hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, Vol. Specijalno izdanje No. 11. Štamparovi dani, 2019.


Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku,Vol. Specijalno izdanje No. 11. Štamparovi dani
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 28. 1. 2020.
Sadržaj Puni tekst
KORIŠTENJE MJERA ZAŠTITE OD INFEKCIJE HEPATITISOM B KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE (str.5-5) hrvatskipdf 411 KB
USAGE OF PROTECTION METHODS FROM HEPATITS B VIRUS INFECTION IN HEALTHCARE WORKERS IN POŽEGA –SLAVONIA COUNTY (str.6-6) engleskipdf 411 KB
Božica Lovrić, Marin Mamić, Tihomir Jovanović, Jelena Tomac Jovanović, Vlasta Pezerović, Sabina Cviljević
Sažetak sa skupa
 
ANTROPOMETRIJSKA PROCJENA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U CEKIN DJEČJEM VRTIĆU (str.7-7) hrvatskipdf 411 KB
ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF PRESCHOOL CHILDREN IN CEKIN KIN-DERGARTEN (str.7-8) engleskipdf 412 KB
Katarina Jerković Gavran, Marijana Krijan
Sažetak sa skupa
 
DODATNI I PONOVLJENI POZIVI U NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE (str.8-8) hrvatskipdf 412 KB
ADDITIONAL AND REPEATED INVITATIONS IN THE NATIONAL BREAST CANCER SCREENING PROGRAM (str.9-9) engleskipdf 411 KB
Marija Topić, Jasmina Kovačević, Monika Puljašević, Josipa Piškulić, Nikola Gotovac, Andrea Šimić Klarić
Sažetak sa skupa
 
MIŠLJENJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U ELEKTRONSKOM OBLIKU (str.9-10) hrvatskipdf 917 KB
NURSES AND TECHNICIANS OPINIONS ON NURSING DOCUMENTATION IN ELECTRONIC FORM (str.10-11) engleskipdf 917 KB
Irena Kukić Vukoja, Štefica Mikšić, Đimoti Renata, Marija Karlić
Sažetak sa skupa
 
MOTIVI ODLASKA MEDICINSKIH SESTARA IZ HRVATSKE NAKON ZAVRŠETKA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA (str.11-11) hrvatskipdf 410 KB
MOTIVES OF NURSING DEPARTURE FROM CROATIA AFTER COMPLETION OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION (str.12-12) engleskipdf 411 KB
Tihomir Jovanović, Marin Mamić, Jelena Tomac Jovanović, Božica Lovrić, Vlasta Pezerović, Miroslava Kičić
Sažetak sa skupa
 
PREDIKTORI STAVOVA PREMA OSOBAMA S DUŠEVNIM POREMEĆAJIMA (str.12-13) hrvatskipdf 411 KB
PREDICTORS OF ATTITUDES TOWARD PERSONS WITH MENTAL DISORDERS (str.13-13) engleskipdf 411 KB
Željka Šaplek, Slavka Galić
Sažetak sa skupa
 
PREHRAMBENE NAVIKE, NUTRITIVNI STATUS I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA KOD ADOLESCENATA NA PODRUČJU VINKOVACA (str.14-14) hrvatskipdf 412 KB
NUTRITIONAL HABITS, NUTRITIONAL STATUS AND HEALTHY LIFESTYLE IN ADOLESCENTS IN THE AREA OF VINKOVCI (str.14-15) engleskipdf 822 KB
Mirna Dobročinac, Barbara Devčić, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
PROCJENA STRESA KOD MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI POŽEGA (str.15-15) hrvatskipdf 412 KB
ASSESSMENT OF STRESS AMONG NURSES AND TECHNICIANS IN GENERAL COUNTY HOSPITAL POŽEGA (str.16-16) engleskipdf 410 KB
Marija Karlić, Štefica Mikšić, Renata Đimoti, Irena Kukić Vukoja
Sažetak sa skupa
 
PROCJENA TJELESNE TEMPERATURE RAZLIČITIM NEINVAZIVNIM METODAMA KOD BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (str.17-17) hrvatskipdf 411 KB
ASSESSMENT OF BODY TEMPERATURE BY VARIOUS NON-INVASIVE METHODS IN PATIENTS AT INTENSIVE CARE UNIT (str.18-18) engleskipdf 411 KB
Ivana Soldo, Božica Lovrić, Blaž Soldo
Sažetak sa skupa
 
PUŠENJE I KONZUMACIJA ALKOHOLA KOD ADOLESCENATA NA PODRUČJU VINKOVACA (str.19-19) hrvatskipdf 412 KB
SMOKING AND CONSUMPTION OF ALCOHOL IN ADOLESCENTS IN THE AREA OF VINKOVCI (str.19-20) engleskipdf 822 KB
Barbara Devčić, Mirna Dobročinac, Antonio Medved, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
SAGORIJEVANJE NA POSLU, STRATEGIJE SUOČAVANJA I DOŽIVLJAJ ORGANIZACIJSKE PRAVEDNOSTI U DJELATNIKA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU (str.20-21) hrvatskipdf 821 KB
BURNOUT AT WORK, COPING STRATEGIES AND EXPERIENCE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE IN EMERGENCY EMPLOYEES (str.21-21) engleskipdf 410 KB
Marijana Krijan, Slavka Galić
Sažetak sa skupa
 
SUSTAVNO PROCJENJIVANJE POSTOPERATIVNE BOLI KAO PREDIKTOR UPRAVLJANJA BOLI (str.22-22) hrvatskipdf 411 KB
SYSTEMIC ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE PAIN AS A PREDICTOR OF PAIN MANAGEMENT (str.22-23) engleskipdf 821 KB
Ivana Vidović, Božica Lovrić, Josipa Grbeš
Sažetak sa skupa
 
TJELESNA AKTIVNOST KOD MEDICINSKIH SESTARA OŽB POŽEGA (str.23-23) hrvatskipdf 411 KB
PHYSICAL ACTIVITY IN NURSES AT POŽEGA GENERAL HOSPITAL (str.24-24) engleskipdf 412 KB
Josipa Grbeš, Božica Lovrić, Ivana Vidović
Sažetak sa skupa
 
UPRAVLJANJE BOLI KOD BOLESNIKA S KRONIČNIM RANAMA (str.24-25) hrvatskipdf 821 KB
PAIN MANAGEMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC WOUNDS (str.25-25) engleskipdf 411 KB
Božica Lovrić, Matea Paun, Katarina Vukas, Vlasta Pezerović, Marin Mamić, Sabina Cviljević
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ UVOĐENJA KONTROLNE LISTE U KOLONOSKOPIJI I USPJEŠNOST KOLONOSKOPIJE (str.26-26) hrvatskipdf 820 KB
THE INFLUENCE OF COLONOSCOPY CHECKLIST IMPLEMENTATION ON COLON-OSCOPY SUCCESS RATE (str.26-27) engleskipdf 820 KB
Kristina Hudeček, Krunoslav Hudeček
Sažetak sa skupa
 
ZADOVOLJSTVO HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA KVALITETOM ZDRAVSTVENE SKRBI U OŽB POŽEGA (str.27-27) hrvatskipdf 411 KB
HOSPITALIZED PATIENTS` SATISFACTION WITH THE QUALITY OF HEALTH CARE IN GENERAL COUNTY HOSPITAL IN POŽEGA (str.28-28) engleskipdf 411 KB
Ivana Obst, Damir Matoković, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
ZADOVOLJSTVO RODITELJA ZDRAVSTVENOM SKRBI DJECE U OŽB POŽEGA (str.28-29) hrvatskipdf 821 KB
PARENTS' SATISFACTION OF HEALTH CARE OF CHILDREN IN THE HOSPITAL POŽEGA (str.29-30) engleskipdf 821 KB
Tatjana Mermolja
Sažetak sa skupa
 
ZDRAVSTVENO ZNANJE I STAVOVI RODITELJA DJECE OBOLJELE OD BRONHITISA (str.30-30) hrvatskipdf 411 KB
HEALTH KNOWLEDGE AND OPINIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH BRONCHITIS (str.31-31) engleskipdf 411 KB
Ivana Majstorović, Mateja Turina
Sažetak sa skupa
 
ZNANJE I STAVOVI BOLESNIKA O VAŽNOSTI PROVOĐENJA HIGIJENE RUKU U BOLNICI (str.31-32) hrvatskipdf 821 KB
KNOWLEDGE AND OPINIONS OF PATIENTS ABOUT IMPORTANCE OF PERFORMING HAND HYGIENE IN HOSPITAL (str.32-32) engleskipdf 411 KB
Romana Panežić, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
ZNANJE, STAVOVI I PONAŠANJE ADOLESCENATA U ODNOSU NA ORALNO ZDRAVLJE (str.33-33) hrvatskipdf 411 KB
KNOWLEDGE, ATITUDE AND BEHAVIOUR OF ADOLESCENTS IN REGARD TO ORAL HEALTH (str.33-34) engleskipdf 821 KB
Anamarija Dragić, Božica Lovrić, Jelena Tomac Jovanović, Tihomir Jovanović
Sažetak sa skupa
 
ULOGA PREHRANE U PRIMARNOJ I SEKUNDARNOJ PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI – TRADICIONALNI NAČINI PREHRANE (str.34-34) hrvatskipdf 412 KB
THE ROLE OF DIET FOR THE PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF CAR-DIOVASCULAR DISEASE – TRADITIONAL DIETARY PATTERNS (str.35-35) engleskipdf 411 KB
Ines Banjari
Sažetak sa skupa
 
KARDIOEMBOLIJSKI MOŽDANI UDAR (str.35-35) hrvatskipdf 411 KB
CARDIOEMBOLIC STROKE (str.36-36) engleskipdf 581 KB
Hrvoje Budinčević, Dorotea Vidaković
Sažetak sa skupa
 
BURNOUT MEDICINSKIH DJELATNIKA (str.36-36) hrvatskipdf 581 KB
BURNOUT SYNDROME IN HEALTHCARE WORKERS (str.37-37) engleskipdf 411 KB
Petra Obadić, Ivan Mlakar
Sažetak sa skupa
 
POTREBA FITNESS NARUKVICA ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI U BOLESNIKA S KRONIČNOM BOLI - PREDNOSTI I OGRANIČENJA (str.37-38) hrvatskipdf 822 KB
THE USE OF FITNESS WRIST BANDS IN CHRONIC PAIN PATIENTS – ADVANTAGES AND LIMITATIONS (str.38-39) engleskipdf 823 KB
Jelena Balkić, Ines Banjari, Iva Dimitrijević
Sažetak sa skupa
 
CJELOŽIVOTNO CIJEPLJENJE ZA ZDRAVIJU POPULACIJU I ZDRAVIJE ZDRAVSTVO (str.39-40) hrvatskipdf 822 KB
LIFELONG VACCINATION FOR A HEALTHIER POPULATION AND A HEALTHIER HEALTH CARE SYSTEM (str.40-41) engleskipdf 825 KB
Dubravka Pavlović, Marjeta Majer, Aleksandar Džakula
Sažetak sa skupa
 
SMANJENJE UČINKOVITOSTI CJEPIVA ZA DJECU ZBOG POVIŠENE TEMPERATURE OKOLIŠA (str.41-42) hrvatskipdf 825 KB
DECREASE IN EFFICACY OF CHILD VACCINES DUE TO HIGHER ENVIRONMENT TEMPERATURES (str.42-42) engleskipdf 412 KB
Lorena Karla Rudež, Tin Šklebar, Kristian Dominik Rudež, Robert Likić
Sažetak sa skupa
 
KONDUKTIVNI POREMEĆAJ MEĐU DJECOM S PREKOMJERNOM TJELESNOM MASOM I DEBLJINOM: SUSTAVNI PREGLED LITERATURE I META-ANALIZA (str.42-43) hrvatskipdf 823 KB
CONDUCT DISORDER AMONG THE OVERWEIGHT AND OBESE CHILDREN AND ADOLESCENTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS (str.43-43) engleskipdf 412 KB
Danijela Nujić, Josip Milas, Dubravka Holik, Ivan Miškulin, Stjepan Rudan, Andrea Milostić-Srb
Sažetak sa skupa
 
USPOREDBA STAVOVA RODITELJA PREMACJEPIVU PROTIV HPV-a U HRVATSKOJ I KANADI (str.44-44) hrvatskipdf 412 KB
COMPARISON OF PARENTS' ATTITUDES TOWARDS HPV VACCINE IN CROATIA AND CANADA (str.44-45) engleskipdf 822 KB
Tin Šklebar, Lorena Karla Rudež, Kristian Dominik Rudež, Robert Likić
Sažetak sa skupa
 
VAŽNOST PREHRANE I PRILAGOĐAVANJA DOZA INZULINA PRIJE I TIJEKOM TRUDNOĆE U ŽENA S TIPOM 1 ŠEĆERNE BOLESTI: PRIKAZ SLUČAJA (str.45-45) hrvatskipdf 412 KB
IMPORTANCE OF NUTRITION AND ADJUSTING INSULIN DOSES BEFORE AND DU-RING PREGNANCY IN WOMEN WITH TYPE 1 DIABETES: CASE REPORT (str.46-46) engleskipdf 412 KB
Magdalena Pisačić, Tomislav Ognjenčić, Dunja Degmenčić, Tatjana Bačun
Sažetak sa skupa
 
SASTOJCI IZ HRANE I DODATAKA PREHRANI U PODRŠCI LIJEČENJU ZNAČAJNIJIH BOLESTI KOŽE (str.46-47) hrvatskipdf 822 KB
INGREDIENTS OF FOOD AND SUPPLEMENTS NUTRITION IN SUPPORT OF TREAT-MENT OF SIGNIFICANT SKIN DISEASES (str.47-48) engleskipdf 600 KB
Midhat Jasic, Lejla Bedak, Ivan Vukoja, Emilija Spasesa Aleksovska, Mirsad Sljivic, Nejra Hodzic, Marizela Sabanovic
Sažetak sa skupa
 
SURADLJIVOST BOLESNIKA U REDOVITOM UZIMANJU PROPISANE TERAPIJE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE POŽEGA (str.50-56) hrvatskipdf 547 KB
PATIENT COMPLIANCE DURING THE REGULAR TAKING OF PRESCRIBED THERAPY IN PATIENTS ON HAEMODIALYSIS IN GENERAL COUNTRY HOSPITAL POŽEGA (str.50-56) engleskipdf 547 KB
Ivica Brizar, Ivan Vukoja, Nela Petrović, Jelena Kitanović, Marija Zapalac, Renata Đimoti
Izlaganje sa skupa
 
NEUROGENI PLUĆNI EDEM U KLINIČKOJ PRAKSI (str.57-59) hrvatskipdf 424 KB
NEUROGENIC PULMONARY EDEMA IN CLINICAL PRACTICE (str.57-59) engleskipdf 424 KB
Marinko Dikanović, Marija Ratković, Stela Rutović, Dragutin Kadojić
Izlaganje sa skupa
 
MANADŽMENT U ZDRAVSTVU (str.60-67) hrvatskipdf 551 KB
HEALTHCARE MANAGEMENT (str.60-67) engleskipdf 551 KB
Miroslav Dubovečak, Ivan Marijetić, Ivana Šmit, Nataša Graho, Ana Vukoja
Izlaganje sa skupa
 
PSIHIJATRIJA I OPŠTA MEDICINA (str.68-71) hrvatskipdf 502 KB
PSYCHIATRY AND GENERAL MEDICINE (str.68-71) engleskipdf 502 KB
Branimir Rančić, Ivan Rančić
Izlaganje sa skupa
 
EDUCATION IMPACT ON THE DECREASE OF OBESITY (str.72-76) engleskipdf 625 KB
Hrvoje Centner, Ivana Kučinac Zubac, Anja Radin Major, Maja Gradinjan Centner
Izlaganje sa skupa
 
HIDROKINEZITERAPIJA U ZDRAVLJU I BOLESTI S OSVRTOM NA TERMOMINERALNU VODU (str.77-81) hrvatskipdf 432 KB
HYDROKINESITHERAPY IN HEALTH AND DISEASE WITH REVIEW ON THERMAL MINERAL WATER (str.77-81) engleskipdf 432 KB
Vedrana Vondrak, Marijan Vončina
Izlaganje sa skupa
 
FARMACEUTSKE FORME ŽELJEZA U DODACIMA PREHRANI (str.82-88) hrvatskipdf 561 KB
PHARMACEUTICAL FORMS OF IRON IN FOOD SUPPLEMENTS (str.82-88) engleskipdf 561 KB
Lejla Dedić, Ivan Vukoja, Midhat Jašić, Daniela Čačić-Kenjerić, Ines Banjari
Izlaganje sa skupa
 
UPOTREBA PROPOLISA U HRANIDBI PILIĆA: POSTOJI LI POTENCIJAL ZA STVA-RANJE FUNKCIONALNE HRANE? (str.89-96) hrvatskipdf 645 KB
USAGE OF PROPOLIS IN CHICKEN FEEDING: IS THERE POTENTIAL FOR CREATION OF FUNCTIONAL FOOD? (str.89-96) engleskipdf 645 KB
Maja Miškulin, Ivana Prakatur, Ivan Miškulin, Dalida Galović, Danijela Samac, Matija Domaćinović
Izlaganje sa skupa
 
ZNANJE O PREHRANI I PREHRAMBENE NAVIKE OBOLJELIH OD VISOKOG KRVNOG TLAKA S PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE (str.97-104) hrvatskipdf 464 KB
NUTRITION KNOWLEDGE AND NUTRITIONAL HABITS AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS FROM EASTERN CROATIA (str.97-104) engleskipdf 464 KB
Ivan Miškulin, Antonija Pavlović, Matea Matić Ličanin, Robert Steiner, Nika Pavlović, Maja Miškulin
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 22.329 *