hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 52 No. 3, 2008.


Datum izdavanja: studenoga 2008.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Diagnostic possibilities of video-electroencephalography and amplitude-integrated electroencephalography during early life (str.125-129) engleskidoc 9 MB
DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI VIDEO-ELEKTROENCEFALOGRAFIJE I AMPLITUDNO-INTEGRIRANE ELEKTROENCEFALOGRAFIJE U RANOJ DJEČJOJ DOBI (str.130-130) hrvatskidoc 9 MB
David Neubauer, Damjan Osredkar, Darja Paro-Panjan, Metka Derganc
Pregledni rad
 
Nasljedne polineuropatije: molekularna genetika i raznolikost kliničke slike (str.131-138) hrvatskidoc 210 KB
HEREDITARY POLYNEUROPATHIES: MOLECULAR GENETICS AND VARIABILITY OF CLINICAL FEATURES (str.139-139) engleskidoc 210 KB
Nina Barišić, Ivan Lehman
Pregledni rad
 
Neurološke promjene i komplikacije u djece s neurofibromatozom tip1 (NF1) (str.141-149) hrvatskidoc 477 KB
NEUROLOGICAL CHANGES AND COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 (NF1) (str.149-149) engleskidoc 477 KB
Zlatko Sabol, Zdravka Gjergja, Svjetlana Bela Klancir, Matilda Kovač Šižgorić, Ljiljana Kipke Sabol, Filip Sabol
Pregledni rad
 
Polimorfizmi gena za citokine, perintalna infekcija i cerebralna paraliza (str.151-157) hrvatskidoc 267 KB
SNP CYTOKINE POLYMORPHYSMS, PERINATAL INFECTION AND CEREBRAL PALSY (str.157-157) engleskidoc 267 KB
Helena Kapitanović Vidak, Zdravko Grubešić, Sanja Kapitanović
Pregledni rad
 
Cerebralna paraliza u djece s kongenitalnom citomegalovirusnom infekcijom (str.159-163) hrvatskidoc 1 MB
CEREBRAL PALSY IN CHILDREN WITH CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION (str.164-164) engleskidoc 1 MB
Vlatka Mejaški Bošnjak, Goran Krakar, Damir Lončarević, Lucija Lujić, Vlasta Đuranović, Ines Rakvin, Zdenka Konjarik
Stručni rad
 
Subakutni sklerozirajući panencefalitis u djece-različitost kliničke slike (str.165-168) hrvatskidoc 499 KB
SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS – VARIETY OF CLINICAL PRESENTATIONS (str.169-169) engleskidoc 499 KB
Smail Zubčević, Feriha Ćatibušić, Sajra Užičanin
Stručni rad
 
Međuodnos epileptičkih i neepileptičkih napadaja u dječjoj dobi (str.171-174) hrvatskidoc 131 KB
THE RELATIONSHIP BETWEEN EPILEPTIC AND NON-EPILEPTIC SEIZURES IN CHILDHOOD (str.175-175) engleskidoc 131 KB
Ljiljana Popović Miočinović, Katarina Bošnjak Nađ, Gordana Paškov Dugandžija
Stručni rad
 
Utjecaj prematuriteta na razvoj izgovornog sustava u djece (str.177-180) hrvatskidoc 269 KB
IMPACT OF PRETURITY ON ARTICULATION IN CHILDREN (str.181-181) engleskidoc 269 KB
Zdravko Kolundžić, Mirjana Lenček, Andreja Klarić-Šimić, Helena Tesari
Stručni rad
 
Važnost etioloških čimbenika za liječenje neonatalnih konvulzija (str.183-187) hrvatskidoc 331 KB
NEW APPROACH TO ETIOLOGY FACTORS IN TREATMENT OF NEONATAL SEIZURES (str.188-188) engleskidoc 331 KB
Biserka Rešić, Jasminka Rešić, Marija Antičić
Pregledni rad
 
Učenje i edukacijsko zdravlje (str.189-192) hrvatskidoc 130 KB
LEARNING AND EDUCATIONAL HEALTH (str.193-193) engleskidoc 130 KB
Miroslav Pospiš
Pregledni rad
 
Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)-multimodalni pristup (str.195-201) hrvatskidoc 186 KB
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) – MULTIMODAL APPROACH (str.202-202) engleskidoc 186 KB
Maja Jurin, Snježana Sekušak-Galešev
Pregledni rad
 
Hipomelanoza ITO (str.203-206) hrvatskidoc 3 MB
Hypomelanosis ITO (str.207-207) engleskidoc 3 MB
Lucija Lujić, Vlatka Mejaški-Bošnjak, Vlasta Đuranović, Nives Pustišek, Damir Lončarević, Goran Krakar
Pregledni rad
 
NEURORADIOLOŠKE PROMJENE NEUROKUTANIH SINDROMA (FAKOMATOZA):I. NEUROFIBROMATOZE (str.209-209) hrvatskidoc 37 KB
NEURORADIOLOGICAL CHANGES IN NEUROCUTANEOUS DISEASES: I. NEUROFIBROMATOSIS (str.209-209) engleskidoc 37 KB
Nada Bešenski
Sažetak sa skupa
 
NEURORADIOLOŠKE PROMJENE NEUROKUTANIH SINDROMA (FAKOMATOZA):II.TUBEROZNA SKLEROZA (TS), STURGE – WEBEROV (S-W) SINDROM , HIPPEL-LINDAU (H-L) SINDROM (str.210-210) hrvatskidoc 34 KB
NEURORADIOLOGICAL CHANGES IN NEUROCUTANEOUS DISEASES: II TUBEROUS SCLEROSIS (TS), STURGE – WEBER (S-W) SYNDROME, HIPPEL-LINDAU (H-L) SYNDROME (str.210-210) engleskidoc 34 KB
Nada Bešenski
Sažetak sa skupa
 
NEUROFIBROMATOZA TIP 2 (NF2) : KLINIČKE KARAKTERISTIKE 9-ERO NAŠIH BOLESNIKA (str.211-211) hrvatskidoc 30 KB
NEUROFIBROMATOSIS TYPE 2 (NF2) : CLINICAL FEATURES OF OUR 9 PATIENTS (str.211-211) engleskidoc 30 KB
Zlatko Sabol, Zdravka Gjergja, Svjetlana Bela Klancir, Ljiljana Kipke Sabol, Matilda Kovač Šižgorić, Krasanka Hafner, Sanja Hajnšek, Pavle Miklić
Sažetak sa skupa
 
GOVORNO-JEZIČNI POREMEĆAJI U DJECE S NEUROFIBROMATOZOM TIP 1 (NF1) – PRIKAZ 112-ERO BOLESNIKA (str.211-212) hrvatskidoc 32 KB
SPEECH AND LANGUAGE DISORDERS IN CHILDREN WITH NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 (NF1) – STUDY OF 112 PATIENTS (str.212-212) engleskidoc 32 KB
Ana Dembitz Mimica, Zlatko Sabol
Sažetak sa skupa
 
INCONTINENTIA PIGMENTI (IP) - BLOCH-SULZBERGER SINDROM – PRIKAZ BOLESNICE (str.212-212) hrvatskidoc 33 KB
INCONTINENTIA PIGMENTI (IP) – BLOCH - SULZBERGER SYNDROME : CASE REPORT (str.212-213) engleskidoc 33 KB
Maja Jurin, Miroslav Weiss
Sažetak sa skupa
 
PSIHOLOŠKI ASPEKTI POREMEĆAJA UČENJA (str.213-213) hrvatskidoc 30 KB
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LEARNING DISABILITIES (str.213-214) engleskidoc 30 KB
Iva Prvčić, Mihaela Rister Zec, Irma Barišić
Sažetak sa skupa
 
MOGUĆNOSTI FARMAKOTERAPIJE KOD DJECE S POREMEĆAJEM UČENJA (str.214-214) hrvatskidoc 29 KB
PHARMACOTHERAPY IN CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES (str.214-214) engleskidoc 29 KB
Nenad Jakušić
Sažetak sa skupa
 
ULOGA RADNOG TERAPEUTA KOD DJECE S POREMEĆAJIMA UČENJA (str.215-215) hrvatskidoc 27 KB
OCCUPATIONAL THERAPY AND CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES (str.215-215) engleskidoc 27 KB
Dubravka Šimunović, Ljiljana Popović Miočinović
Sažetak sa skupa
 
INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI DJECE PRED POLAZAK U ŠKOLU I USPJEH U NJOJ (str.215-215) hrvatskidoc 29 KB
INTELLECTUAL ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN AND LATER SCHOOL ACHIEVEMENT (str.216-216) engleskidoc 29 KB
Snježana Bilać
Sažetak sa skupa
 
ATIPIČNI OBLICI GUILLAIN-BARRÉOVOG SINDROMA (str.216-216) hrvatskidoc 27 KB
ATYPICAL FORMS OF GUILLAIN BARRÉ SYNDROME (str.216-216) engleskidoc 27 KB
A. Sasso, E. Paučić-Kirinčić, N. Sindičić
Sažetak sa skupa
 
PRISTUP EVIDENCE BASE (EB) PRVOM NEPROVOCIRANOM EPILEPTIČKOM NAPADAJU (str.217-217) hrvatskidoc 38 KB
EVIDENCE BASE (EB) APROACH TO THE FIRST UNPROVOKED EPILEPTIC SEIZURE (str.217-217) engleskidoc 38 KB
Ljerka Cvitanović-Šojat
Sažetak sa skupa
 
LENTIKULOSTRIJATUSNA VASKULOPATIJA (LSV) – SLIKOVNI MARKER KONATALNE CMV INFEKCIJE? (str.218-218) hrvatskidoc 35 KB
LENTICULOSTRIATAL VASCULOPATHY (LSV) – A MARKER FOR CONGENITAL CMV INFECTION? (str.218-218) engleskidoc 35 KB
Vlasta Đuranović, Vlatka Mejaški-Bošnjak, Lucija Lujić, Goran Krakar, Tomislav Gojmerac, Damir Lončarević
Sažetak sa skupa
 
GLAVOBOLJE U DJECE (str.218-219) hrvatskidoc 32 KB
HEADACHES IN CHILDREN (str.219-219) engleskidoc 32 KB
Ljerka Cvitanović Šojat, I. Jerković, D. Kramer, R. Gjergja Juraški, Ž. Gerenčir
Sažetak sa skupa
 
PRISTUP TERAPIJI CENTRALNE NEUROPATSKE BOLI (CNB) KOD DJECE S TEŠKIM OŠTEĆENJEM MOZGA (str.219-219) hrvatskidoc 29 KB
TREATMENT OF CENTRAL NEUROPATHIC PAIN (CNP) IN CHILDREN WITH BRAIN DAMAGE (str.220-220) engleskidoc 29 KB
Olga Krot, Branka Mučić-Pucić, Viktorija Antolović, Leona Cetinić, Miroslav Weiss
Sažetak sa skupa
 
NEUROLOŠKE KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE – UZIMAMO LI IH U KLINIČKOJ PRAKSI U OBZIR I PRIMIJENJUJEMO LI IH? (str.220-220) hrvatskidoc 36 KB
NEUROLOGICAL CONTRA-INDICATIONS FOR VACCINATION – DO WE APPRECIATE AND APPLY THEM IN EVERYDAY PRACTICE ? (str.220-221) engleskidoc 36 KB
Maja Jurin, Darko Richter, Zlatko Sabol, Svjetlana Bela Klancir, Matilda Kovač Šižgorić
Sažetak sa skupa
 
PODRUČJA PRIMJENE EVOCIRANIH POTENCIJALA U DJEČJOJ NEUROLOGIJI (str.221-221) hrvatskidoc 39 KB
USE OF EVOKED POTENTIALS IN CHILD NEUROLOGY (str.221-221) engleskidoc 39 KB
Katarina Bošnjak Nađ, Ljiljana Popović Miočinović
Sažetak sa skupa
 
SLUŠNA NEUROPATIJA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI U HRVATSKOJ – IMA LI POTREBE ZA DRUGOM METODOLOGIJOM PROBIRA NA OŠTEĆENJE SLUHA? (str.222-222) hrvatskidoc 31 KB
AUDITORY NEUROPATHY IN NEWBORNS AND TODDLERS IN CROATIA – IS THE PRESENT METHODOLOGY OF UNIVERSAL NEONATAL HEARING SCREENING APPROPRIATE? (str.222-222) engleskidoc 31 KB
Borut Marn
Sažetak sa skupa
 
NEUROGENO MUCANJE U DJECE (str.222-223) hrvatskidoc 31 KB
NEUROGENIC STUTTERING IN CHILDREN (str.223-223) engleskidoc 31 KB
Senka Sardelić, Nada Šikić
Sažetak sa skupa
 
FUNKCIONALNI ISHOD DJECE LIJEČENE U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (JIL) (str.223-223) hrvatskidoc 32 KB
FUNCTIONAL OUTCOME OF CHILDREN TREATED IN AN INTENSIVE CARE UNIT (ICU) (str.224-224) engleskidoc 32 KB
Marija Meštrović, Julije Meštrović, Branka Polić, Eugenija Marušić
Sažetak sa skupa
 
RADNA TERAPIJA U JEDINICI NEONATALNE INTENZIVNE SKRBI (str.224-224) hrvatskidoc 26 KB
OCCUPATIONAL THERAPY IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (str.224-224) engleskidoc 26 KB
Dubravko Jurišić, Ljiljana Popović Miočinović
Sažetak sa skupa
 
RADNA TERAPIJA KOD DJECE S OŠTEĆENJEM VIDA I DODATNIM POTEŠKOĆAMA (str.225-225) hrvatskidoc 24 KB
OCCUPATIONAL THERAPY WITH VISUAL IMPAIRMENTS CHILDREN WITH ADDITIONAL DISABILITY (str.225-225) engleskidoc 24 KB
Dubravko Jurišić
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ NISKOFREKVENCIJSKOG ZVUKA NA FIZIČKE PARAMETRE PONAŠANJA KOD DJECE S NEUROLOŠKIM OŠTEĆENJIMA (str.225-225) hrvatskidoc 28 KB
THE EFFECT OF LOW FREQUENCY SOUND ON THE PHYSICAL PARAMETERS OF BEHAVIOUR IN CHILDREN WITH NEUROLOGICAL IMPAIRMENTS (str.225-225) engleskidoc 28 KB
Ana Katušić
Sažetak sa skupa
 
ULOGA IGRE U HABILITACIJI DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM (str.226-226) hrvatskidoc 26 KB
THE IMPORTANCE OF PLAY THERAPY IN HABILITATION IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (str.226-226) engleskidoc 26 KB
Jasna Primorac, Vesna Salopek
Sažetak sa skupa
 
MOTORIČKO PERCEPTIVNE SPOSOBNOSTI I GOVORNO-JEZIČNA USPJEŠNOST U DJECE S BLAGIM ODSTUPANJIMA U FIZIOLOŠKOM RAZVOJU (str.226-226) hrvatskidoc 26 KB
MOTOR PERCEPTIVE ABILITIES AND SPEECH AND LANGUAGE SKILLS IN CHILDREN WITH MILD DEFICITS IN NEUROMOTOR DEVELOPMENT (str.226-226) engleskidoc 26 KB
Zvjezdana Trifunović, Valentina Matijević, Andrea Polovina, Maja Lang
Sažetak sa skupa
 
ŠTO KADA DIJETE S NEUROLOŠKIM POREMEĆAJIMA RAZVIJE PSIHIJATRIJSKE SIMPTOME? – PRIKAZ SLUČAJA ŠKOLSKOG NEUSPJEHA (str.227-227) hrvatskidoc 29 KB
WHAT HAPPENS WHEN A CHILD WITH NEUROLOGICAL DISORDERS DEVELOPS PSYCHIATRIC SYMPTOMS? A CASE REPORT OF SCHOOL FAILURE (str.227-227) engleskidoc 29 KB
Snježana Bilać
Sažetak sa skupa
 
EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI (str.228-228) hrvatskidoc 30 KB
EEG POLYSOMNOGRAPHY AS A POWERFUL DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC METHOD IN EVALUATION OF BRAIN DAMAGE IN NEONATES AND INFANTS (str.228-228) engleskidoc 30 KB
Gordana Paškov Dugandžija
Sažetak sa skupa
 
XXI. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM RAB, 29. - 30. SVIBNJA 2008. (str.229-229) hrvatskidoc 41 KB
Iva Mihatov Štefanović
Vijest
 
Posjeta: 126.416 *