hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Forest Engineering : Journal for Theory and Application of Forestry Engineering,Vol. 32 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 26. 5. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Međunarodna godina šuma u svjetlu 50-godišnje uske suradnje hrvatske šumarske znanosti i struke (str.1-3) hrvatskipdf 60 KB
International Year of Forests in the Light of the 50th Anniversary of Close Collaboration of Forestry Science and Profession (str.4-6) engleskipdf 60 KB
Slavko Matić
Uvodnik
 
Utjecaj stanišnih promjena i načina gospodarenja na sušenje obične smreke (Picea abies Karst.) u Hrvatskoj (str.7-16) hrvatskipdf 232 KB
The impact of Site Changes and Management Methods on Dieback of Common Spruce (Picea abies Karst.) in Croatia (str.16-17) engleskipdf 232 KB
Slavko Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Prirodno pomlađivanje sastojina obične bukve (Fagus sylvatica L.) oplodnim sječama na malim površinama (str.19-29) hrvatskipdf 1 MB
Natural Regeneration of Common Beech (Fagus sylvatica L.) Stands Using Small Scale Shelterwood System (str.29-29) engleskipdf 1 MB
Igor Anić, Stjepan Mikac
Izvorni znanstveni članak
 
Ekološko-biološke značajke hrasta crnike (Quercus ilex L.) na otoku Rabu (str.31-41) hrvatskipdf 354 KB
Ecological and Biological Properties of Holm Oak (Quercus ilex L.) on the Island of Rab (str.41-42) engleskipdf 354 KB
Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Damir Ugarković
Izvorni znanstveni članak
 
Prostorna analiza odumiranja stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) za potrebe adaptivnoga gospodarenja šumskim ekosustavima u Hrvatskoj (str.43-54) hrvatskipdf 554 KB
Spatial Analysis of Pedunculate Oak Mortallity Rate for Adaptive Forest Ecosystem Management in Croatia (str.54-56) engleskipdf 554 KB
Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Josip Gašpar
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos stanišnih i strukturnih čimbenika prema odumiranju i ishrani stabala obične jele (Abies alba Mill.) u Gorskom kotaru (str.57-69) hrvatskipdf 199 KB
Correlation of Habitat and Structural Factors with Dieback and Nutrition of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Gorski Kotar (str.69-71) engleskipdf 199 KB
Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Zvonko Seletković
Izvorni znanstveni članak
 
Vegetacijsko-strukturna obilježja sastojina obične smreke (Picea abies Karst.) u prašumi Smrčeve doline na sjevernom Velebitu (str.73-84) hrvatskipdf 738 KB
Vegetation and Structural Features of Norway Spruce Stands (Picea abies Karst.) in the Virgin Forest of Smrčeve Doline in Northen Velebit (str.85-86) engleskipdf 738 KB
Joso Vukelić, Stjepan Mikac, Dario Baričević, Irena Šapić, Darko Bakšić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju sastava i raščlanjenosti šuma hrasta crnike u Istri (str.87-97) hrvatskipdf 420 KB
A Contribution to the Knowledge of Composition and Classification of Holm Oak Forests in Istria (str.97-98) engleskipdf 420 KB
Dario Baričević, Irena Šapić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj tehničkih i bioloških zahvata na tlo i dinamiku erozije na istraživačkom poligonu Abrami (str.99-108) hrvatskipdf 536 KB
The Impact of Technical and Biological Measures on Soil and Erosion Dynamics in the Research Site of Abrami (str.108-110) engleskipdf 536 KB
Nikola Pernar, Danko Holjević, Darko Bakšić, Josip Petraš, Ivan Perković
Izvorni znanstveni članak
 
Pedofiziografske značajke i sadržaj teških metala Pb, Zn, Cd i Cu u smrekovim šumama sjevernoga Velebita i Štirovače (str.111-118) hrvatskipdf 214 KB
Pedophysiographic Features and Heavy Metal Content (Pb, Zn, Cd and Cu) in Spruce Forests of Northern Velebit and Štirovača (str.119-120) engleskipdf 214 KB
Darko Bakšić, Ivan Perković, Nikola Pernar, Joso Vukelić, Boris Vrbek
Izvorni znanstveni članak
 
Zapaljivost i gorivost sastojina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) (str.121-128) hrvatskipdf 225 KB
Flammability and Combustibility of Aleppo Pine (Pinus halepensis Mill.) Stands (str.128-129) engleskipdf 225 KB
Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Ivo Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj na stanište i razvoj šumskih kultura crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na krškom submediteranskom području (str.131-139) hrvatskipdf 387 KB
Impact on Site and Development of Black Pine (Pinus nigra J. F. Arnold) Forest Cultures in the Submediterannean Karst Area (str.139-140) engleskipdf 387 KB
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec
Izvorni znanstveni članak
 
Fenološka neujednačenost kao ograničavajući čimbenik uspješnoga oprašivanja u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (str.141-154) hrvatskipdf 617 KB
Phenological Asynchronization as a Restrictive Factor of Efficient Pollination in Clonal Seed Orchads of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) (str.154-156) engleskipdf 617 KB
Jozo Franjić, Krunoslav Sever, Saša Bogdan, Željko Škvorc, Daniel Krstonošić, Ivana Alešković
Izvorni znanstveni članak
 
Vegetacijska obilježja bukovih šuma Psunja, Papuka i Krndije (str.157-174) hrvatskipdf 703 KB
Vegetation Fetures of Beech Forests of Psunj, Papuk and Krndija Mountains (str.174-176) engleskipdf 703 KB
Željko Škvorc, Jozo Franjić, Daniel Krstonošić, Krunoslav Sever, Ivana Alešković
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena genetskih parametara u testovima polusrodnika hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih zona Posavine, Podravine i Podunavlja (str.177-190) hrvatskipdf 506 KB
Estimation of Genetic Parameters in Open Pollinated Progeny Trials from Plus Trees of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) Selected in Posavina and Podravina and Podunavlje Seed Zones (str.190-192) engleskipdf 506 KB
Davorin Kajba, Ida Katičić, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
Dendrološka i hortikulturna vrijednost Arboretuma Lisičine (str.193-201) hrvatskipdf 124 KB
Dendrological and Horticultural Value of Lisičine Arboretum (str.201-203) engleskipdf 124 KB
Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Igor Poljak
Izvorni znanstveni članak
 
Zaštita hrastovih sastojina od pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) (str.205-209) hrvatskipdf 86 KB
Protection of Oak Stands from Powdery Mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) (str.209-210) engleskipdf 86 KB
Milan Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
Prezimljavanje smrekova pisara (Ips typographus) u smrekovim šumama sjevernoga Velebita (str.211-221) hrvatskipdf 515 KB
Overwintering of Eight Toothed Spruce Bark Beetle (Ips typographus) in Spruce Forests of North Velebit (str.221-222) engleskipdf 515 KB
Boris Hrašovec, Luka Kasumović, Milivoj Franjević
Izvorni znanstveni članak
 
Zaraženost bijelom imelom i status ishrane obične jele u Gorskom kotaru (str.223-235) hrvatskipdf 566 KB
Infestation of Common Mistletoe and Nutrition Status of Silver Fir in Gorski Kotar (Croatia) (str.236-237) engleskipdf 566 KB
Danko Diminić, Nenad Potočić, Anamarija Jazbec, Miljenko Županić
Izvorni znanstveni članak
 
Morfološki parametri sivog puha (Glis glis L.) uzorkovanog u šumama Gorskog kotara (str.239-248) hrvatskipdf 312 KB
Morphological parameters of the fat dormouse (Glis glis L.) in the forests of Gorski kotar (str.248-249) engleskipdf 312 KB
Josip Margaletić, Željko Kauzlarić, Maja Moro, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Goran Videc
Izvorni znanstveni članak
 
Uzgoj običnoga jelena (Cervus elaphus L.) u kontroliranim uvjetima u ograđenom prostoru Šeprešhat (str.251-256) hrvatskipdf 192 KB
Breeding of Red Deer (Cervus elaphus L.) in Fenced Controlled Condition of Šeprešhat (str.257-258) engleskipdf 192 KB
Marijan Grubešić, Branko Urošević, Zlatan Mihaljević, Kristijan Tomljanović
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi rezultati istraživanja šumskih šteta koje čini smeđi medvjed (Ursus arctos) u šumama obične jele (Abies alba) u Hrvatskoj (str.259-268) hrvatskipdf 442 KB
Initial Results of Research into Brown Bear Timber Damage (Ursus arctos) in Silver Fir (Abies alba) Forests in Croatia (str.268-269) engleskipdf 442 KB
Krešimir Krapinec, Dario Majnarić, Davor Jovanović, Igor Kovač, Ivica Medarić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj sastojinskih, stanišnih i strukturnih obilježja na planiranje obnove sastojina hrasta lužnjaka (str.271-283) hrvatskipdf 345 KB
Impact of Stand, Site and Structural Characteristics on Stand Regeneration Planning in Pedunculate Oak Forests (str.284-285) engleskipdf 345 KB
Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, Anamarija Jazbec, Mislav Vedriš
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamika uspostave preborne strukture u bukovo-jelovim sastojinama na Papuku (str.287-298) hrvatskipdf 815 KB
Dynamics of Establishing the Selection Structure in Beech-Fir Stands on Papuk (str.298-300) engleskipdf 815 KB
Mario Božić, Juro Čavlović, Ernest Goršić, Krunoslav Teslak
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost izmjere prebornih šuma na primjernim plohama različitih radijusa (str.301-311) hrvatskipdf 418 KB
Efficiency of Inventory in Uneven-Aged Forests on Sample Plots with Different Radii (str.311-312) engleskipdf 418 KB
Anamarija Jazbec, Mislav Vedriš, Mario Božić, Ernest Goršić
Izvorni znanstveni članak
 
Značajke prostorne distribucije sušaca u bukovo-jelovoj šumi (str.313-325) hrvatskipdf 1 MB
Features of Spatial Snag Distribution in a Beech-Fir Forest (str.325-327) engleskipdf 1 MB
Renata Pernar, Ante Seletković, Mario Ančić, Jelena Sučić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena strukturnih elemenata sastojine na temelju vrijednosti spektralnoga odbijanja satelitskoga snimka IKONOS (str.329-342) hrvatskipdf 696 KB
Assessment of Stand Structural Elements on the Basis of Spectral Reflectance Values of an IKONOS Satellite Image (str.342-343) engleskipdf 696 KB
Ante Seletković, Renata Pernar, Mario Ančić, Jelena Sučić
Izvorni znanstveni članak
 
Djelotvorno i okolišno prihvatljivo izvoženje drva forvarderom temeljem analize nominalnoga tlaka na podlogu (str.345-355) hrvatskipdf 896 KB
Ecoefficient Timber Forwarding Based on Nominal Ground Pressure Analysis (str.355-356) engleskipdf 896 KB
Tomislav Poršinsky, Igor Stankić, Andreja Bosner
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj obujma tovara na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju debala euroameričke topole u nizinskim šumama (str.357-367) hrvatskipdf 605 KB
Influence of Load Volume on Productivity of Skidding Euro-American Poplar Stems with Tractor Timberjack 240C in Lowland Forests (str.367-368) engleskipdf 605 KB
Željko Zečić, Dinko Vusić, Hrvoje Nevečerel, Mladen Mikulin
Izvorni znanstveni članak
 
Biomasa nadzemnoga dijela stabla obične jele, europskoga ariša i crnoga bora (str.369-377) hrvatskipdf 564 KB
Aboveground Biomass of Silver Fir, European Larch and Black Pine (str.377-377) engleskipdf 564 KB
Željko Zečić, Dinko Vusić, Zoran Štimac, Matija Cvekan, Ante Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje osovinskih opterećenja kamionskoga i tegljačkoga skupa za prijevoz drva (str.379-387) hrvatskipdf 605 KB
Axle Load Determination of Truck with Trailer and Truck with Semitrailer for Wood Transportation (str.387-388) engleskipdf 605 KB
Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat, Zdravko Pandur, Marko Zorić
Izvorni znanstveni članak
 
Okolišna pogodnost dviju metoda mehanizirane uspostave šumskoga reda (str.389-398) hrvatskipdf 695 KB
Environmental Viability of Two Methods of Mechanized Forest Residues Management (str.398-399) engleskipdf 695 KB
Dubravko Horvat, Zdravko Pandur, Marijan Šušnjar, Stjepan Nikolić, Marko Zorić
Izvorni znanstveni članak
 
Primarno otvaranje šuma različitih reljefnih područja Republike Hrvatske (str.401-414) hrvatskipdf 413 KB
Primary Forest Opening of Different Relief Areas in the Republic of Croatia (str.414-416) engleskipdf 413 KB
Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, Kruno Lepoglavec, Ivica Papa, Igor Potočnik
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnosti primjene relativne otvorenosti pri sekundarnom otvaranju šuma nagnutih terena Republike Hrvatske (str.417-427) hrvatskipdf 928 KB
Possibilities of Application of Relative Openness in Secondary Forest Opening of Slope Forests in Croatia (str.427-430) engleskipdf 928 KB
Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, Ivica Papa, Kruno Lepoglavec
Izvorni znanstveni članak
 
Šumarstvo na pragu Europske unije – koliko smo spremni na području sigurnosti pri šumskom radu? (str.431-440) hrvatskipdf 222 KB
Forestry at the EU’s Doorstep – How Much are We Ready in the Area of Occupational Safety in Forestry? (str.440-441) engleskipdf 222 KB
Ivan Martinić, Matija Landekić, Mario Šporčić, Marko Lovrić
Izvorni znanstveni članak
 
Modeli planiranja i odlučivanja u šumarstvu (str.443-455) hrvatskipdf 266 KB
Planning and Decision Making Models in Forestry (str.455-456) engleskipdf 266 KB
Mario Šporčić, Matija Landekić, Marko Lovrić, Ivan Martinić
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena modela izračuna troškova u vrednovanju šuma UŠP Požega (str.457-466) hrvatskipdf 230 KB
Implementation of Cost Calculation Model in Forest Evaluation of Požega Forest Administration (str.466-467) engleskipdf 230 KB
Stjepan Posavec, Juraj Zelić, Ivica Fliszar, Karlo Beljan
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 51.886 *