Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Prijeratno, ratno i poslijeratno hrvatsko-srpsko susjedstvo u lokalnim zajednicama
eng The prewar, war and post-war Croatian-Serbian neighbourhood in local communities
fre Le voisinage (croate-serbe) dans les communautés locales: périodes avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre
Babić, dragutin
Sociologija i prostor Vol. 44, No. 174 (4), 2006
Susjedski odnosi čine temelj lokalnih zajednica i vezivno socijalno tkivo društva u cjelini. Za modernu verziju socijalnih odnosa posebno je značajno uključ ivanje različitih etničkih/nacionalnih skupina u mrežnu strukturu zajednica. Prijeratno susjedstvo u Hrvatskoj uključivalo je različite takve skupine, a u relaciji socijalnih veza Hrvata i Srba susjedski su odnosi, kako to ističu ispitanici u ovom istraživanju, bili važna komponenta, i od znatne većine naših ispitanika ocijenjeni su pozitivno. Već prijeratna etnonacionalna propaganda,...
Hrčak ID: 93833


hrv IDENTITET I IMIDŽ BOSNE I HERCEGOVINE IZ PERSPEKTIVE NJEZINIH TRIJU NARODA – ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI I PREPREKA NA PUTU BRENDIRANJA
eng IDENTITY AND IMAGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM THE PERSPECTIVE OF ITS THREE NATIONS – BRANDING OPPORTUNITIES AND DRAWBACKS RESEARCH
Skoko, Božo
Mostariensia Vol. 18, No. 1-2, 2014
Rad se bavi mogućnostima brendiranja Bosne i Hercegovine, odnosno fenomenom identiteta i imidža ove države te potencijalima i preprekama u stvaranju bolje percepcije BiH. Autor je proveo istraživanje javnoga mnijenja među građanima BiH, odnosno ispitanicima iz reda triju bosanskohercegovačkih naroda – Bošnjaka, Hrvata i Srba, u dva vala – 2010. i 2013. kako bi istražio kako oni doživljavaju identitet i imidž svoje države te kako sagledavaju potencijale i nedostatke na putu njezina mogućeg brendiranja. Istraživanje je pokazalo kako je većina gra...
Hrčak ID: 133976


hrv Identitet, stradanje, sjećanje i asimilacija Srba na području Grubišnog Polja i Bjelovara
eng Identity, Suffering, Memory and Assimilation of Serbs in the Area of Grubišno Polje and Bjelovar
Škiljan, Filip
Tragovi Vol. 4, No. 1, 2021
Autor na temelju usmenih iskaza prikupljenih na terenu na području Bilogore između Bjelovara i Grubišnog Polja i objavljene literature, donosi informacije o nekim bitnim identitetskim obilježjima Srba koji žive na tom području (običaji oko rođenja djeteta, vjenčanja, smrti, o vjerskim običajima i krsnim slavama). Potom istražuje koji su faktori utjecali u socijalističkom razdoblju na povećanu asimilaciju Srba (antifašistička borba i sjećanje na nju, jugoslavenstvo, ateizacija i slično). Posebno se bavi sjećanjima na prošli, Domovinski rat (1991...
Hrčak ID: 257295


hrv Relacijska dimenzija etničkog identiteta: istraživanje etničkih kategorija na primjeru Petrinje
eng Relational Dimensions of Ethnic Identity: Research on Ethnic Categories in the Case of Petrinja
Gregurović, Snježana
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 3, 2005
Rad se temelji na rezultatima empirijskog istraživanja provedenog u naselju Petrinji na početku 2003. godine. Prilikom konstruiranja uzorka pošlo se od pretpostavke da su u Petrinji zbog ratnih razaranja i raseljavanja u Domovinskom ratu formirane četiri kategorije etničnosti: 1. domicilni Hrvati, 2. bosanski Hrvati, 3. domicilni Srbi i 4. domicilni Srbi povratnici. Cilj istraživanja bio je utvrditi koji oblici etničke identifikacije prevladavaju u četirima kategorijama etničnosti kao i na koji način pripadnici svake pojedine kategorije etnično...
Hrčak ID: 4778


hrv Srpski list (glas) o hrvatskoj politici u banskoj Hrvatskoj 80-ih godina 19. stoljeća
eng SRPSKI LIST (GLAS) [SERB NEWSPAPER (VOICE)] ON CROATIAN POLITICS IN CIVIL CROATIA DURING THE 1880S
Rajčić, Tihomir
Časopis za suvremenu povijest Vol. 35, No. 3, 2003
U ovom radu autor analizira stav Srpskog lista (glasa) glasila Srpske stranke u austrijskoj Dalmaciji prema najistaknutijim političkim snagama u banskoj Hrvatskoj. U tom smislu autor zapaža da se Srpski list (glas) najviše bavi banom Khuenom i njegovom mađaronskom politikom, prema kojoj ima pozitivan stav. S druge strane J. J. Strossmayeru i Stranci prava glasilo Srpske stranke posvećuje znatno manje pozornosti i o njima donosi isključivo negativna gledišta. Razlog takvom držanju Srpskog lista (glasa), autor vidi u interesima Srpske stranke, ko...
Hrčak ID: 103026


hrv Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području Čazmanskog arhiđakonata između 1941. i 1945.
eng Religious Conversions from Orthodoxy to Roman Catholicism and Greek Catholicism in the Archdeaconry of Čazma between 1941 and 1945
Škiljan, Filip
Migracijske i etničke teme Vol. 33, No. 3, 2017
U tekstu se donose podaci o vjerskim prijelazima na području Čazmanskog arhiđakonata, koji je obuhvaćao najveći dio Moslavine i manji dio Bilogore. Na tome je području do Drugoga svjetskog rata živjelo oko 17.000 pravoslavnih Srba, koji su činili približno 14% sveukupnog stanovništva. Nakon uspostave NDH ustaše su počeli provoditi teror nad srpskim stanovništvom. Istaknutiji Srbi otpremani su u zatvore i logore, a dio onih koji su uhićeni tijekom travnja i svibnja 1941. stradao je u logoru Jadovno na Velebitu. Tijekom srpnja, kolovoza i rujna 1...
Hrčak ID: 198698


hrv Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka – primjer srpskih povratnika u Hrvatsku
eng Socio-Economic Conditions of the Sustainability of Return – The Example of the Serbian Returnees to Croatia
Bagić, Dragan; Mesić, Milan
Revija za socijalnu politiku Vol. 15, No. 1, 2008
Tradicionalno shvaćanje povratka izbjeglica kao jednokratnog i konačnog čina u novije je vrijeme izloženo oštrim kritikama teoretičara i istraživača migracija i izbjeglištva. Čini se da je u kratko vrijeme prevladalo shvaćanje da je povratak složen, dugotrajan, pa i višesmjeran proces koji u svakoj fazi može postati reverzibilan. Praćenja povratnika ubrzo su otkrila da mnogi od njih, prije ili kasnije, odlaze u nove migracije. Zaključeno je da nije dovoljno da povratnici jednom pređu granicu svoje domovine u povratnom smjeru, nego da povratak t...
Hrčak ID: 30352


hrv Utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba (empirijsko istraživanje: bivši ratni prostori zapadne i istočne Slavonije)
eng The Effects of Transition and War on the Construction of Some Segments of National Identity among Croats and Serbs (An Empirical Survey in the Former War Areas of Western and Eastern Slavonia)
Babić, Dragutin
Migracijske i etničke teme Vol. 21, No. 3, 2005
Autor analizira utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba. Predložak za analizu čini empirijsko istraživanje provedeno u zapadnoj i istočnoj Slavoniji. Analiza je obuhvatila tri skupine ratnih migranata i ratnih stradalnika, Hrvate starosjedioce, Srbe starosjedioce i useljenike. Istraživanje je provedeno od rujna do prosinca 2004. u selima i gradovima zapadne i istočne Slavonije, pri čemu se služilo anketnim upitnikom od 48 pitanja zatvorenog tipa. Istraživanjem su obuhvaćena sljedeća obilježj...
Hrčak ID: 4777


hrv Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta
eng Vojislav Trifunović or Tomislav Lučić: Who Will Be Easier to Hire in Zagreb? Testing Ethnic and Age Discrimination through the Method of Field Experiment
Maslić Seršić, Darja; Vukelić, Anton
Revija za sociologiju Vol. 42, No. 1, 2012
Provedbom eksperimenta u prirodnim uvjetima ili metodom testiranja situacije autori su provjeravali jednakost prilika pojedinih skupina na tržištu rada. S pomoću writting test varijante metode ekvivalentnih parova ispitivali su postoji li pri zapošljavanju u Zagrebu diskriminacija osoba srpske nacionalnosti u usporedbi s njihovim hrvatskim parom, te četrdesetogodišnjaka u odnosu na dvadesetogodišnjake. Također, autore je zanimalo moderira li pojavu diskriminacije rod, razina obrazovanja i trenutačna potražnja (deficitarnost) za određenim profil...
Hrčak ID: 89218


hrv Razvoj naseljenosti i promjene narodnosnog sastava u Plitvičkoj regiji
eng Development of the Population and Changes in Ethnic Structure in the Plitvice Region
Pejnović, Dane
Hrvatski geografski glasnik Vol. 54., No. 1., 1992
U radu se polazi od činjenice da je u širem prostoru Nacionalnog parka Plitvička jezera početkom 90-tih godina provedeno etničko čišćenje. Na tragu istraživanja uzroka i motiva toga čina, podrobnije je istražen razvoj naseljenosti te promjene narodnosnog sastava u naseljima i zonama Plitvičke regije u razdoblju 1857-1991, s posebnim osvrtom na brojčani omjer Hrvata i Srba u naseljima prema popisu stanovništva iz 1991.godine.
Hrčak ID: 63752