hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 18. 12. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu zrna sladovníckeho jačmeňa a sladu  
The effect of long-term storage on quality of malting barley grain and malt (str.917-931) engleskipdf 481 KB
Tomáš KRAJČOVIČ, Vratislav PSOTA, Lenka SACHAMBULA, Ján MAREČEK
Izvorni znanstveni članak
 
Úrodový potenciál odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v pestovateľských podmienkach juhozápadného Slovenska  
Yield potential of spring malting barley (Hordeum vulgare L.) varieties in the growing conditions of south-western Slovakia (str.932-940) engleskipdf 626 KB
Marta ANDREJČÍKOVÁ, Milan MACÁK, Miroslav HABÁN
Izvorni znanstveni članak
 
Priama PCR bez použitia izolácie DNA ako platforma genotypovania Hedera helix, L.  
Direct PCR as the platform of Hedera helix, L. genotypying without the extraction of DNA (str.941-949) engleskipdf 357 KB
Danka BOŠE, Jana ŽIAROVSKÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Photosynthetic responses of sun- and shade-grown chlorophyll b deficient mutant of wheat (str.950-956) engleskipdf 536 KB
Kristyna KUNDERLIKOVA, Marian BRESTIC, Marek ZIVCAK, Patricia KUSNIAROVA
Izvorni znanstveni članak
 
Genetická diverzita európskych odrôd pšenice (Triticum aestivum L.) založená na RAPD a proteínových markeroch  
Genetic diversity of European cultivars of common wheat (Triticum aestivum L.) based on RAPD and protein markers (str.957-969) engleskipdf 852 KB
Tímea KUŤKA HLOZÁKOVÁ, Edita GREGOVÁ, Martin VIVODÍK, Zdenka GÁLOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Polymorfizmus bielkovín vo vybraných slovenských odrodách pšenice letnej použitím SDS-PAGE  
Polymorphism of proteins in selected slovak winter wheat genotypes using SDS-PAGE (str.970-985) engleskipdf 721 KB
Dana MIHÁLIKOVÁ, Zdenka GÁLOVÁ, Lenka PETROVIČOVÁ, Milan CHŇAPEK
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv podmienok pestovania na akumuláciu flavonolov a antokyánov v zelenom a červenom šaláte  
The effect of growth conditions on flavonols and anthocyanins accumulation in green and red lettuce (str.986-997) engleskipdf 517 KB
Klaudia BRÜCKOVÁ, Oksana SYTAR, Marek ŽIVČÁK, Marián BRESTIČ, Aleš LEBEDA
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv dvoch rôznych rastlinných regulátorov rastu na produkčné ukazovatele slnečnice ročnej  
Effect of two different plant growth regulators on production traits of sunflower (str.998-1012) engleskipdf 538 KB
Dávid ERNST, Marek KOVÁR, Ivan ČERNÝ
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv inhibítorov nitrifikácie na obsah prijateľných foriem pôdneho dusíka pri pestovaní kukurice siatej (Zea mays, L.)  
Effect of nitrification inhibitors on the content of available nitrogen forms in the soil under maize (Zea mays, L.) growing (str.1013-1032) engleskipdf 695 KB
Zuzana PANÁKOVÁ, Pavol SLAMKA, Otto LOŽEK
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv vermikompostu na zmeny bakteriálneho spoločenstva v rizosfére kukurice  
Effect of vermicompost on changes in the bacterial community in maize rhizosphere (str.1033-1049) engleskipdf 908 KB
Eva HALENÁROVÁ, Juraj MEDO, Silvia KOVÁCSOVÁ, Ivana CHAROUSOVÁ, Jana MAKOVÁ, Jakub ELBL, Jaroslav ZÁHORA, Soňa JAVOREKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Vývin kukuričiara koreňového Diabrotica virgifera virgifera v pôde  
Development of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera in soil (str.1050-1069) engleskipdf 669 KB
Ľudovít CAGÁŇ, Jaroslav ŠTEVO, Kristína PEŤOVSKÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv vybraných agrotechnických opatrení a klimatických podmienok na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej  
Influence of selected agrotechnical measures and climate conditions on root yield and digestion of sugar beet (str.1070-1081) engleskipdf 508 KB
Marek RAŠOVSKÝ, Vladimír PAČUTA
Izvorni znanstveni članak
 
Hodnotenie vplyvu jesennej dávky dusíka a úrovne dusíkatej výživy na úrodu semena kapusty repkovej pravej  
Evaluation of effect of autumn nitrogen dose and nitrogen nutrition status on oilseed rape yield (str.1082-1095) engleskipdf 473 KB
Mária VARÉNYIOVÁ, Ladislav DUCSAY
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv polyfunkčného osevného postupu na úrodu plodov pestreca mariánskeho v rokoch 2012 – 2015  
The Impact of Multifunctional Crop Rotation on the Yield of Milk Thistle Fruits in the Years 2012 – 2015 (str.1096-1103) engleskipdf 415 KB
Miroslav HABÁN, Dana LUŠČÁKOVÁ, Milan MACÁK, Katarína RAŽNÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Optimalizácia podmienok expresie droserovej chitinázy (Drosera rotundifolia L.) v troch expresných kmeňoch E. coli  
Optimalisation of expression conditions for production of round-leaf sundew chitinase (Drosera rotundifolia L.) in three E. coli expression strains (str.1104-1118) engleskipdf 473 KB
Miroslav RAJNINEC, Jana LIBANTOVÁ, Martin JOPČÍK
Izvorni znanstveni članak
 
Vyhodnotenie a porovnanie obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných druhoch rodu Allium  
Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity of selected species of the genus Allium (str.1119-1133) engleskipdf 658 KB
Marianna LENKOVÁ, Judita BYSTRICKÁ, Tomáš TÓTH, Miroslava HRSTKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv hnojenia na biologickú aktivitu pôdneho spoločenstva streptomycét  
Effect of fertilization on biological activity of community of soil streptomycetes (str.1134-1149) engleskipdf 518 KB
Ivana CHAROUSOVÁ, Juraj MEDO, Eva ALENÁROVÁ, Jana MAKOVÁ, Soňa JAVOREKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv esenciálnych rastlinných olejov na minerálne zloženie vaječnej hmoty a krvné parametre nosníc  
The effect of essential plant oils on mineral composition of egg mass and blood parameters of laying hens (str.1150-1167) engleskipdf 907 KB
Róbert HERKEĽ, Branislav GÁLIK, Daniel BÍRO, Michal ROLINEC, Milan ŠIMKO, Miroslav JURÁČEK, Henrieta ARPÁŠOVÁ, Ondrej HANUŠOVSKÝ
Izvorni znanstveni članak
 
Účinok humínových kyselín a cesnaku (Allium sativum L.) na produkčné parametre a jatočnú charakteristiku brojlerových kurčiat  
The effect of the humic acid and garlic (Allium sativum L.) on performance parameters and carcass characteristic of broiler chicken (str.1168-1178) engleskipdf 407 KB
Veronika PISTOVÁ, Henrieta ARPÁŠOVÁ, Cyril HRNČÁR
Izvorni znanstveni članak
 
Obsah mastných kyselín v prsnej a stehennej svalovine brojlerových kurčiat kŕmených s prídavkom propolisu a probiotík  
Fatty acids profile of breast and thigh muscles of broiler chickens fed diets with propolis and probiotics (str.1179-1193) engleskipdf 718 KB
Lenka TREMBECKÁ, Peter HAŠČÍK, Juraj ČUBOŇ, Marek BOBKO, Adriana PAVELKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Zmeny pomeru tuku a bielkovín od začiatku po stred laktácie a vplyv na mliekovú úžitkovosť  
Changes of fat-to-protein ratio from start to the midlactation and the impact on milk yield (str.1194-1203) engleskipdf 478 KB
Michal VLČEK, Július ŽITNÝ, Radovan KASARDA
Izvorni znanstveni članak
 
Vplyv zmeny kŕmnej dávky z rozdoja na kŕmnu dávku na vrchole laktácie na ruminálnu pH s denným vývojom a zmenami pH počas kŕmneho dňa  
Effect of daily diet change from the start of lactation to the peak of lactation diet on ruminal pH with pH courses and changes during the feed day (str.1204-1220) engleskipdf 2 MB
Ondrej HANUŠOVSKÝ, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Branislav GÁLIK, Miroslav JURÁČEK, Michal ROLINEC, Róbert HERKEĽ
Izvorni znanstveni članak
 
Monitoring vybraných esenciálnych prvkov a kontaminantov na farme oviec a hovädzieho dobytka na východnom Slovensku  
Monitoring of selected essential elements and contaminants at sheep and cow farms in Eastern Slovakia (str.1221-1232) engleskipdf 371 KB
Martina TUNEGOVÁ, Róbert TOMAN, Vladimír TANČIN
Izvorni znanstveni članak
 
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov zveriny u vybraných druhov raticovej zveri  
Comparison of basic nutritive components of venison in selected species of hoofed game (str.1233-1240) engleskipdf 278 KB
Jakub BLAŠKA, Jozef GAŠPARÍK, Peter ŠMEHÝL, Martina GONDEKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Adenohypofyzárne hormóny krvnej plazmy králikov po expozícii marhuľových semien in vivo  
Blood plasma levels of anterior pituitary hormones of rabbits after apricot seed exposure in vivo (str.1241-1252) engleskipdf 570 KB
Katarína MICHALCOVÁ, Marek HALENÁR, Eva TUŠIMOVÁ, Anton KOVÁČIK, Ľubica CHRASTINOVÁ, Ľubomír ONDRUŠKA, Rastislav JURČÍK, Adriana KOLESÁROVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Porovnanie fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality Musculus longissimus dorsi mangalice a jej krížencov  
Comparison the physicochemical quality indicators of Musculus Longissimus Dorsi from Mangalitsa Breed and their crossbreeds (str.1253-1263) engleskipdf 567 KB
Ondrej DEBRECÉNI, Petra KOMOVÁ, Ondřej BUČKO
Izvorni znanstveni članak
 
Účinok punicalagínu na proliferáciu ovariálnych granulóznych buniek ošípaných in vitro  
Effect of punicalagin on proliferation of porcine ovarian granulosa cells in vitro (str.1264-1273) engleskipdf 465 KB
Dagmara PACKOVÁ, Adriana KOLESÁROVÁ
Izvorni znanstveni članak
 
Účinok 4-octylphenolu na bazálnu a stimulovanú produkciu testosterónu myších Leydigových buniek  
The potential impact of 4-octylphenol on the basal and stimulated testosterone formation by isolated mice Leydig cells (str.1274-1286) engleskipdf 462 KB
Tomáš JAMBOR, Eva TVRDÁ, Jana BISTÁKOVÁ, Zsolt FORGÁCS, Norbert LUKÁČ
Izvorni znanstveni članak
 
Vzájomné pôsobenie citrinínu a resveratrolu a ich vplyv na rast Caco-2 buniek  
Interaction of citrinin and resveratrol and their effect on Caco-2 cell growth (str.1287-1297) engleskipdf 434 KB
Ivana BOVDISOVA, Maja GRABACKA, Marcela CAPCAROVA
Izvorni znanstveni članak
 
Apparent in vivo nutrient digestibility of maize silages in horses  
Zdanlivá in vivo stráviteľnosť živín kukuričných siláží u koní (str.1298-1305) slovačkipdf 678 KB
Adriana PÍŠOVÁ, Branislav GÁLIK, Miroslav JURÁČEK, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Michal ROLINEC, Róbert HERKEĽ, Ondrej HANUŠOVSKÝ
Izvorni znanstveni članak
 
Application of by-products in the development of foodstuffs for particular nutritional uses  
Využitie vedľajších výrobných zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely (str.1306-1319) slovačkipdf 729 KB
Stanislava MATEJOVÁ, Martina FIKSELOVÁ, Jozef ČURLEJ, Peter CZAKO
Izvorni znanstveni članak
 
Proteolysis of Livanjski cheese during ripening (str.1320-1330) engleskipdf 403 KB
Samir KALIT, Anto MATIĆ, Krešimir SALAJPAL, Zlatan SARIĆ, Milna TUDOR KALIT
Ostalo
 
Relationship of litter size with milk yield, udder morphology and udder health of East Friesian sheep  
Povezanost veličine legla s proizvodnjom mlijeka, morfologijom i zdravljem vimena istočnofrizijskih ovaca (str.1331-1345) hrvatskipdf 447 KB
Zvonimir PRPIĆ, Ivan VNUČEC, Miroslav BENIĆ, Boro MIOČ
Izvorni znanstveni članak
 
Four-year arable crop rotation impact on beneficial soil surface arthropod fauna restoration  
Utjecaj četverogodišnjeg plodoreda na obnovu korisne faune člankonožaca površinskog sloja tla (str.1346-1359) hrvatskipdf 469 KB
Darija LEMIĆ, Helena VIRIĆ GAŠPARIĆ, Ivana PETRAK, Željka GRAŠA, Renata BAŽOK
Izvorni znanstveni članak
 
Business and production performance of different types of agricultural holdings  
Poslovni i proizvodni rezultati različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava (str.1360-1371) hrvatskipdf 780 KB
Katarina ROSIĆ, Vesna OČIĆ, Branka ŠAKIĆ BOBIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 18.940 *