hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 34 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 7. 4. 2009.
Sadržaj Puni tekst
POMICANJE NAGLASAKA NA PREDNAGLASNICU U IMENSKIH RIJEČI U MJESNOME GOVORU CRIKVENICE (str.1-14) hrvatskipdf 111 KB
The shifting of stress in nominal words to the proclitic in the local vernacular of Crikvenica (str.1-14)  
Martina Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
LEKSIČKE FUNKCIJE KAO POKAZATELJI ZNAČENJSKIH ODNOSA U KOLOKACIJSKIM SVEZAMA HRVATSKOGA JEZIKA (str.15-38) hrvatskipdf 156 KB
Lexical functions as indicators of semantic relations in collocational phrases of Croatian (str.15-38)  
Goranka Blagus Bartolec
Izvorni znanstveni članak
 
OPIS GLAGOLSKOGA VIDA U GRAMATIKAMA HRVATSKOGA KAJKAVSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA (str.39-61) hrvatskipdf 137 KB
Description of verb aspect in grammars of the Kajkavian literary language (str.39-61)  
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
GOVOR JURKOVA SELA U ŽUMBERKU (str.63-93) hrvatskipdf 1 MB
Speech in Jurkovo Selo in Žumberak (str.63-93)  
Anita Celinić, Ankica Čilaš Šimpraga
Izvorni znanstveni članak
 
PALATALI U LATINIČNOJ GRAFIJI PISACA ZADARSKO-ŠIBENSKOGA KRUGA XIV.−XVII. STOLJEĆA (str.95-114) hrvatskipdf 176 KB
Palatal consonants in Latinic works from Šibenik and Zadar from the 14th to the 17th century (str.95-114)  
Dijana Ćurković
Izvorni znanstveni članak
 
GRAMMATICA ILLIRICA JOSIPA VOLTIGGIJA (1803.) (str.115-131) hrvatskipdf 119 KB
Josip Voltiggi’s Grammatica Illirica (1803) (str.115-131)  
Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak
 
TVORBA GLAGOLA U DJELU SVAŠTA PO MALO BLAŽA TADIJANOVIĆA (str.133-153) hrvatskipdf 153 KB
Verb formation in Blaž Tadijanović’s work Svašta po malo (str.133-153)  
Marijana Horvat, Ermina Ramadanović
Izvorni znanstveni članak
 
ТKO JE NA “FRAZEOLOŠKOM BRODU” VAŽNIJI: MALI OD PALUBE ILI MALI OD KUŽINE? (str.155-165) hrvatskipdf 120 KB
Кто на “фразеологическом корабле” важнее: mali od palube или mali od kužine? (str.155-165)  
Anita Hrnjak
Izvorni znanstveni članak
 
VEZNIČKA SINONIMIJA I ANTONIMIJA U HRVATSKOJ LEKSIKOGRAFIJI (str.167-199) hrvatskipdf 192 KB
Synonymous and Antonymous Relationships of Conjunctions in Croatian Lexicography (str.167-199)  
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
NEZAPAŽENI ULOMCI MUKE ISUHRSTOVE (1514.) IZ PETROGRADSKE BERČIĆEVE ZBIRKE (str.201-216) hrvatskipdf 3 MB
Unnoticed fragments of Muka Isuhrstova (The Passion of Christ, 1514) from Berčić’s Petrograd miscellany (str.201-216)  
Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKA SVOJSTVA JEZIKA HRVATSKIH DUBROVAČKIH OPORUKA IZ 17. I 18. STOLJEĆA (str.217-237) hrvatskipdf 163 KB
Caratteristiche morfologiche della lingua dei testamenti ragusei croati del Seicento e del Settecento (str.217-237)  
Ivana Lovrić-Jović
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI POSVOJNI PRIDJEV KAO ANTECEDENT RELATIVNOJ ZAMJENICI (str.239-253) hrvatskipdf 117 KB
The Croatian possessive adjective as the antecedent of a relative pronoun (str.239-253)  
Ivan Marković
Izvorni znanstveni članak
 
KOLIKO JE AKUZATIV MJERE OKAMENJEN? (str.255-267) hrvatskipdf 113 KB
Frozen accusative forms in Croatian (str.255-267)  
Ivana Matas Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
KAKO RAZVRSTATI GLAGOLE S ELEMENTOM SE U VALENCIJSKOME RJEČNIKU HRVATSKIH GLAGOLA? (str.269-283) hrvatskipdf 111 KB
How to classify verbs with a se element in valency dictionary of Croatian verbs? (str.269-283)  
Ivana Oraić
Izvorni znanstveni članak
 
NEOBJAVLJENI AUTOGRAFI BASNA ĐURE FERIĆA (1739. – 1820.) U ODNOSU PREMA DUBROVAČKOJ PISANOJ TRADICIJI (str.285-304) hrvatskipdf 145 KB
Unpublished autographed fables of Đuro Ferić (1739–1820) in relation to the Ragusan written tradition (str.285-304)  
Sanja Perić Gavrančić
Izvorni znanstveni članak
 
JAGIĆ O MARETIĆU (str.305-321) hrvatskipdf 110 KB
Jagić on Maretić (str.305-321)  
Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNI PURIZAM JOZE DUJMUŠIĆA (str.323-340) hrvatskipdf 135 KB
The linguistic purism of Jozo Dujmušić (str.323-340)  
Tatjana Pišković
Pregledni rad
 
IMENIČKI OBLICI U GUNDULIĆEVIM SUZAMA SINA RAZMETNOGA U ODNOSU NA NJIHOV OPIS U DELLA BELLINOJ GRAMATICI (str.341-355) hrvatskipdf 118 KB
The nominal forms in Suze sina razmetnoga by Ivan Gundulić compared to their description in Della Bella’s grammar (str.341-355)  
Ivana Sanković
Izvorni znanstveni članak
 
NJEMAČKE POSUĐENICE I HRVATSKI EKVIVALENTI (str.357-369) hrvatskipdf 114 KB
Deutsche Lehnwörter und ihre kroatischen Entsprechungen (str.357-369)  
Aneta Stojić
Pregledni rad
 
DEIKTIČKA REFERENCIJA I GENERIČKO STRUKTURIRANJE DISKURSA (str.371-391) hrvatskipdf 2 MB
Référence déictique et structuration générique du discours (str.371-391)  
Zrinka Šimunić
Izvorni znanstveni članak
 
PRAVI TVORBENI MOCIJSKI PARNJACI U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.393-412) hrvatskipdf 161 KB
Echte Movierungspaare in der kajkawischen Standardsprache (str.393-412)  
Barbara Štebih Golub
Izvorni znanstveni članak
 
‘NOVA’ PASIONSKA PJESMA JA, MARIJA, GLASOM ZOVU S KRAJA 15. STOLJEĆA (str.413-430) hrvatskipdf 1 MB
Unpublished Croatian Passion Poem Ja, Marija, glasom zovu from the end of 15th century (str.413-430)  
Kristina Štrkalj Despot
Izvorni znanstveni članak
 
TOPONIMIJA SELA DUBLJANI U POPOVU (str.431-448) hrvatskipdf 152 KB
Toponomy of the village Dubljani in Popovo (str.431-448)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
INFINITIVNE POSLJEDIČNE KONSTRUKCIJE (str.449-462) hrvatskipdf 116 KB
Infinitive consequential constructions (str.449-462)  
Luka Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
Metodičan pristup popunjavanju metodologijske praznine (Matea Birtić: Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.463-466) hrvatskipdf 202 KB
Siniša Runjaić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Veliki doprinos hrvatskoj onomastici (Živko Bjelanović: Onomastičke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.) (str.466-471) hrvatskipdf 299 KB
Ankica Čilaš Šimpraga
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Monografija o međimurskom dijalektu (Đuro Blažeka: Međimurski dijalekt (Hrvatski kajkavski govori Međimurja), Matica hrvatska, Čakovec, 2008.) (str.471-474) hrvatskipdf 273 KB
Ines Virč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedan doprinos kajkavologiji (Josip Đurkovečki: Jezičnica hovatsko-slavinska, Profil, Zagreb, 2008.) (str.474-476) hrvatskipdf 195 KB
Barbara Štebih Golub
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trojezični rječnik Ludovika Lalića (Ludovicus Lalich: Dictionarium Latino-Italico-Illyricum. Priredio i pogovor napisao Serafin Hrkać, Grude: Matica hrvatska; Mostar: Sveučilište, Institut za latinitet, 2007.) (str.476-478) hrvatskipdf 197 KB
Šime Demo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prijevod rječnika junaka digitalnoga doba (Slobodan Lazarević: Hakerski rečnik žargona, Knjiga-komerc, Beograd, 2002.) (str.478-482) hrvatskipdf 220 KB
Antun Halonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedan prinos čakavologiji (Iva Lukežić, Sanja Zubčić: Grobnički govor XX. stoljeća, Katedra Čakavskoga sabora Grobinšćine, Rijeka, 2007.) (str.482-484) hrvatskipdf 379 KB
Mirjana Crnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Čekavski rječnik (Ivan Mahulja: Rječnik omišaljskoga govora, Riječki nakladni zavod – Općina Omišalj, Rijeka – Omišalj, 2006.) (str.484-490) hrvatskipdf 440 KB
Martina Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nepoznato o poznatome ili o starome na nov način (Ranko Matasović: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.) (str.490-493) hrvatskipdf 203 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mažuranićeva Slovnica iznova (Antun Mažuranić: Slovnica Hèrvatska za gimnazije i realne škole. Dio I. Rĕčoslovje. Pretisak. Predgovor: Radoslav Katičić. Pogovor: Željka Brlobaš. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.493-495) hrvatskipdf 194 KB
Marijana Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novo ruho stare gramatike (Jakov Mikalja: Gramatika tali(j)anska ukratko ili kratak nauk za učiti latinski jezik. Pretisak. Transkripcija, studija i popratni tekstovi: Darija Gabrić-Bagarić i Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.495-497) hrvatskipdf 216 KB
Ivana Lovrić-Jović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ilustrirana enciklopedija glagoljice (Anica Nazor: Ja slovo znajući govorim, Erazmus naklada, Zagreb, 2008.) (str.498-500) hrvatskipdf 198 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni put standardizacijskih procesa (Anita Peti-Stantić: Jezik naš i/ili njihov. Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa, Srednja Europa d. o. o., Zagreb, 2008.) (str.500-503) hrvatskipdf 211 KB
Goranka Blagus Bartolec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
S leksikografijom od malih nogu (Prvi školski rječnik: Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 2008.) (str.503-507) hrvatskipdf 261 KB
Goranka Blagus Bartolec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Istine i laži, spoznaje i predrasude o jeziku u NDH (Marko Samardžija: Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008.) (str.507-510) hrvatskipdf 206 KB
Ermina Ramadanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O sintaktičkim kategorijama (Sintaktičke kategorije, uredio Branko Kuna, Osijek: Filozofski fakultet – Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007.) (str.510-513) hrvatskipdf 219 KB
Tomislava Bošnjak Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uzduž i poprijeko po slavenskoj leksikografiji (Теория и история славянской лексикографии, Научные материалы к XIV съезду славистов, Москва, 2008.) (str.514-516) hrvatskipdf 209 KB
Ivana Matas Ivanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dugo iščekivan frazeološki dvojezičnik (Dalibor Vrgoč, Željka Fink Arsovski: Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.) (str.517-519) hrvatskipdf 195 KB
Barbara Kovačević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obavijesti (str.521-524) hrvatskipdf 72 KB
Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 103.082 *