Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv PRAVNI I FINANCIJSKI ASPEKTI POLOŽAJA VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
eng LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS OF THE POSITION OF RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
ger RECHTLICHE UND FINANZIELLE ASPEKTE DER STELLUNG DER GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN IN DER REPUBLIK KROATIEN
Vukojičić Tomić, Tijana
Pravni vjesnik Vol. 30, No. 3-4, 2014
Analizira se pravno uređenje i statusna prava vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Položaj vjerskih zajednica, posebno u obavljanju javnih poslova i njihovom financiranju, uvjetovan je postojanjem nekoliko pravnih izvora zbog čega se svaki pojedini analizira. Utvrđuje se da upravo raznolikost kao glavno obilježje pozitivnog pravnog uređenja njihova položaja rezultira postojanjem više kategorija vjerskih zajednica, među kojima postoje značajne razlike u ostvarenju statusnih prava. Posebno se analizira pravna priroda i stvarni učinci spornog zaključk...
Hrčak ID: 134253


hrv G. A. Cohenova kritika Paretovog argumenta u Rawlsovoj teoriji pravednosti – jednakost se ne traži
eng G. A. Cohen’s Critique of the Pareto Argument in Rawls’s Theory of Justice — Equality is not required
Eraković, Dijana
Političke perspektive Vol. 3, No. 3, 2013
G.A. Cohen je uputio nekoliko snažnih kritika J. Rawlsovoj teoriji pravednosti od kojih je jedna vezana za Rawlsovu inačicu Paretovog argumenta. Tekst predstavlja spomenutu kritiku, kroz tri različite perspektive autora P. Casal, S. Meckled Garcie i A. R. J. Fishera/E.F. McClennena otkriva njegove slabosti te na kraju baca novo svijetlo na Cohenove argumente. Cohen je pročistio Rawlsov koncept pravednog društva tako što je odstranio mogućnost sebičnih potraživanja od strane talentiranih pojedinaca. Njegovo društvo bilo bi visoko učinkovito i je...
Hrčak ID: 147112


hrv Donosi li Drugi svjetski rat emancipaciju žena u koprivničku Podravinu? Prikaz ženskih aktivnosti i političke propagande u koprivničkim novinama i literaturi
eng Was the Emancipation of Women in Koprivnica and Podravina Resulted by Second World War? A Survey of Female Activities and Political Propaganda Mentioned in Local Newspaper and Published Studies
Blažek, Maja
Podravina Vol. 6, No. 12, 2007
Uzimajući za polazište pojam ženske emancipacije, rad je usmjeren ponajprije na analizu onih aktivnosti žena koprivničke Podravine tijekom Drugoga svjetskog rata koje spominje literatura i dostupne tiskovine toga vremena. Proces emancipacije promatra se s obzirom na način političkog osvješćivanja, prisutnost žena u javnoj sferi, njihovu zastupljenost u ratnoj djelatnosti te poimanje morala i moralnog ponašanja. Time se utvrdilo da se žena kao politički subjekt različito interpretirala tijekom rata, ovisno o političkoj frakciji i njezinim ideolo...
Hrčak ID: 78156


hrv Rousseauov politički emancipacijski projekt
eng Rousseau’s Political Emancipatory Project
Raunić, Raul
Filozofska istraživanja Vol. 34, No. 1-2, 2014
Rousseauovo djelo objedinjuje nakana da pruži dijagnozu i terapiju modernoga doba, koja obuhvaća tri emancipacijska projekta: pedagoški, politički i naturalistički. Autor razmatra Rousseauov središnji, politički emancipacijski projekt i analizira njegov naročiti društveni ugovor s aspekta: 1. metodičkih pretpostavki; 2. zadaća, uvjeta i načina izvedbe; 3. transformativnih učinaka i proširenja identiteta osobe. Rousseau opravdava politički autoritet na trostruki način, što daje razloge da se njegov politički projekt slobode nazove liberalnim, mo...
Hrčak ID: 132961


hrv U početku stvori Bog… obitelj (Post 1,1.27s). Biti ili ne biti obitelji znači biti ili ne biti života i samoga svijeta
eng In the Beginning God Created...the Family (Gen 1: 1.27 ff). To Be or Not to Be: The Family, then Life and the World Itself
Vidović, Pero
Obnovljeni Život Vol. 65., No. 2., 2010
Polazište članka su ekleziološko-kristološke bračne upute (Ef 5,21-33) u kućnom obiteljskom pravilniku (Ef 5,21-6,9) koje se temelje na biblijskoj teologiji stvaranja. Prvi dio studije je kratki osvrt na situaciju obitelji u vremenu pisanja toga pravilnika, a zatim u našem vremenu. Drugi dio razlaže razumijevanje braka i obitelji u dva biblijska teksta o stvaranju braka i obitelji: svećeničkom (Post 1,26-28) i jahvističkom (Post 2,7-25). Prema tim tekstovima, bračni par, odnosno obitelj, čini završnicu Božjega stvaranja. Muškarcu i ženi, njemu...
Hrčak ID: 55498


hrv Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama Sjedinjenih Američkih Država
eng Judicial review of referenda decisions in federal States of The USA
Kostadinov, Biljana; Barić, Sanja
Autorice u članku analiziraju sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a s obzirom na zaštitu manjinskih prava. U uvodnom djelu objašnjava se razlika u temeljnom funkcioniranju ustavnih sustava dviju razina: savezne razine i razine država članica. Ustav SAD-a utemeljen je na posrednom narodnom prihvaćanju i složenim većinama, državni ustavi instrumenti su većinske demokracije. U drugom dijelu tumači se izbor sudaca u saveznim državama. U trećem dijelu prikazani su povijesni slučajevi rasističkih narodnih inicijativa te novij...
Hrčak ID: 135914


hrv Nasljednopravna načela Općega građanskog zakonika u praksi hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova
eng General Civil Code Inheritance Principles in the Practice of Croatian-Slavonian Probate Courts
Krešić, Mirela
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 63, No. 5-6, 2013
U radu se razmatra nasljednopravno uređenje uvedeno u Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju Općim građanskim zakonikom. Posebna pozornost usmjerena je na nasljednopravna načela, i to ona koja su u svakodnevnoj primjeni izazivala najviše osporavanja. Riječ je o načelu obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva (univerzalne sukcesije) i načelu ravnopravnosti pravnih subjekata neovisno o spolu. Prihvaćanje odnosno izbjegavanje prihvaćanja tih načela prati se kroz spise hrvatsko-slavonskih ostavinskih sudova.
Hrčak ID: 116261


eng In the Name of the Father: A Discussion on (New) Fatherhood, Its Assumptions and Obstacles
hrv U ime oca: rasprava o (novom) očinstvu, njegovim pretpostavkama i preprekama
Maskalan, Ana
Revija za socijalnu politiku Vol. 23, No. 3, 2016
Deliberation on the concepts of father and fatherhood and their literal and symbolic meanings makes the starting point of this paper. Furthermore, a short historical overview is combined with selected theories of fatherhood, which serve as a framework for placing the issues regarding modern fatherhood in the appropriate context. That context, it is concluded, rests on the historical interdependence of fatherhood, masculine identity and political power where traditional determinants of masculinity, such as aggressiveness and emotional detachment...
Hrčak ID: 170369


hrv Mogućnost nemogućeg: emancipacijski potencijal prosvjeda u Sloveniji
eng The Possibility of the Impossible: Emancipatory Potential of the Uprisings in Slovenia
fre La possibilité de l’impossible : le potentiel émancipatoire des protestations en Slovénie
ger Die Möglichkeit des Unmöglichen: Das emanzipatorische Potential der Proteste in Slowenien
Zdravković, Lana
Synthesis philosophica Vol. 30, No. 2, 2015
Tekst razmatra emancipacijski potencijal prosvjeda u Sloveniji (2012.–2013.). Ti se prosvjedi mogu promatrati kao lokalna manifestacija globalnog fenomena, koji se često susreće diljem svijeta. Oslanjajući se na Badiouovo razumijevanje univerzalnog, prosvjedi u Sloveniji mogu se promatrati kao pojedinačni impuls univerzalne borbe potlačenih, ili, Rancièreovim riječima, »neubrojenih«. U vremenu koje Badiou opisuje kao »kapitalo parlamentarizam«, ovaj impuls otvara temeljna politička pitanja: problem pravednosti, jednakosti i života u zajednici....
Hrčak ID: 164525


hrv Jednakost i nediskriminacija: Vrijednosna polazišta u suzbijanju diskriminacije
eng Equality and non-discrimination: Values Underlying the Prevention of Discrimination
ger Gleichheit und Nicht-Diskriminierung: Wertegrundlagen in der Bekämpfung der Diskriminierung
Matulić, Tonči
Autor u doprinosu istražuje i propituje smisao i značenje dvaju glavnih pojmova koji se u kontekstu etičkoga i pravnog vrjednovanja sukobljavaju u društvu. To su pojmovi diskriminacije i jednakosti. Radi svrhovitog izlaganja i logičnog usustavljivanja građe doprinos je podijeljen u pet zasebnih dijelova. U prvom dijelu autor istražuje vrijednosno značenje pojma diskriminacije te postavlja granice između zakonite i nezakonite diskriminacije. Na tim se osnovama onda propituju mogućnosti egalitarizma i demokracije kao društvenih modela za provedbu...
Hrčak ID: 32725