Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Obrazovanje je moralni pojam
eng Education is a moral concept
Žitinski, Maja
Informatologia Vol. 39, No. 3, 2006
Svako znanje je informativno, ali obrazovanje ne postoji jedino zato da bi samo odrazilo društvene vrijednosti. Obrazovanje se prvenstveno odnosi na uvođenje u ono što je vrijedno pod uvjetom da se transmitirani sadržaj uči na moralno prihvatljiv način. To znači da obrazovanje mora uključiti i normativne aspekte koji mu daju svrhu, te osigurati da će upletene strane očuvati svoju moralnu autonomnost. Zato je obrazovanje vrsta komunikacije koja definira ulogu pojedinca u društvu. Referat jasno razlikuje nasilni aspekt obrazovanja od moralnog asp...
Hrčak ID: 9166


hrv O povijesti pojma slobode
eng On the History of the Notion of Freedom
Veljak, Lino
Filozofska istraživanja Vol. 41, No. 1, 2021
Pojam slobode (grč. eleuthería, lat. libertas) oblikuje se u antičkoj filozofiji u značenju privilegija koji pripada punoljetnim slobodnim građanima pa su mogućnosti slobode lišeni stranci, maloljetnici, žene i robovi. Takvu odredbu slobode preuzima i rimsko pravo, zarazliku od stoičke filozofije i novozavjetnog kršćanstva, gdje se sloboda proširuje na sva ljudska bića. Dok stoici (bar djelomice) osuđuju ropstvo, dotle kršćanstvo eshatologizira slobodu (svi su ljudi slobodni kao Božja djeca, ali to ne implicira ukidanje ovozemaljskog ropstva)....
Hrčak ID: 251408


hrv Jednaki i jednakiji: perspektive ravnatelja o državnoj maturi i mogućnostima ostvarivanja visokoškolskih aspiracija učenika strukovnih i gimnazijskih programa u Hrvatskoj
eng All Are Equal, But Some Are More Equal Than Others: Secondary School Principals’ Perspectives on the State Matura Exams and Issues of Equity and Equality of Access to Tertiary Education for Pupils from Grammar Schools and VET in Croatia
Baketa, Nikola; Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris
Revija za sociologiju Vol. 50, No. 2, 2020
U radu su predstavljeni rezultati kvalitativnog eksploratornog istraživanja perspektive ravnatelja srednjih škola o modelu državne mature te jednakosti i pravičnosti u mogućnosti pristupa visokom obrazovanju za učenike strukovnih škola i gimnazija. Ova se pitanja analiziraju u kontekstu sve izraženijih aspiracija mladih ljudi prema visokom obrazovanju, masifikacije visokog obrazovanja i strateškog određenja Republike Hrvatske prema povećanju udjela visokoobrazovanih građana. Jednakost mogućnosti pristupa visokom obrazovanju podrazumijeva da svi...
Hrčak ID: 243482


hrv Asimetrično partnerstvo: migrantske organizacije, sindikati i pravobranitelj za ravnopravnost
eng Asymmetric Partnership: Migrant Organisations, Trade Unions and the Equality Ombudsman
Mešić, Nedžad; Ålund, Aleksandra
Revija za sociologiju Vol. 41, No. 1, 2011
U radu se istražujuje sposobnost djelovanja civilnoga društva vezanu uz društvenu uključenost unutar Udruga organiziranih na etničkoj osnovi (AFEG), a naglasak je na njihovu zalaganju za borbu protiv diskriminacije migranta i za poticanje uključivanja migranata na švedsko tržište rada. U središtu je istraživanja složena institucionalna uvjetovanost AFEG-â, kao društvenoga pokreta i kao akterâ civilnoga društva, u razvoju njihove sposobnosti djelovanja protiv diskriminacije. Glavni je cilj ovoga istraživanja doznati kako antidiskriminacijske age...
Hrčak ID: 67818


hrv UTVRĐIVANJE ČINJENICA I DOKAZNI POSTUPAK U UPRAVNOM SPORU
eng THE ESTABLISHING OF FACTS AND EVIDENCE IN ADMINISTRATIVE DISPUTES
Rajko, Alen
Analizirana je materija utvrđivanja činjenica i izvođenja dokaza u novome upravnom sporu, i to putem raščlambe: ključnih teorijskih pojmova (činjenica, odlučna činjenica, činjenično stanje, materijalna istina, dokazi i dokazivanje); odredbi Zakona o upravnim sporovima kojima je regulirano spomenuto područje; temeljnih procesnih pitanja (sadržajna i vremenska dimenzija detektiranja odlučnih činjenica, selekcija i ocjena dokaznih sredstava, pravilo o teretu dokazivanja, specifičnosti procesnih rješenja kojima upravni sud odlučuje u spomenutoj mat...
Hrčak ID: 116299


hrv Slučaj Marije Šarapove (u svezi hrvatskog pravnog okvira odštetne odgovornosti)
eng The Marija Šarapova Case (related to the Croatian legal framework on damages liability)
Kačer, Blanka
U tekstu se pokušava pronaći prav(n)o rješenje jednog načelnog problema, ali uz analizu na konkretnom primjeru. U sučeljavanju dva neupitna, ali međusobno dijelom isključiva prava - s jedne strane pravo svih izraziti mišljenje nejavno i/ili javno (a to mišljenje ne mora ni u kojem slučaju biti pozitivno), s druge strane pravo svake osobe biti slobodna od bilo kakvih uvreda, kako javnih tako i nejavnih, što uključuje i iznošenje vlastitog stava koji vrijeđa drugoga potrebno je utvrditi granicu protupravnosti, o čemu ovisi koje pravo ima prednost...
Hrčak ID: 199095


hrv Novi feminizam i kulturalna promocija žene majke-radnice
eng The New Feminism and the Cultural Promotion of Women as Mothers-Workers
Volarević, Marijo
Obnovljeni Život Vol. 67., No. 2., 2012
Članak se bavi pitanjem statusa žene majke-radnice u poslovnome svijetu. U prvome se dijelu opisuje aktualna pozicija žene i problemi s kojima se u poslovnome svijetu susreće žena radnica. U drugome dijelu, imajući u vidu današnju situaciju žene u poslovnome svijetu, autor predstavlja ženu kao izazov za čitavo društvo. Izazov u smislu potrebe zajedničke akcije vlade, poslodavaca, sindikata i strukovnih udruga, kako bi se otklonila realna diskriminacija žene na tržištu rada. U trećem dijelu rada prikazuju se katolički principi solidarnosti i sup...
Hrčak ID: 79583


hrv Načelo suverene jednakosti država u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
eng THE PRINCIPLE OF SOVEREIGN EQUALITY OF STATES. ITS PAST, PRESENT AND FUTURE
Degan, Vladimir-Đuro
Politička misao Vol. 39, No. 2, 2002
Predmet izlaganja je korelacija između poštivanja suverene jedanakosti svih država, ravnoteže moći u svjetskoj zajednici i njezinoj sposobnosti za neke zajedničke akcije kad se one pokažu nužnima. Tijekom povijesti svi pokušaji radikalnog uklanjanja načela suverene jednakosti država, bilo nametanjem hegemonije jedne sile ili nekoliko njih, na kraju su propali. Ovo se dogodilo s vladavinom Napoleona I nad kontinentalnom Europom prije 1815. ili s pokušajima sila Osovine da nametnu “Novi poredak” tijekom Drugoga svjetskog rata. U isto su vrijeme t...
Hrčak ID: 24256


hrv Rodna ravnopravnost, mlade žene i kultura u kontekstu „muževnosti/ ženstvenosti“ kao dimenzije modela „nacionalne kulture“ Geerta Hofstedea
eng Gender equality, young women and culture in the context of the “masculinity/ femininity” as a dimension in Geert Hofstede’s model of “national culture”*
Jeknić, Ranka
Problematika rodne ravnopravnosti i odnosa mladih žena i kulture u radu se analizira u kontekstu „muževnosti/ženstvenosti“ kao dimenzije modela „nacionalne kulture“ Geerta Hofstedea. Navedena dimenzija predstavlja razinu koja objašnjava jesu li u društvu poželjnije vrijednosti koje Hofstede vezuje uz „muževnost“ ili „ženstvenost“. U tom se smislu Hofstedeu upućuju i neke kritike, poput skliznuća u biološki determinizam i rodne stereotipe. Zatim se prikazuju neki od rezultata istraživanja provedenog u Hrvatskoj prema Hofstedeovom modelu, a prema...
Hrčak ID: 124141


hrv Izazovi nove genetike u suvremenom društvenom i vrijednosnom kontekstu. Etička analiza mogućnosti i rizika
eng Challenges of New Genetics in Contemporary Social and Moral Context - Ethical Evaluation of Possibilities and Risks
Kutleša, Mislav; Kral, Dario
Crkva u svijetu Vol. 55, No. 1, 2020
Rad proučava suvremeni napredak na području genetike koji zahvaljujući velikim probojima u znanstvenom razumijevanju uloge gena u živih bića i razvoju (bio)tehnologije nudi nove primjene i mogućnosti na području zdravlja i poboljšanja čovjeka. U radu se nastoji ove napretke promatrati u suvremenom društvenom i moralnom kontekstu koji se često tumači i razumije kroz pojam postmodernizma. Priznajemo velike potencijale novih (bio)tehnologija, ali upozoravamo kako, budući da spomenuti kontekst ne nudi jasno definirane etičke standarde kao ni jasan...
Hrčak ID: 236172