hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 39 No. 3, 2005.


Datum izdavanja: prosinca 2005.

Objavljen na Hrčku: 14. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Kirurški postupci u stražnjem dijelu čeljusti u dentalnoj implantologiji (str.245-245) hrvatskipdf 63 KB
Implant Surgery in the Posterior Region of the Jaws (str.245-245) engleskipdf 63 KB
Kahnberg Karl-Erik
Sažetak sa skupa
 
Protetičke mogućnosti u dentalnoj implantologiji (str.245-245) hrvatskipdf 63 KB
Prosthetic Options in Implant Dentistry (str.245-245) engleskipdf 63 KB
Ellner Steffan
Sažetak sa skupa
 
Klinička iskustva s okomitim povećanjem kosti (str.246-246) hrvatskipdf 77 KB
Clinical Experience with Vertical Bone Augmentation (str.246-246) engleskipdf 77 KB
Krekeler Gisbert
Sažetak sa skupa
 
Rehabilitacija potpune bezubosti s fiksnim odnosno mobilnim radovima na usadcima - iskustva i prognoze (str.246-246) hrvatskipdf 77 KB
Implant-Borne (Fixed) vs Implant-Supported (Removable) Total Rehabilitation - Experience and Prognosis (str.246-246) engleskipdf 77 KB
Gisbert Krekeler
Sažetak sa skupa
 
Dugoročna iskustva s podizanjem dna sinusa. Klinički pregled 397 redom pristiglih slučajeva s najviše 11 godina nakon zahvata (str.247-247) hrvatskipdf 65 KB
Long Term Experience with Sinus Floor Elevations. A Clinical Survey of 397 Consecutive Cases after a Maximum of 11 Years (str.247-248) engleskipdf 85 KB
Walther Wegscheider
Sažetak sa skupa
 
Djelotvornost protetike s mehanički čvrstim implantacijski sustavima s platformom (str.248-248) hrvatskipdf 79 KB
Effectiveness in Prosthodontics with Mechanically Strong, Paltform Switched Implant Systems (str.248-249) engleskipdf 85 KB
Paul Weigl
Sažetak sa skupa
 
Kirurški aspekti rješavanja estetskih problema usadcima i krunicama kada nedostaje samo jedan prednji zub - utjecaj promjera usatka na crveno-bijelu estetiku (str.249-249) hrvatskipdf 79 KB
Surgical Considerations for Aesthetic Problems with Implants and Crowns for Single Missing Front Teeth - the Influence of the Implant Diameter on the Red - White Aesthetics (str.249-250) engleskipdf 81 KB
Paul Weigl
Sažetak sa skupa
 
Jesu li naši bolesnici skloni implantoprotetičkoj rehabilitaciji? (str.251-251) hrvatskipdf 68 KB
Are Our Patients in Favour of Implantoprosthetic Rehabilitation? (str.251-252) engleskipdf 74 KB
Pavel Kobler, Etienne Cikač
Sažetak sa skupa
 
Protetička ili implantoprotetička sanacija bezubih prostora (str.252-252) hrvatskipdf 67 KB
Prosthetic or Implantoprosthetic Treatment of Edentulous Areas (str.252-252) engleskipdf 67 KB
Josipa Borčić, Ivan Petričević, Mato Sušić, Sonja Kraljević
Sažetak sa skupa
 
Zubni usadci u medicinski kompromitiranih pacijenata (str.252-253) hrvatskipdf 80 KB
Dental Implants In Medically Compromised Patients (str.253-254) engleskipdf 80 KB
Davor Brajdić, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Dentalna sagitalna klasična tomografija i višeslojni CT u planiranju usadaka (str.254-254) hrvatskipdf 67 KB
Dental Saggital Classical Tomography and Multi-layer CT in the Planning of Implants (str.254-254) engleskipdf 67 KB
Miljenko Marotti, Ivan Krolo
Sažetak sa skupa
 
Radiološka i protetička procjena prije implantoprotetičke terapije (str.254-255) hrvatskipdf 84 KB
Radiographic and Prosthetic Assessment Prior to Implantoprosthetic Therapy (str.255-255) engleskipdf 79 KB
Plančak Darije, Darko Božić, D. Jelušić
Sažetak sa skupa
 
Mogućnosti uporabe ksenogenoga koštanog usatka u dentalnoj implantologiji (str.256-256) hrvatskipdf 66 KB
Possible Application of Xenogeneic Osseous Implants in Dental Implantology (str.256-256) engleskipdf 66 KB
Mato Sušić, O. John, Amir Ćatić, Zoran Karlović
Sažetak sa skupa
 
Kirurški postupci podizanja dna sinusa (sinus lifting) s ugradnjom usatka u području gornje čeljusti (str.257-257) hrvatskipdf 68 KB
Surgical Procedures for Lifting the Floor of the Sinus (Sinus Lifting) by the Insertion of an Implant in the Area of the Upper Jaw (str.257-258) engleskipdf 85 KB
Jurica Krhen
Sažetak sa skupa
 
Prvi klinički rezultati imedijatne implantacije u alveole ekstrahiranih zuba (str.258-258) hrvatskipdf 65 KB
Early Clinical Results of Immediate Placement of Dental Implants into Extraction Sockets (str.258-259) engleskipdf 84 KB
M Gorjanc
Sažetak sa skupa
 
Pretprotetička rehabilitacija donje čeljusti nakon kompleksne dentoalveolarne traume s multiplom avulzijom zubi - prikaz bolesnika (str.259-259) hrvatskipdf 66 KB
Pre-Prosthetic Rehabilitation of the Lower Jaw Following Complex Dento-Alveolar Trauma with Multiple Avulsion of Teeth: Case Presentation (str.259-259) engleskipdf 66 KB
M. Matijević, D. Leović, V. Zubčić
Sažetak sa skupa
 
Primjena trikalcijeva fosfata u liječenju velikih koštanih šupljina čeljusti (str.259-260) hrvatskipdf 73 KB
Application of Tricalcium Phosphate in the Treatment of Large Bone Cavities of Jaws (str.260-261) engleskipdf 73 KB
Goran Knežević
Sažetak sa skupa
 
Problematika implantacije u distalnoj regiji atrofične gornje čeljusti - implantacijske tehnike i prikazi slučajeva (str.261-261) hrvatskipdf 67 KB
The Problems Of Transplantation In The Distal Region Of The Atrophic Upper Jaw - Implantation Techniques And Case Presentations (str.261-261) engleskipdf 67 KB
M. Krmpotić, D. Jelušić
Sažetak sa skupa
 
Prikaz slučaja implantoprotetičke rehabilitacije kod gubitka međučeljusnoga prostora u lateralnom segmentu (str.262-262) hrvatskipdf 68 KB
Case Presentation of Implantoprosthetic Rehabilitation in the Case of Loss of Intermaxillary Space in the Lateral Segment (str.262-263) engleskipdf 85 KB
Olaf John, Mato Sušić, Amir Ćatić
Sažetak sa skupa
 
Implantoprotetička rehabilitacija distalne bezubosti imedijatnom ugradnjom zubnih usadaka - prikaz slučaja (str.263-263) hrvatskipdf 79 KB
Implantoprosthetic Rehabilitation of Distal Edentulousness by Immediate Placement of Dental Implants - Case Presentation (str.263-264) engleskipdf 84 KB
Davor Katanec, Pavel Kobler, Tihomir Kuna, Olaf John, Dragana Gabrić
Sažetak sa skupa
 
Terapija potpunih bezubosti donje čeljusti fiksnim mostovima. Procjena uspjeha za razdoblje od 3 do 5 godina. (str.264-264) hrvatskipdf 67 KB
Therapy of Complete Edentulousness of the Lower Jaw with Fixed Bridges. Evaluation of Success for over a Period of 3 to 5 Years (str.264-265) engleskipdf 72 KB
D. Jelušić, Marko Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Pregled i klinička primjena veznih elemenata na pokrovnim protezama sidrenim usadcima (str.265-265) hrvatskipdf 66 KB
Examination and Clinical Application of Connective Elements on Overdentures Anchored with Implants (str.265-265) engleskipdf 66 KB
Domagoj Žabarović, Denis Vojvodić
Sažetak sa skupa
 
Bitne značajke implantoprotetičkih sustava iz perspektive stomatologa protetičara (str.266-266) hrvatskipdf 67 KB
Important Features of Implantoprosthetic Systems from the Perspective of the Dental Prosthodontist (str.266-266) engleskipdf 67 KB
Amir Ćatić, Mato Sušić, Olaf John
Sažetak sa skupa
 
Interdisciplinarni pristup rješavanja bezubosti (str.266-267) hrvatskipdf 73 KB
Interdisciplinary Approach to Solving Edentulousness (str.267-267) engleskipdf 73 KB
Davor Jokić, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Komplikacije i neuspjesi u dentalnoj implantologiji (str.267-267) hrvatskipdf 67 KB
Complications and Failures in Dental Implantology (str.268-268) engleskipdf 79 KB
Irina Filipović-Zore, Davor Katanec, Mato Sušić, Marko Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Terapija uznapredovala periimplantitisa - prikaz slučaja. Klinički i mikrobiološki rezultati nakon 10 mjeseci. (str.268-269) hrvatskipdf 85 KB
Therapy of Advanced Periimplantitis - Case Presentation Clinical and Microbial Results after 10 Months (str.269-269) engleskipdf 79 KB
Darko Božić, Darije Plančak, D. Jelušić
Sažetak sa skupa
 
Najčešći razlozi neuspjeha u implantoprotetičkoj terapiji (str.269-269) hrvatskipdf 82 KB
Most Frequent Reasons of Failure in Implantoprosthetic Therapy (str.270-270) engleskipdf 82 KB
Jasenka Živko-Babić, Pavel Kobler
Sažetak sa skupa
 
Indeks društvenoga statusa po Hollingsheadu radnika, službenika i poljoprivrednika u dobi od 35-44 godine (str.271-271) hrvatskipdf 81 KB
Index of Social Status According to Hollingshead of the Labourer, Office Workers and Agricultural Workers, Aged 35-44 Years (str.271-272) engleskipdf 101 KB
M. Donfrid
Sažetak sa skupa
 
Laser u implantologiji (str.272-272) hrvatskipdf 66 KB
The Laser in Implantology (str.272-272) engleskipdf 66 KB
A. Šegedin, V. Bossi
Sažetak sa skupa
 
Mogućnosti uporabe vlaknima ojačanih kompozita u implantološkoj terapiji (str.273-273) hrvatskipdf 66 KB
Possibilities of the Application of Fibre Reinforced Composites in Implantological Therapy (str.273-273) engleskipdf 66 KB
Božidar Pavelić, Davor Katanec
Sažetak sa skupa
 
Mogućnosti oralne rehabilitacije primjenom implantacijskoga sustava - prikazi slučajeva (str.274-274) hrvatskipdf 67 KB
Possibilities of Oral Rehabilitation by Application of an Implantational System - Case Presentations (str.274-274) engleskipdf 67 KB
M. Rozić, I. Slatina
Sažetak sa skupa
 
Cementiranje mosta na usadcima ili fiksacija vijcima? (str.275-275) hrvatskipdf 67 KB
Cementing of Bridges on Implants or Fixation with Screws? (str.275-275) engleskipdf 67 KB
M. Novaković, Marko Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Implantoprotetičke mogućnosti liječenja potpune bezubosti (str.275-275) hrvatskipdf 67 KB
Implantoprosthetic Possibilities of Treating Complete Edentulousness (str.275-276) engleskipdf 73 KB
Marko Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Implantoprotetička terapija u donjoj bezuboj čeljusti -prikaz slučaja (str.276-276) hrvatskipdf 68 KB
Implantoprosthetic Therapy in the Lower Edentulous Jaw - Case Presentation (str.276-277) engleskipdf 85 KB
Josip Pandurić, Robert Ćelić, Pavel Kobler
Sažetak sa skupa
 
Rješavanje potpune bezubosti mostom na skidanje sidrenim na četiri usatka (str.277-277) hrvatskipdf 79 KB
Solving Total Edentulousness with a Removable Bridge Anchored on Four Implants (str.277-278) engleskipdf 85 KB
M. Stilinović-Bjelica, Irina Filipović-Zore, Ž. Balen
Sažetak sa skupa
 
Implantoprotetička rehabilitacija potpune bezubosti gornje čeljusti -prikaz slučaja (str.278-278) hrvatskipdf 78 KB
Implantoprosthetic Rehabilitation of Total Maxillary Edentulousness -Case Presentation (str.278-278) engleskipdf 78 KB
Berislav Perić, Tomislav Ćabov
Sažetak sa skupa
 
Implantoprotetička opskrba potpune i djelomične bezubosti - prikaz slučaja (str.278-279) hrvatskipdf 85 KB
Implantoprosthetic Treatment of Complete and Partial Edentulousness - Case Presentation (str.279-280) engleskipdf 84 KB
E. Hodžić, Robert Ćelić, S. Nedoklan, D. Komplenović, S. Senzel
Sažetak sa skupa
 
Imedijatna implantacija u pacijentice s kroničnom recidivirajućom urtikarijom (str.280-280) hrvatskipdf 78 KB
Immediate Implantation in a Female Patient with Chronic Recurring Urticaria (str.280-280) engleskipdf 78 KB
K. Doblanović, D. Ilijaš-Doblanović
Sažetak sa skupa
 
Odmah i rano obnovljeni i opterećeni pojedinačni zubni usadci nakon imedijatne i rane implantacije u anteriorna i posteriorna područja -prikazi slučajeva (str.280-280) hrvatskipdf 78 KB
Immediately and Early Restored and Loaded Single Dental Implants after Immediate and Early Implantations in Anterior and Posterior Regions -Case Reports (str.281-281) engleskipdf 78 KB
J. Gorjanc jr., M. Gorjanc
Sažetak sa skupa
 
Prikaz trenutačnog opterećenja usatka u protetičkoj opskrbi pacijenta (str.281-281) hrvatskipdf 78 KB
Presentation of Immediate Loading of the Implant in Prosthetic Treatment of Patients (str.281-282) engleskipdf 83 KB
Jurica Krhen, D. Žarković
Sažetak sa skupa
 
Ortodontsko - implantoprotetička rehabilitacija hipodoncije (str.282-282) hrvatskipdf 78 KB
Orthodontic - Implantoprosthetic Rehabilitation of Hypodontia (str.282-282) engleskipdf 78 KB
K. Doblanović, Davor Jokić, D. Iljaš-Doblanović
Sažetak sa skupa
 
Rezultati petogodišnjega praćenja implantoprotetičke rehabilitacije ratnih ozljeda lica i čeljusti (str.282-282) hrvatskipdf 67 KB
Results of Five-Year Monitoring of Implantoprosthetic Rehabilitation of Combat Wounds to the Face and Jaws (str.282-283) engleskipdf 90 KB
Siniša Varga, Marko Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Uspješnost 8-godišnje implantoprotetičke terapije (str.283-283) hrvatskipdf 85 KB
Success of Eight-Year Implantoprosthetic Therapy (str.283-283) engleskipdf 85 KB
Jasenka Živko-Babić, Pavel Kobler, Marko Jakovac
Sažetak sa skupa
 
Važnost hamularne udaljenosti prigodom izbora širine gornjih prednjih zuba (str.285-290) hrvatskipdf 142 KB
Importance of Hamular Distance for Calculation of the Width of Maxillary Anterior Teeth (str.291-294) engleskipdf 116 KB
Petričević Nikola, Asja Čelebić, Maja Baučić, Antonić Robert
Izvorni znanstveni članak
 
Poredbeno istraživanje lomnih sila krunica iz triju različitih nekovinskih materijala (str.295-300) hrvatskipdf 178 KB
Comparative Investigation of the Fracture Strengths of Crowns of Three Different Non-metal Materials (str.301-305) engleskipdf 125 KB
Danijel Fiket, Adnan Ćatović, Mladen Franz, Davor Seifert
Izvorni znanstveni članak
 
Stomatološki pristup bolesniku s porfirijom (str.307-310) hrvatskipdf 121 KB
Dental Treatment of the Patient with Porphyria (str.311-314) engleskipdf 116 KB
Berislav Perić, Niko Krakar
Pregledni rad
 
Cemento-osificirajući fibrom gornje čeljusti: prikaz slučaja (str.315-318) hrvatskipdf 7 MB
Cementoossifying Fibroma of the Maxilla: a Case Report (str.319-321) engleskipdf 114 KB
Demetrio Tamiokalis, Vasilios Thomaidis, Ioanis Tsamis
Stručni rad
 
Konzervativna terapija stopljenih zuba u trajnoj denticiji (str.323-326) hrvatskipdf 9 MB
Conservative Treatment of Fused Teeth in Permanent Dentition (str.327-328) engleskipdf 117 KB
Ana Malčić, Goranka Prpić-Mehičić
Stručni rad
 
Liječenje mandibularnoga retrognatizma Herbstovom napravom (str.329-333) hrvatskipdf 12 MB
Treatment of Mandibular Retrognathism with the Herbst Appliance (str.335-337) engleskipdf 113 KB
Cvetko Mišolić
Stručni rad
 
Posjeta: 79.405 *