hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2008.

Objavljen na Hrčku: 24. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-8) hrvatskipdf 833 KB
Kazalo  
Anica Nazor i hrvatska glagoljaška baština (str.9-18) hrvatskipdf 164 KB
Ivanka Petrović
Životopis
 
Bibliografija znanstvenih i stručnih radova akademkinje Anice Nazor (str.19-38) hrvatskipdf 208 KB
Zlata Majer
Bibliografija
 
Slavenske starine u radovima Jurja Križanića (str.39-56)  
Славянские древности в трудах Юрия Крижанича (str.39-56) ruskipdf 209 KB
Οльга Акимова
Izvorni znanstveni članak
 
The interrelation of the Orthodox and Roman-Catholic NT traditions as reflected in Slavonic MSS (str.57-66)  
О взаимосвязи православной и католической традиции Нового Завета в рукописную эпоху (str.57-66) ruskipdf 238 KB
A. A. Алексеев
Izvorni znanstveni članak
 
Libri miniati - libri scinobrani (str.67-73) hrvatskipdf 166 KB
Libri miniati - libri scinobrani (str.67-73)  
Anđelko Badurina
Izvorni znanstveni članak
 
Još jedna glagoljska verzija Protoevanđelja Jakovljeva (str.75-92) hrvatskipdf 252 KB
One more Croatian Glagolitic version of the Protevangelium of James (str.75-92)  
Vesna Badurina-Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Kada je napisan hrvatskoglagoljski misal Illirico 4? (str.93-99) hrvatskipdf 975 KB
Quando è stato scritto il Messale croatoglagolitico Borg. illir. 4? (str.93-99)  
Petar Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
Reče Avva Antonii: Jako ryby zamuždaošte na suši umiraot: O retorici jedne monaške izreke (str.101-118)  
Reče Avva Antonii: Jako ryby zamuždaonšte na suši umiraont (str.101-118) njemačkipdf 621 KB
Gerhard Birkfellner
Izvorni znanstveni članak
 
Molitva za kneginje: ćirilski rukopis u Gothi s početka 18. st. (str.119-129) hrvatskipdf 1 MB
Cyrillic manuscript in Gotha from the beginning of thr 18th century: Prayer for princesses (str.119-129)  
Marica Čunčić
Izvorni znanstveni članak
 
Naslovi hrvatskoglagoljskih tekstova: neka otvorena genološka pitanja (str.131-140) hrvatskipdf 182 KB
Reading titles of the Croatian Glagolitic texts: some open questions of genre classification (str.131-140)  
Marija-Ana Dürrigl
Izvorni znanstveni članak
 
L'enluminure de la première couche du palimpseste Cod. d. gr. 350 du centre "Ivan Dujčev" (str.141-157)  
Украсата на първия слой на палимпсеста от ЦСВП "Иван Дуйчев" - Cod. gr. 350 (Olim. Kos. 123) ot IX-X.в. (str.141-157) bugarskipdf 32 MB
Аксиния Джурова
Izvorni znanstveni članak
 
Grčki tekst evanđelja i njegov slavenski prijevod. Studija o odnosima između grčke i slavenske rukopisne tradicije (str.159-173)  
Il testo greco dei vangeli e la sua versione slava. Per uno studio dei rapporti fra le tradizioni manoscritte greca e slava (str.159-173) talijanskipdf 276 KB
Marcello Garzaniti
Izvorni znanstveni članak
 
Dvostruki prijevodi u hrvatsko-dubrovačkom misalu (Neofiti 55) Vatikanske apostolske knjižnice (ovdje Vr) (str.175-186)  
Le doppie traduzioni nel Messale croato-raguseo, Neofiti 55, della Biblioteca Apostolica Vaticana (str.175-186) talijanskipdf 223 KB
Sante Graciotti
Izvorni znanstveni članak
 
O starohrvatskoj glagoljskoj reguli sv. Benedikta (str.187-195)  
Zur altkroatischen glagolitischen Regula Benedicti (str.187-195) njemačkipdf 214 KB
Christian Hannick
Izvorni znanstveni članak
 
P. J. Šafařík und die Glagoliza (str.197-208)  
P. J. Šafařík a hlaholice (str.197-208) češkipdf 198 KB
Zoe Hauptová
Izvorni znanstveni članak
 
O dijalekatskim temeljima srednjovjekovne bosanske (vjerske) pismenosti (str.209-218) hrvatskipdf 199 KB
Über die dialektalen grundlagen des mittelalterlichen boscischen (religiosen) Schrifttums (str.209-218)  
Jagoda Jurić-Kappel
Izvorni znanstveni članak
 
Glagoljaški udio u dvojezičnoj hrvatskoj književnosti razdoblja romanike i gotike (str.219-228) hrvatskipdf 212 KB
Der glagolitische Anteil an der zweisprachigen kroatischen Litteratur in der Zeit der Romanik und der Gotik (str.219-228)  
Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
Prijevodi iz druge ruke o Gajevoj "Danici ilirskoj" (str.229-240)  
Übersetzen aus zweiter Hand in Ljudevit Gajs "Danica ilirska" (str.229-240) njemačkipdf 193 KB
Helmut Keipert
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski ćirilički rukopisi u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice (str.241-268) hrvatskipdf 320 KB
Croatian Cyrillic manuscripts in the Manuscript and Old Book Collection Fund at the National and University Library in Zagreb (str.241-268)  
Ivan Kosić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilozi mjesta i smjera u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća (str.269-286) hrvatskipdf 220 KB
Adverbs of place and direction in Old Church Slavonic and in Croatian Glagolitic texts of the 14th and the 15th centuries (str.269-286)  
Tanja Kuštović
Izvorni znanstveni članak
 
O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.) (str.287-302) hrvatskipdf 211 KB
The dual in the Senj Korizmenjak (Lenten sermon book printed in Senj) (str.287-302)  
Boris Kuzmić
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje hrvatskocrkvenoslavenske osnove smêr- i prevođenje na starocrkvenoslavenski (str.303-318) hrvatskipdf 262 KB
The meaning of the Croatian Church Slavonic stem smêr- and translation into Old Church Slavonic (str.303-318)  
Vida Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
Alfabetska suspenzija u glagoljskim i ćirilskim rukopisima (str.319-332)  
Alphabetic Suspension in Glagolitic and Cyrillic Manuscripts (str.319-332) engleskipdf 210 KB
Catherine Mary Macrobert
Izvorni znanstveni članak
 
Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. (str.333-350) hrvatskipdf 241 KB
Verb forms in Croatian Glagolitic fragments from the 12th and 13th centuries (str.333-350)  
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Neki giottovski elementi i odjeci gotičkoga humanizma na minijaturama Hrvojeva misala (str.351-362) hrvatskipdf 188 KB
Alcuni elementi giotteschi ed i riflessi dell'umanesimo gotico nelle miniature del "Messale del Duca Hrvoje" (str.351-362)  
Ljiljana Mokrović
Izvorni znanstveni članak
 
Doxologia maior (Gloria in excelsis duo) u dvama najstarijim tiskanim misalima hrvatskih glagoljaša (1483. i 1494.) prema ćirilometodskom prijevodu Sinajskoga psaltira, srpskom misalu i odluci Tridentskog sabora (1545-1563) (str.363-377)  
Doxologia maior (Gloria in excelsis duo) w dwóch najstarszych drukowanych mszałach chorwackich glagolaszy (1483 i 1494) wobec cyrylometodejskiego przekładu Psałterza Synajskiego, mszału serbskiego i postanowień Soboru Trydenckiego (1545-1563) (str.363-377) poljskipdf 263 KB
Leszek Moszyński
Izvorni znanstveni članak
 
J. J. Strossmayer i glagoljski misal iz 1893. (str.379-389) hrvatskipdf 226 KB
J. J. Strossmayer e il Messale glagolitico edito nel 1893. (str.379-389)  
Tomislav Mrkonjić
Izvorni znanstveni članak
 
The graphic segmentation of the text in Codex Assemanianus (str.391-404)  
Графическата сегментация на текста в Асеманиевото евангелие (str.391-404) bugarskipdf 218 KB
Елисавета Мусакова
Izvorni znanstveni članak
 
Staročeški književni spomenici i hrvatska uglata glagoljica (str.405-420)  
Staročeské literární památky a charvátská hranatá hlaholice. (str.405-420) češkipdf 233 KB
Ludmila Pacnerová
Izvorni znanstveni članak
 
Četiri glasnika Radosne vijesti Konstantina Filozofa (str.421-438) hrvatskipdf 4 MB
Four heralds of the good news of Constantine the Philosopher (str.421-438)  
Frane Paro
Izvorni znanstveni članak
 
Knjiga o Danijelu u Brevijaru Vida Omišljanina (str.439-449)  
The Book of Daniel in the Breviary of Vid of Omišalj (str.439-449) engleskipdf 200 KB
Petko Petkov, Margaret Dimitrova
Izvorni znanstveni članak
 
Latinska i glagoljska tradicija sv. Krizogona (Krševana) i sv. Anastazije u hrvatskoj hagiografiji srednjega vijeka (str.451-475) hrvatskipdf 248 KB
La tradition latine et glagolitique des SS. Chrysogone et Anastasie dans l'hagiographie croate du Moyen âge (str.451-475)  
Ivanka Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Tumačenje Deset zapovijedi iz djela Somme le Roi u dvama hrvatskoglagoljskim fragmentima (str.477-496) hrvatskipdf 1 MB
Le commentarie du décalogue de la Somme le Roi dans deux fragments croates glagolitiques (str.477-496)  
Der Dekalogkommentar aus der Somme le Roi in zwei kroatisch-glagolitischen fragmenten (str.477-496)  
Johannes Reinhart
Izvorni znanstveni članak
 
Parimejni leksik u Makedonskom crkvenoslavenskom rječniku (str.497-506)  
Slovní zásoba parimejníku v makedonském církevněslovanském slovníku (str.497-506) češkipdf 231 KB
Zdenka Ribarova
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko napomena o jeziku srednjovjekovnih hrvatskih crkvenoslavenskih spomenika (str.507-515)  
Několik poznámek k jazyku chorvatských církevněslovanských památek z období středověku (str.507-515) češkipdf 197 KB
Petra Stankovska
Izvorni znanstveni članak
 
Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku (str.517-529) hrvatskipdf 216 KB
Declension of the present participle active in Croatian Church Slavonic (str.517-529)  
Sandra Sudec
Izvorni znanstveni članak
 
Leksik psaltira Akademijina brevijara (IIIc 12) (str.531-544) hrvatskipdf 203 KB
Lexis of Croato-Glagolitic psalter from Academy Breviary (IIIc 12) (str.531-544)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
"Pohvala vrsne žene" iz Hilandara (str.545-558)  
The "Praise of the Virtuos Woman" from Hilandar (str.545-558) engleskipdf 270 KB
Moshe Taube
Izvorni znanstveni članak
 
Kada je Bartol Kašić počeo i završio svoj prijevod Biblije na hrvatski (str.559-570)  
When did Bartol Kašić commence and complete his translation of the Bible into Croatian (str.559-570) engleskipdf 177 KB
Francis J. Thomson
Izvorni znanstveni članak
 
Još jedan trag glagoljice u mjesecoslovu Ohridskoga apostola (uz objašnjenje čitanja "Годъпещи") (str.571-577)  
Ešte odni sled glagolici v mesjaceslove Ohridskoto Apostola (k objasneniju čtenija "Годъпещи") (str.571-577) ruskipdf 163 KB
A. A. Turilov
Izvorni znanstveni članak
 
Život Adama i Eve u Žgombićevu i Fatevićevu zborniku (str.579-593) hrvatskipdf 481 KB
The Life of Adam and Eve in Žgombić and Fatević miscellanies (str.579-593)  
Lucija Turkalj
Izvorni znanstveni članak
 
Das szenische Präsens im altkirchenslawischen (str.595-602)  
Scénický pézens v staroslověnštině (str.595-602) češkipdf 183 KB
Radoslav Večerka
Izvorni znanstveni članak
 
Krasopisac Marko: Zatvaranje kruga (str.603-614)  
Mark the Calligrapher: Closing the Circle (str.603-614) engleskipdf 4 MB
William R. Veder
Izvorni znanstveni članak
 
Uzmak genitiva izravnoga objekta (str.615-626) hrvatskipdf 177 KB
Decline of genitive in direct object (str.615-626)  
Jasna Vince
Izvorni znanstveni članak
 
Louis Leger (1843.-1923.) i Juraj iz Toursa (1355./60.-1416.) (str.627-644) hrvatskipdf 4 MB
Louis Leger (1843-1923) et Juraj de Tours (1355/60-1416) (str.627-644)  
Antonija Zaradija Kiš
Izvorni znanstveni članak
 
Jedna hipoteza o tradiciji staroslavenskoga Nikodemova evanđelja (str.645-652)  
Un'ipotesi per la tradizione del Vangelo di Nicodemo paleoslavo (str.645-652) talijanskipdf 1 MB
Giorgio Ziffer
Izvorni znanstveni članak
 
Fragmenti glagoljskoga misala iz 1374 u Sloveniji? (str.653-693)  
Fragmenti glagolskega misala iz 1374 v Sloveniji? (str.653-693) slovenskipdf 58 MB
Janez Zor
Izvorni znanstveni članak
 
Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva (str.695-708) hrvatskipdf 356 KB
Graphetic specialities of the texts of the eastern branch of the Croatian Glagolitism (str.695-708)  
Mateo Žagar
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 67.556 *