Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Evaluacija zlouporabe stimulansa amfetaminskog tipa putem analize kose: rezultati dvanaestogodišnjeg rada
eng Evaluation of amphetamine-type stimulant abuse through hair analysis: Results from 12 years of work
Brčić Karačonji, Irena; Brajenović, Nataša
Analiza kose pouzdan je način za detektiranje dugotrajnog konzumiranja ilegalnih droga, uključujući stimulanse amfetaminskog tipa u razdoblju od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o duljini kose koja se koristi za analizu. Od 2000. do 2012. u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada analizirano je više od 600 uzoraka kose na prisutnost stimulansa amfetaminskog tipa. Vezani sustav plinski kromatograf/spektrometar masa koristio se za određivanje masenog udjela amfetamina, metamfetamina, 3,4-metilenedioksiamfetamina (MDA), 3,...
Hrčak ID: 122964


hrv Kosa - biološki uzorak za analizu droga
eng Hair - Biological Sample for the Analysis of Drugs of Abuse
Skender, Ljiljana
Opisane su glavne značajke kose kao biološkog uzorka, mehanizmi ulaza droga u kosu, njihova zadržavanja i nestajanja. Budući da se većina metoda za određivanje droga u kosi koristi vezanim sustavom plinski kromatografspektrometar masa (GC/MS), samo su te metode i prikazane. U pravilu svaka se metoda sastoji od pranja kose, usitnjavanja, ekstrakcije, pročišćavanja i derivatizacije. Dok je analitički postupak obrade kose gotovo do potankosti razrađen, u interpretaciji rezultata droga u kosi još je mnogo teškoća. Kosa nije jednolika sastava, ulaz...
Hrčak ID: 747


hrv Analiza droga u nekrofilnim muhama i ljudskim tkivima
eng Drug Analysis in Necrophagous Flies and Human Tissues
Definis-Gojanović, Marija; Sutlović, Davorka; Britvić, Dolores; Kokan, Bože
Insekti strvinari mogu pružiti korisne informacije o vremenu, mjestu i uzroku smrti. Dodatno, oni mogu poslužiti kao pouzdani zamjenski uzorci za toksikološke analize u slučajevima kada ljudska tkiva i tekućine, koji se uobičajeno uzimaju tijekom obdukcije, ne postoje zbog raspadanja trupla. Ovaj rad prikazuje rezultate analize droga u uzorcima ličinki dviju porodica muha (Diptera: Calliphoridae i Sarcophagidae), prikupljenima s tijela muškarca srednje životne dobi koji je počinio samoubojstvo otprilike 3 tjedna prije pronalaska njegova mrtvog...
Hrčak ID: 16529


hrv Optimizacija metode plinske kromatografije-spektrometrije masa za istovremeno određivanje tetrahidrokanabinola i njegovih metabolita u urinu štakora
eng Optimisation of a gas chromatography-mass spectrometry method for the simultaneous determination of tetrahydrocannabinol and its metabolites in rat urine
Fuchs, Nino; Miljanić, Alena; Katić, Anja; Brajenović, Nataša; Micek, Vedran; Fuchs, Radovan; Brčić Karačonji, Irena
S ciljem procjene učinka irinotekana (IRI) na eliminaciju delta-9-tetrahidrokanabinola (THC) mokraćom u eksperimentalnom modelu štakora, razvili smo analitičku metodu za određivanje masene koncentracije THC-a i njegovih metabolite [11-hidroksi-delta-9-tetrahidrokanabinola (THC-OH) i 11-nor-9-karboksi-delta-9-tetrahidrokanabinola (THC-COOH)] u mokraći štakora tretiranih samo THC-om i tretiranih istodobno s THC-om i IRI-jem. U tu svrhu optimizirani su uvjeti hidrolize i ekstrakcije na čvrstom nosaču za ispitivane analite i razvijena je metoda pli...
Hrčak ID: 229441


hrv Piroliza jelove (Abies bornmülleriana Mattf.) piljevine: karakterizacija bioulja i biougljena
eng Pyrolysis of Firwood (Abies bornmülleriana Mattf.) Sawdust: Characterization of Bio-Oil and Bio-Char
Özbay, Günay
Drvna industrija Vol. 66, No. 2, 2015
U radu je opisano istraživanje spore pirolize jelove (Abies bornmülleriana Mattf.) piljevine uz primjenu fiksnog reaktora. Analiziran je učinak temperature u rasponu od 350 do 600 °C na plinovite, tekuće i krute proizvode pirolize. Maksimalni prinos bioulja od 45,9 % dobiven je na konačnoj temperaturi pirolize od 500 °C. Napravljena je elementarna analiza i određena ogrjevna vrijednost bioulja i biougljena, a zatim je ispitan kemijski sastav bioulja uz pomoć kromatografskih i spektroskopskih tehnika kao što su plinska kromatografija i masena sp...
Hrčak ID: 140743


hrv Analiza kemijskog sastava katrana od libanonskog cedra
eng Chemical Characterization of Lebonan Cedar Tar
Kilic Pekgozlu, Ayben; Kustas, Suleyman; Mercan, Burak; Bicer, Aziz
Drvna industrija Vol. 68, No. 2, 2017
U radu je prikazana analiza kemijskog sastava katrana od libanonskog cedra (Cedrus libani A. Rich) dobivenoga tradicionalnim postupkom i uz pomoć Jenknerove retorte. Napravljena je zasebna analiza za staro korijenje i za otpale grane libanonskog cedra. Za kemijsku karakterizaciju primijenjene su metode FID-GC i GC-MS. Prinos katrana uz pomoć Jenknerove retorte bio je 60 %, a prinos tradicionalnom metodom iznosio je 30 – 40 %. Pritom je identificiran 41 kemijski spoj. Ustanovljeno je da je β-himakalan (22 – 28 %) glavni spoj svih analiziranih ka...
Hrčak ID: 183630


hrv Kvantitativna analiza arbutina i hidrokinona u listovima obične planike (Arbutus unedo L., Ericaceae) plinskokromatografskom metodom uz detekciju masenim spektrometrom
eng Quantitative analysis of arbutin and hydroquinone in strawberry tree (Arbutus unedo L., Ericaceae) leaves by gas chromatography-mass spectrometry
Jurica, Karlo; Brčić Karačonji, Irena; Šegan, Sandra; Milojković Opsenica, Dušanka; Kremer, Dario
Fenolni glikozid arbutin i hidrokinon, njegov metabolit s uroantiseptičkim djelovanjem, prirodni su sastojci lišća različitih biljaka koje se koriste u terapeutske svrhe te začinskih biljaka. U ovom radu optimiran je postupak ekstrakcije te je razvijena i validirana plinskokromatografska metoda uz detekciju masenim spektrometrom (GC-MS) za određivanje sadržaja arbutina i hidrokinona u lišću obične planike (Arbutus unedo L., Ericaceae). Metoda je pokazala dobru linearnost (R2>0,9987) u ispitivanom koncentracijskom rasponu (0,5-200 μg mL-1), kao...
Hrčak ID: 145618


hrv Usporedba dinamičke analize para iznad otopine i mikroekstrakcije analita na čvrstoj fazi za plinskokromatografsko određivanje BTEX-a u urinu
eng Comparison Between Dynamic Headspace and Headspace Solid-Phase Microextraction for Gas Chromatography of BTEX in Urine
Brčić Karačonji, Irena; Skender, Ljiljana
Cilj ovog rada bio je usporediti dva postupka ekstrakcije za plinskokromatografsko određivanje benzena, toluena, etilbenzena i izomera ksilena u urinu. Uspoređene su dinamička analiza para iznad otopine (tzv. purge and trap) uz fotoionizacijski detektor i mikroekstrakcija analita na čvrstoj fazi uz detektor spektrometar masa. Rezultati upućuju na linearnost odziva detektora u ispitivanome koncentracijskom području [(50- 2000) ng L-1], zadovoljavajuću točnost (80 %-100 %) i ponovljivost (RSD ≤11 %). Postignute su niske granice detekcije za obje...
Hrčak ID: 17918


hrv Usporedba ekstrakcija čvrstom i tekućinsko-tekućinskom fazom za određivanje metadona u uzorcima seruma i pune krvi plinskom kromatografijom – masenom spektrometrijom
eng Comparison of the solid phase and liquid-liquid extraction methods for methadone determination in human serum and whole blood samples using gas chromatography/mass spectrometry
Veršić Bratinčević, Maja; Visković, Tanja; Sutlović, Davorka
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi optimalni biološki uzorak i optimalnu tehniku ekstrakcije za praćenje koncentracija metadona u biološkim uzorcima. Analizirali smo metadon u uzorcima seruma i pune krvi plinskom kromatografijom – masenom spektrometrijom (GC/MS). Prije analize uspoređivali smo postupak ekstrakcije čvrstom fazom (engl. solid phase extraction, SPE) i metode ekstrakcije tekućinsko-tekućinske (engl. liquid-liquid extraction, LLE) i utvrdili da SPE sa Supelco LC-18 u serumu daje najbolju učinkovitost ekstrakcije. Granica detekci...
Hrčak ID: 191139


hrv HLAPLJIVI SASTOJCI SMJESA ZA POLJSKE KARPATSKE KOZE UPOTREBOM HS-SPM-GC/MS - KEMOMETRIČKE KLASIFIKACIJE NA TEMELJU DOBI
eng THE VOLATILE COMPOUNDS COMPOSITION OF THE POLISH CARPATHIAN GOAT USING HS-SPME-GC/MS – CHEMOMETRIC CLASSIFICATION BASED ON AGE
Gąsior, Robert; Kawęcka, Aldona; Wojtycza, Krzysztof; Sikora, Jacek; Odrzywolska, Angelika
Krmiva Vol. 60, No. 1, 2018
Radi utvrđivanja hlapljivih sastojaka u mesu poljske karpatske koze uzorci pečenog mišića noge u dvije skupine u dobi od 9 i 12 mjeseci podvrgnuti su plinskoj kromatografiji/masenoj spektrometriji (HS-SPM-GC/MS) mikroekstrakcije čvrste faze prostora glave. Obavljena je raznovrsna statistika uključujući metodu Fisherovog omjera za predselekciju varijabla i analiza glavnog sastojka zajedno s linearnom diskriminantnom analizom. Pronađena su 93 hlapljiva sastojka od kojih je 49 potvrđeno u dva stupca: nepolarni ZB-5MSi i polarni ZB-Wax, dok ih je 5...
Hrčak ID: 209184