hrcak mascot   Srce   HID

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja,Vol. XVI No. 3
Datum izdavanja: studenoga 2018.

Objavljen na Hrčku: 21. 11. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.409-410) hrvatskipdf 60 KB
Contents (str.409-410)  
Ostalo  
Lokacije usmenoknjiževnog pripovijedanja – pripovijedanje oko vatre, u gostionici i na bdjenju uz pokojnika (str.413-434) hrvatskipdf 171 KB
Locations of oral storytelling – storytelling around the fire, in the inn and on the deceased watch (str.434-434)  
Denis Vekić
Izvorni znanstveni članak
 
Narativna medicina - Pokušaj rekonstrukcije i zadobivanja identiteta putem osobnog narativa (str.435-452) hrvatskipdf 149 KB
The Narrative Medicine Reconstruction of Identity through Personal Narrative (str.452-452)  
Darija Rupčić
Izvorni znanstveni članak
 
Stav judaizma prema životinjama u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi (str.453-474) hrvatskipdf 178 KB
The attitude of Judaism toward animals in the Old Testament, Jewish Law and Rabbinic literature (str.475-475)  
Agnes Eva DaDon, Kotel DaDon
Izvorni znanstveni članak
 
Autorstvo »Paše duhovne« (str.477-485) hrvatskipdf 108 KB
Authorship of the Prayer Paša duhovna /Spiritual Pasture/ (str.486-486)  
Pavao Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Nazivlje u Markovićevoj Etici (str.487-505) hrvatskipdf 214 KB
Terminology in Marković’s Ethics (str.506-507)  
Bojan Marotti
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos totalitarnog refleksa postmodernog doba prema religiji (str.509-529) hrvatskipdf 179 KB
The Relationship of Totalitarian Reflection of the Post-modern era to Religion (str.530-530)  
Vlaho Kovačević, Lea Milošić, Dino Rušinović
Izvorni znanstveni članak
 
Social evil threatens the integral development of the human person and of the human society (str.531-543) engleskipdf 122 KB
Socijalno zlo ugrožava integralni razvoj čovjeka i ljudskog društva (str.543-543)  
Silvija Migles
Pregledni rad
 
Impact of digital media on emotional, social and moral development of children (str.545-559) engleskipdf 133 KB
Utjecaj digitalnih medija na emocionalni, društveni i moralni razvoj djece (str.560-560)  
Roman Globokar
Izvorni znanstveni članak
 
Konstruktivistička didaktika i neurodidaktika u diskursu reformne pedagogije - Teorijska polazišta, dileme i komparacija (str.561-576) hrvatskipdf 145 KB
Constructivist didactics and neurodidactics in discourse of the reform pedagogy. Theoretical premises, dilemmas and comparison (str.577-577)  
Nevenka Maras, Tomislav Topolovčan, Milan Matijević
Pregledni rad
 
Samoprocjena profesionalnih kompetencija studenata ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u provođenju likovnih i glazbenih aktivnosti s djecom (str.579-592) hrvatskipdf 132 KB
Pre-service early childhood and preschool education teachers’ self-assessment of competences in visual arts and music (str.593-593)  
Jerneja Herzog, Blaženka Bačlija Sušić, Marijana Županić Benić
Prethodno priopćenje
 
Istraživački pristupi i metodološki okviri u istraživanjima budućih učitelja (str.595-610) hrvatskipdf 225 KB
Research Approaches and Methodological Framework in the Research of Future Teachers (str.611-611)  
Snježana Dubovicki, Vesnica Mlinarević, Tena Velki
Prethodno priopćenje
 
Uspomene i knjige su život (str.614-616) hrvatskipdf 71 KB
Ljiljana Matković-Vlašić
Esej
 
O Franjinoj siromašnoj Crkvi – odgovor Ivici Šoli (str.617-619) hrvatskipdf 72 KB
Marko Medved
Esej
 
Darko HUDELIST, Rim, a ne Beograd. Promjena doba i mirna ofenziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj SFR Jugoslaviji (1975.-1984.), Zagreb, Alfa, 2017, 808 str. (str.622-627) hrvatskipdf 83 KB
Ivan Tomljenović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poezija (str.628-628) hrvatskipdf 45 KB
Marko Grba
Ostalo
 
Recenzenti, br. 1 – 3, god. 2018. (str.629-630) hrvatskipdf 45 KB
Ostalo  
Posjeta: 24.284 *