Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Odnos prema Drugome: istraživanje etničkih granica na primjeru Petrinje
eng The Relationship towards the Other: Research on Ethnic Borders in the Example of Petrinja
Gregurović, Snježana
Migracijske i etničke teme Vol. 23, No. 1-2, 2007
Predmet istraživanja ovoga rada četiri su kategorije etničnosti: domicilni Hrvati, bosanski Hrvati, domicilni Srbi i domicilni Srbi povratnici u naselju Petrinji. Istraživanjem se nastoje utvrditi čimbenici koji utječu na uspostavljanje granica između etničkih kategorija i otkriti mehanizmi putem kojih se odvijaju procesi isključivanja. Želi se utvrditi u kojoj mjeri sociokulturna obilježja istraživanih kategorija uvjetuju odnos prema Drugome kao pripadniku određene etničke kategorije te utječu na uspostavljanje granica među njima. Istraživanje...
Hrčak ID: 14472


hrv Prostorno-demografski rezultati srpske velikodržavne agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992.
eng THE SPATIAL-DEMOGRAPHIC RESULTS OF GREAT SERBIAN AGGRESSION IN BOSNIA AND HERCEGOVINA AT THE END OF 1992
Mrduljaš, Saša
Časopis za suvremenu povijest Vol. 41, No. 1, 2009
U priloženom radu autor opisuje temeljne odrednice u razvoju srpske velikodržavne ideje te iznosi prostorno-demografske rezultate srpske agresije u Bosni i Hercegovini krajem 1992. Pri tome konstatira kako su ti rezultati predstavljali svojevrsni vrhunac u (nasilnoj) realizaciji srpskog velikodržavnog projekta na bosansko-hercegovačkom prostoru. Osim toga imali su dalekosežan utjecaj na političke, etno-teritorijalne i međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini.
Hrčak ID: 48007


hrv Hercegovački franjevci i spašavanje žrtava ustaških progona u Mostaru 1941. – 1943.
eng HERZEGOVINIAN FRANCISCANS AND THE SAVING OF USTASHA PERSECUTION VICTIMS IN MOSTAR 1941-1943
Mandić, Hrvoje
Časopis za suvremenu povijest Vol. 48, No. 3, 2016
Od travnja 1941. i uspostave vlasti Nezavisne Države Hrvatske do kapitulacije Italije ujesen 1943. hercegovački franjevci fra Dominik Mandić, fra Leo Petrović i fra Bonicije Rupčić istaknuli su se svojom humanitarnom i karitativnom ulogom u Mostaru. Upravljačka struktura hercegovačkih franjevaca na čelu s biskupom Alojzijem Mišićem javno je kritizirala rasne zakone vlasti Nezavisne Države Hrvatske. Fra Dominik Mandić, fra Leo Petrović i fra Bonicije Rupčić, zajedno sa subraćom, organizirali su mnoga spašavanja Srba i Židova te pripadnika Hrvats...
Hrčak ID: 171375


hrv POLITIČKA PRAVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA: RAZVOJ TEMELJNIH OBILJEŽJA
eng POLITICAL RIGHTS IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES: BASIC FEATURES DEVELOPMENT
Kosnica, Ivan; Protega, Martina
Pravni vjesnik Vol. 35, No. 1, 2019
U radu se razmatra razvoj temeljnih obilježja političkih prava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u vremenu od nastanka države do proglašenja Šestosiječanjske diktature 1929. godine. Autori kao temeljna obilježja političkih prava u prvim godinama Kraljevine SHS detektiraju značajnu prisutnost nacionalnog kriterija pri definiranju ovlaštenika političkih prava, zatim nejednakost državljana u pogledu biračkog prava, autoritarnost vlasti u reguliranju, ali i mogućnostima ostvarenja političkih prava te partikularizam u uređenju političkih prava....
Hrčak ID: 219714


hrv „Postat ćemo jugoslaveni ili ćemo ostati ono što jesmo”: češka manjina i pitanje državljanstva u međuratnoj Jugoslavij i
eng We Will Either Become Yugoslavs or Remain What We Are“: Czech Minority and Citizenship Issue in the Inter-War Yugoslavia
Dugački, Vlatka
Na temelju arhivske građe pohranjene u Državnom arhivu u Bjelovaru, Hrvatskom državnom arhivu i onodobnim češkim manjinskim tiskovinama želi se rekonstruirati pitanje stjecanja državljanstva pripadnika češke manjine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslavij i, pri čemu je kao reprezentativna uzeta Bjelovarsko-bilogorska županij a, koju su pripadnici manjine u najvećem broju naseljavali. Namjera je prikazati kako je (ne) rij ešeno pitanje državljanstva utjecalo na manjinska stajališta prema ključnim političkim događajima...
Hrčak ID: 163195


hrv ETNIČKA STRUKTURA PROSTORA POD KONTROLOM REPUBLIKE SRPSKE, HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA POPISU STANOVNIŠTVA IZ 1991. GODINE
eng ETHNIC COMPOSITION OF AREAS UNDER CONTROL OF REPUBLIKA SRPSKA, CROATIAN DEFENCE CONCIL AND ARMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO CENSUS FROM 1991.
Mrduljaš, Saša
Polemos Vol. XVI, No. 31, 2013
Za ratnih sukoba 1992.-1995. godine unutar Bosne i Hercegovine formirana su tri samoupravna teritorija: jedan pod kontrolom Republike Srpske, drugi pod Hrvatskim vijećem obrane i treći pod Armijom BiH. Krajem rata 1995. godine te manjim dijelom tijekom 1996., provedenim prostornim razmjenama tim je teritorijima konačno određena veličina i prostorni smještaj. Do tada je svaki od njih praktički postao etnički monolitan s obzirom na to da su pripadnici manjinskih etničkih grupacija u najvećoj mjeri ili izbjegli tijekom ratnih operacija ili su bili...
Hrčak ID: 112873


hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest u Podravini između 1941. i 1945. godine
eng Faith Conversions from Orthodox to Roman Catholic and Greek Catholic Religion in Podravina in the Period 1941 to 1945
Škiljan, Filip
Podravina Vol. 15, No. 29, 2016
Na području Podravine postoji određeni broj šljunčara ili antropogenih jezera gdje je prilikom eksploatacije građevnog materijala (šljunak, pijesak) pronađen velik broj indikativnih arheoloških nalaza. U radu će se pokušati prikazati razlozi njihova nalaza, odnosno na više će se primjera htjeti objasniti način njihove pojave na mjestu njihova pronalaska. Većinom je riječ o nalazima koji su tu dospjeli nenamjerno, ponekad su u sekundarnoj uporabi, a arheolozima su zanimljivi u interpretaciji kretanja određene povijesne zajednice, njihovih običaj...
Hrčak ID: 164840


hrv Izvještaji iz "Balvanije": imagološka artikulacija pobune Srba u Hrvatskoj u "Slobodnoj Dalmaciji" i "Glasu Slavonije"
eng Reports from "Balvanija": imagologic articulation of rebellion of Croatian Serbs in "Slobodna Dalmacija" and "Glas Slavonije"
Drača, Vinko
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Članak nudi imagološku analizu izvještavanja o pobuni Srba u Hrvatskoj u dva regionalno snažna dnevna lista: Slobodnoj Dalmaciji i Glasu Slavonije tijekom 1990. i 1991. godine. Izvještavanje i komentiranje samih početaka ratnih zbivanja u dnevnom tisku promatra se kroz tri česta i zastupljena skupa imagema preko koje se percipiralo Srbe u Hrvatskoj: imagem “Balkana” i “Europe” kao semantički suprotstavljenih pojmova kroz koje se percipiralo Srbe i Hrvate, imageme “hajdučiji” i “razbojništvu” i narativ o “zavjeraštvu”. Svi navedeni imagemi evoci...
Hrčak ID: 257296


hrv Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.) (Drugi dio)
eng Establishment and activities of chetnik associations in the Osijek city and district in the Monarchy of Yugoslavia (1918-1941) (Part 2)
Dizdar, Zdravko
Scrinia Slavonica Vol. 6, No. 1, 2006
U radu se na temelju istraživanja izvorne građe i objavljene literature prikazuju politička kretanja te, osobito, osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada Osijeka i osječkog kotara u razdoblju Kraljevine SHS/Jugoslavije od 1918. do 1941.
Hrčak ID: 7512


hrv Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.) (Prvi dio)
eng Establishment and activities of chetnik associations in the Osijek city and district in the Monarchy of Yugoslavia (1918-1941) (Part 1)
Dizdar, Zdravko
Scrinia Slavonica Vol. 5, No. 1, 2005
U radu se na temelju istraživanja izvorne građe i objavljene literature prikazuju politička kretanja te, osobito, osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada Osijeka i osječkog kotara u razdoblju Kraljevine SHS/Jugoslavije od 1918. do 1941.
Hrčak ID: 8044