hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 37 No. 3, 2003.


Datum izdavanja: rujna 2003.

Objavljen na Hrčku: 6. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Kvalitativna raščlamba caklinske površine nakon skidanja zaostatnoga kompozita (str.241-245) hrvatskipdf 162 KB
Qualitative Analysis of the Enamel Surface After Removal of Remnant Composite (str.247-250) engleskipdf 62 KB
Martina Mikšić, Mladen Šlaj, Senka Meštrović
Izvorni znanstveni članak
 
Pasivnost nekih zubnih materijala u Ringerovoj otopini (str.251-256) hrvatskipdf 81 KB
Passivity of Some Dental Materials in Ringer’s Solution (str.257-260) engleskipdf 63 KB
Anita Begić, Jadranka Malina, Prosper Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Postupak histološke, histokemijske i imunohistokemijske raščlambe periapikalnih bolesti na nedekalcificiranoj kosti sa zubima (str.261-267) hrvatskipdf 374 KB
A Method for Histological, Enzyme Histochemical and Immunohistochemical Analysis of Periapical Diseases on Undecalcified Bone with Teeth (str.269-273) engleskipdf 65 KB
Maja Kovačević, Tomislav Tamarut, Sanja Zoričić, Snježana Bešlić
Prethodno priopćenje
 
Postupci individualizacije SAM 3 artikulatora (str.275-281) hrvatskipdf 470 KB
Setting Procedure of the Fully Adjustable SAM 3 Articulator (str.283-286) engleskipdf 66 KB
Dubravka Knezović-Zlatarić, Robert Ćelić, Ivan Kovačić, Lovro Krstulović
Stručni rad
 
Epidemiologija i rizični čimbenici oralnoga karcinoma i prekanceroznih promjena (str.289-289) hrvatskipdf 50 KB
Epidemiology and Risk Factors of Oral Cancer and Precancerous Lesions (str.289-290) engleskipdf 55 KB
J. Banoczy
Sažetak sa skupa
 
Suvremeni aspekti ortognatske kirurgije (str.290-290) hrvatskipdf 50 KB
Contemporary Aspects of Orthognatic Surgery (str.290-291) engleskipdf 54 KB
J. Bill, S. Eulert
Sažetak sa skupa
 
Pregled pristupu boli u stomatologiji (str.291-291) hrvatskipdf 50 KB
Perspectives on Menagement of Dental Pain (str.291-291) engleskipdf 50 KB
P. Coulthard
Sažetak sa skupa
 
Poboljšanje ležišta za implantat s pomoću autogenoga koštanoga transplantata (str.292-292) hrvatskipdf 50 KB
Improvement of the Implant-Bed With an Autogenous Bone-Graft (str.292-292) engleskipdf 50 KB
G. Krekeler
Sažetak sa skupa
 
“SCANDINAVIAN STAR” katastrofa trajekta godine 1990. Iskustva i preporuke za podatke o zubima u svakodnevnoj praksi (str.292-292) hrvatskipdf 50 KB
“THE SCANDINAVIAN STAR” Ferry Disaster 1990. Experiences and Recommendation for Records in Dental Practice (str.292-293) engleskipdf 53 KB
T. Solheim
Sažetak sa skupa
 
Dugogodišnja iskustva i rezultati prevencije, zaštite (str.293-293) hrvatskipdf 47 KB
Longterm Experience and Results in Prevention (str.293-293) engleskipdf 47 KB
A. Trummler
Sažetak sa skupa
 
Srčani bolesnici - suradnja između stomatologa i kardiologa (str.294-294) hrvatskipdf 49 KB
Cardiac Patients - Cooperation Between the Dentist and the Cardiologist (str.294-294) engleskipdf 49 KB
M. Abdović, E. Abdović, H. Sulejmanagić
Sažetak sa skupa
 
Nearomatski naftalan - budući lijek za oralne lezije (str.295-295) hrvatskipdf 51 KB
Non-Aromatic Naphthalane: A Future Remedy For Oral Mucosal Lesions (str.295-296) engleskipdf 56 KB
I. Alajbeg, A. Cekić-Arambašin, A. Alajbeg, S. Ivanković, M. Jurin, G. Krnjević-Pezić, P. Vrgožić, I. Dobrić
Sažetak sa skupa
 
Periotron: Suvremena sijalometrijska metoda u dijagnostici i u nadzoru liječenja kserostomije (str.296-296) hrvatskipdf 50 KB
Periotron as a Modern Sialometric Method in Xerostomia Diagnosis and Treatment Monitoring (str.296-297) engleskipdf 55 KB
I. Alajbeg, N. Hladki, A. Cekić-Arambašin, IŽ. Alajbeg
Sažetak sa skupa
 
Preosjetljivost zuba kao posljedica inicijalne parodontalne terapije (str.297-298) hrvatskipdf 55 KB
Dental Hypersensitivity as a Consequence of the Initial Course of Periodontal Treatment (str.298-298) engleskipdf 50 KB
F. Arifhodžić, A. Dedić, E. Pašić, S. Hadžić, M. Gojkov, Š. Prcić
Sažetak sa skupa
 
Kliničke značajke poremećaja temporomandibularnih zglobova kuvajtske populacije (str.298-299) hrvatskipdf 55 KB
Clinical Characteristics of TMJD in a Kuwaiti Population (str.299-299) engleskipdf 50 KB
F. Arifhodžić, M. Malić, A. Dedić, Qattan S. Al, M. Gojkov
Sažetak sa skupa
 
Procjena edukacije i motivacije pacijenata u održavanju oralne higijene (str.299-299) hrvatskipdf 50 KB
Assessment of the Patient's Education and Motivation in the Maintaince of Oral Hygiene (str.300-300) engleskipdf 50 KB
F. Arifhodžić, M. Malić, M. Gojkov, S. Hadžić, E. Pašić
Izlaganje sa skupa
 
Utjecaj upotrebe duhana na parodontno zdravlje oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) (str.300-301) hrvatskipdf 55 KB
Influence of Tabacco Use on Periodontal Health in PTSD Patients (str.301-301) engleskipdf 50 KB
Andrej Aurer, Vesna Haban, Marija Ivić-Kardum, Marinka Mravak-Stipetić, Koraljka Gall-Trošelj, Jelena Aurer-Koželj
Sažetak sa skupa
 
S.E.M. raščlamba međudjelovanja Green OR-a i dentina (str.301-302) hrvatskipdf 55 KB
S.E.M. Analysis of the Interaction Between Green Or and the Dentine (str.302-302) engleskipdf 50 KB
I. Azinović, I. Turner, M. Krznarić, I. Aunedi
Sažetak sa skupa
 
Biološki temelji hibridizacije dentina (str.303-303) hrvatskipdf 50 KB
Biological Based of Dentine Hybridization (str.303-304) engleskipdf 55 KB
Zoran Azinović
Sažetak sa skupa
 
Broj dentinskih tubula kao funkcija dubine kaviteta (str.304-304) hrvatskipdf 50 KB
Number of the Dentinal Tubules as a Function of Cavity Dept (str.304-305) engleskipdf 55 KB
Zoran Azinović, I. Azinović, O.M. Krznarić, Davor Brajdić
Sažetak sa skupa
 
Individualni štitnik u prevenciji športskih ozljeda (str.305-305) hrvatskipdf 50 KB
Individual Mouthguard in Prevention of Sports Trauma (str.305-305) engleskipdf 50 KB
Tomislav Badel, Vjekoslav Jerolimov, Josip Pandurić, K. Perenčević
Sažetak sa skupa
 
Temporomadibularna disfunkcija u pacijentice s anksioznošću (str.306-306) hrvatskipdf 51 KB
Temporomadibular Disorders in a Patient With Anxiety (str.306-307) engleskipdf 55 KB
Tomislav Badel, Josip Pandurić, Sonja Kraljević, Miljenko Marotti, Lovko S. Kocijan, Jozo Šutalo
Sažetak sa skupa
 
Oralno zdravlje novaka Hrvatske vojske (str.307-307) hrvatskipdf 50 KB
Oral Health of Croatian Army Recruits (str.307-308) engleskipdf 55 KB
Tomislav Badel, S. Restek-Despotušić, Jadranka Keros, Zoran Azinović, Nikša Dulčić
Sažetak sa skupa
 
Prevencija karijesa u prvim razredima osnovnih škola grada Zagreba (str.308-308) hrvatskipdf 50 KB
Caries Prevention in First Grade Schoolchildren in Zagreb (str.308-309) engleskipdf 54 KB
V. Barac-Furtinger, V. Juhović-Markus, N. Zdilar-Černy
Sažetak sa skupa
 
Biokorozijsko ponašanje plemenite Au-Pt slitine u otopinama različita sastava i pH vrijednosti (str.309-309) hrvatskipdf 50 KB
Biocorrosion Behavior of High Noble Au-Pt Dental Alloy in Different Solutions and pH Values (str.309-309) engleskipdf 50 KB
Maja Baučić, Ivo Baučić, Asja Čelebić, Jasmina Stipetić, E. Prohić, S. Miko
Sažetak sa skupa
 
Oralni lihen ruber (OLR) i HCV-infekcija (str.310-310) hrvatskipdf 50 KB
Oral Lichen Ruber (OLR) and HCV-Infection (str.310-310) engleskipdf 50 KB
Dolores Biočina-Lukenda, Ana Cekić-Arambašin, Višnja Škerk
Sažetak sa skupa
 
Ekspresija antigena PCNA i Ki-67 kod oralnoga lihen rubera (str.310-310) hrvatskipdf 50 KB
Expression of PCNA and Ki-67 Antigens in Oral Lichen Ruber (str.311-311) engleskipdf 50 KB
Dolores Biočina-Lukenda, Ahmed Pirkić, Ana Cekić-Arambašin
Sažetak sa skupa
 
Bolovi u stomatologa pri različitim položajima pri radu (str.311-311) hrvatskipdf 50 KB
The Pain Experienced by Stomatologists at Different Postures of Work (str.312-312) engleskipdf 51 KB
Zita Blažić-Potočki
Sažetak sa skupa
 
Izbor terapije kod invaginacije zuba - prikaz dvaju slučajeva (str.312-313) hrvatskipdf 55 KB
The Treatment Options of Dens Invaginatus: Report of 2 Cases (str.313-313) engleskipdf 50 KB
Hrvoje Brkić, Irina Filipović-Zore
Sažetak sa skupa
 
Dijagnoza karijesa okluzalne plohe uporabom laserskog uređaja KaVo DIAGNOdent 2095 (str.313-313) hrvatskipdf 50 KB
Diagnosis of Occlusal Carious Lesions Using KaVo DIAGNOdent 2095 (str.314-314) engleskipdf 50 KB
Valentina Brzović, Martina Majstorović, Davor Katanec
Sažetak sa skupa
 
Oralna rehabilitacija rascjepa tvrdoga nepca - prikaz slučaja (str.314-314) hrvatskipdf 50 KB
Oral Rehabilitation of Neglected Cleft Palate: A Clinical Report (str.314-315) engleskipdf 54 KB
V Bubalo, Ivo Baučić
Sažetak sa skupa
 
Oralna rehabilitacija traume - prikaz slučaja (str.315-315) hrvatskipdf 54 KB
Oral Rehabilitation of Trauma - a Clinical Report (str.315-315) engleskipdf 54 KB
Vatroslav Bubalo, Ivo Baučić, N. Aljinović-Ratković
Sažetak sa skupa
 
Ispitivanje vibracija pri stomatološkim zahvatima (str.316-316) hrvatskipdf 50 KB
Examining Vibrations in Dental Procedures (str.316-316) engleskipdf 50 KB
Dino Buković, Vlado Carek, Andreja Carek
Sažetak sa skupa
 
Adherencija bakterija i njezina uloga u patogenezi oralnoga lihen rubera (str.317-317) hrvatskipdf 50 KB
Bacterial Adherence and its Importance in Pathogenesis of Oral Lichen Ruber (str.317-317) engleskipdf 50 KB
Ana Cekić-Arambašin, Dolores Biočina-Lukenda, J. Vraneš
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj položaja glave na slobodni interokluzijski prostor za vrijeme izgovaranja “s” i “mi” i za vrijeme fiziološkog mirovanja određenog prema fizionomiji i relaksiranosti mišića (str.317-318) hrvatskipdf 55 KB
Influence of Head Position on the Interocclusal Freeway Space Measured During Pronunciation of “s” and “mi” and During Rest (str.318-318) engleskipdf 50 KB
Asja Čelebić, Jasmina Stipetić, T. Šimac-Bonačić, P. Kutija, D. Ptaček
Sažetak sa skupa
 
Pojavnost podtipova temporomandibularnih poremećaja u hrvatskih pacijenata (str.318-319) hrvatskipdf 55 KB
Prevalence of Temporomandibular Disorder Subtypes in Croatian Patients (str.319-319) engleskipdf 50 KB
Robert Ćelić, Vjekoslav Jerolimov, Dubravka Knezović-Zlatarić, Nikša Dulčić, Josip Pandurić
Sažetak sa skupa
 
Ortodontsko liječenje kompresije kod odraslih pacijenata (ne extrakcijski slučaj) (str.319-319) hrvatskipdf 50 KB
Orthodontic tretment of crowding in adult patients (non-extraction case) (str.320-320) engleskipdf 50 KB
S. Delladio
Sažetak sa skupa
 
Ortodontsko liječenje kompresije kod odraslih pacijenata (extrakcijski slučaj) (str.320-320) hrvatskipdf 50 KB
Orthodontic tretment of crowding in adult patients (extraction case) (str.320-320) engleskipdf 50 KB
S. Delladio
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj društveno-ekonomskih čimbenika na karijes i oralnu higijenu u Baranji (str.320-321) hrvatskipdf 54 KB
Socio-Economic Influence on Caries and Oral Hygiene in Baranja (str.321-321) engleskipdf 50 KB
M. Donfrid
Sažetak sa skupa
 
Indeks društvenoga statusa po Hollingscheadu za djecu radnika, službenika i poljoprivrednika u dobi od 5 do 7 godina (str.321-321) hrvatskipdf 50 KB
Index of Social-Economic Status According to Hollingschead for Children Aged 5 to 7 Years (str.321-322) engleskipdf 55 KB
M. Donfrid
Sažetak sa skupa
 
Izradba potpunih proteza u pacijenata s resekcijom čeljusti - prikaz slučaja (str.322-322) hrvatskipdf 51 KB
Fabrication of Complete Dentures in a Patients With Mandibular Resection - A Case Report (str.322-322) engleskipdf 51 KB
Nikša Dulčić, Josip Pandurić, Sonja Kraljević, Tomislav Badel, Robert Ćelić
Sažetak sa skupa
 
Kliničko i radiološko ispitivanje koštanoga defekta nakon uporabe ß trikalcij-fosfata - prikaz dvaju slučaja (str.323-323) hrvatskipdf 50 KB
Clinical and Radiographic Investigation of Bone Defect Following the Application of ß Tricalcium Phosphate - Report of Two Cases (str.323-323) engleskipdf 50 KB
Irina Filipović-Zore, Dubravka Knezović-Zlatarić, Zoran Ivasović, Jurica Šiljeg
Sažetak sa skupa
 
Anestezija u oralnoj kirurgiji (str.324-324) hrvatskipdf 50 KB
Anaesthesia in Oral Surgery (str.324-324) engleskipdf 50 KB
Stojanka Gašparović, M. Milić, T. Čabov
Sažetak sa skupa
 
Okluzijske zapreke u lokalnom i generaliziranom parodontitisu (str.324-325) hrvatskipdf 54 KB
Occlusal Interferences in Localised and Generalized Periodontitis (str.325-325) engleskipdf 50 KB
M. Girotto, G. Cindrić, Lj. Jindra, S. Ribarić-Pezelj, I. Glažar, D. Maričić
Sažetak sa skupa
 
Brusne fasete i znakovi temporomandibularne disfunkcije (str.325-326) hrvatskipdf 54 KB
Relationship Between Attrition Faces and Signs of TMD (str.326-326) engleskipdf 50 KB
M. Girotto, Z. Kovač, Melita Valentić-Peruzović, I. Uhac
Sažetak sa skupa
 
Rubno propuštanje pečata u fisurama nakon tretmana cakline samojetkajućim adhezivnim sustavom (str.326-327) hrvatskipdf 55 KB
Mikroleakage of Sealants Placed After Enamel Treatment With Self Etching Adhesive (str.327-327) engleskipdf 50 KB
Domagoj Glavina, E. Courson, Ilija Škrinjarić, M. Degrange
Sažetak sa skupa
 
Prevalencija simptoma TMD u stanovništvu Rijeke, Hrvatska (str.328-328) hrvatskipdf 50 KB
Prevalence of Self-Reported Symptoms of TMD in a Population of Rijeka, Croatia (str.328-328) engleskipdf 50 KB
R. Gržić, Z. Kovač, Z. Delić, I. Uhač, D. Kovačević, D. Blečić, M. Šimunović-Šoškić
Sažetak sa skupa
 
Pacijenti s posttraumatskim stres poremećajem i parodontno zdravlje (str.328-329) hrvatskipdf 55 KB
Post-Traumatic Stress Disorder Patients and Periodontal Health (str.329-329) engleskipdf 50 KB
V. Haban, Andrej Aurer, Marija Ivić-Kardum, Marinka Mravak-Stipetić, K. Gall-Trošelj, Jelena Aurer-Koželj
Sažetak sa skupa
 
Pilokarpin-hidroklorid ima kratkotrajan učinak u liječenju kserostomije (str.329-330) hrvatskipdf 50 KB
Pilocarpine-Hydrocloride Has a Short-Time Effect on Reducing Xerostomia (str.330-331) engleskipdf 55 KB
A. Hladki, Ivan Alajbeg, Ana Cekić-Arambašin, Iva Alajbeg
Sažetak sa skupa
 
Odlaganje osteoida prilikom cijeljenja periapeksne lezije prikazano vitalnom bojom (str.331-331) hrvatskipdf 50 KB
Patterns of Osteoid Deposition in Periapical Lesion Healing Using Vital Dye (str.331-332) engleskipdf 55 KB
A. Horvat, M. Kovačević, S. Bešlić, D. Kuiš, D. Šnjarić
Sažetak sa skupa
 
Odnos između ortodontskih i izgovornih poremećaja u adolescenata (str.332-332) hrvatskipdf 50 KB
Relationship Between Orthodontic and Articulatory Impairments in Adolosecents (str.332-333) engleskipdf 55 KB
M. Hunski, J. Ivičević-Desnica, I. Škarić, D. Horga
Sažetak sa skupa
 
Udaljenost između papile incizive i foveola palatina za određivanje dužine gornjih središnjih inciziva (str.333-333) hrvatskipdf 50 KB
The Length Between Incisive Papilla and Foveola Palatina for Determination of the Length of the Central Upper Artificial Incisors (str.333-334) engleskipdf 55 KB
L. Ibrahimagić-Šeper, Asja Čelebić, E. Selimović
Sažetak sa skupa
 
TMD liječenje s kompozitnim inlayima izrađenim u ordinaciji (str.334-334) hrvatskipdf 50 KB
TMD Therapy With Chair-Side Composite Inlays (str.334-334) engleskipdf 50 KB
Davor Ileš, Iva Alajbeg, Melita Valentić-Peruzović
Sažetak sa skupa
 
Kombinirana ortodontsko-protetska terapija pacijenata s temporomandibularnom disfunkcijom (TMD) - prikaz slučaja (str.335-335) hrvatskipdf 50 KB
Combined Orthodontic-Prosthetic Therapy of TMD Patients (Case Report) (str.335-335) engleskipdf 50 KB
I. Ileš, S. Delladio, Davor Ileš
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj guma za žvakanje u prevenciji karijesa (str.335-336) hrvatskipdf 55 KB
The Effect of Chewing Gum in the Prevention of Caries (str.336-336) engleskipdf 50 KB
Bernard Janković, Ivana Ciglar, Alena Knežević, Ivana Miletić, H. Bračić
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj pušenja na razvoj i progresiju parodontne bolesti (str.336-337) hrvatskipdf 55 KB
Impact of Smoking on Development and Progression of Periodontal Disease (str.337-337) engleskipdf 50 KB
Lj Jindra, G. Cindrić, M. Girotto
Sažetak sa skupa
 
Ortodontsko liječenje dentofacijalnih deformiteta (str.337-338) hrvatskipdf 54 KB
Orthodontic Treatment of Dentofacial Deformities (str.338-338) engleskipdf 50 KB
Davor Jokić, Vedran Uglešić, Predrag Knežević, M. Milić
Sažetak sa skupa
 
Oralni pemfigus vulgaris kod mlade odrasle osobe - prikaz slučaja (str.338-339) hrvatskipdf 54 KB
Oral Pemphigus Vulgaris in a Young Adult - Case Report (str.339-339) engleskipdf 50 KB
Danica Juras, Ana Cekić-Arambašin
Sažetak sa skupa
 
Ultrazvuk žlijezda slinovnica (str.339-339) hrvatskipdf 50 KB
Ultrasound of Salivary Glands (str.340-340) engleskipdf 50 KB
A. Jurela, I. Krolo
Sažetak sa skupa
 
Pojavnost karijesa u djece s obzirom na oralno-higijenske navike i prijašnje karijes iskustvo (str.340-341) hrvatskipdf 55 KB
Caries Incidence in Children With Regard to Their Oral Hygiene Habits and Past Caries Experience (str.341-341) engleskipdf 50 KB
Hrvoje Jurić, T. Klarić, Olga Lulić-Dukić
Sažetak sa skupa
 
Organizacija hitne stomatološke službe grada Zagreba i Zagrebačke županije (str.341-342) hrvatskipdf 55 KB
Organization of the Emergency Dental Service in the City of Zagreb and Zagreb County (str.342-342) engleskipdf 50 KB
B. Klaić, V. Bratolić, Z. Šostar, Ivo Baučić
Sažetak sa skupa
 
Procjena kakvoće mandibularne kosti u nositelja potpunih i djelomičnih proteza (str.342-342) hrvatskipdf 50 KB
Evaluation of the Mandibular Bone Quality in Complete and Removable Partial Denture Wearers (str.342-343) engleskipdf 54 KB
Dubravka Knezović-Zlatarić, Asja Čelebić, Robert Ćelić
Sažetak sa skupa
 
Procjena sustavskih i lokalnih komplikacija tijekom kratkotrajne inhalacijske anestezije u pacijenata s oralnokirurškim zahvatima (str.343-343) hrvatskipdf 50 KB
Evaluation of Systemic and Local Complications During Inhalation Anaesthesia in Patients With Oral Surgery Treatment (str.343-344) engleskipdf 54 KB
Goran Knežević, Sebastijan Sandev
Sažetak sa skupa
 
Liječenje velikog odontoma donje čeljusti dvofaznim kirurškim postupkom (str.344-344) hrvatskipdf 50 KB
Treatment of Large Odontoma of the Mandible by Two-Phase Surgical Procedure (str.344-344) engleskipdf 50 KB
Goran Knežević, Klara Sokler
Sažetak sa skupa
 
Osteoplastika autolognom spongiozom kuka (str.345-345) hrvatskipdf 50 KB
Ostaoplasty with Autologous Cancellous Hip Bone (str.345-345) engleskipdf 50 KB
Predrag Knežević, Vedran Uglešić, Davor Jokić, Stojanka Gašparović
Sažetak sa skupa
 
Konfokalno lasersko istraživanje penetracije dentin adheziva i zaljevača u fisure (str.345-346) hrvatskipdf 54 KB
Confocal Laser Scanning Microscopy Investigation of the Penetration of Adhesives and Sealant Resins Into Fissures (str.346-346) engleskipdf 50 KB
S. Kobašlija, A. Huseinbegović, M. Selimović-Dragaš, T. Pioch
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj nove generacije samojetkajućih adheziva na kakvoću kompozitnih ispuna (str.346-347) hrvatskipdf 54 KB
The Effect of New Generation Self-etch Adhesives on the Quality of Composite Restorations (str.347-347) engleskipdf 50 KB
S. Kobašlija, M. Selimović-Dragaš, A. Huseinbegović
Sažetak sa skupa
 
Vođena regeneracija kosti kod Uporabe dentalnih usadaka - prikaz slučaja (str.347-348) hrvatskipdf 54 KB
Guided Bone Regeneration in Dental Implant Treatment - a Case Report (str.348-348) engleskipdf 50 KB
Pavel Kobler, Jasenka Živko-Babić, Josipa Borčić
Sažetak sa skupa
 
Komplikacije stomatološkog tretmana u pacijenta s diabetes mellitusom - prikaz slučaja (str.348-348) hrvatskipdf 50 KB
Dental Treatment Complications of a Patient with Diabetes Mellitus - Case Report (str.348-349) engleskipdf 55 KB
H. Konjhodžić-Raščić, S. Suljagić, A. Vuković, A. Prcić-Konjhodžić
Sažetak sa skupa
 
Odnos između okluzijskih koncepcija i zvukova u temporomandibularnom zglobu (str.349-349) hrvatskipdf 50 KB
The Relationship Between Type of Occlusion and TMJ Sounds (str.349-349) engleskipdf 50 KB
Z. Kovač, I. Uhač, M. Girotto, D. Kovačević, R. Gržić, Urek M. Muhvić, Josipa Borčić
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj pušenja duhana na stomatognati sustav žena oboljelih od šećerne bolesti (str.349-350) hrvatskipdf 55 KB
Influence of Smoking on the Stomatognathic System in Women With Diabetes (str.350-350) engleskipdf 50 KB
D. Kovačević, Z. Kovač, I. Uhac, R. Gržić, Z. Delić, N. Blečić
Sažetak sa skupa
 
Korelacija histopatološkog nalaza pulpnog i periapeksnoga tkiva (str.351-351) hrvatskipdf 51 KB
Histological Correlation Between Pulp and Periapical Tissue Findings (str.351-352) engleskipdf 55 KB
M. Kovačević, T. Tamarut, S. Bešlić, S. Zoričić, D. Bobinac
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj različitih čimbenika na iznos resorpcije bezubih alveolarnih grebena u nositelja potpunih proteza (str.352-352) hrvatskipdf 50 KB
Influence of Different Factors on the Rate of Residual Ridge Resorption in Complete Denture Wearers (str.352-352) engleskipdf 50 KB
I. Kovačić, A. Člebić, Dubravka Knezović-Zlatarić
Sažetak sa skupa
 
Meziodens u 14-mjesečnog djeteta (str.353-353) hrvatskipdf 50 KB
Mesiodens in a 14-Month-Old Child (str.353-353) engleskipdf 50 KB
N. Krakar, Irina Filipović-Zore
Sažetak sa skupa
 
Primjenjivost dentalnih usadaka u maksilofacijalnoj rekonstrukciji (str.353-353) hrvatskipdf 50 KB
The Applicability of Dental Implants in Maxillofacial Reconstruction (str.353-353) engleskipdf 50 KB
M. Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Podizanje DNA sinusa - klasična otvorena metoda vestibularnim pristupom vs. zatvorena metoda transalveolarnom kondenzacijom (str.354-354) hrvatskipdf 49 KB
Elevation of the Sinus Floor- Classic Opened Method Via Vestibular Approach vs. Closed Method by Transalveolar Bone Condensation (str.354-354) engleskipdf 49 KB
M. Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Ocjena preoblikovanja kosti nakon endodontske terapije periapeksne lezije (str.355-355) hrvatskipdf 51 KB
Evaluation of Bone Remodelling After Endodontic Therapy of the Periapecal Lesion (str.355-356) engleskipdf 56 KB
D. Kuiš, M. Kovačević, T. Tamarut, S. Bešlić, D. Šnjarić, J. Horvat
Sažetak sa skupa
 
Samoliječenje analgeticima u stomatoloških bolesnika (str.356-356) hrvatskipdf 50 KB
Auto-Medication of Analgesics by Dental Patients (str.356-357) engleskipdf 54 KB
Ileana Linčir, Kata Rošin-Grget, Ivana Šutej
Sažetak sa skupa
 
Mineralizacija kosti u vrjednovanju kroničnih periapikalnih promjena (str.357-357) hrvatskipdf 49 KB
Bone Mineralisation in Evaluation of Chronic Periapical Changes (str.357-357) engleskipdf 49 KB
J. Leušić, Vera Njemirovskij
Sažetak sa skupa
 
Ankylos dentalni implantološki sustav - u kojim slučajevima upotrijebiti usadak? (str.357-358) hrvatskipdf 54 KB
Ankylos Dental Implant System - for Which Cases are Implants Suitable? (str.358-358) engleskipdf 50 KB
Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Usporedba značajki molara u krapinskoga hominida i današnjega čovjeka (str.358-359) hrvatskipdf 55 KB
The Comparison of Molar Traits in Krapina Hominids and Contemporary Humans (str.359-359) engleskipdf 50 KB
M. Maćešić, Zvonimir Kaić
Sažetak sa skupa
 
Interdisciplinarna suradnja ortodoncije i estetske stomatologije - prikaz triju slučaja (str.359-360) hrvatskipdf 55 KB
Interdisciplinary Orthodontic and Cosmetic Dentistry Approach Three Case Report (str.360-360) engleskipdf 50 KB
M. Magdalenić-Meštrović, Goranka Prpić-Mehičić
Sažetak sa skupa
 
Vrjednovanje pouzdanosti psihometrijskih metoda u procjeni dentalne anoksioznosti djece dobne skupine od 5-15 godina u Hrvatskoj (str.361-361) hrvatskipdf 50 KB
Reliability and Validity of Measures Used in Assessing Dental Anxiety in 5-15 Year-Old Croatian Children (str.361-362) engleskipdf 55 KB
M. Majstorović, JSJ Veerkamp, Ilija Škrinjarić, Domagoj Glavina
Sažetak sa skupa
 
Učinak terapijskoga lasera (LLLT) na Candidu albicans u dva bolesnika s protetskim stomatitisom (str.362-362) hrvatskipdf 50 KB
The Effect of Low Level Laser Therapy on Candida Albicans in Patients with Denture Stomatitis - Case Report (str.362-363) engleskipdf 55 KB
M. Maver-Bišćanin, Marinka Mravak-Stipetić, Vjekoslav Jerolimov
Sažetak sa skupa
 
Rak pločastih stanica usne šupljine nastao iz lezija oralnoga lichena planusa - prikaz dvaju slučaja (str.363-363) hrvatskipdf 50 KB
Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCCA) Arising from an Oral Lichen Planus Lesion - Report of Two Cases (str.363-364) engleskipdf 54 KB
Marinka Mravak-Stipetić, Irina Filipović-Zore, Ahmed Pirkić, S. Manojlović, Mišo Virag
Sažetak sa skupa
 
Helicobacter pylori na oralnoj sluznici - topografska distribucija (str.364-364) hrvatskipdf 50 KB
Helicobacter pylori on oral mucosa - topographic distribution (str.364-364) engleskipdf 50 KB
Marinka Mravak-Stipetić, K. Gall-Trošelj, J. Pavelić
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj bruksizma na čeljusne kretnje (str.364-365) hrvatskipdf 55 KB
The Influence of Bruxism on Mandibular Movement (str.365-365) engleskipdf 51 KB
M. Muhvić-Urek, I. Uhač, Z. Kovač, M. Šimunović-Šoškić, Robert Antonić, Josipa Borčić
Sažetak sa skupa
 
Interdisciplinarni pristup liječenju mandibularnoga prognatizma Prikaz tijeka liječenja (str.365-366) hrvatskipdf 56 KB
Interdisciplinary Approach to Treatment of Mandibular Prognathism Case report (str.366-366) engleskipdf 50 KB
Želimir Muretić, Vedran Uglešić, Davor Jokić
Sažetak sa skupa
 
Promjene kože i sluznice usne šupljine (str.366-367) hrvatskipdf 55 KB
Disorders of the Skin and Oral Mucosa (str.367-367) engleskipdf 50 KB
Ivana Nola, Mirna Šitum
Sažetak sa skupa
 
Postupni gubitak retencijskih sila djelomičnih proteza (str.367-367) hrvatskipdf 50 KB
Gradual Loss of Partial Denture Retentive Forces (str.368-368) engleskipdf 50 KB
B. Novaković, Maja Pavić, Vlado Carek
Sažetak sa skupa
 
Vertikalne frakture krune s amalgamskim ispunom (str.368-368) hrvatskipdf 50 KB
Vertical Fractures of the Tooth Crown With Amalgam Filling (str.368-369) engleskipdf 54 KB
Vlatko Pandurić, Paris Simeon, Alena Knežević, N. Holen, M. Perinić
Sažetak sa skupa
 
Klinička uporaba vlaknima ojačanih kompozita (str.369-369) hrvatskipdf 50 KB
The Clinical Use of Fiber- Reinforced Composite (str.369-369) engleskipdf 50 KB
Božidar Pavelić
Sažetak sa skupa
 
Mogućnosti implantološke terapije u rješavanju totalne bezubosti - prikaz slučaja (str.370-370) hrvatskipdf 49 KB
The Advantages of Implant Therapy in Management of Edentulous jaws - Case Report (str.370-370) engleskipdf 49 KB
Berislav Perić, T. Ćabov
Sažetak sa skupa
 
Estetsko zbrinjavanje mikrodoncije središnjih inciziva kompozitnim materijalima (str.370-370) hrvatskipdf 49 KB
Esthetic Restoration of Microdontia Central Incisors With Composite Materials (str.370-370) engleskipdf 49 KB
A. Prcić-Konjhodžić, H. Konjhodžić-Raščić, A. Vuković, A. Bajsman
Sažetak sa skupa
 
Dentalna ergonomija u praksi (str.371-371) hrvatskipdf 50 KB
Ergonomics in Dental Practice (str.371-371) engleskipdf 50 KB
A. Prcić-Konjhodžić, H. Konjhodžić-Raščić, M. Malić, S. Suljagić
Sažetak sa skupa
 
Suvremeni pristup replantaciji traumatski ekstrahiranih zuba (str.371-371) hrvatskipdf 50 KB
Actual Approach to Replantation of Avulsed Teeth (str.372-372) engleskipdf 49 KB
S. Prohić, N. Sulejmanagić
Sažetak sa skupa
 
Doprinos ispitivanju biootpornosti oralne sluznice (str.372-372) hrvatskipdf 49 KB
A Contribution to the Examination of the Oral Mucosa Membrane Bioimpedance (str.373-373) engleskipdf 50 KB
I. Richter, J. Sušanj, Z. Stare, I. Vidas
Sažetak sa skupa
 
Stomatološki tretman pacijenata s bubrežnim bolestima (str.373-373) hrvatskipdf 50 KB
Dental Treatment in Patients with Kidney Diseases (str.373-373) engleskipdf 50 KB
N. Sulejmanagić, S. Prohić, S. Šečić, S. Mišeljić
Sažetak sa skupa
 
Traumatske ozljede zuba - frakture korijena (str.374-374) hrvatskipdf 49 KB
Traumatic Injuries of Teeth - Root Fractures (str.374-374) engleskipdf 49 KB
H. Sulejmanagić, N. Sulejmanagić, S. Prohić
Sažetak sa skupa
 
Mogućnost uporabe 0,055 Chlor hexidin digluconata u oralnoj kirurgiji (str.375-375) hrvatskipdf 50 KB
The Possibility of Application of 0.05% Chlor Hexidin Digluconate in Oral Surgery (str.375-375) engleskipdf 50 KB
S. Šečić, T. Gojkov, H. Sulejmanagić
Sažetak sa skupa
 
Autotransplantacija premolara na mjesto gornjih središnjih sjekutića: Studija kliničkog i radiografskog praćenja (str.375-376) hrvatskipdf 54 KB
Autotransplantation of Premolars to the Central Maxillary Position: A Clinical and Radiographic Follow-Up Study (str.376-376) engleskipdf 50 KB
Ilija Škrinjarić, Domagoj Glavina, Martina Majstorović
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj doksiciklina na preoblikovanje kosti nakon terapije periapeksne lezije (str.376-377) hrvatskipdf 55 KB
Doxycycline Influence on Bone Remodelling after Therapy of Periapical Lesions (str.377-377) engleskipdf 50 KB
D. Šnjarić, M. Kovačević, S. Bešlić, T. Tamarut, J. Horvat, D. Kuiš
Sažetak sa skupa
 
Apeksna propusnost nakon četiri endodontska postupka instrumentacije i punjenja (str.378-378) hrvatskipdf 50 KB
Apical Leakage after Four Endodontic Instrumentation and Filling Procedures (str.378-379) engleskipdf 55 KB
D. Šnjarić, S. Strika, T. Antončić, A. Sredanović, S. Pezelj-Ribarić, I. Brekalo
Sažetak sa skupa
 
Postupci liječenja Dens Invaginatusa (str.379-379) hrvatskipdf 50 KB
Dens Invaginatus - Treatment method (str.379-380) engleskipdf 54 KB
Jozo Šutalo, Alena Knežević, Višnja Negovetić-Mandić, Zrinka Tarle, Vlatko Pandurić
Sažetak sa skupa
 
Estetska rekonstrukcija incizijskoga brida središnjih gornjih sjekutića (str.380-380) hrvatskipdf 50 KB
Esthetic Reconstruction of the Incisal Edge of Upper Central Incisors (str.380-380) engleskipdf 50 KB
Jozo Šutalo, Zrinka Tarle, Alena Knežević, Višnja Negovetić-Mandić, Vlatko Pandurić
Sažetak sa skupa
 
Utjecaj pušenja na parodontalni stastus adolescenata (str.380-381) hrvatskipdf 54 KB
Influence of Smoking on the Periodontal Status of Adolescents (str.381-381) engleskipdf 50 KB
Ivana Šutej, Darije Plančak, Darko Božić, Ksenija Jorgić-Srdjak, Andrija Bošnjak
Sažetak sa skupa
 
Neposredno opterećenje “Centerpuls” usadka podržanih rezilijentnom suprakonstrukcijom “Paraplant 2000” (Vlastita iskustva) (str.382-382) hrvatskipdf 49 KB
Immediate Strain on “Centerpuls” Implants Supported With Resilient Supra-Construction “Paraplant 2000” (Clinical experience) (str.382-382) engleskipdf 49 KB
H. Tahmiščija, T. Laux, N. Tahmiščija
Sažetak sa skupa
 
Vođena regeneracija kosti (GBR) uporabom titan membrane (vlastita iskustva) (str.382-383) hrvatskipdf 49 KB
Guided Bone Regeneration with Application of Titanium Membrane (Clinical experience) (str.383-383) engleskipdf 50 KB
H. Tahmiščija, S. Radović, Berislav Topić, N. Tahmiščija, T. Laux, F. Arifhodžić
Sažetak sa skupa
 
Oralno zdravlje u nalazima dentalne antropologije od krapinskoga neandertalca do dvadesetoga stoljeća (str.383-383) hrvatskipdf 50 KB
Oral Health in Dental Anthropology Findings from Krapina Neanderthal Until the Twentieth Century (str.383-384) engleskipdf 54 KB
Berislav Topić, Vanja Vučičević-Boras
Sažetak sa skupa
 
Ortognatska kirurgija - kako mi to radimo (str.384-384) hrvatskipdf 50 KB
Orthognathic Surgery - Our Concept (str.384-384) engleskipdf 50 KB
Vedran Uglešić, Davor Jokić, Predrag Knežević, Joško Grgurević, M. Milić
Sažetak sa skupa
 
Odnos između okluzije i temporomandibularnih poremećaja (str.384-385) hrvatskipdf 55 KB
The Relationship Between Occlusion and Temporomadibular Disorders (str.385-385) engleskipdf 50 KB
I. Uhač, Z. Kovač, R. Gržić, D. Kovačević, M. Girotto, M. Blečić, M. Šimunović-Šoškić
Sažetak sa skupa
 
Suvremena dijagnostika i terapija temporomandibularnih disfunkcija (TMD) (str.385-386) hrvatskipdf 55 KB
Temporomandibular Dysfunctions (TMD) in Contemporary Practice (str.386-386) engleskipdf 50 KB
Melita Valentić-Peruzović, Davor Ileš, Iva Alajbeg
Sažetak sa skupa
 
Dentalne bolesti i način prehrane u ranosrednjovjekovnoj populaciji iz Bijeloga Brda u Istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj (str.386-386) hrvatskipdf 50 KB
Dental Disease and Dietary Pattern in the Early Medieval Population from Bijelo Brdo - East Slavonia, Croatia (str.387-387) engleskipdf 50 KB
Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Ž. Demo, Mario Šlaus
Sažetak sa skupa
 
Vrijednosti salivarne peroksidaze u bolesnika s oralnim lihen planusom (str.387-387) hrvatskipdf 50 KB
Salivary Peroxidase Levels in Patients With Oral Lichen Planus (str.388-388) engleskipdf 50 KB
Vanja Vučičević-Boras, R. Zadro, Ana Cekić-Arambašin, T. Devčić, Katarina Zjača
Sažetak sa skupa
 
Korelacija dentalnoga statusa i stupnja naobrazbe u odrasle populacije (34-44 god.) u Sarajevu (str.388-388) hrvatskipdf 50 KB
Correlation Between Dental Status and Education Level Among the Adult Population (35-44) in Sarajevo (str.388-389) engleskipdf 54 KB
A. Vuković, H. Konjhodžić, S. Suljagić, A. Prcić
Sažetak sa skupa
 
Candidiasis Chronica Hiperplastica (str.389-389) hrvatskipdf 50 KB
Chronic Hyperplastic Candidiasis (str.389-389) engleskipdf 50 KB
Ž. Zečević, I. Pervan, D. Ograjšek-Škunca
Sažetak sa skupa
 
Cirkonijeva keramika kao estetska nadogradnja (str.389-390) hrvatskipdf 55 KB
ZrO2 Ceramic as an Esthetic Post (str.390-390) engleskipdf 51 KB
Jasenka Živko-Babić, Andreja Carek, Vlado Carek
Sažetak sa skupa
 
Određivanje standarda za uzorkovanje zlata i srebra (str.390-391) hrvatskipdf 56 KB
Estimation of Standards for Gold and Silver Sampling (str.391-391) engleskipdf 50 KB
Jasenka Živko-Babić, I. Jasprica, M. Škarić-Medić, Marko Jakovac
Sažetak sa skupa
 
Kompenzacijski pristup liječenju skeletnog tipa otvorenoga zagriza (str.391-391) hrvatskipdf 50 KB
Compensational Approach to the Treatment of Open Skeleton Type of Occlusion (str.391-392) engleskipdf 52 KB
M. Weber-Pavlec, D. Weber, Želimir Muretić
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 164.524 *