripadaju preživjelom starosjedilačkom stanovništvu iz kraja 8. ili ra...
Hrčak ID: 25862


hrv Naputak o uredskom poslovanju predsjedničkog ureda Kraljevine Dalmacije za vrijeme "Druge austrijske uprave" (1814.-1918.)
ger Instruktionsentwurf für die Behandlung und Manipulation der Präsidialkanzleigeschäfte Königreichs Dalmatien während der"Zweiten Österreichischen Herrschaft" (1814.-1918.)
Strmota, Ankica
Arhivski vjesnik Vol. 51, No. 1, 2008
Ovaj rad donosi transkript i prijevod »Naputka o uredskom poslovanju predsjedničkog ureda Kraljevine Dalmacije« za vrijeme »druge austrijske uprave«. Naputak je napisan na njemačkom jeziku, rukopisom, goticom, (kurentskim pismom ), a donesen je 7. studenoga 1835. godine kada je guvernersku funkciju u Dalmaciji obnašao Wetter von Lilienberg. Izvornik se čuva u fondu DAZD-88. Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (1813.-1918.) među Prezidijalnim spisima Namjesništva za godinu 1835. Svrha mu je bila regulirati cjelokupno uredsko poslovanje, te obveze i...
Hrčak ID: 29487


hrv Pokrajinski rudarski ured u Zadru i uredsko poslovanje prema "Instrukcijama o radu kotarskih rudarskih službenika" iz 1872. godine
ger REVIERBERGAMT IN ZARA UND SCHRIFTGUTVERWALTUNG NACH "INSTRUKTIONEN FÜR DIE REVIERBERGBEAMTEN VOM 25. APRIL 1872"
Strmota, Ankica
Arhivski vjesnik Vol. 53, No. 1, 2010
Ovaj rad donosi kratki historijat kotarskog rudarskog ureda u Zadru, koji je zbog svoje teritorijalne nadležnosti, što se protezala sve do Istre, nazvan "pokrajinski rudarski ured". Široka teritorijalna nadležnost učinila ga je drugačijim od drugih takvih ureda u ostalim zemljama Monarhije. Posebna pažnja poklonila se uredskom poslovanju kotarskih rudarskih ureda, koje je precizno opisano u "Instrukcijama o radu kotarskih rudarskih ureda" iz 1872. koje ovaj rad nastoji što detaljnije prikazati.
Hrčak ID: 62503