hrcak mascot   Srce   HID

Acta clinica Croatica, Vol. 41 No. 3 Supplement 3, 2002.


Datum izdavanja: listopada 2002.

Objavljen na Hrčku: 16. 8. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.3-5) hrvatskipdf 45 KB
Contents (str.3-5) engleskipdf 45 KB
Redakcija
Kazalo
 
Predgovor (str.7-8) hrvatskipdf 252 KB
Foreword (str.7-8) engleskipdf 252 KB
Vida Demarin
Prethodno priopćenje
 
Moždani udar - smjernice u dijagnostici i terapiji (str.9-10) hrvatskipdf 252 KB
Stroke - Diagnostic and Therapeutic Guidelines (str.9-10) engleskipdf 252 KB
Vida Demarin
Uvodnik
 
Epidemiologija moždanog udara (str.11-13) hrvatskipdf 252 KB
Epidemiology of Stroke (str.11-13) engleskipdf 252 KB
Dragutin Kadojić
Izlaganje sa skupa
 
Aktivnosti znanstveno-istraživačke grupe za organizaciju neurološke službe svjetske neurološke federacije u liječenju i prevenciji cerebrovaskularnih bolesti (str.13-15) hrvatskipdf 252 KB
The Activities of the WFN RG ODNS in the Management and Prevention of Cerebrovascular Diseases (str.13-15) engleskipdf 252 KB
Boško Barac
Izlaganje sa skupa
 
Patofiziologija ateroskleroze (str.16-18) hrvatskipdf 252 KB
Pathophysiology of Atherosclerosis (str.16-18) engleskipdf 252 KB
Ivan Karner
Izlaganje sa skupa
 
Ateroskleroza i upala (str.18-20) hrvatskipdf 252 KB
Atherosclerosis and Inflammation (str.18-20) engleskipdf 252 KB
Zlatko Trkanjec
Izlaganje sa skupa
 
Arterijska hipertenzija i atrijska fibrilacija: Čimbenici rizika moždanog udara (str.20-21) hrvatskipdf 252 KB
Arterial Hypertension and Atrial Fibrillation: Risk Factors for Stroke (str.20-21) engleskipdf 252 KB
Katija Čatipović-Veselica, Blanka Glavaš-Konja
Izlaganje sa skupa
 
Pušenje kao čimbenik rizika za moždani udar (str.21-23) hrvatskipdf 252 KB
Cigarette Smoking as a Risk Factor for Stroke (str.21-23) engleskipdf 252 KB
Nevenka Čop-Blažić
Izlaganje sa skupa
 
Stres i moždani udar (str.24-25) hrvatskipdf 252 KB
Stress and Stroke (str.24-25) engleskipdf 252 KB
Marinko Dikanović
Izlaganje sa skupa
 
Pristupi u prevenciji moždanog udara (str.26-28) hrvatskipdf 252 KB
Approaches in the Prevention of Stroke (str.26-28) engleskipdf 252 KB
Josip Palić
Izlaganje sa skupa
 
Uloga medija u prevenciji moždanog udara (str.28-29) hrvatskipdf 252 KB
The Role of Media in Stroke Prevention (str.28-29) engleskipdf 252 KB
Veljko Đorđević
Izlaganje sa skupa
 
Tjelesna aktivnost u prevenciji moždanog udara (str.29-30) hrvatskipdf 252 KB
Physical Activity in the Prevention of Stroke (str.29-30) engleskipdf 252 KB
Mira Kadojić
Izlaganje sa skupa
 
Klasifikacija i klinička slika moždanog udara (str.31-33) hrvatskipdf 252 KB
Classification, Clinical Signs and Symptoms of Stroke (str.31-33) engleskipdf 252 KB
Slava Podobnik-Šarkanji
Izlaganje sa skupa
 
"Neuroimaging" metode (CT i MRI) u dijagnostici moždanog udara (str.33-34) hrvatskipdf 252 KB
Neuroimaging (CT and MRI) in the Diagnosis of Stroke (str.33-34) engleskipdf 252 KB
Miljenko Kalousek, Zoran Rumboldt
Izlaganje sa skupa
 
Angiografija u dijagnostici moždanog udara (str.35-36) hrvatskipdf 252 KB
Angiography in the Diagnosis of Stroke (str.35-36) engleskipdf 252 KB
Branka Kristek, Gordan Šarić
Izlaganje sa skupa
 
Uloga ultrazvuka u dijagnostici moždanih krvožilnih poremećaja (str.37-37) hrvatskipdf 252 KB
The Role of Ultrasound in the Diagnosis of Cerebrovascular Disorders (str.37-37) engleskipdf 252 KB
Arijana Lovrenčić-Huzjan
Izlaganje sa skupa
 
Terapija akutnog moždanog udara (str.38-38) hrvatskipdf 252 KB
Treatment of Acute Stroke (str.38-38) engleskipdf 252 KB
Vesna Vargek-Solter
Izlaganje sa skupa
 
Neurokirurško liječenje intrakranijskih aneurizama i intracerebralnih hematoma (str.39-40) hrvatskipdf 252 KB
Neurosurgical Management of Intracranial Aneurysms and Intracerebral Hematomas (str.39-40) engleskipdf 252 KB
Velimir Lupret, Vili Beroš
Izlaganje sa skupa
 
Antikoagulantna terapija u prevenciji i liječenju moždanog udara (str.41-43) hrvatskipdf 252 KB
Anticoagulant Therapy in the Prevention and Treatment of Stroke (str.41-43) engleskipdf 252 KB
Branko Radanović, Bahrija Lenz
Izlaganje sa skupa
 
Vaskularna kirurgija u terapiji moždanog udara (str.43-45) hrvatskipdf 252 KB
Vascular Surgery in Stroke Therapy (str.43-45) engleskipdf 252 KB
Tomislav Šoša
Izlaganje sa skupa
 
Kirurški postupci na ekstrakranijskim cerebralnim arterijama u prevenciji moždanog udara (str.45-46) hrvatskipdf 252 KB
Kirurški postupci na ekstrakranijskim cerebralnim arterijama u prevenciji moždanog udara (str.45-46) engleskipdf 252 KB
Drago De Syo
Izlaganje sa skupa
 
Rehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara (str.47-48) hrvatskipdf 252 KB
Rehabilitation in Stroke Patients (str.47-48) engleskipdf 252 KB
Silva Butković-Soldo
Izlaganje sa skupa
 
Neuropsihologijska procjena kognitivnih funkcija nakon moždanog udara (str.48-49) hrvatskipdf 252 KB
Neuropsychological Evaluation of Cognitive Functions in Stroke Patients (str.48-49) engleskipdf 252 KB
Mirjana Vladetić
Izlaganje sa skupa
 
Rehabilitacija govora nakon moždanog udara (str.50-51) hrvatskipdf 252 KB
Speech Rehabilitation in Stroke Patients (str.50-51) engleskipdf 252 KB
Ružica Radanović
Izlaganje sa skupa
 
Kvaliteta života i rehabilitacija u zajednici - živjeti s moždanim udarom (str.52-53) hrvatskipdf 252 KB
Quality of Life and Rehabilitation in Community - Living with Stroke (str.52-53) engleskipdf 252 KB
Vesna Šerić
Izlaganje sa skupa
 
Epidemiološki i gospodarski pokazatelji cerebrovaskularne bolesti u Hrvatskoj (str.54-55) hrvatskipdf 252 KB
Epidemiologic and Economic Parameters of Cerebrovascular Disease in Croatia (str.54-55) engleskipdf 252 KB
Stjepan Turek, Vlasta Žerjavić-Hrabak
Izlaganje sa skupa
 
Epidemiologija moždanog udara - hospitalno liječeni bolesnici u OŽB Našice u razdoblju od 1997. do 2001. godine (str.56-56) hrvatskipdf 237 KB
Epidemiology of Stroke - Hospitalized Patients at Našice General County Hospital 1997 - 2001 (str.56-56) engleskipdf 237 KB
K Buljan, M. Hlavati
Izlaganje sa skupa
 
Osnovne epidemiološke značajke cerebrovaskularnih bolesti u bolesnika hospitaliziranih u Neurološkoj klinici Tuzla u petogodišnjem (1996.-2000.) poslijeratnom razdoblju (str.57-57) hrvatskipdf 237 KB
Main Epidemiologic Characteristics of Cerebrovascular Diseases in Patients Hospitalized at Tuzla Department of Neurology during a Five-Year Post-War Period (1996 - 2000) (str.57-57) engleskipdf 237 KB
D. Smajlović, O. Ibrahimagić, Z. Dostović, E. Tupković, O. Sinanović
Izlaganje sa skupa
 
Epidemiologija moždanog udara u Općoj bolnici u Slavonskom brodu od 1996. do 2000. godine (str.58-58) hrvatskipdf 237 KB
Epidemiology of Stroke at Slavonski Brod General Hospital 1996 - 2000 (str.58-58) engleskipdf 237 KB
M Dikanović, M. Bitunjac
Izlaganje sa skupa
 
Sekularno kretanje obolijevanja od hemoragijskog moždanog udara na području županije Osječko-Baranjske u razdoblju 1988. - 2000.: Studija na bolničkom materijalu (str.58-59) hrvatskipdf 237 KB
Secular Trend in the Incidence of Hemorrhagic Stroke in the Osijek Area, East Croatia, During the 1988-2000 Period: A Hospital-Based Study (str.58-59) engleskipdf 237 KB
D. Kadojić, B. Barac
Izlaganje sa skupa
 
Neke značajke smrtnosti hospitaliziranih bolesnika na Neurološkoj klinici Tuzla u razdoblju 2000. - 2001. (str.59-60) hrvatskipdf 237 KB
Hospital Mortality Characteristics in Patients Hospitalized at Tuzla Department of Neurology 2000 - 2001 (str.59-60) engleskipdf 237 KB
A. Šehanović, Z. Dostović, O. Sinanović
Izlaganje sa skupa
 
Cerebrovaskularne bolesti u zagrebačkim bolnicama u razdoblju 1997. - 2000. (str.60-60) hrvatskipdf 237 KB
Cerebrovascular Diseases in the Zagreb Hospitals during the 1997 - 2000 Period (str.60-60) engleskipdf 237 KB
M Leppée, D. Štimac, B. Resanović, M. Polić-Vižintin
Izlaganje sa skupa
 
Čimbenici rizika u bolesnika s moždanim udarom (str.61-61) hrvatskipdf 237 KB
Risk Factors in Stroke Patients (str.61-61) engleskipdf 237 KB
J. Hanižjar-Berlančić, I. Bradvica, D. Vukašinović, D. Kadojić, S. Mišević, M. Klapec-Basar
Izlaganje sa skupa
 
Čimbenici rizika za cerebrovaskularnu bolest u bolesnika mlađih od 60 godina (str.62-62) hrvatskipdf 237 KB
(str.62-62) engleskipdf 237 KB
M. Vidović, O. Sinanović, Dž. Smajlović
Izlaganje sa skupa
 
Meteorološki parametri, godišnje doba i ishemijski moždani udar - postoji li povezanost? (str.63-63) hrvatskipdf 237 KB
Meteorologic Factors, Season of the Year, and Ischemic Stroke - Is there a Correlation? (str.63-63) engleskipdf 237 KB
V. Vargek-Solter, M. Bosnar-Puretić, L. Dežmalj-Grbelja, H. Hećimović, V. Supanc, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Povezanost krvnog tlaka i težine akutnog moždanog udara (str.63-64) hrvatskipdf 237 KB
Correlation between Blood Pressure and Acute Stroke Severity (str.63-64) engleskipdf 237 KB
M. Bosnar-Puretić, V. Vargek-Solter, M. Bošnjak-Pašić, H. Hećimović, T. Breitenfeld, L. Dežmalj-Grbelja, V. Lovrić, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Hipoglikemija kao uzrok žarišnog neurološkog ispada - prikaz bolesnika (str.64-65) hrvatskipdf 237 KB
Hypoglycemia as the Cause of Focal Neurologic Event: Case Report (str.64-65) engleskipdf 237 KB
J. Munđar-Palašek, R. Marčec
Izlaganje sa skupa
 
Kolesterol i trigliceridi - čimbenici rizika za moždani udar (str.65-65) hrvatskipdf 237 KB
Cholesterol and Triglycerides - Risk Factors for Stroke (str.65-65) engleskipdf 237 KB
I. Gašparić, M. Titlić, T. Petelin, D. Petravić, L. Unušić
Izlaganje sa skupa
 
Obilježja cerebrovaskularnih bolesti u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji (str.66-66) hrvatskipdf 237 KB
Cerebrovascular Disease Characteristics in The Bjelovar - Bilogora County (str.66-66) engleskipdf 237 KB
Z. Ivanuša, J. Badžak, M. Ivanuša, M. Klobučić
Izlaganje sa skupa
 
Prikaz bolesnika s kliničkom slikom cerebrovaskularne bolesti pregledanih u odjelu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Beli Manastir (str.67-67) hrvatskipdf 237 KB
Survey of Patients with Clinical Picture of Cerebrovascular Disease Examined at the Beli Manastir Health Center Emergency Unit (str.67-67) engleskipdf 237 KB
M. Kralj, K. Marjanović, S. Soldo-Butković, L. Boričić-Maras, T. Mirošević
Izlaganje sa skupa
 
Moždani udar među bolesnicima sa šećernom bolešću u Zeničko-Dobojskom kantonu (str.68-68) hrvatskipdf 237 KB
Stroke in Diabetic Patients from the Zenica-Doboj Canton (str.68-68) engleskipdf 237 KB
A. Alajbegović, S. Alajbegović, D. Kantardžić, E. Abdović, E. Suljić, H. Resić
Izlaganje sa skupa
 
Zastupljenost pojedinih zona moždane ishemije u bolesnika s poslijeinzultnim epileptičnim napadajima (str.69-69) hrvatskipdf 237 KB
Prevalence of Particular Zones of Cerebral Ischemia in Patients with Post-Stroke Epileptic Seizures (str.69-69) engleskipdf 237 KB
A. Kapidžić, L. Kovačević, O. Sinanović
Izlaganje sa skupa
 
Moždani udar kao vodeći uzrok epilepsije u starijih osoba (str.70-71) hrvatskipdf 237 KB
Stroke as the Leading Cause of Epilepsy in the Elderly (str.70-71) engleskipdf 237 KB
S. Miškov, R. Čović-Negovetić, I. Mikula, M. Roje-Bedeković, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Rad hitne medicinske pomoći Osijek u zbrinjavanju bolesnika s cerebrovaskularnim poremećajima (str.71-71) hrvatskipdf 237 KB
Activities of the Osijek Ambulance Service in the Management of Stroke Patients (str.71-71) engleskipdf 237 KB
B. Pinterović, V. Vicković
Izlaganje sa skupa
 
Značajke nekih Doplerovih sonografskih parametara prije i nakon ugradnje koronarne arterijske premosnice (str.72-72) hrvatskipdf 237 KB
Characteristics of Some Doppler Sonography Parameters before and after Coronary Arterial Bypass (str.72-72) engleskipdf 237 KB
D. Smajlović, M. Vidović, O. Sinanović, E. Mujanović, M. Softić, E. Kabil
Izlaganje sa skupa
 
Uloga transkranijskog Doplera u procjeni okluzije intrakranijskih arterija u bolesnika s afazijom (str.73-73) hrvatskipdf 237 KB
The Role of Transcranial Doppler in the Evaluation of Arterial Occlusive Disease in Aphasic Patients (str.73-73) engleskipdf 237 KB
M. Roje-Bedeković, V. Šerić, V. Vuković, M. Lisak, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Trodimenzionalni ultrazvuk intrakranijske moždane hemodinamike (str.73-74) hrvatskipdf 237 KB
Three-Dimensional Ultrasound of Intracranial Cerebral Hemodynamics (str.73-74) engleskipdf 237 KB
A. Lovrenčić-Huzjan, MJ. Kesić, M. Roje-Bedeković, M. Lisak, I. Zavoreo-Husta, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Uloga trodimenzionalnog ultrazvuka u procjeni ulceracije plaka (str.74-75) hrvatskipdf 237 KB
The Role of Three-Dimensional Ultrasound in the Evaluation of Plaque Ulceration (str.74-75) engleskipdf 237 KB
MJ. Kesić, A. Lovrenčić-Huzjan, I. Zavoreo-Husta, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Nalaz Doplera unutarnje karotidne arterije u bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom (str.75-76) hrvatskipdf 237 KB
Internal Carotid Artery Doppler Finding in Patients with Acute Ischemic Stroke (str.75-76) engleskipdf 237 KB
Ž. Petelin, I. Gašparić, D. Petravić, B. Ribarić, M. Titlić, L. Unušić
Izlaganje sa skupa
 
Vrtoglavice - ultrazvučna procjena karotidnog i vertebrobazilarnog sliva (str.76-76) hrvatskipdf 237 KB
Vertigo - Ultrasonographic Evaluation of the Carotid and Vertebrobasilar Siphon (str.76-76) engleskipdf 237 KB
B. Pancić
Izlaganje sa skupa
 
Utjecaj račvišta terminalnog dijela unutarnje karotidne arterije na stvaranje helikoidnog tijeka krvi u arterijama-kćerima (str.77-77) hrvatskipdf 237 KB
Effect of the Internal Carotid Artery Terminal Segment Bifurcation on the Formation of Helicoid Blood Flow in Daughter Arteries (str.77-77) engleskipdf 237 KB
N. Barić
Izlaganje sa skupa
 
Utjecaj tipa i trajanja šećerne bolesti na promjene u moždanoj hemodinamici (str.77-78) hrvatskipdf 237 KB
The Impact of Type and Duration of Diabetes Mellitus on Changes in Cerebral Hemodynamics (str.77-78) engleskipdf 237 KB
M. Dikanović, D. Kadojić, M. Jandrić, M. Bitunjac, L. Marijanović
Izlaganje sa skupa
 
Uloga vidnog evociranog odgovora stražnje moždane arterije bolesnika s uznapredovanom karotidnom stenozom ili okluzijom (str.78-79) hrvatskipdf 237 KB
The Role of Visually Evoked Response in Posterior Cerebral Artery in Patients with Advanced Carotid Stenosis or Occlusion (str.78-79) engleskipdf 237 KB
M. Roje-Bedeković, A. Huzjan-Lovrenčić, M. Bosnar-Puretić, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Potreba za uređajima za cerebralnu zaštitu tijekom postavljanja stenta karotidne arterije: Vlastita iskustva (str.79-79) hrvatskipdf 237 KB
The Need of Cerebral Protection Devices during Carotid Artery Stenting: Our Experience (str.79-79) engleskipdf 237 KB
B. Žvan, M. Zaletel, Z. Milošević
Izlaganje sa skupa
 
Obrada bolesnika sa subarahnoidnim krvarenjem na neurološkoj klinici u Osijeku, Hrvatska (str.80-80) hrvatskipdf 237 KB
The Management of Patients with Subarachnoid Hemorrhage at the Department of Neurology in Osijek, Croatia (str.80-80) engleskipdf 237 KB
B. Radanović, D. Jančuljak, D. Kadojić, S. Jurić
Izlaganje sa skupa
 
Neurokirurško liječenje intrakranijskih aneurizama - naši rezultati (str.80-81) hrvatskipdf 237 KB
Neurosurgical Management of Intracranial Aneurysms: Our Results (str.80-81) engleskipdf 237 KB
V. Beroš, V. Lupret, T. Sajko
Izlaganje sa skupa
 
Neurokirurško liječenje spontanih primarnih intracerebralnih hematoma (str.82-83) hrvatskipdf 237 KB
Neurosurgical Treatment of Spontaneous Primary Intracerebral Hematomas (str.82-83) engleskipdf 237 KB
DJ. Živković, V. Lupret, T. Sajko
Izlaganje sa skupa
 
Neurokirurško liječenje moždanog udara - da ili ne, kada i u koga? (str.82-83) hrvatskipdf 237 KB
Neurosurgical Treatment of Stroke: Yes or no, when and in whom? (str.82-83) engleskipdf 237 KB
M. Marciklić, M. Bitunjac, S. Marinović, B. Sabolić-Kormendy, L. Marijanović
Izlaganje sa skupa
 
Antikoagulantna terapija u liječenju i prevenciji ishemijskog moždanog udara (str.83-84) hrvatskipdf 237 KB
Anticoagulant Therapy in the Prevention and Treatment of Ischemic Stroke (str.83-84) engleskipdf 237 KB
B. Lenz, B. Radanović
Izlaganje sa skupa
 
Okluzija unutarnje karotidne arterije i klinički ishod nakon trombolize (str.84-84) hrvatskipdf 237 KB
Internal Carotid Artery Occlusion and Clinical Outcome after Thrombolysis (str.84-84) engleskipdf 237 KB
M. Zaletel, B. Žvan
Izlaganje sa skupa
 
Recidivi moždanog udara - kvaliteta sekundarne prevencije (str.85-85) hrvatskipdf 237 KB
Stroke Recurrences - Quality of Secondary Prevention (str.85-85) engleskipdf 237 KB
M. Vitas, S. Papić
Izlaganje sa skupa
 
Evaluacija rehabilitacije neuroloških bolesnika liječenih na institutu za fizijatriju (str.85-86) hrvatskipdf 237 KB
Evaluation of Rehabilitation of Neurologic Patients Treated at the Department of Physiatry (str.85-86) engleskipdf 237 KB
T. Hajrol, A. Alajbegović, E. Suljić, Š. Smajić, A. Šalaka, E. Tanović, Dž. Kantardžić
Izlaganje sa skupa
 
Utjecaj gležanjske ortoze na kvalitetu paretičnog hoda u bolesnika nakon moždanog udara (str.86-86) hrvatskipdf 237 KB
Effect of Ankle Orthosis on the Paretic Gait Quality in Stroke Patients (str.86-86) engleskipdf 237 KB
M. Kadojić, D. Kadojić, V. Bek, S. Čalošević, S. Jovanović
Izlaganje sa skupa
 
Suvremena dijagnostika i terapija poremećaja mokrenja nakon preboljenog moždanog udara (str.87-87) hrvatskipdf 237 KB
Current Diagnosis and Treatment of Urination Disturbances after Stroke (str.87-87) engleskipdf 237 KB
Ž. Grbavac, D. Božičević
Izlaganje sa skupa
 
Glazbena terapija afazije (str.87-88) hrvatskipdf 237 KB
Music Therapy of Aphasia (str.87-88) engleskipdf 237 KB
T. Breitenfeld, V. Vargek-Solter, D. Breitenfeld, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Učestalost i značajke emocionalnih poremećaja u bolesnika nakon ishemijskog moždanog udara (str.88-89) hrvatskipdf 237 KB
Prevalence and Characteristics of Emotional Disturbances in Ischemic Stroke Patients (str.88-89) engleskipdf 237 KB
M. Vladetić, D. Kadojić, M. Čandrlić, J. Barkić, P. Filaković, S. Grubišić-Bilić
Izlaganje sa skupa
 
Načini suočavanja sa stresom u prevenciji moždanog udara (str.89-90) hrvatskipdf 237 KB
Modes of Facing Stress in the Prevention of Stroke (str.89-90) engleskipdf 237 KB
N. Čop-Blažić, N. Thaller, MJ. Kesić, M. Lisak, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Alkoholom prevenirati moždani udar - razlozi za i protiv (str.90-91) hrvatskipdf 237 KB
Use of Alcohol in Stroke Prevention: Pros and Cons (str.90-91) engleskipdf 237 KB
N. Čop-Blažić, N. Thaller, MJ. Kesić, M. Lisak, V. Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Sekularno kretanje smrti od cerebrovaskularne bolesti u hrvatskoj: 1958. - 1997. (str.91-92) hrvatskipdf 237 KB
Secular Mortality Trends of Cerebrovascular Diseases in Croatia: 1958 - 1997 (str.91-92) engleskipdf 237 KB
D. Kadojić, V. Babuš
Izlaganje sa skupa
 
Disekcije kraniocervikalnih arterija (str.92-93) hrvatskipdf 237 KB
Dissections of the Craniocervical Arteries (str.92-93) engleskipdf 237 KB
M. Bošnjak-Pašić, V. Demarin, V. Vargek-Solter, M. Uremović, B. Bošnjak
Izlaganje sa skupa
 
Prikaz funkcijskog oporavka kao mjera uspješnosti rehabilitacije nakon preboljenog moždanog udara (str.94-94) hrvatskipdf 237 KB
Functional Recovery as a Measure of Rehabilitation Success after Stroke (str.94-94) engleskipdf 237 KB
N. Hanzer, L. Boričić-Maras, K. Marjanović, S. Soldo-Butković, M. Kralj
Izlaganje sa skupa
 
Neurorehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara (str.95-95) hrvatskipdf 237 KB
Neurorehabilitation in Stroke Patients (str.95-95) engleskipdf 237 KB
L. Boričić-Maras, N. Hanzer, K. Marjanović, S. Soldo-Butković, M. Kralj
Izlaganje sa skupa
 
Prikaz bolesnika umrlih u Kliničkoj bolnici Osijek, upućenih s područja Baranje pod slikom cerebrovaskularne bolesti (str.96-97) hrvatskipdf 237 KB
Deaths in Patients with a Clinical Picture of Cerebrovascular Disease Referred to the Osijek University Hospital from Baranya (str.96-97) engleskipdf 237 KB
K. Marjanović, M. Kralj, S. Soldo-Butković, N. Hanzer, T. Mirošević
Izlaganje sa skupa
 
Kompjutorska tomografija mozga u hitnoj službi: Radiološko - klinička korelacija (str.97-97) hrvatskipdf 237 KB
Computed Tomography of the Brain at Emergency Service: A Radiological - Clinical Correlation (str.97-97) engleskipdf 237 KB
D. Bedek, N. Špero, M. Kalousek, J. Hat, Z. Rumboldt, V. Vargek-Solter, M. Bošnjak-Pašić, N. Stuparić, M. Marotti
Izlaganje sa skupa
 
Upitnik o bolesnicima s preboljenim moždanim udarom (str.98-99) hrvatskipdf 98 KB
A Questionnaire on Stroke Patients (str.98-99) engleskipdf 98 KB
Z. Trkanjec, V. Šerić, M. Malić, V. Demarin, M. Lisak, MJ. Kesić
Izlaganje sa skupa
 
Kratkoročni ishod moždanog udara (str.99-100) hrvatskipdf 98 KB
Short-Term Outcome of Stroke (str.99-100) engleskipdf 98 KB
I. Bradvica, D. Vukašinović, J. Hanižjar-Berlančić, D. Kadojić, S. Mišević, M. Klapec-Basar
Izlaganje sa skupa
 
Odnos pojedinih čimbenika rizika za ishemijsku cerebrovaskularnu bolest - pušenja, dijabetes melitusa, hipertenzije (str.100-100) hrvatskipdf 98 KB
Relation between Risk Factors for Ischemic Cerebrovascular Diseases - Smoking, Diabetes Mellitus and Hypertension (str.100-100) engleskipdf 98 KB
S. Kiđemet-Piskač, M. Titlić, I. Gašparić, L. Unušić, D. Sučević
Izlaganje sa skupa
 
Učestalost ishemijskih ispada u bolesnika s cerebrovaskulrnom bolešću (str.101-101) hrvatskipdf 98 KB
Prevalence of Ischemic Stroke among Patients with Cerebrovascular Diseases (str.101-101) engleskipdf 98 KB
S. Kiđemet-Piskač, M. Titlić, I. Gašparić
Izlaganje sa skupa
 
Moždani udar u hrvatskom staračkom pučanstvu (str.101-103) hrvatskipdf 98 KB
Stroke in the Elderly Population of Croatia (str.101-103) engleskipdf 98 KB
S. Tomek-Roksandić, G. Perko, V. Lamer, H. Radašević, J. Čulig, B. Tomić
Izlaganje sa skupa
 
Incidencija moždanog udara u regiji srednje Dalmacije (županija Splitsko-dalmatinska) tijekom ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj (1991.-1995.) (str.103-103) hrvatskipdf 98 KB
Incidence of Stroke in Central Dalmatia (Split - Dalmatia County) During the War in Croatia (1991 - 1995) (str.103-103) engleskipdf 98 KB
I. Lušić, M. Matijaca, S. Pavelin, M. Titlić, D. Sučević, S. Janković, A. Buća
Izlaganje sa skupa
 
Primarna prevencija moždanog udara u ordinaciji liječnika obiteljske medicine (str.104-104) hrvatskipdf 98 KB
Primary Stroke Prevention at a Family Physician Office (str.104-104) engleskipdf 98 KB
L. Prlić, S. Mesić, S. Soldo-Butković
Izlaganje sa skupa
 
Vertebrobazilarni Doppler i radiološki nalaz u bolesnika s cervikogenom glavoboljom (str.104-105) hrvatskipdf 98 KB
Vertebrobasilar Doppler and Radiologic Findings in Patients with Cervicogenic Headache (str.104-105) engleskipdf 98 KB
M. Kadojić, D. Kadojić
Izlaganje sa skupa
 
Novije operativne tehnike u kirurgiji ekstrakranijalnih arterija - naša iskustva (str.105-105) hrvatskipdf 98 KB
Novel Operative Techniques in the Extracranial Artery Surgery: Our Experience (str.105-105) engleskipdf 98 KB
V. Lehner, N. Lučev, K. Pinotić, K. Čandrlić, T. Ištvanić
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 75.208 *