Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Uz knjigu "Historiografija u tranziciji" Drage Roksandića
Globačnik, Matko
Tragovi Vol. 2, No. 1, 2019
U članku se analiziraju ogledi tiskani u knjizi Historiografija u tranziciji Drage Roksandića. Izlažu se razmatranja uz njezine metodološke i sadržajne iskorake s jedne strane, a s druge uvidi u njezino djelomično uklapanje i u dalje prevladavajuća “tranzicijska” obilježja hrvatske historiografije. Na kraju su predloženi mogući i poželjni pristupi kontroverznim i osjetljivim temama suvremene hrvatske povijesti putem kojih bi se mogli ostvariti daljnji iskoraci u njihovu istraživanju.
Hrčak ID: 221398


hrv Gospodarsko-političko ozračje u općini otočac prije Domovinskog rata
Brajković, Tomislav
MemorabiLika Vol. God 1, No. broj 1, 2018
Događaji u ovom radu odnose se na gospodarsko i političko stanje u općini Otočac, prije i nakon prvih višestranačkih izbora, pobunu dijela građana srpske nacionalnosti, pripreme za obranu i početak velikosrpske agresije. Pripreme za obranu i obrana Općine Otočac odnosile su se na područje Otočca i Brinja jer su pobunjeni Srbi postavljanjem barikada na prometnice okupirali vrhovljansko područje kao dio općine Otočac. Budući da je brinjski kraj u to vrijeme bio dio općine Otočac, svi opisani događaji u radu odnose se i na taj prostor. U ra...
Hrčak ID: 227887


hrv Socijalna distanca građana Hrvatske prema narodima s područja bivše Jugoslavije s obzirom na vrijeme i neka socio-demografska obilježja
eng Social distance of Croatian citizens towards ex Yugoslav nationalities with respect to time and some socio-demographic characteristics
Vujević Hećimović, Gordana; Brajović, Senka; Ilin, Ksenija
Suvremena psihologija Vol. 13, No. 1, 2010
Na reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva Hrvatske provedeno je istraživanje s ciljem mjerenja socijalne distance prema Crnogorcima, Bošnjacima, Slovencima i Srbima u 2002., 2005. i 2008. godini. Rezultati istraživanja prikupljeni Bogardusovom skalom pokazali su da je socijalna distanca prema svim narodima velika i da se značajno razlikuje od naroda do naroda. Građani najveću socijalnu distancu izražavaju prema Srbima, a najmanju prema Slovencima. Te su razlike ponajviše uzrokovane ratnim sukobima prilikom raspada Jugoslavije. Sa Srbima...
Hrčak ID: 83031


hrv Etničnost: linije razdvajanja među »našim ljudima«
eng Ethnicity: Fault Lines among “Our People”
Mavra, Lidija
Migracijske i etničke teme Vol. 29, No. 1, 2013
U radu se istražuje do koje je mjere identitet migranata u novom prostoru određen idejama o »etničnosti« koristeći se studijom slučaja Srba u Londonu. Autorica najprije želi ispitati značenje »etničnosti« te različite dimenzije identiteta i okolnosti koje na njega utječu. Zatim nastoji dekonstruirati pojam etničnosti istražujući različite načine na koje su upotrijebljeni etnički markeri u različitim prostorima i interakcije s »drugim« etničkim skupinama u gradu. Metodologija istraživanja sastojala se od kvalitativnih, polustrukturiranih dubinsk...
Hrčak ID: 106403


hrv Promjene narodnosnog sastava stanovništva gradskih naselja Istočne Hrvatske 1910.-1991. godine
eng The Changes of Population Ethnic Structure of Urban Settlements in Eastern Croatia between 1910 and 1991
Živić, Dražen
Migracijske i etničke teme Vol. 14, No. 1-2, 1998
U članku se raspravlja o promjeni narodnosne slike naseljenosti Istočne Hrvatske i istočnohrvatskih gradova u razdoblju od 1910. do 1991. godine. Posebno je raščlanjeno kretanje broja i udjela Hrvata, Srba, Nijemaca i Mađara u promatranom razdoblju. Analiziran je utjecaj povijesno-političkih zbivanja te procesa deruralizacije i urbanizacije na oblikovanje suvremene narodnosne slike naseljenosti gradskih naselja Istočne Hrvatske. U provedenoj je raščlambi ustanovljen trend narodnosne homogenizacije (kroatizacije) ukupnog i gradskog stanovništva...
Hrčak ID: 126504


hrv Promjene etničke strukture Petrinje: demografski i sociološki aspekti
eng Changes in the Ethnic Structure of Petrinja: Demographic and Sociological Aspects
Čačić-Kumpes, Jadranka; Nejašmić, Ivo
Migracijske i etničke teme Vol. 7, No. 2, 1991
Namjera ovog rada je da prikaže promjenu etničke strukture u banijskoj općini Petrinja (case study) i razazna njene uzroke (koji se u neku ruku čine paradigmatičnima za etnički miješana područja periferalne, odnosno poluperiferalne Hrvatske). Nakon kratkog povijesnog pregleda naseljavanja Petrinje slijedi opis njenih populacijsko-naseljskih značajki. Predočavanjem dinamike brojčanog razvitka ukazuje se na diferencijalno migracijsko obilježje: Petrinja i nekolicina okolnih naselja privlače doseljenike, dok glavnina rurisa ima emigracijske značaj...
Hrčak ID: 127428


hrv Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacije
eng Croats and Serbs in the Croatian Lands in 1861 – between Ethnos, People and Nation
Roksandić, Drago
Migracijske i etničke teme Vol. 5, No. 2-3, 1989
Autor koristi rasprave iz Hrvatskog sabora iz godine 1861. da bi ilustrirao neke aspekte nacionalne integracije kod Hrvata odnosno Srba u hrvatskim zemljama u drugoj polovini 19. stoljeća. U to vrijeme Hrvati i Srbi nalaze se na razvojnom stupnju »između etnosa, naroda i nacije«. Daljnji pomak iz te pozicije bio je uvjetovan potrebama modernizacije. S tim u vezi autor, među inim, razmatra kako su pojedini saborski zastupnici shvaćali ili gledali na policentričnost hrvatske cjeline, na odnos naroda (ili naroda) i države, na etničku i socijalnu b...
Hrčak ID: 128047


hrv Uzroci smrti u parohiji Vojakovac kod Križevaca u periodima od 1900. do 1914., od 1941. do 1945. i od 1949. do 2015. godine
eng Causes of Death in the Parish Vojakovac near Križevci from 1900 to 1914, 1941 to 1945, and 1949 to 2015
Škiljan, Filip
Studia lexicographica Vol. 13, No. 25, 2019
Vojakovac je središte male parohije koja se nalazi sjeverno od Križevaca na južnim obroncima Kalnika. Pravoslavno stanovništvo je na tome području u većem broju doseljeno tijekom XVI. stoljeća. U radu se donosi pregled demografskoga razvoja parohije Vojakovac te se zaključuje da je broj Srba u parohiji Vojakovac tijekom XX. stoljeća opao zbog stradanja u Drugom svjetskom ratu, zbog iseljavanja u velike gradove, zbog asimilacije i zbog etnomimikrije. Rad donosi informacije o uzrocima umiranja na području parohije Vojakovac u različitim periodima...
Hrčak ID: 233650


hrv Prvi međunarodni pokušaj unitarizacije Bosne I Hercegovine: Vance-Owenov plan (2. siiječnja 1993.)
Mrduljaš, Saša
National security and the future Vol. 10, No. 2, 2009
Prvi međunarodni model unutrašnjeg uređenja BiH, čije je prihvaćanje predstavljalo jedan od preduvjeta priznanju njene neovisnosti bio je Cutileirov plan (18. ožujka 1992). Po njemu je BiH imala biti (kon)federativnom tvorevinom triju, primarno na etničkom principu zasnovanih teritorijalno-samoupravnih jedinica. No tijekom ljeta iste godine došlo je do korijenite promjene međunarodnog odnosa prema pitanju unutrašnjeg uređenja. Rezultat te promjene očitovao se i u pojavi novog, Vance-Owenovog plana (2. siječnja 1993.) po kojem je BiH imala biti...
Hrčak ID: 80640


hrv Demografski aspekti oprosta u ratom zahvaćenim područjima Slavonije
eng The Demographic Aspects of Forgiving in War-Effected Areas of Slavonia
Lajić, Ivan
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 4, 2005
Članak predstavlja specifičnu analizu demografskih aspekata oprosta donedavno zaraćenih nacionalnih skupina u ratom zahvaćenim područjima zapadne i istočne Slavonije. Temelji se na empirijskom istraživanju provedenom krajem 2004. godine. U njemu se istražuje koliko je oprost neprijateljskoj strani povezan s demografskim značajkama populacije. Upotrijebljene su četiri demografske varijable. U empirijskom istraživanju istraživane su mnogobrojne posredne i neposredne varijacije oprosta, a članak se bavi pitanjima komu oprostiti, zašto oprostiti te...
Hrčak ID: 2584