hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 10. 3. 2020.
Sadržaj Puni tekst
PREDGOVOR (str.1-9) hrvatskipdf 56 KB
Uvodnik  
SADRŽAJ (str.10-13) hrvatskipdf 37 KB
Kazalo  
POVRAT OTETE IMOVINE – BITNO HRVATSKO PITANJE ZA EUROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU (str.15-23) hrvatskipdf 63 KB
RETURN OF SEIZED PROPERTY IMPORTANT CROATIAN QUESTION EUROPEAN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.15-23)  
Stiepo Andrijić, Mira Pešić-Andrijić
Pregledni rad
 
KONSTITUTIVNOST NARODA – BITNI ELEMENT KONSTITUTIVNOSTI EUROPSKE BIH (str.25-57) hrvatskipdf 146 KB
CONSTITUENCY OF PEOPLES - ESSENTIAL ELEMENTS OF THE CONSTITUENCY OF EUROPEAN BIH (str.25-57)  
Mato Arlović
Izlaganje sa skupa
 
INSTITUCIONALNI PATRIOTIZAM ‘ORGANIZIRANE MANJINE’ KAO POLITIČKA SUDBINA HRVATA U BIH (str.59-73) hrvatskipdf 90 KB
INSTITUTIONAL PATRIOTISM OF ‘ORGANISED MINORITY’ AS A POLITiCAL DESTINY OF CROATS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.59-73)  
Dražen Barbarić, Ana-Mari Bošnjak, Domagoj Galić
Izvorni znanstveni članak
 
PROCES PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI KAO OKVIR ZA DEMOKRATIZACIJU, S POSEBNIM OSVRTOM NA PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA (str.75-86) hrvatskipdf 64 KB
THE EU ACCESSION PROCESS AS A FRAMEWORK FOR DEMOCRATIZATION WITH SPECIAL REGARD TO THE STABILIZATION AND ASSOCIATION PROCESS (str.75-86)  
Sanja Bazina Crnokić
Izlaganje sa skupa
 
MODEL “ZRCALA”: ŽUPANIJE S POSEBNIM REŽIMOM (str.88-97) hrvatskipdf 75 KB
THE MIRROR MODEL: CANTONS WITH A SPECIAL REGIME (str.88-97)  
Lidija Bradara, Irena Mrnjavac, Stjepan Dujo
Izlaganje sa skupa
 
PRILOG IZRADI USTAVA ODRŽIVE BIH U FUNKCIJI OSTVARENJA POTPUNE JEDNAKOPRAVNOSTI TRI KONSTITUTIVNA NARODA HRVATA, SRBA I BOŠNJAKA (str.99-108) hrvatskipdf 323 KB
CONTRIBUTION TO THE CONSTITUTION OF SUSTAINABLE BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE FUNCTION OF ACHIEVEING COMPLETE EQUALITY OF THREE CONSTITUENT PEOPLES CROATS, SERBS AND BOSNIAKS (str.99-108)  
Dragan Čović
Izlaganje sa skupa
 
EUROPSKA UNIJA KAO DIO RJEŠENJA – STAVOVI MLADIH SVEUČILIŠTA U MOSTARU (str.109-123) hrvatskipdf 92 KB
EUROPEAN UNION AS A PART OF SOLUTION – ATTITUDES OF YOUTH FROM THE UNIVERSITY OF MOSTAR (str.109-123)  
Marija Ćutura, Anela Čolak
Prethodno priopćenje
 
INSTITUCIONALNI MODELI I UPRAVLJANJE RAZLIKAMA U PODIJELJENIM DRUŠTVIMA (str.125-135) hrvatskipdf 70 KB
INSTITUTIONAL MODELS AND MANAGEMENT OF DIFFERENCES IN DIVIDED SOCIETIES (str.125-135)  
Ivan Ćubela
Stručni rad
 
JEDNAKOPRAVNOST HRVATA I ODRŽIV RAZVOJ: KLJUČ I/ILI NAČIN EUROPSKE PERSPEKTIVE BOSNE I HERCEGOVINE (str.137-151) hrvatskipdf 94 KB
EQUALITY OF CROATS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT A KEY AND / OR MODE OF THE EUROPEAN PERSPECTIVE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.137-151)  
Mark Gjokaj
Stručni rad
 
BOSNA I HERCEGOVINA I HRVATSKO PITANJE U POLITICI STJEPANA RADIĆA OD 1904. DO 1923. (str.153-168) hrvatskipdf 101 KB
BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIAN ISSUE IN THE POLITICS OF STJEPAN RADIC FROM 1904 TO 1923 (str.153-168)  
Ivica Glibušić
Izvorni znanstveni članak
 
DVODOMNI PARLAMENT, INSTITUCIONALNI IZRAZ AUTONOMIJE SEGMENATA U PODIJELJENIM DRUŠTVIMA (str.169-179) hrvatskipdf 71 KB
THE TWO-CHAMBER PARLIAMENT, INSTITUTIONAL EXPRESSION OF AUTONOMY OF SEGEMENTS IN DIVIDED SOCIETIES (str.169-179)  
Gordana Iličić, Ivan Vukadin
Stručni rad
 
ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA KROZ RAZVOJ IZVORNIH PROIZVODA NA OPG-IMA (str.181-195) hrvatskipdf 276 KB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREASTHROUGH DEVELOPMENT OF ORIGINAL PRODUCTS BY SMALL FAMILLY FARMS“ (str.181-195)  
Marko Ivanković, Tihomir Prusina, Ivan Jurilj
Pregledni rad
 
ANALIZA SADRŽAJA NAJZNAČAJNIJIH PRAVNIH DOKUMENATA UZ KOJE SE VEŽE PROCES PRISTUPANJA BOSNE I HERCEGOVINE EUROPSKOJ UNIJI OD 1998. DO 2018. GODINE: UKLJUČENOST/ ISKLJUČENOST HRVATA BIH I KANTONA U FEDERACIJI BIH U CJELOKUPAN PROCES INTEGRIRANJA (str.213-226) hrvatskipdf 91 KB
THE ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE MOST IMPORTANT LEGAL DOCUMENTS RELATED TO THE PROCESS OF ACCESSION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE EUROPEAN UNION FROM 1998 TO 2018: INCLUSION/EXCLUSION OF CROATS OF BIH AND CANTONS IN THE FEDERATION OF BIH IN THE OVERALL INTEGRATION PROCESS (str.213-226)  
Tonka Krešić Gagro
Izlaganje sa skupa
 
LEGITIMNO PREDSTAVLJANJE KAO UVJET POLITIČKE STABILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI (str.227-237) hrvatskipdf 65 KB
LEGITIMATE REPRESENTATION AS A CONDITION OF POLITICAL STABILIZATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.227-237)  
Borjana Krišto, Bariša Čolak
Pregledni rad
 
UTJECAJ ODLUKA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA NA USTAV BOSNE I HERCEGOVINE (str.239-249) hrvatskipdf 76 KB
IMPACT OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE CONSTITUTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.239-249)  
Borjana Krišto, Bariša Čolak
Pregledni rad
 
REFORMA IZBORNOG ZAKONODAVSTVA - PRVI KORAK KA OSTVARENJU HRVATSKE NACIONALNE SUVERENOSTI I FUNKCIONALNOSTI BIH (str.251-273) hrvatskipdf 125 KB
REFORM OF ELECTORAL LEGISLATION – FIRST STEP TO ACCOMPLISHING CROATIAN NATIONAL SOVEREIGNTY AND FUNCTIONALITY OF BiH (str.251-273)  
Božo Ljubić, Josip Merdžo
Stručni rad
 
SATYAGRAHA – MOĆ ISTINE – STRATEGIJA ZA RJEŠENJE HRVATSKOG PITANJA U BIH (str.275-288) hrvatskipdf 86 KB
STAYAGRAHA – THE POWER OF TRUTH – STRATEGY FOR RESOLVING THE CROAT ISSUE IN BIH (str.275-288)  
Frano Ljubić, Ivan Jurilj
Izlaganje sa skupa
 
PRETPOSTAVKE ZA OSTVARENJE JEDNAKOPRAVNOSTI HRVATSKOG NARODA ZA EUROPSKU BiH (str.289-295) hrvatskipdf 59 KB
PREREQUISITES FOR THE IMPROVEMENT OF EQUALITY OF CROATIAN PEOPLE FOR THE EUROPEAN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.289-295)  
Vlado Majstorović
Stručni rad
 
MIROVNI PLANOVI I SPORAZUMI ZA BOSNU I HERCEGOVINU (str.297-313) hrvatskipdf 95 KB
PEACE PLANS AND AGREEMENTS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.297-313)  
Silvana Marić Tokić
Pregledni rad
 
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATA U BIH KROZ FONDOVE EU (str.315-325) hrvatskipdf 85 KB
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CROATS IN BIH THROUGH EU FUNDS (str.315-325)  
Mirjana Milićević, Ilija Papac
Pregledni rad
 
RAZVOJ REGIONALNE POLITIKE EU KROZ INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U BiH (str.327-344) hrvatskipdf 251 KB
EU REGIONAL POLICY DEVELOPMENT THROUGH THE INSTRUMENT FOR PREACCESSION ASSISTANCE (IPA) IN BIH (str.327-344)  
Mirjana Milićević, Željana Zovko, Mario Vasilj
Izlaganje sa skupa
 
BELGIJSKI PRIMJER FEDERALIZACIJE (str.337-344) hrvatskipdf 60 KB
BELGIAN EXAMPLE OF FEDERALIZATION (str.337-344)  
Zvonko Miljko
Izlaganje sa skupa
 
DOPRINOS TRADICIONALNE HRVATSKE DRŽAVOTVORNE IDEOLOGIJE PROCESU DESTRUKCIJE HRVATSKIH POZICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.345-363) hrvatskipdf 227 KB
CONTRIBUTION OF TRADITIONAL CROATIAN NATION-BUILDING IDEOLOGY TO PROCESS OF DESTRUCTION OF CROATIAN POSITIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.345-363)  
Saša Mrduljaš
Izvorni znanstveni članak
 
NEDOSTATCI U PRIMJENI MEĐUNARODNIH OBVEZA JAVNOG RTV SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE (str.365-378) hrvatskipdf 110 KB
Disadvantages in the implementation of the public rtv system of Bosnia and Herzegovina international obligations (str.365-378)  
Ilija Musa, Nino Ćorić, Robert Vidović
Izlaganje sa skupa
 
POLOŽAJ HRVATSKOGA JEZIKA U BOSNI I HERCEGOVINI (str.379-392) hrvatskipdf 84 KB
POSITION OF THE CROATIAN LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.379-392)  
Šimun Musa
Izvorni znanstveni članak
 
ZNANSTVENO – KULTUROLOŠKI I TRADICIJSKI ASPEKT POTREBE FEDERALIZACIJE BiH (str.393-401) hrvatskipdf 57 KB
SCIENTIFIC, CULTURAL AND TRADITIONAL ASPECT OF A NEED TO FEDERALIZE B&H (str.393-401)  
Jakov Pehar
Stručni rad
 
DEMONIZACIJA HRVATSKE POLITIKE I POLITIČKA DESUBJEKTIVIZACIJA HRVATA U BIH (str.403-414) hrvatskipdf 77 KB
THE DEMONISATION OF CROATIAN POLITICS AND POLITICAL DESUBJECTIVIZATION OF CROATS IN B&H (str.403-414)  
Željko Raguž
Stručni rad
 
KULTURA KAO SINE QUA NON RJEŠENJA HRVATSKOGA PITANJA (str.415-425) hrvatskipdf 77 KB
CULTURE – THE SINE QUA NON OF THE SOLUTION OF THE CROAT ISSUE (str.415-425)  
Ivan Sivrić
Izlaganje sa skupa
 
ANALIZA UČINAKA ODABRANIH ASPEKATA INTERNACIONALIZACIJE NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU (str.427-438) hrvatskipdf 72 KB
ANALYSIS OF THE SELECTED IMPACTS OF INTERNATIONALIZATION OF UNIVERSITY OF MOSTAR (str.427-438)  
Inja Stojkić, Dragan Gabrić
Stručni rad
 
EUROPSKE PRAKSE DEMOKRATSKIH RJEŠENJA ZA KONFLIKTNA DRUŠTVA (str.439-444) hrvatskipdf 44 KB
EUROPEAN PRACTICES OF DEMOCRATIC SOLUTIONS FOR CONFLICT SOCIETY (str.439-444)  
Ivana Šaravanja
Prethodno priopćenje
 
GRUPNA JEDNAKOST U MULTINACIONALNIM FEDERACIJAMA U ODNOSU NA FEDERALNA NAČELA «SAMOUPRAVE» I «ZAJEDNIČKE UPRAVE»: OSVRT NA BOSNU I HERCEGOVINU (str.445-463) hrvatskipdf 111 KB
GROUP EQUALITY IN MULTINATIONAL FEDERATIONS THROUGH FEDERAL PRINCIPLES OF SELF-RULE AND SHAREDRULE: LOOK TO BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.445-463)  
Dejan Vanjek
Izlaganje sa skupa
 
KORIDOR Vc - POTICAJ INTEGRACIJI HRVATSKIH REGIJA U EUROPSKO OKRUŽENJE (str.465-472) hrvatskipdf 425 KB
CORRIDOR Vc - STRENGHTENING THE INTEGRATION OF CROAT REGIONS IN EUROPEAN ENVIRONMENT (str.465-472)  
Mario Vasilj, Tomislav Volarić, Sanja Tipurić Spužević,
Stručni rad
 
ŠKOLSKI SUSTAV I (MULTIKUKULTURALNI) IDENTITET – PRIMJER BELGIJE (str.473-480) hrvatskipdf 126 KB
THE SCHOOL SYSTEM AND (MULTICULTURAL) IDENTITY – AS EXAMPLED IN BELGIUM (str.473-480)  
Mario Vasilj
Izlaganje sa skupa
 
JEDINSTVO HRVATA U BIH – UVJET JEDNAKOPRAVNOSTI (str.481-489) hrvatskipdf 65 KB
UNITY OF CROATS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A CONDITION OF EQUALITY (str.481-489)  
Milan Vego
Stručni rad
 
IZBORNI ZAKON I SPOR OKO UNIVERZALIJA: POSTOJI LI HRVATSKI NAROD U BIH ILI SAMO HRVATI? (str.491-504) hrvatskipdf 83 KB
THE ELECTION LAW AND THE DISPUTE OVER UNIVERSALS CROATS, ARE THEY A SUM OF CITIZENS OR A SINGLE PEOPLE? (str.491-504)  
Ugo Vlaisavljević
Izlaganje sa skupa
 
USTAVNO-PRAVNO-POLITOLOŠKI ALGORITAM REFORME IZBORNOG ZAKONODAVSTVA BIH (str.505-521) hrvatskipdf 84 KB
CONSTITUTIONAL, LEGAL AND POLITICAL ALGORITHM OF THE ELECTORAL LAW REFORM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.505-521)  
Ivan Vukoja, Milan Sitarski
Izlaganje sa skupa
 
MERITUM I RAZUMIJEVANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH U-23-14 (str.523-534) hrvatskipdf 70 KB
MERITS AND UNDERSTANDING OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH RULING U-23-14 (str.523-534)  
Valentino Grbavac, Ivan Pepić, Ivan Vukoja
Izlaganje sa skupa
 
GEOPOLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE (str.535-544) hrvatskipdf 67 KB
GEOPOLITICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.535-544)  
Slaven Zeljko
Stručni rad
 
ASIMETRIJE U REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU FEDERACIJE BIH (str.545-551) hrvatskipdf 56 KB
ASIMETERS IN THE REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT OF THE FEDERATION OF BIH (str.545-551)  
Zoran Zeljko, Robert Vidović, Marijana Galić
Izlaganje sa skupa
 
POSTDAYTONSKA BIH U SVJETLU PRIDRUŽIVANJA EUROPSKOJ UNIJI (str.553-564) hrvatskipdf 75 KB
POSTDAYTON BOSNIA AND HERZEGOVINA IN LIGHT OF EU ACCESSION EFFORTS (str.553-564)  
Vedran Zlatić
Izlaganje sa skupa
 
FEDERATIVNA DRŽAVA S TRI REPUBLIKE – OPTIMALNO RJEŠENJE HRVATSKOGA PITANJA ZA EUROPSKU PERSPEKTIVU BOSNE I HERCEGOVINE (str.565-589) hrvatskipdf 130 KB
FEDERATIVE STATE WITH THREE REPUBLICS - OPTIMAL SOLUTION OF THE CROAT ISSUE FOR EUROPEAN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.565-589)  
Božo Žepić
Izlaganje sa skupa
 
BEZ „SVJETSKOG ETHOSA“ VLAST OSTAJE „NAJTEŽI POROK“! (str.591-603) hrvatskipdf 80 KB
WITHOUT THE “WORLD’S ETHOS” THE AUTHORITY STAYS “HARDEST VICE”! (str.591-603)  
Mile Lasić
Izlaganje sa skupa
 
KAKO USPOSTAVITI EUROPSKU ORIJENTACIJU BOSNE I HERCEGOVINE (str.605-606) hrvatskipdf 41 KB
Jure Zovko
Izlaganje sa skupa
 
ZAKLJUČCI INTERDISCIPLINARNOG ZNANSTVENO - STRUČNOG SKUPA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM „RJEŠENJE HRVATSKOG PITANJA ZA EUROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU“ (str.607-612) hrvatskipdf 55 KB
Sažetak sa skupa  
Posjeta: 2.831 *