Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vaščanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) u vrijeme NDH (1941.-1945.)
eng Religious Conversions from the Orthodox to the Roman Catholic Confession in the Territory of the Archdeaconate of Vaška (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) at the Time of the NDH (1941-1945)
Škiljan, Filip
Scrinia Slavonica Vol. 17, No. 1, 2017
Autor u radu donosi informacije o vjerski prijelazima s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vašćanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Našice) tijekom Drugog svjetskog rata. Tekst je nastao na temelju arhivske građe iz Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu i Hrvatskog državnog arhiva. Autor zaključuje na temelju poimeničnog popisa prijelaznika da je najveći broj molbi za prijelaz s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest podnesen u 1941. i 1942. Nakon osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve broj molbi za vjerske prijelaze n...
Hrčak ID: 198082


hrv Osnovno školstvo nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji (fokus-grupa)
eng The System of Primary Education for National Minorities in the Požega-Slavonia County (Focus Group)
Babić, Dragutin
Uloga obrazovanja na svim razinama ima važan, a vjerojatno i presudan utjecaj – osim na obitelj – i na prijenos i daljnju izgradnju nacionalnog identiteta kako za većinsku nacionalnu zajednicu, tako i za nacionalne/etničke manjine. Stoga u ovom radu analiziramo osnovnoškolsko obrazovanje nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji. Empirijsko istraživanje provedeno je metodom fokus-grupe na populaciji različitih aktera u obrazovnom sustavu i njegovoj političkoj i društvenoj logistici (učitelji, nastavnici, roditelji, političari). Nastava...
Hrčak ID: 254561


hrv Jezik i nacija u hrvatskim i srpskim nacionalnim ideologijama: Starčevićeva polemika iz 1852. godine
eng Language and Nation within the Croatian and Serbian National Ideologies: Starčević’s Polemic from 1852
fre Langue et nation dans les idèologies nationales croate et serbe: la querelle de Starčević dépuis 1852
Holjevac, Željko
Migracijske i etničke teme Vol. 15, No. 3, 1999
U prilogu se na primjeru Starčevićeve polemike iz 1852. godine raščlanjuju neki aspekti nacionalnih shvaćanja, određene ideološke konstrukcije i sudovi, njihove sličnosti i razlike te polemike u Hrvata i Srba oko polovice 19. stoljeća. Posebno se ad hoc analizira ideološka opreka »Sprachnation« (jezična nacija) vs. »Staatsnation« (državna nacija) u obzorju hrvatsko-srpskih interakcija toga vremena. Tijekom procesa hrvatske i srpske nacionalne integracije u 19. stoljeću, Ante Starčević (1823–1896.) je u Hrvatskoj 1852. poveo polemiku (kao oblik...
Hrčak ID: 109432


eng Public Opinion in Poland and the Establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918
hrv Poljsko javno mišljenje o nastanku Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1918.
Dymarski, Mirosław
Časopis za suvremenu povijest Vol. 53, No. 2, 2021
Public opinion in Poland was much interested in the developments concerning the South Slavs in the final phase of World War I. Poland was still partitioned at that time, so there was no Polish national press. However, Polish newspapers and periodicals published under Russian, German, and Austro-Hungarian administration, as well as those published in already independent Poland, welcomed the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes as the realisation of the natural law of small nations to independence and thus cheered the effort...
Hrčak ID: 260464


hrv „Hrvatski problem“ i Hrvat-demokrat Zdravko Kovačević
eng The “Croatian Issue” and the Croat-Democrat Zdravko Kovačević
Artuković, Stanislav; Miškulin, Ivica
Scrinia Slavonica Vol. 21, No. 1, 2021
Autori donose prijepis programskog teksta istaknutog pripadnika Demokratske stranke slavonsko-srijemskog prostora, odvjetnika i (kako se tada govorilo) kraljevskog javnog bilježnika u Slatini Zdravka Kovačevića. U njemu se iznose razmišljanja o ključnom unutarnjem političkom problemu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nezadovoljstvu Hrvata novonastalim stanjem, s posebnim naglaskom na ideologiju jugoslavenskog unitarizma. Protkana su (zbog slabe očuvanosti stranačkog i drugog arhivskog gradiva) vrijednim (i u historiografiji uglavnom zanemare...
Hrčak ID: 266533


hrv Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine po Cutileirovom planu (18. ožujka 1992.) međunarodne zajednice
eng International Community Polity Proposal for Bosnia and Herzegovina according to Cutileiro’s Plan (March 18, 1992)
Mrduljaš, Saša
Suvremene teme Vol. 2, No. 1, 2009
Tijekom završne faze raspada Jugoslavije, u okolnostima koje vode državnom osamostaljenju njenih republika i koje u bitnome označava srpska velikodržavna agresija na Hrvatsku, dolazi i do konačne kristalizacije političkih ciljeva triju bosansko-hercegovačkih naroda. Tako krajem 1991. Srbi pristaju uz opciju stvaranja srpske državne tvorevine na dvije trećine bosansko-hercegovačkog teritorija s perspektivom njenog priključenja Srbiji. Nasuprot tome, druga se dva naroda zalažu za neovisnost BiH. No, dok je Hrvati vide kao složenu (kon)federativnu...
Hrčak ID: 48139


hrv Ministarsko vrijeme Stjepana Radića
eng MINISTERIAL TIME OF STJEPAN RADIĆ
JAGIĆ, SUZANA
Povijest u nastavi Vol. 32, No. 1, 2021
Na osnovi literature i tadašnjega tiska autorica piše o kratkome vremenu tijekom kojega je funkciju ministra prosvjete obavljao Stjepan Radić. U članku opisuje obrazovnu politiku Stjepana Radića u kontekstu obrazovne politike nove jugoslavenske države te navodi probleme s kojima se kao ministar susreće. Pri tome analizira kritike suvremenika i uglavnom srpske historiografije o ministarskome djelovanju Stjepana Radića.
Hrčak ID: 273329


hrv Prostorno-demografsko određenje etničkog i političkog pojma Bosanske Posavine
eng The Spatial demographic definition of the term Bosanska Posavina
Mrduljaš, Saša
Nova prisutnost Vol. VII, No. 1, 2009
Demokratizacijom unutrašnjih odnosa u Jugoslaviji, uvođenjem višestranačja, time što su na prvim demokratskim izborima u BiH održanim krajem 1990. godine pobijedile nacionalno-afirmativne stranke – stvarao se uz ostalo i politički prostor za adekvatniju regulaciju statusa bosansko-posavskih Hrvata. U skladu sa zahtjevima koji su se unutar hrvatskoga političkog vodstva u BiH iskristalizirali do kraja 1991. godine najpoželjniji vid regulacije tog statusa imao se očitovati posredstvom uspostave, uvjetno rečeno, hrvatske bosansko-posavske teritorij...
Hrčak ID: 38801


hrv (DIJADNA) BOGINJA I DUOTEIZAM U NODILOVOJ STAROJ VJERI SRBA I HRVATA
eng (DYADIC) GODDESS AND DUOTHEISM IN NODILO'S THE OLD FAITH OF SERBS AND CROATS
Marjanić, Suzana
Narodna umjetnost Vol. 39, No. 2, 2002
Ovisno o primarnomu izvoru koji se koristi u rekonstrukciji južnoslavenskoga panteona, tekst razmatra dvije mogućnosti re/konstrukcije južnoslavenske boginje. Naime, Helmoldova Chronica Slavorum kao polapsku boginju upisuje Siwu (Živa), a u Kijevskom ljetopisu, naravno, kao ruska boginja figurira Mokoš. U okviru navedenih dviju mogućnosti protezanja polapske/ruske boginje (Siwa/Mokoš) na koncept južnoslavenske boginje, namjera mi je prikazati Nodilovu re/konstrukciju južnoslavenske dijadne (celestijalna Vida — terestijalna Živa) boginje...
Hrčak ID: 33144


hrv ŽUPNIK JURAJ TOMAC I VLASTI KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1919.-1923.
eng PARISH PRIEST JURAJ TOMAC AND THE AUTHORITIES OF THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENIANS 1919-1923
MIŠKULIN, Ivica
Croatica Christiana periodica Vol. 29, No. 55, 2005
U radu autor, na temelju arhivskog materijala i stranačkog tiska, rekonstruira odnos između lokalnih, pokrajinskih i središnjih vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca s jedne, te katoličkog svećenika Jurja Tomca, s druge strane, u vremenskom razdoblju 1919.-1923. godine. Političko nastupanje župnika Tomca, u političkom životu Hrvatske sve do pred kraj 1918. godine, bilo je obilježeno antagonizmom prema ideji o jedinstvu jugoslavenskih naroda, točnije prema viziji te ideje u očima političara Hrvatsko-srpske koalicije. Kasnije, kada je stvore...
Hrčak ID: 9667