hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu,Vol. 37 No. -
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 14. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-4) hrvatskipdf 683 KB
Contents (str.1-4) engleskipdf 683 KB
Kazalo  
Tragovi prapovijesnih pokapanja ljudi u špiljama dubrovačkoga područja (str.5-36) hrvatskipdf 3 MB
Traces of prehistoric human burials in the caves of the Dubrovnik area (str.5-36) engleskipdf 3 MB
Domagoj Perkić, Mario Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju prapovijesnih gradina na donjem toku rijeke Zrmanje (str.37-72) hrvatskipdf 4 MB
A contribution to the study of the prehistoric hillforts in the lower course of the River Zrmanja (str.37-72) engleskipdf 4 MB
Šime Vrkić, Neda Kulenović Ocelić
Izvorni znanstveni članak
 
Asortiman građevinske keramike iz keramičarske radionice Sexta Me(u)tillia Maxima u Crikvenici (Hrvatska) (str.73-98) hrvatskipdf 3 MB
The assortment of ceramic building materials from the pottery workshop of Sextus Me(u)tillius Maximus at Crikvenica (Croatia) (str.73-98) engleskipdf 3 MB
Ana Konestra, Goranka Lipovac Vrkljan, Bartul Šiljeg
Izvorni znanstveni članak
 
Promjena perspektive o ranim rimskim migracijama na Sredozemlju. Slučaj istočnoga Jadrana (str.99-115) hrvatskipdf 1 MB
A change of perspective on early Roman migrations in the Mediterranean. The case of the eastern Adriatic (str.99-115) engleskipdf 1 MB
Mirjana Sanader, Mirna Vukov, Domagoj Bužanić
Izvorni znanstveni članak
 
Dvije tisuće godina okolišnih promjena na području središnje Hrvatske – vegetacija, požari i hidrologija utjecani klimatskim prilikama i ljudskim pritiskom (str.117-164) hrvatskipdf 2 MB
Environmental history in Central Croatia for the last two millennia – vegetation, fire and hydrological changes under climate and human impact (str.117-164) engleskipdf 2 MB
Dario Hruševar, Koraljka Bakrač, Slobodan Miko, Nikolina Ilijanić, Ozren Hasan, Mirna Mamić, Tatjana Puljak, Anita Vucić, Katarina Husnjak Malovec, Martina Weber, Božena Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna populacija iz Ivankova, istočna Hrvatska: rezultati (bio)arheološke analize (str.165-194) hrvatskipdf 2 MB
Late medieval/early modern population from Ivankovo, eastern Croatia: the results of the (bio)archaeological analysis (str.165-194) engleskipdf 2 MB
Siniša Krznar, Tamás Hajdu
Izvorni znanstveni članak
 
Grobnice halštatskih kneževa na lokalitetu Kaptol – Čemernica: Arheobotanički nalazi iz tumula III i XI (str.195-209) hrvatskipdf 3 MB
Graves of Hallstatt Princes at Kaptol – Čemernica: Archaeobotanical Material from Tumuli III and XI (str.195-209) engleskipdf 3 MB
Renata Šoštarić, Hrvoje Potrebica, Renata Bonić Babić, Marija Martinović, Tamara Novak
Prethodno priopćenje
 
Clavi coctiles iz Cibala (Vinkovci) (str.211-226) hrvatskipdf 2 MB
Clavi coctiles from Cibalae (Vinkovci) (str.211-226) engleskipdf 2 MB
Ivana Ožanić Roguljić, Jere Drpić
Prethodno priopćenje
 
Upute autorima (str.227-234) hrvatskipdf 508 KB
Guidelines for contributors (str.227-234) engleskipdf 508 KB
Ostalo  
Posjeta: 6.303 *