Skoči na glavni sadržaj

Rezultati pretrage

Filtriraj prema
Nazivu časopisa

Autoru

Vrsti članka

Jeziku

Ključnim riječima

Znanstvenom području

Znanstvenom polju

Godini

hrv Susret svetog Franje i sultana Malik al–Kamila kao paradigma postkoncilskog međureligijskog dijaloga
eng St. Francis Meets with Sultan Malik al–Kamil: A Paradigm of Post–Conciliar Interreligious Dialogue
Košćak, Silvio
Obnovljeni Život Vol. 74., No. 1., 2019
Tolerancija i prihvaćanje drugih temelj su mirnog suživota koji uvijek iznova treba biti utvrđivan. U suvremenom kontekstu ti su odnosi dovedeni u pitanje radikalnim društveno–političkim i religijskim previranjima. U radu je prikazan stav svetog Franje u dijalogu s islamom kao temelj govora Crkve o dijalogu i međureligijskoj toleranciji koji su temelj mira na svjetskoj razini, te neki elementi kuranske poruke koje islam donose u svjetlu religije mira. Istraženi su franjevački izvori s naglaskom na susret svetog Franje i egipatskog sultana Malek...
Hrčak ID: 215998


eng The existence of the Croats in Bosnia and Herzegovina
hrv O(p)stanak Hrvata u Bosni i Hercegovini
Miljak, Martina
Kroatologija Vol. 12, No. 2. - 3., 2021
Exactly 25 years after the signing of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, which settled the War in Bosnia and Herzegovina, there is still no social, political and economic stability, the establishment of which was expected upon the signing of the peace agreement. Society in Bosnia and Herzegovina is divided at all levels. Primarily political and territorial, and in terms of tolerance of members of the constituent peoples, which makes it difficult to establish common state values, the possibility of peacef...
Hrčak ID: 272134


hrv Dediskurzacija: prilog razumijevanju nastavka ‘stanja rata’ u post-daytonskoj Bosni i Hercegovini
eng DE-DISCOURSIFICATION: AN ATTEMPT TO UNDERSTAND CONTINUATION OF THE “STATE OF WAR” IN POST-DAYTON BOSNIA-HERZEGOVINA
Pehar, Dražen
Politička misao Vol. 52, No. 2, 2015
U članku predlažem primjenu teorije dediskurzacije, kao teorije jednoga od ključnih uzroka izbijanja oružanih sukoba u razumijevanju post-daytonske politike u Bosni i Hercegovini (BiH). Jedna od temeljnih premisa te teorije glasi da ratovima obično prethode propali pregovori tijekom kojih najmanje jedna od strana, zbog svog specifičnog diskurzivnog stava, stječe status dediskurzatora, figure koja krši ključne moralno-diskurzivne vrijednosti implicirane upotrebom diskursa. Prvi dio ogleda izlaže tu teoriju u rudimentarnim crtama i naglašava njez...
Hrčak ID: 148037


hrv Bosna i Hercegovina i NATO
eng Bosnia and Herzegovina and NATO
Kazazić, Vesna
Adrias Vol. , No. 14, 2007
NATO je savez utemeljen na partnerstvu. Stabilnost koju pruža NATO omogućila je zapadnoj Europi da ponovno izgradi i osigura blagostanje nakon ratnih godina. Za države koje se pripremaju za članstvo, Savez ima posebno značenje. Radeći sa Savezom, bilo kao aktivne države članice bilo kao aktivni partneri, one ponovno dobivaju pravo da budu u samome središtu europskih poslova vezanih uz razvoj. Bosna i Hercegovina sa svojim geostrateškim položajem i općim obilježjima ima veliko značenje za stabilnost jugoistočno-europske regije. S obzirom na preo...
Hrčak ID: 35591


hrv Pojam mira u socijalnim dokumentima Crkve
eng The Idea of Peace in the Social Documents of Church
Marasović, Špiro
Crkva u svijetu Vol. 39, No. 3, 2004
Budući da riječ mir - iako izražava jednu od središnjih vrednota katoličkoga socijalnog nauka - po sebi nije jednoznačna, autor ovim radom istražuje njezin sadržaj u socijalnim dokumentima Crkve, ili, drugim riječima, traži odgovor na pitanje: što zapravo Crkva misli kad kaže "mir"? U nastojanju da dođe do točnoga odgovora na to pitanje, autor je svoj rad podijelio na tri dijela. U prvom dijelu određiu'e koordinate unutar kojih Crkva promišlja socijalnu stvarnost uopće, a to su: 1. Božja objava, 2. ljudski razum i 3. konkretni stupanj p...
Hrčak ID: 38765


hrv Mirovna inicijativa Pape Benedikta XV. godine 1917.
eng POPE BENEDICT XV’S PEACE INITIATIVE OF 1917
Kardum, Livia
Politička misao Vol. 38, No. 4, 2001
Trogodišnji ratni sukob opasno je bio nagrizao vjersku solidarnost na kojoj se temeljio politički utjecaj Vatikana u svijetu. Zato se papa Benedikt XV. odlučio za mirovnu inicijativu u nadi da će se uspjeti pronaći baza za trajni mir. Njegove su simpatije bile na strani Centralnih sila, pa je u tom duhu bila sročena vatikanska mirovna nota, koju je Velika Britanija trebala prenijeti svojim saveznicama. U tim se britansko-vatikanskim kontaktima stekao dojam da je Velika Britanija osobito zainteresirana za nezavisnost Belgije. Vatikanska je diplo...
Hrčak ID: 24374


hrv Kritike liberalne teorije demokratskog mira
eng CRITIQUES OF LIBERAL THEORY OF DEMOCRATIC PEACE
Luša, Đana
Politička misao Vol. 51, No. 3, 2014
U radu se analizira poveznica između Kantova “vječnog mira” i paradigme demokratskog mira kojom se interpretiraju suvremeni međunarodni odnosi. Pri tome je naglasak stavljen na monadičku i dijadičku verziju liberalne teorije demokratskog mira objašnjene na temelju institucionalno-strukturalnog i kulturno- normativnog modela. Kritički se preispituje teorija demokratskog mira kroz uzročnu vezu između nezavisne varijable, demokratskog režima, i zavisne varijable, mira, te se analiziraju empirijska istraživanja slučajeva u kojima krize među...
Hrčak ID: 129725


hrv Javna percepcija sigurnosti u Sloveniji
eng Public Perception of the Security in Slovenia
Malešić, Marjan; Jelušić, Ljubica
Međunarodne studije Vol. VI, No. 1, 2006
Autori pretpostavljaju da je u procesu formiranja sigurnosne politike suvremenih država i međunarodnih institucija, utjecaj javnog mnijenja sve relevantniji i neposredniji.Na tom temelju autori predstavljaju slovensko javno mnijenje o odabranim sigurnosnim temama, prije svega o ugroženosti Slovenije, njenom članstvu u NATO-u i razvoju Slovenske vojske, posebno o njenoj ulozi u društvu i zadacima, učešću u mirovnim operacijama i načinu njenog popunjavanja vojnicima. U tom kontekstu autori između ostalog ukazuju na činjenicu da je prema očekivanj...
Hrčak ID: 290527


hrv Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
eng LEGAL ASPECTS AND POLITICAL EFFECTS OF THE ROME TREATIES OF 18 MAY 1941
Degan, Vladimir-Đuro
Izlaže se osvrt na talijanske teritorijalne aspiracije i osvajanja, napose u Etiopiji, Albaniji i na istočnoj obali Jadrana, uporedo s onim njemač kim, do 1943. godine. Opisuju se značajke režima u Neza visnoj Državi Hrvatskoj uspostavljenoga u travnju 1941., njegovi pre govori s Italijom i sadržaj triju Rimskih ugovora sklopljenih 18. svibnja te godine. Temeljem tih ugovo ra Italija je najdalje u svojoj povijesti prodrla na prostore istočne obale Jadrana. Ali su ih se potom sve njihove stranke odrekle. Italija danas smatra te ugovore nepos toj...
Hrčak ID: 31297


hrv Sjedinjene Američke Države i reintegracija hrvatskog Podunavlja
eng The United States of America and the reintegration of the Croatian Danube Region
Bing, Albert
Scrinia Slavonica Vol. 8, No. 1, 2008
Rad pruža uvid u djelovanje američke diplomacije u implementaciji Erdutskog mirovnog sporazuma u širem kontekstu hrvatsko-američkih odnosa nakon Daytona. U prvom planu je razdoblje mandata tzv. Prijelazne uprave (1996.-1998.), a pružen je širi osvrt na proces reintegracije i nakon toga perioda. Rad se primarno temelji na objavljenim dokumentima amerièke provenijencije koji pružaju uvid u ciljeve i metode djelovanja američke diplomacije i probleme bilateralnih odnosa dviju država odnosno pozicioniranja Hrvatske u međunarodnoj zajednici. U sklopu...
Hrčak ID: 44180