Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv “Nitko nam ne može pomoći, ako si ne pomognemo sami!” - Zdravstvene (ne)prilike češke i slovačke manjine u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
eng “Nobody can help us, unless we help ourselves!” - Healthcare situation and problems of the Czech and Slovak minorities in interwar Yugoslavia (1918-1941)
Dugački, Vlatka
Scrinia Slavonica Vol. 12, No. 1, 2012
Rad se bavi zdravstvenim, higijenskim i socijalnim prilikama među pripadnicima češke i slovačke manjine u međuratnom razdoblju. Poseban je naglasak stavljen na zdravstvene probleme, koji su prevladavali te način kako su pripadnici manjina djelovali po pitanju prevencije i zdravstvene zaštite.
Hrčak ID: 87736


hrv Promjena imena naselja u Baranji 1922. godine (Prilog proučavanju baranjskih ojkonima)
eng The alteration of names of settlements in Baranja in 1922 (a contribution to the research of Baranja oeconyms)
Horvat, Aleksandar
Scrinia Slavonica Vol. 14, No. 1, 2014
Baranja je Trijanonskim mirovnim ugovorom 1920. podijeljena između Mađarske i Kraljevine SHS. Manji, južni dio područja pripao je jugoslavenskoj državi. U skladu s državnom politikom demađarizacije u krajevima bivše južne Ugarske, 1922. izvršena je promjena imena mjesta u Banatu, Bačkoj i Baranji. Promjena imena naselja u Baranji uglavnom se temeljila na prijedlogu županijskog školskog nadzornika Milana Đ. Ćosića iz prosinca 1920. Mađarski nazivi su zamijenjeni slavenskim imenima mjesta, koja su ostala u upotrebi do danas.
Hrčak ID: 130459


hrv Organizacija i djelovanje ogranka "Seljačkog kola" u kotarevima Ogulin i Vrbosko od 1937. do 1941. godine
eng ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF CULTURAL ORGANIZATION "SELJAČKO KOLO" IN OUGLIN AND VRBOVSKO COUNTIES, 1937-1941
Sobolevski, Mihael
Časopis za suvremenu povijest Vol. 38, No. 3, 2006
U članku se razmatra rad "Seljačkoga kola" na unapređenju kulturnoga, prosvjetnoga i gospodarskoga napretka srpskoga stanovništva u selu u međuratnom razdoblju. Autor je podrobno analizirao organizaciju i djelovanja "Seljačkog kola" u kotarevima Ogulin i Vrbovsko.
Hrčak ID: 101933


hrv Jezično pitanje u časopisu Srba katolika <i>Srđ</i> (1902. – 1908.): teze, polemike, modeli argumentacije
eng The Linguistic Question in the Journal of the Serbian Catholics <i>Srđ</i> (1902–1908): Theses, Polemics, Modes of Argumentation
Czerwiński, Maciej
U radu se analiziraju članci objavljeni u kulturno-političkom časopisu <i>Srđ</i> iz Dubrovnika tijekom njegova izlaženja (1902. – 1908.) kojima je glavna preokupacija jezik. Autor polazi od imaginarija Srba katolika u Dubrovniku da bi pokazao kako su se jezična pitanja problematizirala, odnosno kakva su bila stajališta uredništva i autora prema dubrovačkom govoru te prema dubrovačkoj književnosti – u prošlosti i danas. Na takav se način pokušava razumjeti uloga jezika u određivanju nacionalnog identiteta grada. Analiziraju se svi članci koji s...
Hrčak ID: 243185


hrv DJELOVANJE JNA I POBUNJENIH SRBA U LICI 1990. – 1992. GODINE
eng ACTIVITIES OF YUGOSLAVIAN NATIONAL ARMY AND REBELLIOUS SERBS IN LIKA 1990-1992
ger DAS WIRKEN DER JNA UND DER REBELLISCHEN SERBEN IN LIKA VON 1990 BIS 1992
MARIJAN, DAVOR
Senjski zbornik Vol. 33, No. 1, 2006
Na temelju izvorne arhivske građe autor obrađuje djelovanje JNA i pobunjenih Srba u Lici od kolovoza 1990. do svibnja 1992. Iako je Lika bila u svim velikosrpskim programima JNA, pobunjeni Srbi u njoj nisu uspjeli realizirati taj cilj i doseći Karlobag, jednu od "graničnih" točki planera iz Beograda.
Hrčak ID: 17733


hrv Tragom mjesečeva luka u sjenama Zlatne doline - fragmenti biografije Slavice Garonje
eng ON A MOON'S ARC TRAIL IN THE SHADOWS OF GOLDEN WALLEY – FRAGMENTS OF SLAVICA GARONJA BIOGRAPHY
Tadić, Vinko
Zbornik Janković Vol. IV, No. 4, 2019
U ovom tekstu prikazan je život i stvaralaštvo književnice i znanstvenice dr. sc. Slavice Garonje Radovanac s naglaskom na njezina književna djela tematski i prostorno vezana za požeški kraj i zapadnu Slavoniju. Autor se osvrnuo na recepciju tih djela u požeškom čitateljskom krugu. Objasnio je zašto je to prihvaćanje važno u današnjoj hrvatskoj društvenoj situaciji.
Hrčak ID: 242751


hrv Kretanje broja Hrvata u SR Srbiji i Srba u SR Hrvatskoj (prema službenim podacima statistike)
eng Some Aspects about the Population Trend of Croats in the Socialist Republic of Serbia and of Serbs in the Socialist Republic of Croatia
Crkvenčić, Ivan
Acta Geographica Croatica Vol. 24., No. 1, 1989
Koristeći službene podatke jugoslavenskih statističkih popisa stanovništva, autor u članku analizira neke aspekte kretanja broja Hrvata u SR Srbiji i broja Srba u SR Hrvatskoj i to posebno broj Hrvata u Bačkoj od 1921.g. a Srba u SR Hrvatskoj od 1971.g. Brojčani podaci navedeni u šest tablica popraćeni su odgovarajućim komentarom u tekstu.
Hrčak ID: 97768


hrv Grubišnopoljska kronika 1990.-1991. (drugi dio)
eng The chronicles of Grubišno Polje 1990-1991 (Part II)
Bašić, Petar; Miškulin, Ivica
Scrinia Slavonica Vol. 10, No. 1, 2010
U radu autori, na temelju dostupnog arhivskog i novinskog gradiva te relevantne literature, analiziraju događanja na području tadašnje općine Grubišno Polje tijekom 1991. Nakon već uznapredovalog procesa etničke homogenizacije dviju najbrojnih zajednica tijekom 1991. došlo je do pokušaja nasilnog odvajanja dijela grubišnopoljske općine iz ustavnog i teritorijalnog poretka Republike Hrvatske. Suočene s oružanim napadom i drugim terorističkim djelovanjem pobunjenih Srba, lokalne hrvatske vlasti bile su prisiljene reagirati. U vojnoj akciji, izved...
Hrčak ID: 77914


hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vaščanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) u vrijeme NDH (1941.-1945.)
eng Religious Conversions from the Orthodox to the Roman Catholic Confession in the Territory of the Archdeaconate of Vaška (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) at the Time of the NDH (1941-1945)
Škiljan, Filip
Scrinia Slavonica Vol. 17, No. 1, 2017
Autor u radu donosi informacije o vjerski prijelazima s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vašćanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Našice) tijekom Drugog svjetskog rata. Tekst je nastao na temelju arhivske građe iz Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu i Hrvatskog državnog arhiva. Autor zaključuje na temelju poimeničnog popisa prijelaznika da je najveći broj molbi za prijelaz s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest podnesen u 1941. i 1942. Nakon osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve broj molbi za vjerske prijelaze n...
Hrčak ID: 198082


hrv Razvoj etničke strukture Istočne Hrvatske u drugoj polovic 20. stoljeća
eng Development of the Ethnic Structure of Eastern Croatia in the Second Half of the 20th Century
Živić, Dražen
Hrvatski geografski glasnik Vol. 60., No. 1., 1998
U ovom je članku analiziran razvoj etničke strukture pučanstva Istočne Hrvatske u drugoj polovici 20.stoljeća (1948.-1991.). Razmatrane su promjene broja i udjela naroda i etničkih skupina te njihov prostorni razmještaj na nivou naselja. Na koncu je članka prikazan utjecaj velikosrpske agresije (1991.-1997.) na etnodemografski razvoj istočnohrvatskog prostora.
Hrčak ID: 63937