Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Nova zakonska regulacija uzdržavanja u Republici Sloveniji
eng New statutory arrangement of maintenance in the Republic of Slovenia
ger Die neue gesetzliche Unterhaltsregelung in der Republik Slowenien
Novak, Barbara
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 57, No. 4-5, 2007
Najnovije izmjene slovenskog zakonodavstva o obiteljskom pravu bile su prijeko potrebne, budući da su praktički iste materijalnopravne odredbe o uzdržavanju iz Zakona o braku i obiteljskim odnosima bile na snazi od godine 1977. U preko dvadeset godina njehove primjene kazuistika je učinila vidljivim brojne nedostatke i zakonske rupe. Razvoj pravne teorije s jedne strane i promjene u društvenom okruženju nakon osamostaljenja Republike Slovenije s druge nametnule su nova pitanja (npr. smiju li stranke sklopiti vlastiti sporazum o uzdržavanju u ob...
Hrčak ID: 17487


hrv Utjecaj sudske prakse Suda Europske unije na hrvatsko upravno pravo
eng The Influence of the EC Case Law on the Croatian Administrative Law
Đerđa, Dario; Popovski, Aleksandra
Cilj je ovoga rada utvrditi na koji način pravna pravila Europske unije utječu na hrvatski sustav upravnog prava. U radu se najprije razmatraju opća pitanja utjecaja prava Unije na nacionalni pravni sustav države članice. Analizira se nadređeni položaj prava Unije nacionalnom pravnome sustavu kao preduvjet provedbe jedinstvenih pravnih ciljeva i vrijednosti u Uniji. Ujedno se analizira izravni pravni učinak prava Unije i neposredna primjena pravila Unije u pravnom sustavu države članice, a koja posebno dolazi do izražaja u području upravnog pra...
Hrčak ID: 130784


hrv SATYAGRAHA – MOĆ ISTINE – STRATEGIJA ZA RJEŠENJE HRVATSKOG PITANJA U BIH
eng STAYAGRAHA – THE POWER OF TRUTH – STRATEGY FOR RESOLVING THE CROAT ISSUE IN BIH
Ljubić, Frano; Jurilj, Ivan
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Hrvati su u nejednakopravnom položaju jer nisu mogli ili znali oduprijeti se dominaciji drugih. Imaju mogućnost ostvariti jednakopravnost u postupku pristupanja EU, ako usuglase stajališta između sebe i sa srpskom i bošnjačkom stranom o novom uređenju međusobnih odnosa u kome će sva tri naroda imati jednaka prava i mogućnosti i ako pri tom budu primjenjivali načela i pristupe strategije ‘’satyagraha – moć istine.’’ U razgovorima o budućnosti izbjegavati rasprave o prošlosti, ne insistirati na rješavanju hrvatskog pitanja, već na uređenju...
Hrčak ID: 234791


hrv MOĆ I NEMOĆ LJUDSKIH PRAVA
eng THE POWER AND POWERLESSNESS OF HUMAN RIGHTS
ger MACHT UND OHNMACHT DER MENSCHENRECHTE
Kalanj, Rade
Socijalna ekologija Vol. 5, No. 1, 1996
Polazeći od konstatacije da se današnje vrijeme može okarakterizirati kao »doba ljudskih prava«, ovaj tekst propituje genezu diskursa o ljudskim pravima i pokušava odgovoriti na pitanje raste li njihova moć ili opada. Odgovor na to pitanje proizlazi iz strukturalne analize tipičnih »diskurzivnih formacija« kroz koje je prošlo mišljenje o ljudskim pravima. U tom se pogledu može govoriti o četiri tipična diskursa: diskurs utemeljiteljskog univerzalizma (doba francuske i američke deklaracije), socijalno diferencirani diskurs industrijskog razvoja,...
Hrčak ID: 141413


hrv Ekološka međuovisnost i pitanje identiteta: iz perspektive kršćanske ekofeminističke teologije
eng Ecological interdependence and the question of identity: from the perspective of Christian ecofeminist theology
ger Ökologische Wechselbeziehungen und die Frage der Identität aus der Sicht der christlichen Ökofeministischen Th eologie
Furlan Štante, Nadja
Socijalna ekologija Vol. 19, No. 3, 2010
Rad se bavi pitanjem religijskog identiteta žene u kontekstu postmoderne te istražuje percepciju prirode i odnosa čovjeka i prirode, koja je obilježena kolektivnim sjećanjem o čovjekovoj dominaciji nad prirodom. Stereotip čovjekove superiornosti nad prirodom je još uvijek duboko ukorijenjen u kolektivnoj svijesti. U tom smislu, pozitivan doprinos kršćanskog teološkog ekofeminizma je vrlo bitan, budući da otkriva i lomi predrasude modela ljudske superiornosti nad prirodom, pomoću kritičkog povijesnog pregleda pojedinih religijskih tradicija. Eko...
Hrčak ID: 64391


hrv Od egalitarnog sindroma do izvrsnosti: O načinima legitimiranja društvenih nejednakosti
eng FROM EGALITARIAN SYNDROME TO DISTINCTION: ON WAYS OF LEGITIMIZING SOCIAL INEQUALITIES
Katunarić, Vjeran
Politička misao Vol. 48, No. 3, 2011
U članku je najprije riječ o počecima priznavanja pred kraj druge Jugoslavije postojanja neuklonjivih društvenih nejednakosti, čime su nastupili prvi ozbiljni simptomi napuštanja ideologije društvene jednakosti i socijalizma u cjelini. Pored toga, nacionalistička mobilizacija poslužila je kao poluga za restauraciju kapitalizma kao tipičnog klasnog društva. U nastavku članka ukratko su opisana dva poslijeratna razdoblja strukturiranja društvenih šansi u društvima na Zapadu, a dijelom i na Istoku. Prvo razdoblje protječe u znaku egalitarnih...
Hrčak ID: 74092


eng “These are the Times that Try Women’s Souls”: The Proverbial Rhetoric for Women’s Rights by Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony
Mieder, Wolfgang
Proverbium Vol. 32, No. 1, 2015
While much is known about the proverbial rhetoric of such well-known American male politicians and social reformers as John Adams, Frederick Douglass, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Martin Luther King, and Barack Obama, there has been no such interest in the proverbial speech of female public figures. And yet, even a cursory glance at the letters, speeches, and essays of Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) and Susan B. Anthony (1820-1906) clearly reveals that these two nineteenth-century feminists are any time the equal...
Hrčak ID: 278339


hrv REFORMA IZBORNOG ZAKONODAVSTVA - PRVI KORAK KA OSTVARENJU HRVATSKE NACIONALNE SUVERENOSTI I FUNKCIONALNOSTI BIH
eng REFORM OF ELECTORAL LEGISLATION – FIRST STEP TO ACCOMPLISHING CROATIAN NATIONAL SOVEREIGNTY AND FUNCTIONALITY OF BiH
Ljubić, Božo; Merdžo, Josip
Mostariensia Vol. 22, No. 1, 2018
Proces dekonstituiranja Hrvata u Bosni i Hercegovini je započeo vanustavno nametnutim izmjenama Izbornog zakona na prijedlog voditelja misije OESS-a u BiH Roberta Bery-a. 2000., a nastavljen u 2002., nametnutim amandmanima na Ustav Federacije BiH od strane visokog predstavnika Petritsch-a. Ovi amandmani, kao rezultat su imali dalje dekonstituiranje Hrvata, te osnaživanje podjele Bosne i Hercegovine na dva entiteta, Srpski dominantnu Republiku Srpsku i bošnjački dominantnu Federaciju BiH. Najteže posljedice za hrvatsku konstitutivnost i ra...
Hrčak ID: 234792


hrv Europska unija i pravo kršćana na slobodu vjere. Analiza učinka »EU smjernica o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja« u odnosu na izvješća »Opservatorija o diskriminaciji i netoleranciji prema kršćanima u Europi«
eng The European Union and the right of Christians to freedom of religion. Impact analysis of the »EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief« in relation to the reports of the »Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe«
Bendra, Ivana
Diacovensia Vol. 26, No. 4, 2018
Europska unija predstavlja se kao zajednica zemalja koja veliku pozornost posvećuje promicanju i zaštiti prava na slobodu vjere. S namjerom da unaprijedi provođenje politike ljudskih prava, i unutar pojedinih zemalja članica i u njihovu djelovanju u vanjskoj politici, 2013. godine izdala je EU smjernice o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja. S druge strane sve se učestalije ističe kako se pojedine zemlje članice Europske unije, ali i sama Europska unija kao politička zajednica, suočavaju s različitim oblicima vjerske diskriminacije...
Hrčak ID: 214074


eng Constitutional principle of equality of citizens before the law in the Montenegrin tax system: The assessment of constitutionality of the Law on fees (taxes) on services of public interest
srp Ustavni princip jednakosti građana pred zakonom u poreskom sistemu Crne Gore: ustavnost zakona o taksama (porezima) na usluge od opšteg interesa
Vukčević, Ilija
This paper elaborates the application of general constitutional principle of equality before the law in the area of taxation. The issue of the constitutionality of the Law on fees on access to certain services of public interest and on consumption of tobacco products and acoustic and electro acoustic devices represents the most comprehensive analysis of the subject matter. In this case, the Constitutional Court of Montenegro, among other awkward conclusions, has ruled that there is no constitutional basis for the application of the principle of...
Hrčak ID: 131280