Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Pripojenje Međimurja Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca Od neuspjeloga pokušaja 13. studenog do uspješnoga zaposjedanja Međimurja 24. prosinca 1918. godine
eng The Annexation of Međimurje to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes From the unsuccessful attempt on 13 November to the successful occupation of Međimurje on 24 December 1918
Vuk, Ivan
Časopis za suvremenu povijest Vol. 51, No. 2, 2019
Autor na temelju arhivske građe iz Zagreba i Beograda, novinskih izvještaja i stručne literature daje prikaz događanja u Međimurju koja su uslijedila nakon narodnih istupa ili Međimurske revolucije. Prikazan je pokušaj zaposjedanja 13. studenog 1918., koji je zbog nedovoljne pripremljenosti propao. Uslijedile su intenzivne pripreme za drugu vojnu akciju, koja je uspješno provedena 24. prosinca 1918., kada je Međimurje vojnim putem pripojeno ostatku hrvatskih zemalja, tj. novoosnovanome Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca.
Hrčak ID: 225220


hrv POLITIČKA DIMENZIJA HRVATSKO-MUSLIMANSKIH/ BOŠNJAČKIH ODNOSA TIJEKOM 1992. GODINE
eng Political Dimension of Croatian- -Muslim/Bosnian Relations in 1992
ger Politische Dimension der kroatisch- -muslimischen/bosniakischen Beziehungen 1992
MRDULJAŠ, Saša
Društvena istraživanja Vol. 17, No. 4-5 (96-97), 2008
Međunarodnim priznanjem državne neovisnosti Bosne i Hercegovine (BiH) te izbijanjem intenzivne srbijanske oružane agresije u travnju 1992. započinje i novo razdoblje hrvatsko-muslimanskih/bošnjačkih odnosa. U priloženom radu autor opisuje i analizira političku dimenziju tih odnosa tijekom 1992. Pri tome ističe da su tadašnja međunarodna politika prema BiH te izloženost izrazito snažnoj srbijanskoj oružanoj agresiji utjecali na stanovito objedinjavanje političko-obrambenih napora bosansko-hercegovačkih Hrvata i Muslimana/Bošnjaka. No un...
Hrčak ID: 29462


hrv DEFINIRANJE DRŽAVLJANSKOG KORPUSA NA HRVATSKO-SLAVONSKOM PODRUČJU U KRALJEVINI SHS/JUGOSLAVIJI
eng DEFINING CITIZENS IN THE KINGDOM OF SHS YUGOSLAVIA (1918-1941): THE CASE OF CROATIANSLAVONIAN AREA
ger BESTIMMUNG DES STAATSVOLKES IM KROATISCHSLAWONISCHEN GEBIET DES SHS-KÖNIGREICHS/DES KÖNIGREICHS JUGOSLAWIEN
ita LA DEFINIZIONE DI CITTADINANZA NELLA PRIMA JUGOSLAVIA (1918-1941): IL CASO DELL'AREA CROATOSLAVONE
Kosnica, Ivan
Predmet rada je, tzv. početno određenje državljanskog korpusa na hrvatskoslavonskom području u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. S obzirom na primjetan nedostatak relevantnih istraživanja navedene problematike, autor je proveo vrlo opsežno arhivsko istraživanje odgovarajućih arhivskih fondova dostupnih u Hrvatskom državnom arhivu. Na temelju provedenog istraživanja autor u radu izlaže nekoliko teza. Prva je teza da je odmah po formiranju Kraljevine SHS važio sustav prema kojem su državljani bili svi zavičajnici hrvatsko-slavonskih općina. U nastavku...
Hrčak ID: 204629


hrv PRILOG POVIJESTI KUPALIŠTA VARAŽDINSKE TOPLICE OD 1924. DO 1929. GODINE
eng CONTRIBUTON TO THE VARAŽDINSKE TOPLICE SPA HISTORY FROM 1925 TILL 1929
Vlahović, Spomenka
Kaj Vol. 55 (252), No. 1-2 (374-375), 2022
Prema izvorima kojima raspolažemo, u kupalištu Varaždinske Toplice nakon Prvog svjetskog rata u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca dolazi do značajnih promjena s obzirom na liječenje, zbrinjavanje invalida i članova njihovih obitelji, zbog čega se događa niz reformi u funkcioniranju Saveza kupališta, banja, lječilišta, ljetovališta, mineralnih voda i sanatorija. Osjeća se sve veći pritisak različitih državnih institucija na ovo kupalište da se precizno i redovito vodi dokumentacija i ažuriraju statistički podatci vezani uz djelov...
Hrčak ID: 286346


hrv Između časnog egzila i ostracizma unutarnje i vanjskopolitičke prilike u Kraljevini Srba,Hrvata i Slovenaca – kontekst odlaska Ante Pavelića u inozemstvo u siječnju 1929. godine
eng Between an honourable exile and ostracism interior and foreign political circumstances in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes-the context of Ante Pavelić’s departure abroad in January 1929
Globačnik, Matko
U radu se na temelju neobjavljenih arhivskih izvora, onovremene periodike te primarne i sekundarne literature istražuje širi kontekst odlaska Ante Pavelića iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u siječnju 1929. godine. Rasvjetljava se unutarnjopolitičko i vanjskopolitičko djelovanje najrelevantnijih aktera hrvatske politike s obzirom na beogradski režim u periodu od atentata na Stjepana Radića do proglašenja Šestosiječanjske diktature, kao i djelovanje relevantnih vanjskopolitičkih faktora koji su tada utjecali na unutarnjopolitičko stanje Kra...
Hrčak ID: 230733


hrv Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj kartografskoj građi
eng The demarcation between Croatia and Bosnia and Herzegovina in the Una region from the 17th to the 20th century according to original cartographic material
Kozličić, Mithad; Bratanić, Mateo; Uglešić, Sanda
Geoadria Vol. 16, No. 1, 2011
U radu se iznose rezultati najnovijih znanstvenih istraživanja o prikazivanju područja današnjih Hrvatske te Bosne i Hercegovine na geografskim kartama od 17. do 20. stoljeća. Pritom se posebno apostrofira dvadeset karata kojima se bjelodano pokazuju najvažniji trendovi. Osobita je pozornost posvećena ratovima i međunarodnim ugovorima kojima se reguliralo razgraničenje uz vodotok Une do njezina ušća u Savu, kao višestoljetne granice Habsburškog i Osmanskog Carstva.
Hrčak ID: 71741


hrv Vladimir Ardalić o sebi i drugima - drugi i Ardalić
eng Vladimir Ardalić about himself and others - others and Ardalić
ita Vladimir Ardalic su se stesso e sugli altri - altri e Ardalić
Roksandić, Drago
Godišnjak Titius Vol. 4, No. 4, 2011
Jedan od najobjavljivanijih suradnika Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena, samouki i nadareni Bukovčanin Vladimir Ardalić, bio je sociokulturno i jedan od najvećih marginalaca među suradnicima časopisa. Njegova formalna izobrazba bila je ograničena na tri razreda pučke škole, ali su njegova znanja, kulturna memorija i ponajviše imaginacija, stečeni u kući strica Jakova, paroha u Đevrskama te u društvu njegove kćeri Ljubice, oslobodili u nadarenome Vladimiru kreativne energije koje su se mogle materijalizirati u velikim etnograf...
Hrčak ID: 118053


hrv "Korak naprijed". Češka manjina između Marseilleskoga atentata (1934.) i Masarykove smrti (1937.)
eng A STEP FORWARD: CZECH MINORITY BETWEEN MARSEILLES ASSASSINATION (1934) AND DEMISE OF MASARYK (1937)
Dugački, Vlatka
Zbornik Janković Vol. IV, No. 4, 2019
U radu se obrađuju stajališta češke manjine prema smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića (1934.) i Tomáša Garriguea Masaryka (1937.), pri čemu se žele rasvijetliti manjinska gledišta prema Kraljevini Jugoslaviji i njihovoj matičnoj domovini Čehoslovačkoj Republici, kao i njihov udio u političkom životu Kraljevine Jugoslavije.
Hrčak ID: 242708