hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: January 2004

Published on HRČAK: 18 March 2008
Table of contents Full text
Zapažanja o (tobožnjim) zadacima prevoditelja i poučavanju prevođenja (str.13-22)  
Remarks on (Purported) Translators’ Tasks and Translation Teaching (str.13-22) englishpdf 481 KB
Goranka Antunović
Original scientific paper
 
Anaforičke figure u prevođenju poezije (str.23-36)  
Anaphoric figures in the translation of poetry (str.23-36) englishpdf 381 KB
Mirjana Bonačić
Original scientific paper
 
Motivacija metonimijom u engleskoj gramatici: na primjeru glagolskog sustava vremena, vida i načina (str.37-50)  
Metonymic motivation in English grammar: The cae of the TENSE-ASPECT-MOOD system (str.37-50) englishpdf 327 KB
Mario Brdar
Original scientific paper
 
Lingvistička analiza hrvatskog glagola brijati (str.51-70)  
A Linguistic Analysis of the Croatian Verb brijati (str.51-70) englishpdf 408 KB
Vlatko Broz
Original scientific paper
 
Jezik i narodnost u Sarajevu: sjećanja i zapažanja (str.71-76)  
Language and Ethnicity in sarajevo: Some Recollections and Observations (str.71-76) englishpdf 319 KB
Ranko Bugarski
Original scientific paper
 
Zapažanja o nekim posebnim tipovima pokazatelja snage (str.77-86)  
Osservazioni su alcuni particolari tipi di indicatori di forza (str.77-86) italianpdf 399 KB
Vesna Deželjin
Original scientific paper
 
"Još mulja, još krokodila" - zaokret u estetici Portreta umjetnika u mladosti (str.87-94)  
"More Mud, More Crocodiles" The Turn in the Portrait's Aesthetic Theory (str.87-94) englishpdf 271 KB
Ljiljana Ina Gjurgjan
Conference paper
 
Sintaktička uloga preoblika forme složene rečenice sa zavisnom objektnom rečenicom: hrvatski i francuski (str.95-104)  
Role syntaxique des transformations de la forme des phrases a subordonnee completive objet: le croate et le francais (str.95-104) frenchpdf 409 KB
Sanja Grahek
Original scientific paper
 
Uprizorenje zakona u romanu A frolic of his own Williama Gaddisa (str.105-116)  
Staging Law in William Gaddis's A Frolic of His Own (str.105-116) englishpdf 261 KB
Stipe Grgas
Original scientific paper
 
Prevođenje kulture i kulturna prevođenja (str.117-126)  
Translation of Culture and Culture of Translation (str.117-126) englishpdf 181 KB
Vladimir Ivir
Original scientific paper
 
Optika predrafaelitskog Keatsa (str.127-146)  
The Optics of the Pre-Raphaelite Keats (str.127-146) englishpdf 4 MB
Tatjana jukić
Original scientific paper
 
Čakavština u govoru četvero splitskih sportaša (str.147-160)  
Čakavian as Spoken by Four Sportsmen from Split (str.147-160) englishpdf 517 KB
Dunja Jutronić
Original scientific paper
 
Pikarski povijesni roman: Irska u romanu Barry Lyndon W.M. Thackeraya (str.161-178)  
A Picaresque Historical Novel: Ireland in W.M. Thackeray's Barry Lyndon (str.161-178) englishpdf 522 KB
Borislav Knežević
Original scientific paper
 
Michel Tournier: nepomičnost i transgresija binarnog svijeta (str.179-196)  
Michel Tournier: Immobilite et transgression du monde binaire (str.179-196) frenchpdf 489 KB
Marinko Koščec
Original scientific paper
 
Nekanoničko padežno kodiranje subjekata u nekim sjevernogermanskim jezicima i hrvatskom (str.197-214)  
Non-canonical case Marking of Subjects in some West-Germanic Languages and Croatian (str.197-214) englishpdf 285 KB
Dubravko Kučanda
Original scientific paper
 
Je li Shakespeare politički pisac? (Izazovi kulturnog materijalizma) (str.215-232)  
Is Shakespeare a Political Writer? (Challanges of cultural materialism) (str.215-232) englishpdf 416 KB
Zdenko Lešić
Original scientific paper
 
Povijest u prijevodu: Shakespearovi soneti i kajkavski jezici (str.233-248)  
History in Translation: Shakespeare's Sonnets and Kajkavian Tongues (str.233-248) englishpdf 390 KB
Ivan Lupić
Original scientific paper
 
Supostavni pristup prilagodbi roda francuskih imenica u talijanskom i hrvatskom jeziku (str.249-270)  
Contrastive Approach to the Adaptation of Gender od French Nouns in Italian and Croatian (str.249-270) englishpdf 611 KB
Maslina Ljubičić
Original scientific paper
 
Seksističke i neseksističke uporabe u engleskom jeziku (str.271-282)  
Sexist and Non-sexist Usages in the English Language (str.271-282) englishpdf 235 KB
Thomas F. Magner
Original scientific paper
 
Talijanski i hrvatski na istočnoj obali Jadrana Od prvih dodira do devetnaestoga stoljeća (str.283-310)  
Italiano e croato sulla costa orientale dell'Adriatico Dai primi secoli all'Ottocento (I) (str.283-310) italianpdf 409 KB
Smiljka Malinar
Original scientific paper
 
Priroda i uloga prebacivanja koda u razvoju dvojezičnosti (str.311-334)  
The Nature and Role of Code-switching in Developing Bilingualism (str.311-334) englishpdf 478 KB
Marta Medved Krajnović
Original scientific paper
 
Engleski jezik u Hrvatskoj danas: mogućnost nenamjernog usvajanja vokabulara (str.335-352)  
English in Croatia Today: Opportunities for Incidental Vocabulary Acquisition (str.335-352) englishpdf 293 KB
Jelena Mihaljević Djigunović, Renata Geld
Original scientific paper
 
Konjunktivne zavisne klauze u internacionalnim glagolima u srpskom i hrvatskom jeziku (str.353-364)  
Subjunctive Complements of International Verbs in Serbian and Croatian (str.353-364) englishpdf 345 KB
Olga Mišeska Tomić
Original scientific paper
 
Cecilia Prezzi, prva Splićanka koja je postigla naslov doktora romanistike (Sveučilište u Grazu, 1911)  
Cecilia Prezzi, la prima spalatina addottoratasi in filologia romanza (Universita di Graz, 1911) (str.365-378) italianpdf 443 KB
Žarko Muljačić
Original scientific paper
 
Engleski grafiti na rumunjskim zidovima  
English Graffiti on Romanian Walls (str.379-384) englishpdf 227 KB
Hortensia Pârlog
Original scientific paper
 
Pragmatička teorija uljudnosti u podslovljavanju za televiziju  
The Pragmatic Theory of Politeness in TV Subtitling (str.385-399) englishpdf 418 KB
Nataša Pavlović
Original scientific paper
 
Uporaba realističnog i fantastičnog u Lanarku Alasdaira Graya i Djeci ponoći Salmana Rushdieja  
Treatment of Realist and Fantasy Sections in Alasdair Gray's Lanark and Salman Rushdie's Midnight's Children (str.401-411) englishpdf 332 KB
Iva Polak
Original scientific paper
 
Kombiniranje podataka iz rječnika i korpusa - leksička studija pridjeva "appropriate" i njegovih ekvivalenata u hrvatskom  
Combining dictionary and corpus evidence - a lexical study of the English adjective appropriate and its translation equivalents in Croatian (str.413-433) englishpdf 543 KB
Boris Pritchard
Original scientific paper
 
"Nekoliko praktičnih stvari": Hemingwayeve sinteze  
"A Few Practical Things": Hemingway's Syntheses (str.435-443) englishpdf 201 KB
Zvonimir Radeljković
Original scientific paper
 
Dugi rastanak: ruralna tema u talijanskoj pripovjednoj prozi 70-ih godina 20. stoljeća  
Un lungo commiato: il tema rurale nella narrativa italiana degli anni Settanta (str.445-460) italianpdf 389 KB
Fulvio Senardi
Original scientific paper
 
Prevođenje kulture u zdravstvu  
Translation of culture in healthcare (str.461-471) englishpdf 319 KB
Mateusz-Milan Stanojević
Original scientific paper
 
Oslovljavanje sugovornika: ti i Vi u Sloveniji i Sjevernoj Americi  
Addressing the other: ti vs. Vi in Slovenia and North America (str.471-484) englishpdf 313 KB
Nada Šabec
Original scientific paper
 
Izvanjezični utjecaji na sintaksu engleskog tehničkog registra  
Extra-Linguistic Influence on the Syntax of the Technical English Register (str.485-493) englishpdf 325 KB
Lada Šestić
Original scientific paper
 
More, kultura i konceptualizacija  
Sea, Culture and Conceptualisation (str.495-505) englishpdf 379 KB
Anuška Štambuk
Original scientific paper
 
Jezik prostornih odnosa: kontrastivna analiza engleskoga over i hrvatskoga preko  
Spatial language: a contrastive analysis of the English over and the Croatian preko (str.507-522) englishpdf 376 KB
Nina Tuđman Vuković
Original scientific paper
 
Poredbena romanska sintaksa: jedan pristup metodologiji istraživanja  
Syntaxe comparee romane: une approche a la methodologie de recherche (str.523-535) frenchpdf 991 KB
Dražen Varga
Original scientific paper
 
Tekstualna analiza kolumne Embargo  
A Textual Analysis of the Embargo Column (str.537-550) englishpdf 399 KB
Snježana Veselica-Majhut
Original scientific paper
 
Promašeni susreti u djelima Ive Andrića  
Missed Encounters in Ivo Andrić (str.551-558) englishpdf 212 KB
Ivo Vidan
Original scientific paper
 
Upućuju li metalingvistička razmišljanja za vrijeme verbalnih interakcija na satu stranoga jezika na istraživanja o procesu usvajanja stranih jezika? (str.559-574)  
Les reflexions metalinguistiques au cours des interactions en classe de langue, nous mettent-elles sur la piste des recherches sur l'acquisition des langues etrangeres? (str.559-574) frenchpdf 243 KB
Yvonne Vrhovac
Original scientific paper
 
Neki aspekti kategeorija određenosti i neodređenosti u hrvatskom i engleskom (str.575-584)  
Some Aspects of the Categories of Definiteness And Indefiniteness In Croatian and English (str.575-584) englishpdf 958 KB
Lovorka Zergollern-Miletić
Original scientific paper
 
Lokativna alternacija u engleskom i hrvatskom (str.585-596)  
Locative alternation in English and Croatian (str.585-596) englishpdf 225 KB
Irena Zovko Dinković
Original scientific paper
 
Komunikacijske tehnologije i njihov utjecaj na jezik: primjer iz hrvatskoga (str.597-608)  
Communication Technologies and their Influence on Language: An Example from Croatian (str.597-608) englishpdf 549 KB
Milena Žic Fuchs
Original scientific paper
 
Sjećanje na Umberta Bellintanija, prijatelja i učitelja (str.609-616)  
Ricordando Umberto Bellintani, amico e maestro (str.609-616) italianpdf 202 KB
Suzana Glavaš
Review article
 
Some Sociolinguistic Topics at the End of the Twentieth and the Beginning of the Twenty First Century (str.629-636)  
Some Sociolinguistic Topics at the End of the Twentieth and the Beginning of the Twenty First Century (str.629-636) englishpdf 227 KB
Milorad Radovanović
Review article
 
Arrigo Petacco: L'esodo (str.637-642)  
Arrigo Petacco: L'esodo (str.637-642) italianpdf 261 KB
Nino Raspudić
Case report
 
Janja Ciglar-Žanić: "Neka veća stalnost. Shakespeare u tekstu i kontekstu" (str.643-646)  
Janja Ciglar-Žanić: "Something of great constancy: Shakespeare in text and context" (str.643-646) englishpdf 182 KB
Ivan Lupić
Case report
 
In memoriam: Vito Morpurgo (1913-2000) (str.647-650)  
In memoriam: Vito Morpurgo (1913-2000) (str.647-650) italianpdf 221 KB
Suzana Glavaš
In memoriam, Obituary
 
Pogled na škotski jezik nakon devolucije parlamenta  
The twilight of Standard Languages? A glance at Scots englishpdf 267 KB
Dora Maček
Review article
 
Visits: 29.578 *