hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: travnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 7. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
O NEDOPUŠTENIM DOKAZIMA U PARNIČNOM POSTUPKU (str.3-32) hrvatskipdf 416 KB
INADMISSIBLE EVIDENCE IN CIVIL PROCEDURE (str.30-30)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
 
FLEKSIGURNOST I (DE)REGULACIJA TRŽIŠTA RADA (str.33-69) hrvatskipdf 838 KB
FLEXICURITY AND (DE)REGULATION OF THE LABOUR MARKET (str.68-68)  
Sandra Laleta, Nada Bodiroga Vukobrat
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE DVOJBE U PRIMJENI ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE - Pravna narav roka za pokretanje postupka / odnos prema Ugovoru Republike Hrvatske i Svete Stolice o gospodarskim pitanjima - (str.71-102) hrvatskipdf 465 KB
CERTAIN DOUBTS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON COMPENSATION FOR PROPERTY TAKEN DURING THE YUGOSLAV COMMUNIST REGIME - legal nature of time limit for instituting proceedings/relationship to the Treaty on Economic Issues between the Republic of Croatia and the Holy See - (str.100-100)  
Marko Babić, Eduard Kunštek
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE AKTUALNE GRAĐANSKOPRAVNE DIMENZIJE KAZNENOG PRAVA I KAZNENOG SUDOVANJA - USTAVNOPRAVNI ASPEKTI (str.103-123) hrvatskipdf 353 KB
SOME TOPICAL CIVIL-LAW DIMENSIONS OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL ADJUDICATION – ASPECTS OF CONSTITUTIONAL LAW (str.121-121)  
Aldo Radolović, Duška Šarin
Izvorni znanstveni članak
 
PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (U VEZI SA ZDRAVLJEM) U PRAVU EUROPSKE UNIJE (str.125-154) hrvatskipdf 447 KB
LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (HEALTH-RELATED) IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION (str.153-153)  
Marko Bevanda, Maja Čolaković
Izvorni znanstveni članak
 
FUNKCIJE PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE U HRVATSKOM ODŠTETNOM PRAVU (str.155-173) hrvatskipdf 349 KB
FUNCTIONS OF FAIR MONETARY COMPENSATION IN CROATIAN TORT LAW (str.172-172)  
Maja Bukovac Puvača
Izvorni znanstveni članak
 
NAČELO RAZMJERNOSTI U DONOŠENJU UPRAVNIH ODLUKA (str.175-200) hrvatskipdf 387 KB
PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN ADMINISTRATIVE ADJUDICATION (str.199-199)  
Dario Đerđa
Izvorni znanstveni članak
 
(NE)USKLAĐENOST OPĆE I POSEBNE STVARNOPRAVNE NORMATIVE O STJECANJU, VRSTAMA I SADRŽAJU PRAVA SLUŽNOSTI U NAŠEM POZITIVNOM PRAVU (str.201-249) hrvatskipdf 471 KB
PRIETARY NORMS ON ACQUISITION, TYPES AND CONTENT OF THE RIGHT OF EASEMENT IN OUR POSITIVE LAW (str.248-248)  
Ante Perkušić
Izvorni znanstveni članak
 
ZNANSTVENI DOPRINOSI PROF. DR. SC. PETRA SIMONETTIJA CIVILISTIČKOJ PRAVNOJ BAŠTINI I POVIJESTI PRAVA (str.251-266) hrvatskipdf 356 KB
SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF PROF. DR. SC. PETAR SIMONETTI TO A CIVIL LAW LEGAL HERITAGE AND HISTORY OF LAW (str.265)  
Budislav Vukas, Ines Matić
Izvorni znanstveni članak
 
PRETHODNA OBVEZUJUĆA POREZNA MIŠLJENJA - NOVI INSTITUT HRVATSKOG POREZNOG POSTUPKA* (str.267-289) hrvatskipdf 369 KB
ADVANCE TAX RULINGS – THE NEW LEGAL INSTUREMENT IN THE CROATIAN TAX PROCEDURE (str.288)  
Nataša Žunić Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ KONVENCIJSKOG PRAVA I PRAVA EUROPSKE UNIJE NA ZAŠTITU PRAVA STRANKE U UPRAVNOM SPORU (str.291-315) hrvatskipdf 372 KB
THE INFLUENCE OF CONVENTION RIGHT AND EUROPEAN UNION LAW TO PROTECTION THE RIGHTS OF THE PARTIES IN THE ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.314-314)  
Bosiljka Britvić Vetma
Izvorni znanstveni članak
 
CREDERE I KREDIT: DVA SRODNA ILI SUPROTSTAVLJENA POJMA? (str.317-365) hrvatskipdf 488 KB
CREDERE AND CREDIT: TWO COMPLEMENTARY OR CONTRADICTORY NOTIONS? (str.363-363)  
Gabrijela Mihelčić, Emilia Mišćenić
Izvorni znanstveni članak
 
RASPOLAGANJE VODNIM DOBROM (str.367-384) hrvatskipdf 344 KB
DISPOSING OF WATER RESOURCES (str.383-383)  
Jadranko Jug
Izvorni znanstveni članak
 
PRAVO NA PRISTUP SUDU KAO ASPEKT PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE (str.385-421) hrvatskipdf 430 KB
THE RIGHT OF ACCESS TO A COURT AS AN ASPECT OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL (str.419-419)  
Dragan Elijaš, Sandra Marković, Sanja Trgovac
Izvorni znanstveni članak
 
UPRAVNOSUDSKA I USTAVNOSUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (str.423-447) hrvatskipdf 378 KB
ADMINISTRATIVE JUDICIAL CONTROL AND CONSTITUTIONAL CONTROL OF LEGALITY OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT ACTS (str.446)  
Marko Šikić, Mateja Crnković
Prethodno priopćenje
 
ČEZMEJNI PRENOS SEDEŽA GOSPODARSKE DRUŽBE (str.449-466)  
THE TRANSFER OF THE COMPANY’S REGISTERED OFFICE (str.465-465) engleskipdf 344 KB
Saša Prelič, Jerneja Prostor
Prethodno priopćenje
 
ODGOVORNOST BANKE ZA PROVOĐENJE ELEKTRONIČKOG PLAĆANJA (str.467-510) hrvatskipdf 457 KB
RESPONSIBILITY OF THE BANK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC PAYMENT (str.508-508)  
Zvonimir Slakoper, Marko Perkušić
Pregledni rad
 
PRAVO NA PRISTUP SUDU EUROPSKE UNIJE (str.511-531) hrvatskipdf 385 KB
THE RIGHT OF ACCESS TO THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (str.530-530)  
Katarina Knol Radoja
Pregledni rad
 
/NE/ZAKONITI DOKAZI U KAZNENOM POSTUPKU (POSEBAN OSVRT NA MJERE TAJNOG SNIMANJA TELEFONSKIH RAZGOVORA I TREĆEGA U TIM RADNJAMA) (str.533-560) hrvatskipdf 402 KB
/NO/LEGAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS (SPECIAL REFERENCE TO MEASURES OF SECRET RECORDING OF TELEPHONE CONVERSATIONS AND THIRD IN THESE ACTIONS) (str.559-559)  
Jakob Nakić, Marko Rogić
Pregledni rad
 
NADLEŽNOST, NADLEŽNA TIJELA I POSTUPCI PREMA UREDBI (EU) BR. 650/2012 O NASLJEĐIVANJU (str.561-587) hrvatskipdf 383 KB
JURISDICTION, COMPETENT JUDICIAL AUTHORITIES AND PROCEEDINGS UNDER REGULATION (EU) NO 650/2012 ON SUCCESSION (str.585-585)  
Paula Poretti
Pregledni rad
 
UVJETI DOPUŠTENOSTI POKRETANJA POSTUPKA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU (str.589-621) hrvatskipdf 424 KB
THE CONDITIONS OF ADMISSIBILITY OF THE APPLICATION TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (str.620)  
Dinka Šago
Pregledni rad
 
KRETANJE U LOKALNOJ SLUŽBI (str.623-644) hrvatskipdf 355 KB
MOVEMENT WITHIN THE LOCAL CIVIL SERVICE SYSTEM (str.643-643)  
Alen Rajko
Stručni rad
 
ZAKUP KAO INSTITUT OBVEZNOG I STVARNOG PRAVA (str.645-683) hrvatskipdf 417 KB
LEASE AS INSTITUTE OF OBLIGATORY AND REAL RIGHTS (str.682-682)  
Damir Kontrec
Stručni rad
 
UGOVOR O RADU I ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (str.685-713) hrvatskipdf 388 KB
EMPLOYMENT CONTRACT AND CIVIL OBLIGATIONS ACT (str.712-712)  
Darko Milković
Stručni rad
 
POJEDINAČNA ODLUKA KAO PRETPOSTAVKA OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU (str.715-734) hrvatskipdf 375 KB
THE INDIVIDUAL DECISION AS A CONDITION FOR ASSESSING OF THE LEGALITY OF GENERAL ACTS IN AN OBJECTIVE ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.733-733)  
Sanja Otočan
Stručni rad
 
ZASTUPANJE STRANKE U UPRAVNOM SPORU (str.735-751) hrvatskipdf 331 KB
PARTY REPRESENTATION IN ADMINISTRATIVE DISPUTE (str.750-750)  
Lidija Rostaš-Beroš
Stručni rad
 
PRAVO ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA „PRIZIV SAVJESTI“ (str.753-786) hrvatskipdf 446 KB
THE RIGHT OF MEDICAL WORKERS TO CONSCIENTIOUSLY OBJECT (str.785-785)  
Jozo Čizmić
Ostalo
 
Posjeta: 120.123 *