hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 2004.

Objavljen na Hrčku: 18. 3. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Zapažanja o (tobožnjim) zadacima prevoditelja i poučavanju prevođenja (str.13-22)  
Remarks on (Purported) Translators’ Tasks and Translation Teaching (str.13-22) engleskipdf 481 KB
Goranka Antunović
Izvorni znanstveni članak
 
Anaforičke figure u prevođenju poezije (str.23-36)  
Anaphoric figures in the translation of poetry (str.23-36) engleskipdf 381 KB
Mirjana Bonačić
Izvorni znanstveni članak
 
Motivacija metonimijom u engleskoj gramatici: na primjeru glagolskog sustava vremena, vida i načina (str.37-50)  
Metonymic motivation in English grammar: The cae of the TENSE-ASPECT-MOOD system (str.37-50) engleskipdf 327 KB
Mario Brdar
Izvorni znanstveni članak
 
Lingvistička analiza hrvatskog glagola brijati (str.51-70)  
A Linguistic Analysis of the Croatian Verb brijati (str.51-70) engleskipdf 408 KB
Vlatko Broz
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik i narodnost u Sarajevu: sjećanja i zapažanja (str.71-76)  
Language and Ethnicity in sarajevo: Some Recollections and Observations (str.71-76) engleskipdf 319 KB
Ranko Bugarski
Izvorni znanstveni članak
 
Zapažanja o nekim posebnim tipovima pokazatelja snage (str.77-86)  
Osservazioni su alcuni particolari tipi di indicatori di forza (str.77-86) talijanskipdf 399 KB
Vesna Deželjin
Izvorni znanstveni članak
 
"Još mulja, još krokodila" - zaokret u estetici Portreta umjetnika u mladosti (str.87-94)  
"More Mud, More Crocodiles" The Turn in the Portrait's Aesthetic Theory (str.87-94) engleskipdf 271 KB
Ljiljana Ina Gjurgjan
Izlaganje sa skupa
 
Sintaktička uloga preoblika forme složene rečenice sa zavisnom objektnom rečenicom: hrvatski i francuski (str.95-104)  
Role syntaxique des transformations de la forme des phrases a subordonnee completive objet: le croate et le francais (str.95-104) francuskipdf 409 KB
Sanja Grahek
Izvorni znanstveni članak
 
Uprizorenje zakona u romanu A frolic of his own Williama Gaddisa (str.105-116)  
Staging Law in William Gaddis's A Frolic of His Own (str.105-116) engleskipdf 261 KB
Stipe Grgas
Izvorni znanstveni članak
 
Prevođenje kulture i kulturna prevođenja (str.117-126)  
Translation of Culture and Culture of Translation (str.117-126) engleskipdf 181 KB
Vladimir Ivir
Izvorni znanstveni članak
 
Optika predrafaelitskog Keatsa (str.127-146)  
The Optics of the Pre-Raphaelite Keats (str.127-146) engleskipdf 4 MB
Tatjana jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Čakavština u govoru četvero splitskih sportaša (str.147-160)  
Čakavian as Spoken by Four Sportsmen from Split (str.147-160) engleskipdf 517 KB
Dunja Jutronić
Izvorni znanstveni članak
 
Pikarski povijesni roman: Irska u romanu Barry Lyndon W.M. Thackeraya (str.161-178)  
A Picaresque Historical Novel: Ireland in W.M. Thackeray's Barry Lyndon (str.161-178) engleskipdf 522 KB
Borislav Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Michel Tournier: nepomičnost i transgresija binarnog svijeta (str.179-196)  
Michel Tournier: Immobilite et transgression du monde binaire (str.179-196) francuskipdf 489 KB
Marinko Koščec
Izvorni znanstveni članak
 
Nekanoničko padežno kodiranje subjekata u nekim sjevernogermanskim jezicima i hrvatskom (str.197-214)  
Non-canonical case Marking of Subjects in some West-Germanic Languages and Croatian (str.197-214) engleskipdf 285 KB
Dubravko Kučanda
Izvorni znanstveni članak
 
Je li Shakespeare politički pisac? (Izazovi kulturnog materijalizma) (str.215-232)  
Is Shakespeare a Political Writer? (Challanges of cultural materialism) (str.215-232) engleskipdf 416 KB
Zdenko Lešić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest u prijevodu: Shakespearovi soneti i kajkavski jezici (str.233-248)  
History in Translation: Shakespeare's Sonnets and Kajkavian Tongues (str.233-248) engleskipdf 390 KB
Ivan Lupić
Izvorni znanstveni članak
 
Supostavni pristup prilagodbi roda francuskih imenica u talijanskom i hrvatskom jeziku (str.249-270)  
Contrastive Approach to the Adaptation of Gender od French Nouns in Italian and Croatian (str.249-270) engleskipdf 611 KB
Maslina Ljubičić
Izvorni znanstveni članak
 
Seksističke i neseksističke uporabe u engleskom jeziku (str.271-282)  
Sexist and Non-sexist Usages in the English Language (str.271-282) engleskipdf 235 KB
Thomas F. Magner
Izvorni znanstveni članak
 
Talijanski i hrvatski na istočnoj obali Jadrana Od prvih dodira do devetnaestoga stoljeća (str.283-310)  
Italiano e croato sulla costa orientale dell'Adriatico Dai primi secoli all'Ottocento (I) (str.283-310) talijanskipdf 409 KB
Smiljka Malinar
Izvorni znanstveni članak
 
Priroda i uloga prebacivanja koda u razvoju dvojezičnosti (str.311-334)  
The Nature and Role of Code-switching in Developing Bilingualism (str.311-334) engleskipdf 478 KB
Marta Medved Krajnović
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski jezik u Hrvatskoj danas: mogućnost nenamjernog usvajanja vokabulara (str.335-352)  
English in Croatia Today: Opportunities for Incidental Vocabulary Acquisition (str.335-352) engleskipdf 293 KB
Jelena Mihaljević Djigunović, Renata Geld
Izvorni znanstveni članak
 
Konjunktivne zavisne klauze u internacionalnim glagolima u srpskom i hrvatskom jeziku (str.353-364)  
Subjunctive Complements of International Verbs in Serbian and Croatian (str.353-364) engleskipdf 345 KB
Olga Mišeska Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Cecilia Prezzi, prva Splićanka koja je postigla naslov doktora romanistike (Sveučilište u Grazu, 1911)  
Cecilia Prezzi, la prima spalatina addottoratasi in filologia romanza (Universita di Graz, 1911) (str.365-378) talijanskipdf 443 KB
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski grafiti na rumunjskim zidovima  
English Graffiti on Romanian Walls (str.379-384) engleskipdf 227 KB
Hortensia Pârlog
Izvorni znanstveni članak
 
Pragmatička teorija uljudnosti u podslovljavanju za televiziju  
The Pragmatic Theory of Politeness in TV Subtitling (str.385-399) engleskipdf 418 KB
Nataša Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
Uporaba realističnog i fantastičnog u Lanarku Alasdaira Graya i Djeci ponoći Salmana Rushdieja  
Treatment of Realist and Fantasy Sections in Alasdair Gray's Lanark and Salman Rushdie's Midnight's Children (str.401-411) engleskipdf 332 KB
Iva Polak
Izvorni znanstveni članak
 
Kombiniranje podataka iz rječnika i korpusa - leksička studija pridjeva "appropriate" i njegovih ekvivalenata u hrvatskom  
Combining dictionary and corpus evidence - a lexical study of the English adjective appropriate and its translation equivalents in Croatian (str.413-433) engleskipdf 543 KB
Boris Pritchard
Izvorni znanstveni članak
 
"Nekoliko praktičnih stvari": Hemingwayeve sinteze  
"A Few Practical Things": Hemingway's Syntheses (str.435-443) engleskipdf 201 KB
Zvonimir Radeljković
Izvorni znanstveni članak
 
Dugi rastanak: ruralna tema u talijanskoj pripovjednoj prozi 70-ih godina 20. stoljeća  
Un lungo commiato: il tema rurale nella narrativa italiana degli anni Settanta (str.445-460) talijanskipdf 389 KB
Fulvio Senardi
Izvorni znanstveni članak
 
Prevođenje kulture u zdravstvu  
Translation of culture in healthcare (str.461-471) engleskipdf 319 KB
Mateusz-Milan Stanojević
Izvorni znanstveni članak
 
Oslovljavanje sugovornika: ti i Vi u Sloveniji i Sjevernoj Americi  
Addressing the other: ti vs. Vi in Slovenia and North America (str.471-484) engleskipdf 313 KB
Nada Šabec
Izvorni znanstveni članak
 
Izvanjezični utjecaji na sintaksu engleskog tehničkog registra  
Extra-Linguistic Influence on the Syntax of the Technical English Register (str.485-493) engleskipdf 325 KB
Lada Šestić
Izvorni znanstveni članak
 
More, kultura i konceptualizacija  
Sea, Culture and Conceptualisation (str.495-505) engleskipdf 379 KB
Anuška Štambuk
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik prostornih odnosa: kontrastivna analiza engleskoga over i hrvatskoga preko  
Spatial language: a contrastive analysis of the English over and the Croatian preko (str.507-522) engleskipdf 376 KB
Nina Tuđman Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Poredbena romanska sintaksa: jedan pristup metodologiji istraživanja  
Syntaxe comparee romane: une approche a la methodologie de recherche (str.523-535) francuskipdf 991 KB
Dražen Varga
Izvorni znanstveni članak
 
Tekstualna analiza kolumne Embargo  
A Textual Analysis of the Embargo Column (str.537-550) engleskipdf 399 KB
Snježana Veselica-Majhut
Izvorni znanstveni članak
 
Promašeni susreti u djelima Ive Andrića  
Missed Encounters in Ivo Andrić (str.551-558) engleskipdf 212 KB
Ivo Vidan
Izvorni znanstveni članak
 
Upućuju li metalingvistička razmišljanja za vrijeme verbalnih interakcija na satu stranoga jezika na istraživanja o procesu usvajanja stranih jezika? (str.559-574)  
Les reflexions metalinguistiques au cours des interactions en classe de langue, nous mettent-elles sur la piste des recherches sur l'acquisition des langues etrangeres? (str.559-574) francuskipdf 243 KB
Yvonne Vrhovac
Izvorni znanstveni članak
 
Neki aspekti kategeorija određenosti i neodređenosti u hrvatskom i engleskom (str.575-584)  
Some Aspects of the Categories of Definiteness And Indefiniteness In Croatian and English (str.575-584) engleskipdf 958 KB
Lovorka Zergollern-Miletić
Izvorni znanstveni članak
 
Lokativna alternacija u engleskom i hrvatskom (str.585-596)  
Locative alternation in English and Croatian (str.585-596) engleskipdf 225 KB
Irena Zovko Dinković
Izvorni znanstveni članak
 
Komunikacijske tehnologije i njihov utjecaj na jezik: primjer iz hrvatskoga (str.597-608)  
Communication Technologies and their Influence on Language: An Example from Croatian (str.597-608) engleskipdf 549 KB
Milena Žic Fuchs
Izvorni znanstveni članak
 
Sjećanje na Umberta Bellintanija, prijatelja i učitelja (str.609-616)  
Ricordando Umberto Bellintani, amico e maestro (str.609-616) talijanskipdf 202 KB
Suzana Glavaš
Pregledni rad
 
Some Sociolinguistic Topics at the End of the Twentieth and the Beginning of the Twenty First Century (str.629-636)  
Some Sociolinguistic Topics at the End of the Twentieth and the Beginning of the Twenty First Century (str.629-636) engleskipdf 227 KB
Milorad Radovanović
Pregledni rad
 
Arrigo Petacco: L'esodo (str.637-642)  
Arrigo Petacco: L'esodo (str.637-642) talijanskipdf 261 KB
Nino Raspudić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Janja Ciglar-Žanić: "Neka veća stalnost. Shakespeare u tekstu i kontekstu" (str.643-646)  
Janja Ciglar-Žanić: "Something of great constancy: Shakespeare in text and context" (str.643-646) engleskipdf 182 KB
Ivan Lupić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam: Vito Morpurgo (1913-2000) (str.647-650)  
In memoriam: Vito Morpurgo (1913-2000) (str.647-650) talijanskipdf 221 KB
Suzana Glavaš
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Pogled na škotski jezik nakon devolucije parlamenta  
The twilight of Standard Languages? A glance at Scots engleskipdf 267 KB
Dora Maček
Pregledni rad
 
Posjeta: 30.372 *