Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

eng The Serbian question in Croatian politics, 1848-1918
Markus, Tomislav
Review of Croatian History Vol. VI, No. 1, 2010
The author analyzes the significance of the Serbian question and the status of the Serbian ethnic minority in Croatian politics from the revolution of 1848 to the fall of the Habsburg Monarchy in 1918. The most distinguished Croatian political theorists and activists during this period – Bogoslav Šulek, Ivan Kukuljević, Josip J. Strossmayer, Franjo Rački, Mihovil Pavlinović, Ante Starčević, Eugen Kvaternik, Frano Supilo, Stjepan and Antun Radić and others – advocated different variants of a Croatocentric ideology within which the South Slav or...
Hrčak ID: 67500


hrv Svakodnevni život pravoslavne obitelji u Podravini između dva svjetska rata
eng Everyday Life of a Typical Orthodox Serb Family in Podravina between the Two World Wars
Škiljan, Filip
Podravina Vol. 11, No. 22, 2012
Autor u tekstu donosi informacije o svakodnevnom životu pravoslavne obitelji u kotarevima Đurđevac, Koprivnica i Ludbreg između dva svjetska rata. Osnovni izvor su mu kazivači (njih 18) s kojima su tijekom 2010. godine obavljeni intevjui na spomenutom području. Uz iskaze kazivača autor donosi i usporedbu s katoličkim običajima i svakodnevnim životom koristeći izvornu arhivsku građu Instituta za etnologiju i folkloristiku i Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te objavljenu građu i sjećanja. U zaključku autor iznosi da...
Hrčak ID: 95368


hrv Demografski aspekti oprosta u ratom zahvaćenim područjima Slavonije
eng The Demographic Aspects of Forgiving in War-Effected Areas of Slavonia
Lajić, Ivan
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 4, 2005
Članak predstavlja specifičnu analizu demografskih aspekata oprosta donedavno zaraćenih nacionalnih skupina u ratom zahvaćenim područjima zapadne i istočne Slavonije. Temelji se na empirijskom istraživanju provedenom krajem 2004. godine. U njemu se istražuje koliko je oprost neprijateljskoj strani povezan s demografskim značajkama populacije. Upotrijebljene su četiri demografske varijable. U empirijskom istraživanju istraživane su mnogobrojne posredne i neposredne varijacije oprosta, a članak se bavi pitanjima komu oprostiti, zašto oprostiti te...
Hrčak ID: 2584


hrv Suživot Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju – implicitna kritika interpretacije rata u Hrvatskoj kao etničkog sukoba
eng The Coexistence of Croats and Serbs in the Pre-War and Post-War Period – An Implicite Critique of the War in Croatia as an Ethnic Conflict
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 20, No. 2-3, 2004
U ovom se radu analiziraju oblici suživota Hrvata i Srba u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom razdoblju. Borba oko suvereniteta i negiranje prava na samoopredjeljenje pojedinih republika bivše SFRJ, sve do oružanih napada jugoslavenske vojske na Sloveniju i Hrvatsku, uglavnom su razorili mrežu primarnih socijalnih odnosa u lokalnim zajednicama zahvaćenima ratom. Ipak su se, čak i u ratnim okolnostima, očuvali neki segmenti mreže susjedskih i prijateljskih veza na lokalnoj razini. Manji broj Hrvata i Srba međusobno se štitio u ratu. Prijeratni...
Hrčak ID: 7264


eng Sokol: between making nation and state
Pavlin, Tomaž; Čustonja, Zrinko
Kinesiology Vol. 50., No. 2., 2018
The Sokol gymnastic movement was an important part of civil societies of Slavic nations. The first Sokol society within Yugoslavian nations (Slovenes, Croats, Serbs) was founded in 1863 in Ljubljana and in a few decades, it spread throughout the Slovene, Croatian, and Serbian territories. In the Austro-Hungarian period before WWI, Sokol valued itself as a national, liberal and emancipation-seeking movement, based on the Tyrsch’s gymnastics and national and pan-Slavic idea. In 1919, following the end of WWI and with the formation of the Yugoslav...
Hrčak ID: 212114


hrv Stigmatizacija Hrvata i Srba u prijeratnome, ratnom i poslijeratnom razdoblju
eng The Stigmatisation of Croats and Serbs before, during and after the War
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 22, No. 4, 2006
Proces raspada jugoslavenske države pratili su socijalni konstrukti Drugoga. Stereotipi, predrasude i stigme, koji su bili prisutni i u socijalističkom razdoblju, multiplicirani su u tranzicijskome i osobito ratnome vremenu. Simbolički imaginarij posebno je opterećen nacionalnim/nacionalističkim konstrukcijama zbilje na bivšemu jugoslavenskom sociopolitičkom prostoru, uključujući i Hrvatsku. Pritom je, kao zamjena za socijalističku ideologiju, snažno aktiviran nacionalni identitet. Favoriziranjem etnonacionalnoga identiteta u odnosu na sve osta...
Hrčak ID: 9708


hrv Etničnost: linije razdvajanja među »našim ljudima«
eng Ethnicity: Fault Lines among “Our People”
Mavra, Lidija
Migracijske i etničke teme Vol. 29, No. 1, 2013
U radu se istražuje do koje je mjere identitet migranata u novom prostoru određen idejama o »etničnosti« koristeći se studijom slučaja Srba u Londonu. Autorica najprije želi ispitati značenje »etničnosti« te različite dimenzije identiteta i okolnosti koje na njega utječu. Zatim nastoji dekonstruirati pojam etničnosti istražujući različite načine na koje su upotrijebljeni etnički markeri u različitim prostorima i interakcije s »drugim« etničkim skupinama u gradu. Metodologija istraživanja sastojala se od kvalitativnih, polustrukturiranih dubinsk...
Hrčak ID: 106403


hrv Promjene narodnosnog sastava stanovništva gradskih naselja Istočne Hrvatske 1910.-1991. godine
eng The Changes of Population Ethnic Structure of Urban Settlements in Eastern Croatia between 1910 and 1991
Živić, Dražen
Migracijske i etničke teme Vol. 14, No. 1-2, 1998
U članku se raspravlja o promjeni narodnosne slike naseljenosti Istočne Hrvatske i istočnohrvatskih gradova u razdoblju od 1910. do 1991. godine. Posebno je raščlanjeno kretanje broja i udjela Hrvata, Srba, Nijemaca i Mađara u promatranom razdoblju. Analiziran je utjecaj povijesno-političkih zbivanja te procesa deruralizacije i urbanizacije na oblikovanje suvremene narodnosne slike naseljenosti gradskih naselja Istočne Hrvatske. U provedenoj je raščlambi ustanovljen trend narodnosne homogenizacije (kroatizacije) ukupnog i gradskog stanovništva...
Hrčak ID: 126504


hrv Promjene etničke strukture Petrinje: demografski i sociološki aspekti
eng Changes in the Ethnic Structure of Petrinja: Demographic and Sociological Aspects
Čačić-Kumpes, Jadranka; Nejašmić, Ivo
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 2, 1991
Namjera ovog rada je da prikaže promjenu etničke strukture u banijskoj općini Petrinja (case study) i razazna njene uzroke (koji se u neku ruku čine paradigmatičnima za etnički miješana područja periferalne, odnosno poluperiferalne Hrvatske). Nakon kratkog povijesnog pregleda naseljavanja Petrinje slijedi opis njenih populacijsko-naseljskih značajki. Predočavanjem dinamike brojčanog razvitka ukazuje se na diferencijalno migracijsko obilježje: Petrinja i nekolicina okolnih naselja privlače doseljenike, dok glavnina rurisa ima emigracijske značaj...
Hrčak ID: 127428


hrv Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacije
eng Croats and Serbs in the Croatian Lands in 1861 – between Ethnos, People and Nation
Roksandić, Drago
Migracijske i etničke teme Vol. 5, No. 2-3, 1989
Autor koristi rasprave iz Hrvatskog sabora iz godine 1861. da bi ilustrirao neke aspekte nacionalne integracije kod Hrvata odnosno Srba u hrvatskim zemljama u drugoj polovini 19. stoljeća. U to vrijeme Hrvati i Srbi nalaze se na razvojnom stupnju »između etnosa, naroda i nacije«. Daljnji pomak iz te pozicije bio je uvjetovan potrebama modernizacije. S tim u vezi autor, među inim, razmatra kako su pojedini saborski zastupnici shvaćali ili gledali na policentričnost hrvatske cjeline, na odnos naroda (ili naroda) i države, na etničku i socijalnu b...
Hrčak ID: 128047