hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2017.

Objavljen na Hrčku: 4. 9. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Riječ akademika Augusta Kovačeca, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju 13. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 29. – 30. rujna 2016. u Zagrebu (str.XI-XVIII) hrvatskipdf 216 KB
August Kovačec
Uvodnik
 
New findings on the preposition zi in the Northern Čakavian region  
Nove spoznaje o prijedlogu zi u sjevernočakavskom arealu (str.1-13) hrvatskipdf 334 KB
Martina Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
On the methodology of studying false friends between selected local varieties of the Kajkavian dialect group  
O metodologiji istraživanja lažnih prijatelja između izabranih mjesnih govora kajkavskog narječja (str.15-36) hrvatskipdf 422 KB
Đuro Blažeka, Vendi Franc
Prethodno priopćenje
 
The usage and meaning of verb tenses in local varieties of the Kajkavian dialect group  
Uporaba i značenje glagolskih vremena u govorima kajkavskoga narječja (str.37-62) hrvatskipdf 496 KB
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
Ethnolinguistic studies and GIS (linguistic geography and ethnographic cartography)  
Etnolingvistička istraživanja i GIS (lingvistička geografija i etnološka kartografija) (str.63-89) hrvatskipdf 2 MB
Dunja Brozović Rončević, Ivana Štokov
Prethodno priopćenje
 
The isogloss of the progressive shift of the Slavic old circumflex isogloss in the Croatian language region  
Izoglosa progresivnoga pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika (str.91-110) hrvatskipdf 1 MB
Anita Celinić, Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak
 
Our reflections on Vinko Žganec  
I naša o Vinku Žgan(e)cu (str.111-128) hrvatskipdf 361 KB
Anđela Frančić
Prethodno priopćenje
 
Kajkavian dialects in the vicinity of Jastrebarsko: Petrovina and Domagović  
Kajkavski govori u okolici Jastrebarskoga: Petrovina i Domagović (str.129-145) hrvatskipdf 349 KB
Josip Galić, Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
Prleško-medžimurski jezikovni stik  
Prlekija-Međimurje dialect language contact (str.147-161) engleskipdf 425 KB
Tjaša Jakop
Izvorni znanstveni članak
 
Die Unterschiede in den čakavischen ikavisch-ekavischen Mundarten des nördlichen und mittleren Burgenlands  
Razlike u čakavskim ikavsko-ekavskim govorima sjevernoga i srednjega Gradišća (str.163-176) hrvatskipdf 325 KB
Andrea Zorka Kinda-Berlakovich
Pregledni rad
 
The dialectological work of Dalibor Brozović  
Dijalektološki rad Dalibora Brozovića (str.177-185) hrvatskipdf 264 KB
Josip Lisac
Pregledni rad
 
A review of prosodic isoglosses in the Kajkavian dialect group  
Osvrt na prozodijske izoglose u kajkavskome narječju (str.187-201) hrvatskipdf 316 KB
Mijo Lonačarić
Izvorni znanstveni članak
 
On the morphology of the local dialect of Tršće  
Iz morfologije govora Tršća (str.203-216) hrvatskipdf 363 KB
Marija Malnar Jurišić
Izvorni znanstveni članak
 
The prefixes pre-, pro-, pri- and pra- in the Kajkavian dialect group  
Prefiksi pre-, pro-, pri- i pra- u kajkavskome narječju (str.217-228) hrvatskipdf 312 KB
Jela Maresić
Izvorni znanstveni članak
 
Ikavian-Ekavian reflex of jat in the Štokavian local varieties of the East Karlovačko Pokuplje area  
Ikavsko-ekavski refleks jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja (str.229-248) hrvatskipdf 426 KB
Marina Marinković
Izvorni znanstveni članak
 
The local dialect of Kavran in the context of Northwestern Ližnjan dialects  
Mjesni govor Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora (str.249-265) hrvatskipdf 347 KB
Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
 
Prekrivanje čakavskih, perojskih, istrskoslovenskih, istrorumunskih, istriotskih in istrskobeneških izrazov v izbrani istrski leksiki  
L’unitarietà delle espressioni dialettali ciacave, saurine, peroiesi, istrorumene, istriote e istrovenete nel lessico istriano scelto (str.267-282) talijanskipdf 326 KB
Suzana Todorović, Goran Filipi
Izvorni znanstveni članak
 
Reflexes of *ǫ in Istrian Čakavian varieties represented in dialectological atlases  
Refleksi * u istarskim čakavskim govorima zastupljenim u dijalektološkim atlasima (str.283-297) hrvatskipdf 735 KB
Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 17.362 *